منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه

دانلود پایان نامه ارشد

ل شماره 33. اولويت بندي مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح …………………………………………………………………………………………………………… 196
جدول شماره 34. شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر حقوقي و قانوني طرح …………………………………………………………………………. 197
جدول شماره 35. آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر حقوقي و قانوني طرح … 197
جدول شماره 36. اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر حقوقي و قانوني طرح …………………………………………………………………………………………………… 198
جدول شماره 37. شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر مالي و اعتباري طرح ………………………………………………………………………….. 199
جدول شماره 38. آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر مالي و اعتباري طرح 199
جدول شماره 39 . اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر مالي و اعتباري طرح …………………………………………………………………………………………………… 199
جدول شماره 40. شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف …………………………………………………………………………………………………………………… 200
جدول شماره 41. آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف …………………………………………. 200
جدول شماره 42. اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 201
جدول شماره 43. مقايسه کلي محلات قيطريه، درکه و کوهسار ……………………………………… 201
جدول شماره44 : استخراج شاخصهاي تقسيمات محله اي ………………………………………………. 215

فهرست نمودارها:
نمودار1. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال اول ……………………………………………………… 137
نمودار2. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال دوم …………………………………………………….. 138
نمودار3. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال سوم ……………………………………………………. 139
نمودار4. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال چهارم ………………………………………………….140
نمودار5. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال پنجم ………………………………………………….. 141
نمودار6. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال ششم ………………………………………………….. 142
نمودار7. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال هفتم ………………………………………………….. 143
نمودار8. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال هشتم …………………………………………………. 144
نمودار9. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال نهم …………………………………………………….. 145
نمودار10. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال دهم ……………………………………………….. 146
نمودار11. توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال يازدهم ……………………………………………. 147
نمودار12. رادار چارت مقايسه توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) …………………………………………………………………………………… 147
نمودار13 . مقايسه توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت موجود) …………………………………………………………………………………………………….. 148
نمودار شماره 14. عناصر تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) در محله درکه 153
نمودار شماره 15. عناصر تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) در محله قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154
نمودار شماره 16. عناصر تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155
نمودار شماره 17: ميزان انطباق مرز جديد بر مرز قديمي درکه ……………………………………….. 157
نمودار شماره 18: ميزان انطباق مرز جديد بر مرز قديمي قيطريه…………………………………….. 157
نمودار شماره 19: ميزان انطباق مرز جديد بر مرز قديمي کوهسار …………………………………… 158
نمودار شماره 20. ميزان تاثير عوامل طبيعي در مرزبندي محله درکه …………………………….. 159
نمودار شماره 21. ميزان تاثير عوامل طبيعي در مرزبندي محله قيطريه ………………………….. 161
نمودار شماره 22. ميزان تاثير عوامل طبيعي در مرزبندي محله کوهسار………………………….. 162
نمودار شماره 23. مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
نمودار شماره 24. مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي محله قيطريه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 161
نمودار شماره 25. مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………………… 161
نمودار شماره 26. مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح در محله درکه …………………………………………………………………………………………………………….. 162
نمودار شماره 27. مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح در محله قيطريه ………………………………………………………………………………………………………… 163
نمودار شماره 28. مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………… 164
نمودار شماره 29. مهمترين مشکل حقوقي و قانوني محله درکه ……………………………………… 165
نمودار شماره30 . مهمترين مشکل حقوقي و قانوني محله قيطريه …………………………………… 166
نمودار شماره31 . مهمترين مشکل حقوقي و قانوني محله کوهسار ………………………………….. 167
نمودار شماره32 . مهمترين مشکل مالي و اعتباري در مرزبندي جديد محله درکه ………… 168
نمودار شماره33 . مهمترين مشکل مالي و اعتباري در مرزبندي جديد محله قيطريه …….. 169
نمودار شماره34 . مهمترين مشکل مالي و اعتباري در مرزبندي جديد محله کوهسار ……. 170
نمودار شماره 35. مهمترين مشکل در مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف جديد در محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………………… 170
نمودار شماره 36. مهمترين مشکل در مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف جديد در محله قيطريه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 171
نمودار شماره 37. مهمترين مشکل در مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف جديد در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………. 172
نمودار شماره 38. ميزان کاهش قيمت از مرکز به سمت مرز محله درکه ………………………… 175
نمودار شماره 39. ميزان کاهش قيمت از مرکز به سمت مرز محله قيطريه ……………………….176
نمودار شماره 40. ميزان کاهش قيمت از مرکز به سمت مرز محله کوهسار ………………………176
نمودار شماره 41. ميزان تاثير عوامل اجتماعي در مرزبندي محله درکه …………………………….179
نمودار شماره 42. ميزان تاثير عوامل اجتماعي در مرزبندي محله قيطريه ………………………. 179
نمودار شماره 43. ميزان تاثير عوامل اجتماعي در مرزبندي محله کوهسار ……………………… 180
نمودار شماره 44. نوع عملکرد شوراياري محله درکه ………………………………………………………. 182
نمودار شماره 45. نوع عملکرد شوراياري محله قيطريه…………………………………………………….. 182
نمودار شماره 46. نوع عملکرد شوراياري محله کوهسار ……………………………………………………. 182
نمودار شماره 47. ميزان تاثير عوامل سياسي در مرزبندي محله درکه …………………………….. 186
نمودار شماره 48. ميزان تاثير عوامل سياسي در مرزبندي محله قيطريه …………………………. 186
نمودار شماره 49. ميزان تاثير عوامل سياسي در مرزبندي محله کوهسار ………………………… 186
نمودار شماره 50. رادار چارت مقايسه رتبه هاي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران از نظر ساکنين محله ها و مسولين ……………………………………….. 193

فهرست نقشه ها:
نقشه شماره 1 : موقعيت منطقه يک شهر تهران ……………………………………………………………….109
نقشه شماره 2 : تقسيمات داخلي منطقه 1 شهر تهران در سال 1375 (مرز نواحي و محلات ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نقشه شماره 3: نقشه تقسيمات داخلي منطقه 1 شهر تهران در سال 1392 (مرز نواحي و محلات ) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
نقشه شماره 4 : نقشه راه هاي و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دوران باستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، روش پژوهش، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران