منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی انسانی، رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

دارا می باشد.
ب) نتایج آزمون آنالیز واریانس
در این بخش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس به بررسی وجود اختلاف معنی دار میان ویژگی های مورد بررسی در میان مدیران سازمان پرداخته شده است. نتایج در این بخش نشان داد که مقدار سطح معنی داری آزمون آنالیز واریانس بالاتر از 0.05 بوده و این مهم نشان دهنده تایید فرض صفر مبنی بر عدم مشاهده اختلاف معنی داری میان میانگین های ویژگی ها و قابلیت های مورد بررسی در میان مدیران سازمان داشته و به طور کلی میان تمامی ویژگی های مورد بررسی طبق تحلیل توصیفی در مقدار متوسط قرار داشته است.

بحث و مقایسه یافته ها

همان طور که پیش تر عنوان گردیده شد بررسی سایر مطالعات انجام شده با عناوین مشابه نشان می دهد که تحقیق های محدودی در ارتباط با قابلیت ها و رفتارهای کارآفرینانه مدیران که به سازمان ها و شرکت هایشان برای تبدیل شدن به سازمان کارآفرین کمک می کنند، انجام شده است. همچنین در بیشتر موارد این ویژگی ها تنها به عنوان معیارها پیشنهاد گردیده شده بود و در سازمان و یا شرکت خاصی مورد بررسی قرار نگرفته و تنها ویژگی های تداعی کننده قابلیت های رهبری کارآفرینانه و آن هم به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در همین راستا می توان به مطالعه کرامر و رابینز89، (1997) اشاره نمود در این مطالعه که البته مربوط به سال ها اخیر نیز نبوده، رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین را شناسایی گردیده که در آن بر اساس نتایج تحلیل عاملی، تعداد یازده قابلیت رهبری کارآفرینانه را شناسایی و معرفی گردیده شده که در آن نیز به تقسیم بندی کلی ابعاد پرداخته نشده و قابلیت های شناسایی شده تنها بیانگر مشارکت غیر مستقیم و غیر فعال رهبر کارآفرین در فرآیند کارآفرینی بوده است. لذا در این پژوهش سعی گردیده شد تا علاوه بر بررسی جامع سایر پژوهش های مرتبط و تهیه یک مدل جامع و دربرگیرنده ابعاد کلی، این ابعاد در سازمان اوتوبسرانی و در بین مدیران این سازمان نیز مورد بررسی قرار گیرد که این نوع بررسی در سایر مطالعات دیگر تنها معطوف به شناسایی این ویژگی ها و قابلیت ها بوده ولی در این پژوهش میزان سطح قابلیت های رهبری کارآفرینانه شناسایی شده به صورت موردی در سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفته شد.
در مطالعه ایچولز و نیک (1998) نیز شناسایی سه نوع رفتار کارآفرینانه ی رهبران یعنی کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت ها بیان گردیده شد که با مولفه های شناسایی شده در پژوهش حاضر یعنی روحیه گسترش سازمانی، بازاریابی همسو بوده است که این معیارهای در پژوهش حاضر از مطالعات جدیدتر محققینی همچون اسورز و لیدون ،2014 و اسچيپرز و همکاران،2008 استخراچ گردیده شد. همچنین مطالعه لومپکین و دیز (2001) بر روی ویژگی های استقلال طلبی، نوآوری، خطرپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی تاکید گردیده شد است که در این میان بر ویژگی های پیشگامی با توجه به رابطه آن با عملکرد، تاکید گردیده شده و ویژگی رقابتی تهاجمی را در این زمینه موثر ندانسته اند. که این ویژگی ها بیشتر به خصوصیات شخصیتی آنان اشاره می نمود. اما بررسی سایر مطالعات انجام شده نشان داد که روحیه گسترش سازمانی، تقویت ریسک پذیری و قابلیت های عملیاتی که قرابت معنایی و موضوعی با شاخص های ارائه شده در مطالعات آنان داشته، جزو فاکتورهای اساسی در قابلیت های رهبری کارآفرینانه بوده ولی ویژگی استقلال طلبی جزو این قابلیت های شخصی بیان نگردیده است. به منظور تعیین این ویژگی ها نیز از مطالعات اخیر (اسورز و لیدون ،2014) (اسچيپرز و همکاران،2008) (هيندونن و کدورو ا،2002) (آنتونسدي و هيسدريچ،2001) (باقریا و زیاداتول، 2013) بهره جسته شده است. همچنین مطالعه تورن بری (2006) نیز در مطالعه خود به متغیرهای ایفای نقش های فعال و تسهیل گر توسط رهبر کارآفرین در شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و تمرکز انرژی کارآفرینانه در داخل یا خارج سازمان اشاره داشته است که با سایر مطالعات اخیر نیز همسویی داشته است. برهمین اساس می توان با توجه به بررسی صورت گرفته بیان داشت که برایند مطالعات انجام شده تببینگر قابلیت های رهبری کارآفرینانه به شرح ذیل بوده است:
الف) صلاحیت عملکردی:
قابلیت های عملیاتی
شایستگی در امور مالی
بازاریابی
تامین نیروی کار
پاداش
تفویض اختیار
فرهنگ سازمانی
ب) صلاحیت شخصی:
اعمال یکپارچگی فکری
حرکت از من به ما
روحیه گسترش سازمانی
ایجاد سازمان پایدار
توجه بهبود مهارت های کارآفرینانه
تقویت ریسک پذیری
ایده و نوآوری

پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق
با توجه به بررسی که در این مطالعه صورت گرفته شد پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گیردد.
یکی از فاکتورهای مورد بررسی قابلیت های عملکردی بوده که از جمله ویژگی ها و قابلیت های رهبری کارآفرینانه عنوان گردیده شده است علاوه بر این بررسی ویژگی مذکور در بین مدیران سازمان اتوبوسرانی نیز نشان می دهد که این قابلیت میانگین کمتر از 3 را گزارش نموده است بر همین اساس توجه به معیارهای ذیل و افزایش سطح آنان در مدیران از طریق افزایش آگاهی ضروری به نظر می رسد:
دوراندیشی به منظور توسعه و پیاده سازی یک ایده در قالب اهداف ساده و روشن.
توانایی هماهنگ و موزون کردن سیستم های مدیریتی برای ایجاد و افزایش کیفیت خدمات و گسترش آن.
قابلیت توسعه روش های تولیدی یا فرایندهای خدماتی، مستند سازی و مدیریت جهت دار کارکنان.
ارزیابی مداوم عملیات سازمان به منظور بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار.

همچنین شایستگی در امور مالی نیز یکی از ویژگی های مهم در قابلیت های رهبری کارآفرینانه بر شمارده شده است که به منظور افزایش آن می توان توجه به فاکتورهای ذیل را پیشنهاد نمود:
میزان برنامه ریزی برای تنظیم و مدیریت سرمایه در راستای تقویت و رشد در آینده.
توانایی کسب و بدست آوردن اشکال سرمایه به شیوه های متعدد.
ارائه شایسته سوابق کارکردی به ثبت رسیده و برنامه های عملکردی تدوین شده برای آینده به مخاطبین.
توانایی توسعه روابط با موسسات مالی.

در بعد توجه به امور بازاریابی نیز که یکی از فاکتورهای مهم در زمینه قابلیت های رهبری عنوان گردیده شده است توجه به موضوعات ذیل پیشنهاد می گردد.
ایجاد ابزار برای به دست آوردن بازخورد مشتری که این مهم می تواند با ارائه پرسشنامه هایی در قالب نظر سنجی از مسافرین محترم صورت گیرد و در بخش اداری نیز این موضوع به صورت مشابه با تدوین فرم نظرخواهی ویژه ای در بین ارباب رجوع مسیر خواهد بود.
قابلیت مدیریت و گسترش راه حل های درخواستی مشتریان برای رفع نیازهای رو به رشد آنان نیز می تواند از طریق ارائه یک برنامه منسجم و جامع تحت خط و مشی سازمان، به کلیه واحد ها ابلاغ گردیده و با تدوین برنامه زمان بندی مشخصی نتایج بدست آمده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد
توانایی تمرکز بر ارائه خدمات شایسته فراتر از انتظارات مخاطبین سازمان
توانایی همکاری با شرکت های بزرگ و انتخاب رهبران شایسته در سازمان که این مهم نیز می تواند با اراده سازمان اتوبوسرانی از طریق برگزاری همایش ها و برنامه رهبردی ویژه ای در دستور کار واحدهای با فعالیت های خدماتی مشابه که با سازمان اتوبوسرانی همکاری دارند صورت گیرد.
همچنین توجه به تامین نیروی انسانی نیز یکی از فاکتورهایی است که می تواند در بالندگی هر چه بیشتر سازمان و گرایش آن به سمت یک سازمان کارآفرین بسیار مثمر ثمر باشد که به همین منظور توجه به موارد ذیل ضروری به نظر می رسد:
استخدام کارکنان واجد شرایطی که در مراحل مختلف توسعه شرکت را در آینده تضمین خواهند نمود.
ارزیابی و پایش صحیح عملکرد کارکنان فعلی با دید توسعه عملکردها.
استخدام نیروی انسانی قابل اعتماد و دارای ایده.
توانایی در شناسایی، جذب، و هدایت مثبت اشخاص کارشناس از بین گروه های مرتبط با سازمان.
از جمله فاکتورهایی که در حیطه نیروی انسانی بر آن تاکید شده است عبارت است از تشویق و ترغیب نیروی انسانی همسو با اهداف کارآفرینانه سازمان که موارد ذیل می توان پیشنهاد گردد.
ایجاد سیستم های تشویقی مناسب برای انگیزش و ترغیب اعضاء به فعالیت های کارآفرینانه
تشویق خلاقیت، توسعه دانش و توانایی های اعضای خود
همسوسازی اهداف شرکت با اهداف نیروی انسانی از طریق پاداش و تشویق کارکنان.

همچنین بررسی ها نشان می دهد که تفویض اختیار و واگذاری کنترل نیز یکی از مواردی است که باید مدیران سازمان در بکارگیری و توجه به آن اهتمام داشته باشند که به همین منظور توجه به فاکتورهای ذیل می تواند راه گشا باشد.
توسعه و گسترش استانداردها و ابزارهای اندازه گیری عملکرد نیروی انسانی سازمان با توجه به مسئولیت های تفیض شده آنان.
تفیض مسئولیت به رهبران بر اساس شایستگی و عملکردهای روشن به ثبت رسیده در سوابق.
مدیریت مستمر گزارشات سرپرستان و بررسی دقیق ایده ها همراه با ارائه امکان پیاده سازی ایده توسط سرپرسان.

در بعد نیروی انسانی آخرین موضوعی که حائز اهمیت بیان گردیده شده است توجه به موضع فرهنگ سازمانی می باشد که به منظور تحقق این امر باید با موارد ذیل توجه نمود:
توسعه فرهنگ روشن سازمانی با ایدئولوژی خا.ص
نهادینه ساختن دانش سازمانی از طریق جهت گیری استوار.
حفظ روحیه کارآفرینی در سازمان.
ارزش دادن به کار گروهی برای رسیدن به اهداف مشترک.
ارزش قائل شدن در توسعه مداوم مهارت های اعضاء سازمان.
اعضای سازمان به هنگام بروز اختلافات به راحتی می توانند برای رفع آن به توافق دست یابند.
تبیین اهداف منطبق با راهبردها و چشم اندازهای روشن مبتنی بر ایده ها و نوآوری ها.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم در قابلیت ه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صلاحیت شخصی، سطح معنادار، ریسک پذیری، اتوبوسرانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آستان قدس رضوی، مبانی نظری، ترجمه متون، آسیای مرکزی