منبع پایان نامه ارشد درباره نشخوار فکری، خودآگاهی، رگرسیون، فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

و پاسخها محرمانه می ماند، بعد از توجیه آزمودنی ها از آنان خواسته شد پرسشنامه های مورد نظر را تکمیل نمایند و تا جای ممکن به سوالات با دقت پاسخ دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها و کنار گذاشتن موارد مخدوش، سایر موارد وارد تحلیل شدند.
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه ها و سوالات مورد نظر از شیوه های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا از همبستگی پیرسون و سپس رگرسیون گام به گام استفاده شد. ابتدا همبستگی متغیر ملاک با متغیرهای مستقل بررسی شد و سپس رگرسیون گام به گام برای دست یابی به سهم هریک از متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر ملاک به کار برده شد.

فصل چهارم
نتایج و یافته های پژوهش

4-1-یافته های توصیفی
در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی نمونه، مورد بررسی و یافته های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است:
ابتدا در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ارائه شده است.
جدول4-1: اطلاعات توصیفی آزمودنی ها
شاخص
تعداد
درصد
شاخص
تعداد
درصد
شاخص
میانگین
انحراف استاندارد
تاهل
53
5/52
مرد
42
7/41
زمان مصرف دارو (به سال)
62/3
15/3
تجرد
47
5/46
زن
58
3/57

مصرف دارو
64
4/63
شاغل
45
6/44
سن
13/33
68/8
عدم مصرف
36
6/35
غیرشاغل
55
5/45

در این بخش یافته های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است:
جدول4-2: اطلاعات توصیفی متغیرها (100: n)

میانگین
انحراف استاندارد
نمره درد
45/60
01/19
تمرکز مثبت مجدد
33/12
03/3
تمرکز بر برنامه ریزی
10/14
31/3
ارزیابی مثبت مجدد
87/12
83/3
دیدگاه گیری
89/12
27/3
سرزنش خود
74/11
72/2
سرزنش دیگران
58/10
36/3
نشخوار فکری
21/13
67/3
فاجعه آمیز کردن
68/11
74/3
پذیرش
46/12
64/3
باورهای نگرانی مثبت
16/12
76/3
باورهای فراشناختی منفی
97/13
57/3
کارآمدی شناختی
10/12
00/4
باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار
72/14
36/3
خودآگاهی شناختی
17/42
82/3

از میان مولفه های ذکر شده در جدول 4-7، خودآگاهی شناختی بیشترین میانگین(42/17) و سرزنش دیگران کمترین میانگین (58/10) را دارد. همچنین کارآمدی شناختی بیشترین انحراف استاندارد (4) و سرزنش خود کمترین انحراف استاندارد (72/2) را دارا می باشد.
4-2-یافته های استنباطی
4-2-1-فرضیه اول: استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت (تمرکز مثبت مجدد ، تمرکز بر برنامه ریزی، ارزیابی مثبت و دیدگاه گیری و پذیرش) رابطه مثبت با مدیریت درد دارد و استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان منفی (سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، فاجعه آمیز تلقی کردن) رابطه منفی با مدیریت درد دارد.
جدول 4-3: جدول ضرایب همبستگی تنظیم هیجان و مولفه های آن با درد
متغیر
1نمره درد

2سرزنش خود

3پذیرش

4نشخوار فکری

5تمرکز مثبت

6تمرکز بر برنامه ریزی
7ارزیابی مثبت

8دیدگاه گیری
9فاجعه پنداری
10سرزنش دیگران
1
1

2
*222/0
013/0
1

3
*215/0-
016/0
118/0
121/0
1

4
**518/0
000/0
155/0
062/0
094/0
175/0
1

5
*194/0-
026/0
024/0
408/0
084/0
203/0
076/0
225/0
1

6
*170/0-
046/0
*199/0
024.
036/0
360/0
098/0
167/0
**651/0
000/0
1

7
*198/0-
024/0
025/0
403/0
009/0-
463/0
009/0-
463/0
**651/0
000/0
**812/0
000/0
1

8
*203/0-
021/0
075/0-
230/0
013/0-
450/0
121/0
115/0
**339/0
000/0
**319/0
000/0
**443/0
000/0
1

9
**292/0
002/0
**32/0
001/0
049/0
313/0
**274/0
003/0
133/0-
094/0
051/0
308/0
046/0-
325/0
066/0
258/0
1

10
*224/0
012/0
076/0
226/0
004/0
483.
094/0
177/0
*174/0-
042/0
*213/0-
017/0
**27/0-
003/0
037/0-
356/0
**30/0-
001/0
1
*: 0.05 P
**: 0.01 P
طبق جدول 4-3 تمامی مولفه های تنظیم شناختی هیجان با مدیریت درد ارتباط معنادار دارند. به عبارت دیگر مولفه های مثبت تنظیم شناختی هیجان که شامل پذیرش (21/0-)، تمرکز مثبت مجدد (19/0-)، تمرکز بر برنامه ریزی (17/0-)، ارزیابی مثبت (19/0-) و دیدگاه گیری (20/0-) هستند، ارتباط منفی معنادار با مدیریت درد دارند و مولفه های منفی تنظیم شناختی هیجان که شامل سرزنش خود (22/0)، نشخوار فکری (51/0)، فاجعه آمیز پنداری (29/0) و سرزنش دیگران (22/0) هستند، با مدیریت درد ارتباط مثبت معنادار دارند.
4-2-2-فرضیه دوم: باورهای فراشناختی منفی (شامل کنترل ناپذیری و خطر، باورهای فراشناختی عمومی منفی در ارتباط با نیاز به کنترل) با افزایش درد ارتباط مثبت دارند و باورهای فراشناختی مثبت (شامل باور مثبت درباره نگرانی، کفایت شناختی و خودآگاهی شناختی) با افزایش درد ارتباط منفی دارند.
جدول 4-4: جدول ضرایب همبستگی باورهای فراشناختی و مولفه های آن با درد
خودآگاهی شناختی
نیاز به کنترل
کفایت شناختی
کنترل ناپذیری
باور مثبت
نمره درد

1
نمره درد

1
118/0 122/0
باور مثبت

1
*197/0
025/0
**276/0
003/0
کنترل ناپذیری

1
**414/0
000/0
**301/0
001/0
161/0
055/0
کفایت شناختی

1
**316/0
001/0
**334/0
000/0
**269/0
003/0
**244/0
007/0
نیاز به کنترل
1
**242/0
008/0
004/0
484/0
**349/0
000.
**280/0
002/0
*223/0-
013/0
خودآگاهی شناختی
*: 0.05 P
**: 0.01 P
با توجه به جدول 4-4 مولفه های باور فراشناختی منفی شمال کنترل ناپذیری (276/0) و نیاز به کنترل (244/0) با متغیر درد ارتباط مثبت و معنادار دارند ( 01/0 p) و از میان مولفه های باورفراشناختی مثبت، مولفه ی خودآگاهی شناختی (223/0) با متغیر درد ارتباط منفی معنادار دارد (05/0p) ولی مولفه های باور مثبت و کفایت شناختی ارتباط معنادار با درد ندارند.
4-2-3-سوال پژوهش: سهم هر کدام از مولفه های تنظیم شناختی هیجان و باورهای فراشناختی در پیش بینی درد چه مقدار است؟
برای بررسی این موضوع از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید که نتیجه آن در جداول زیر ارائه شده است.
جدول 4-5: نتایج بدست آمده از ضرایب مدل
خطای استاندارد برآورد
R تعدیل شده
R2
R
مدل
34/16
261/0
269/0
518/0
1
48/15
337/0
351/0
592/0
2
57/14
412/0
430/0
656/0
3
06/14
453/0
475/0
689/0
4
62/13
487/0
513/0
716/0
5
39/13
504/0
534/0
731/0
6
1. شامل نشخوار فکری
2.شامل نشخوار فکری و خودآگاهی شناختی
3. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی و پذیرش
4. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی ، پذیرش و فاجعه آمیز پنداری
5. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی ، پذیرش ، فاجعه آمیز پنداری و دیدگاه گیری
6. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی ، پذیرش ، فاجعه آمیز پنداری ، دیدگاه گیری و نیاز به کنترل
در این جدول سهم هر کدام یک از مدل‌ها در پیش بینی درد مشخص شده است. نشخوار فکری (مدل 1) 26% واریانس درد را پیش بینی می کند. نشخوار فکری و خودآگاهی شناختی (مدل 2) 35% تغییرات واریانس درد را پیش بینی می کند. مدل 3 ، 43% واریانس درد را پیش بینی میکند. مدل 4، 47% واریانس درد را پیش بینی می کند. مدل 5، 51% واریانس درد را پیش بینی می کند و در آخر مدل 6 ، 53% تغییرات واریانس درد را پیش بینی می کند.
جدول 4-6: جدول F و سطوح معناداری
مدل
متغیر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
1
رگرسیون
باقی مانده
جمع
69/9616
05/26182
75/35798
1
98
99
69/9616
16/276
99/35
0001/0
2
رگرسیون
باقی مانده
جمع
16/12548
58/23250
75/35798
2
97
99
08/6274
69/239
17/26
0001/0
3
رگرسیون
باقی مانده
جمع
98/15394
76/20403
75/35798
3
96
99
66/5131
53/212
14/24
0001/0
4
رگرسیون
باقی مانده
جمع
36/17013
38/18785
75/35798
4
95
99
34/4253
74/197
51/21
0001/0
5
رگرسیون
باقی مانده
جمع
85/18359
89/17438
75/35798
5
94
99
97/3671
52/185
79/19
0001/0
6
رگرسیون
باقی مانده
جمع
55/19103
19/16695
75/35798
6
93
99
92/3183
51/179
73/17
0001/0
1. شامل نشخوار فکری
2.شامل نشخوار فکری و خودآگاهی شناختی
3. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی و پذیرش
4. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی ، پذیرش و فاجعه آمیز پنداری
5. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی ، پذیرش ، فاجعه آمیز پنداری و دیدگاه گیری
6. شامل نشخوار فکری ، خودآگاهی شناختی ، پذیرش ، فاجعه آمیز پنداری ، دیدگاه گیری و نیاز به کنترل
با توجه به جدول فوق، مدل 1 برابر با (99/35F=، 0001/0p ،99df= )، مدل 2 برابر با (17/26F=، 0001/0p، 99df=)، مدل 3 برابر با (14/24F:، 0001/0p ، 99df= )، مدل 4 برابر با (51/21F=، 0001/0p، 99df= )، مدل 5 برابر با (79/19F=، 0001/0p ، 99df= ) و مدل 6 برابر با (73/17F= ، 0001/0p ، 99df= ) می باشد. به عبارت دیگر تمامی مدل ها در سطح 0001/0 معنادار می باشند پس با درجه اطمینان 0001/0 می توانیم بگوییم که این مدل ها پیش بینی کننده متغیر درد می باشند.
جدول4-7: جدول رگرسیون پیش بینی درد با توجه به متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و باورهای فراشناختی

t
ضریب رگرسیون استاندارد شده
ضریب رگرسیون استاندارد نشده
متغیر
مدل
معناداری

Beta
B

0001/0
0001/0
097/4
000/6

518/0
069/25
678/2

نشخوار فکری
1
0001/0
0001/0
001/0
491/5
703/6
497/3-

552/0
288/0-
677/47
854/2
433/1-

نشخوار فکری
خودآگاهی شناختی
2
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
883/6
450/7
921/3-
660/3-

581/0
305/0-
284/0-
575/65
003/3
515/1-
478/1-

نشخوار فکری
خودآگاهی شناختی
پذیرش
3
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
005/0
315/6
774/6
461/4-890/3-
861/2

525./0
339/0-
291/0-
224/0
540/59
710/2
683/1-516/1-
138/1-

نشخوار فکری
خودآگاهی شناختی
پذیرش
فاجعه آمیز پنداری
4
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
004/0
008/0
050/7
178/7
645/3-
036/4-
925/2
694/2-

543/0
280/0-
292/0-
222/0
204/0-
686/68
806/2
390/1-
524/1-
127/1
186/1-

نشخوار فکری
خودآگاهی شناختی
پذیرش
فاجعه آمیز پنداری
دیدگاه گیری
5
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
014/0
005/0
045/0
150/6
778/6
987/3-
023/4-
504/2
884/2-
035/2

514/0
305/0-
287/0-
191/0
215/0
157/0
155/62
655/2
516/1-
496/1-
969/0
525/1-
888/0

نشخوار فکری
خودآگاهی شناختی
پذیرش
فاجعه آمیز پنداری
دیدگاه گیری
نیاز به کنترل
6

نتایج جدول رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که از بین مولفه های مورد بررسی، مولفه نشخوار فکری، خودآگاهی شناختی، پذیرش، فاجعه آمیز پنداری، دیدگاه گیری و نیاز به کنترل وارد معادله رگرسیون شد. به عبارت دیگر از میان مولفه های تنظیم شناختی هیجان، مولفه های نشخوار فکری، پذیرش، فاجعه آمیزپنداری و دیدگاه گیری، و از میان مولفه های باورفراشناختی، مولفه ی خودآگاهی شناختی و نیاز به کنترل پیش بینی کننده ی درد می باشند که از میان این مولفه ها، نشخوار فکری قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری دارد.

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری
با توجه به پیشینه ادبیاتی در فصل دوم، پژوهش حاضر با هدف ارتباط تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با مدیریت درد افراد دچار سردرد مزمن انجام شد. به عبارت دیگر، تنظیم هیجان، باورهای فراشناختی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش، چه ارتباطی با مدیریت درد افراد دچار سردرد مزمن دارند. نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، درد مزمن، سلامت روان، مصرف کنندگان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فراشناختی، تنظیم هیجان، باورهای فراشناختی، درد مزمن