منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه، مشارکت مردم، محله حصار

دانلود پایان نامه ارشد

يک
شرح
1375
1385
1400
جمعيت
295309
379962
413750
خانوار
76625
112000

متوسط رشد سالانه جمعيت
56/2 %

بعد خانوار
8/3
36/3

تعداد واحد مسکوني داراي سکنه
73289
128000

تعداد واحد مسکوني خالي از سکنه
در دسترس نيست
15360

منبع: مهندسين مشاور بافت شهر، طرح تفضيلي شهر تهران، 1386: 25
جدول شماره 9: مقايسه جمعيت و مساحت دو محله درکه و قيطريه در منطقه يک در سال 1392

محله

مساحت

جمعيت
محله دركه
1.078697 کيلومترمربع
5820
محله قيطريه
1.527116 کيلومترمربع
20561

منبع: سايت شهرداري منطقه يک شهرداري تهران
جدول شماره 10: شاخصهاي اقتصادي معرف منطقه (در مقايسه با شهر تهران در سال 1375)
شاخصهاي اقتصادي
منطقه 1
شهر تهران

شاخصهاي
اقتصادي
شاغل (درصد)
4/31
9/32

جمعيت فعال (درصد)
8/32
35

جمعيت غير فعال (درصد)
2/67
65

نرخ اشتغال (درصد)
6/95
2/94

بار تکفل
3/3

فعاليت در بخش کشاورزي (درصد)
1/1
7/1

فعاليت در بخش صنعتي (درصد)
9/25
9/49

فعاليت در بخش خدمات (درصد)
6/68
4/66

متوسط هزينه سالانه خانوار
77384000
41835000
منبع: مهندسين مشاور بافت شهر، 1386: 8

منطقه يک تهران در سرشماري 1375 حدود 250 هزار نفر جمعيت داشته است . به دليل گرايش بيشتر جمعيت بويژه اقشار مرفه و تحصيل کرده به اسکان در اين منطقه متوسط رشد سالانه جمعيت آن بيش از متوسط رشد جمعيت شهر تهران بوده است.
? برخورداري 7/3 درصد جمعيت از کل جمعيت شهر تهران.
? بعد خانوار در اين منطقه 8/3 است
? نسبت جنسي جمعيت منطقه يک 106 است.
? بر اساس بار تکفل ناخالص، فشار اقتصادي کمتري بر اعضاي شاغل خانوار وجود دارد.
? از ديدگاه جمعيتي جوامعي با باروري پايين، سير زندگي بالا و رشد پايين جمعيتي است.
? نسبت مهاجرين وارد شده به منطقه يک از ساير مناطق تهران بيشتر است و با توجه به ترکيب مهاجرين مي توان گفت مهاجرين به اين منطقه صرفا از نظر اقتصادي بيش از آنکه به زيان منطقه باشد به نفع آن است.
? از نظر تراکم جمعيتي منطقه يک تهران با داشتن تراکم 3/67 نفر در هکتار از مناطق کم تراکم شهر به شمار مي رود و با توجه به تعداد واحدهاي مسکوني منطقه ضريب خانوار در واحد مسکوني منطقه 104 خانوار در هر 100 واحد مسکوني است.
? حدود 5/93 درصد از جمعيت بالاي 6 ساله منطقه با سواد مي باشد
? نرخ فعاليت در منطقه 3/32 درصد و نرخ اشتغال آن 6/65 درصد بوده است. از کل شاغلين ساکن در منطقه يک 6/59 درصد وابسته به بخش خصوصي و 1/40 درصد وابسته به بخش عمومي بوده اند.
? سهم 2 درصدي منطقه از کل واحدهاي اقتصادي شهر تهران گوياي غالب بودن عملکرد مسکوني منطقه نسبت به عملکرد اقتصادي آن است.
? بالا بودن تمايل افراد براي سرمايه گذاري هاي کلان در منطقه جهت مزيت هاي اقتصادي.
? بالا بودن سهم هتل ها و رستوران ها در ترکيب واحدهاي اقتصادي نسبت به کل تهران و وجود نسبتا بالاي واحدها و فعاليتهاي بزرگ اقتصادي در مقايسه با منطقه
? هجوم سرمايه ها به بخش مسکن و ساختمان در سالهاي اخير در سطح منطقه (مهندسين مشاور بافت شهر، 1384: 5_10).
براساس سرشماري سال 1390، جمعيت منطقه يک 439 هزار نفر و داراي 141426 خانوار مي باشد.92
مشکلات در نظر گرفتن تقسيمات شهري با توجه به جمعيت:
? جمعيت در حال تغيير و دگرگوني است
? تفاوت در جمعيت پذيري محله هاي شهري (مهاجرت)
? تفاوت در بافت اجتماعي و اقتصادي با توجه به مهاجرين غير بومي
? تفاوت در ساختارهاي اشتغال و کار
? تفاوت در سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي و رونق محلات
? تفاوت در ظرفيت هاي کالبدي از نظر جمعيت پذيري
? تفاوت در قيمت زمين و اجاره بها (بازار زمين و مسکن)

5-2-4 بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي در منطقه 1 شهر تهران:
نقشه شماره 2 : تقسيمات داخلي منطقه 1 شهر تهران در سال 1375 (مرز نواحي و محلات )

ماخذ: شهرداري منطقه يک تهران با تغييرات گردآورنده
نقشه شماره 3: نقشه تقسيمات داخلي منطقه 1 شهر تهران در سال 1392 (مرز نواحي و محلات )

ماخذ: شهرداري منطقه يک تهران با تغييرات گردآورنده
نقشه شماره 4 : نقشه راه هاي و تقسيمات داخلي منطقه 1 شهر تهران

ماخذ: شهرداري منطقه يک تهران با تغييرات گردآورنده
تقسيم بندي عوامل و عناصر تاثير گذار در تقسيم بندي محلات منطقه ي يک تهران:
عوامل کوه
طبيعي رود دره
خط تراز 1800 متر و شيب
مسيل

عوامل مصنوع خيابان
انساني بزرگراه

ساختارها ساختار اقتصادي
ساختار سياسي
ساختار جمعيتي_ اجتماعي (مهاجرت، تحصيلات و ترکيب قومي)
منطقه يک در حال حاضر داراي 10 ناحيه و 26 محله مي باشد که در جدول ذيل آورده شده است:
جدول شماره 11: نواحي و محلات منطقه يك شهرداري تهران

نواحي

نام محله ها

ناحيه 1

محله حصار بوعلي – محله فرمانيه

ناحيه 2

محله زعفرانيه – محله ولنجك – محله محموديه – محله اوين – محله دركه

ناحيه 3

محله گلابدره – محله امامزاده قاسم – محله دربند

ناحيه 4

محله نياوران – محله جماران – محله دزاشيب

ناحيه 5

محله كاشانك – محله دارآباد – محله اراج ( قبلا در ناحيه 9 بود )

ناحيه 6

محله درآباد – محله شهرك نفت – محله شهرك گلها ( قبلا شهرك دانشگاه بود )

ناحيه 7

محله باغ فردوس – محله تجريش – محله قيطريه

ناحيه 8

محله چيذر – محله حكمت
منبع: سايت شهرداري منطقه يک تهران
روند شتابان شهرنشيني، نقش موثري در زوال جايگاه محله هاي قديمي داشته که ادامه آن موجب کاهش مشارکت مردمي با مديريت شهري شده است. شکل گيري محله هاي جديد در دوران شهرنشيني شتابان نيز عمدتا بر اساس همگوني هاي اقتصادي ساکنان بوده و اين محله ها از انسجام اجتماعي کافي که محرکي براي مشارکت و همکاري آنان با مديريت شهري گردد، برخوردار نيستند زيرا معيارهاي محله نشيني كه قبلا بر پايه مذهبي، قبيله اي، شغلي و قومي بود شكسته شده است.
تصميمات اداري _ سياسي، ساخت و سازهاي جديد و فعاليت هاي عمراني به ويژه احداث شبکه هاي جديد ارتباطي موجب تغيير مرزهاي قديمي محلات منطقه 1 شده است.
بر اساس ارزيابي محدوده تقسيمات شهري از نگاه مشاوران مناطق 22 گانه، منطقه 1 داراي نقاط ضعفي است که مهمترين آن عبارتند از:
? عدم خوانايي مرز شمالي
? عدم خوانايي مرز بندي هاي داخل مناطق
? پارگي در محدوده روستاي درکه (وجود تناقض در ضوابط و مقررات دو طرف رودخانه)
? عدم هم خواني مساحت و ميزان جمعيت نواحي و محلات
? عدم توجه به هويت هاي تاريخي و طبيعي مناطق در مرزبندي ها
? گسيختگي کالبدي و اجتماعي محلات
? عدم توجه به هويت هاي تاريخي و طبيعي محلات در مرزبندي ها
? عدم اعمال مديريت واحد بر محدوده هايي که از لحاظ کارکردي، کالبدي و هويتي داراي انسجام هستند (مهندسين مشاور شاران، 1388: 1_ 62).
? عبور بزرگراه ها از درون منطقه و ايجاد گسيختگي (بزرگراه يادگار امام و صدر)
? سکونت و فعاليت تاثيري در مرزبندي نداشته است
? راه و شبکه تاثير گذار بوده است
محلات درکه، قيطريه، نياوران، اوين در منطقه يک شهر تهران، داراي مشکلات مرزبندي مي باشند. محله درکه بر اساس اين تقسيم بندي هاي سياسي به دو قسمت تقسيم شده است. بخشي از آن در منطقه 2 قرار گرفته و محله کوهسار که در گذشته جزء درکه محسوب مي شد، امروزه محله اي مستقل شده است. تفاوت اقتصادي نيز باعث نوعي طبقه بندي اجتماعي در منطقه شده است و محله هاي زعفرانيه و فرمانيه بر اساس همين طبقه بندي شکل گرفته اند. خيابان برادران ذاکري و ميدان کتابي در گذشته جزء محله ي قيطريه بوده اند و امروزه از محله جدا گشته اند. ميدان نياوران که جزء محله نياوران بوده، از اين محله تفکيک گشته است. دانشگاه شهيد بهشتي جزء محله ولنجک است اما تمامي خدمات خود را از محله اوين دريافت مي کند ( بر گرفته از نشست علمي93 و مصاحبه با دبير دبيران شوراياران منطقه 1 شهر تهران)94. در ميان طرح هاي تفضيلي مناطق 22 گانه تهران، مشاورين مناطق 1، 3، 6، 7، 15، 16 بر انسجام و شاخصهاي اجتماعي در تقسيمات تاکيد مي کنند و معيار تصميم گيري مشاور منطقه 1، ويژگي هاي اجتماعي مي باشد.

3-4 محلات مورد بررسي
1-3-4 معرفي محلات مورد بررسي منطقه 1 شهر تهران:
1-1-3-4 درکه:
نقشه شماره 5 : موقعيت درکه در منطقه 1 و 2 شهر تهران
ماخذ: شهرداري منطقه يک تهران با تغييرات گردآورنده
تصوير شماره 1: تصوير google earth محله درکه و کوهسار

ماخذ: شهرداري منطقه يک تهران با تغييرات گردآورنده
نقشه شماره 6: محدوده محله درکه در منطقه 1 و 2

منبع: سايت شهرداري منطقه 1 تهران
نقشه شماره 7 : نقشه راه هاي اصلي در ارتباط محله درکه با مرز محله

ماخذ: شهرداري منطقه يک تهران با تغييرات گردآورنده
در متون گذشته آورده شده که، دهکده درکه داخل دره درکه، در غرب رودخانه بنا شده است. اراضي درکه از جنوب به اراضي اوين و از غرب به اراضي محمدآباد و فرحزاد محدود مي شود. اراضي غرب رودخانه تا آسياب قلعه جزء درکه است و شرق آن جزء اراضي اوين از آسياب قلعه به پايين دو طرف رودخانه جزء اراضي درکه است و در شمال غربي ده، معدن سنگ سبز است (ستوده، 1371: 407_408 ).
درکه جزء بخش حومه شميران است و در 5 کيلومتري غرب تجريش واقع است و در شمال دهکده ي اوين، در داخل دره ي درکه و در غرب رودخانه بنا شده است (شهرداري منطقه يک شهر تهران، 1390: 20). امروزه درکه در سطح بين منطقه يک و دو شهرداري تهران مي باشد و از شمال به ارتفاعات شاه نشين و پلنگ چال (کوه توچال)، در مرز شرقي با ولنجک و علي آباد ، در مرز غربي، با منطقه 2 (ارتفاعات مشرف به حصارک) و از جنوب به اوين و سعادت آباد منتهي مي گردد.95 درکه پهنه اي بالغ بر 30 هکتار را در بر مي گيرد و از طريق بزرگراه چمران و يادگار امام با کل تهران ارتباط برقرار مي کند (ثابتي، 1372) و (ياقوت، 1389: 1).
نام اين روستا بنا به گفته قديمي هاي منطقه “درکه کي” بر گشته از نام کيکاوس بوده، پادشاهي که براي تفريح اين منطقه را محل اقامتگاهي ييلاقي خود قرار داده بود، بعدها اين نام به “دره که” و سپس “درکه” تغيير نام داد. در کوه درکه سنگهاي الواني وجود دارد که در موزائيک سازي مورد استفاده است. مقبره امامزاده محمد والي مدفون موجب اعتبار محله ده است. باستان شناس گرانقدر آقاي مصطفوي در مورد درکه مطالبي نوشته است که با تلخيصي اندک چنين است :
“قريه درکه همانطور که از نام آن پيداست تمام طول دره بسيار مصفايي را اشغال مي کند . اوين ودرکه فاصله اي از هم ندارند , چون مسافتي را در دهکده مزبور رو به شمال طي کنند. در وسط قريه در دامنه هاي غربي درکه بقعه وزيارتگاهي به نام امامزاده سيد محمد ولي وجود دارد. ( کريمان ،510). قدمت درکه 800 سال قبل بر مي گردد و کشف تنورهاي قديمي و هاون هاي سنگي تراش خورده، حاکي از قدمت تاريخي درکه است.96
ويژگي هاي طبيعي: به دليل اينکه تهران در تابستان داراي آب و هواي گرم و خشک بوده، از ديرباز، اکثر پادشاهان بوِيژه پادشاهان قاجار اين قريه را محل ييلاق خود قرار داده بودند. اين محله يکي از دره هاي سرسبز دامنه هاي جنوبي رشته کوه البرز مي باشد که در شمال غرب تهران واقع شده است. اين دره به سبب ذوب برف از کوه هاي شمالي تهران، داراي چشمه هاي متعدد و يک رودخانه فصلي است که به سمت اوين حرکت مي کند. مسيل درکه_ اوين اين دره را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مي کند. اين محله داراي آب و هواي مطلوبي است که باعث شده درکه به عنوان يک سايت توريستي مطرح شود. در طول تاريخ اين محله يکي از مناطق ييلاقي تهران مطرح بوده است (حق شناس، 1389: 102).امري که باعث شاخص شدن درکه نسبت به ساير مناطق اکولوژيک شهر تهران مي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، طرح جامع تهران، کلانشهر تهران، حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اقشار کم درآمد، توسعه منطقه، حمل و نقل، توسعه خود