منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، نرخ مالیات، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بدهی کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت تولیدات می‌شود، در حالی که اثر بدهی بلندمدت معکوس است.
14.2 جمع بندي پيشينه

تاریخ
محققین
داده های مورد بررسی
مدل
نتایج حاصل از تحقیقات
1393
طبری
کیفیت حسابرسی و نسبت بدهی
همبستگی
تغییرات در نسبت بدهی و بازده انباشته سهام رابطه منفی-کیفیت حسابرسی تاثیر معنا داری بر زمانبندی بازار ندارد
1393
شهبازی و مشایخی
نسبت بدهی اندازه و هزینه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط
داده های پانل-الگوی اثرات ثابت
بین نسبت کاری و محافظ کاری مشروط و غیر مشروط رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد-رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی غیر مشروط مورد تایید قرار گرفت
1391
بنی مهد و عامری
اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی
همبستگی
مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت رابطه ندارند-دارایی ثابت رابطه مثبت با نسبت بدهی دارد
1387
کردستانی و عمران
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
همبستگی
بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی زرابطه مثبت و معناداری وجود دارد
1389
رسائیان و همکاران
تاثیر مکانیزم نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد
همبستگی
بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنا داری وجود ندارد
1389
حاجیها و اخلاقی
تعیین ساختار سررسید بدهی براساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی نرخ تورم و عرضه پول
همبستگی
بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سررسید بدهی رابطه معناداری وجود دارد-بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی ربطه ای مشاهده نشد
1386
احمدپور و سلیمی
تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه
همبستگی
بین اندازه و ساختار سرمایه شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد
1390
موسوی
تاثیر نااطمینانی برساختار نسبت بدهی های خارجی و تولید
همبستگی
به وجود امدن مسئله عدم تطابق ارزی که باعث افزایش سهم بدهی های کوتاه مدت ازکل بدهی های خارجی میشود.
1390
حساس یگانه و همکاران
عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها
همبستگی
بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت رابطه معناداری وجود ندارد
1392
حاجیها و اخلاقی
تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت
همبستگی
بین اندازه هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه معناداری وجود دارد
1384
رضاییان و سینایی
تاثیر ویژگی شرکت ها بر ساختار سرمایه
همبستگی
اندازه هرشرکت یکی از مهمترین عواملی است که بر تعدیل یا اتخاذ تصمصم های مالی تاثیر گذار است
1387
کردستانی ونجفی عمران
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
همبستگی
بین اندرازه شرکت و صرفه جویی مالیاتی غیر بدهی،سود آوری و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد
1389
یحیی زاده فر و همکاران
تاثیر برخی از ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه
همبستگی
بین ساختار سرمایه با حاشیه سود قبل از بهره و مالیات ،نسبت انی و بازده دارایی ها رابطه منفی وجود دارد
1389
قدیری مقدم و اسدیان
تاثیر برخی از ویژگی های شرکت مانند نسبت پوشش بهره و نسبت آنی و…
همبستگی
بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره رابطه معنا داری وجود دارد
1390
خدامی پور و ترک زاده ماهانی
تاثیر مالیات بر محفظه کاری درگزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
همبستگی-عدم تقارن زمانی سود-اقلام تعهدی انباشته شده
مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری که شرکتها ارائه میکنند را کاهش نمیدهد بلکه باعث افزایش اطلاعات می گردد.
1391
گل محمدی شورکی
بررسی رابطه بین نرخ موثر مالیات و ویژگی های شرکت
همبستگی
بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری وساختار مالکیت رابطه معناداری وجود ندارد
1392
خدامی پور و امینی نیا
ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر حاکمیت نهادی
رگرسیون – حداقل مربعات تعمیم یا فته
بین اجتناب مالیات و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد
1393
آقایی،احمدیان و آتشی
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه درشرکتهای کوچک و متوسط
رگرسیونی پانل- حداقل مربعات
بین سودآوری،نسبت دارایی های ثابت مشهود واندازه شرکت با نسبت بدهی در شرکتهای متوسط و کوچک رابطه معناداری وجود دارد
1390
حسینی
رابطه بین ساختارهای مالکیت وسرمایه با مدیریت سود
رگرسیونی داده های تابلویی
بین نسبت بدهی به دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
1388
لیلی پور
رابطه بین نسبت های اهرمی و شاخص های بهره وری
همبستگی
بین نسبت های اهرمی فقط نسبت پوشش بهره دارای رابطه معنادرای می باشد
1388
بیدگلی و جولا
رابطه بین ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکتها
همبستگی
وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک
1393
سجادی و دیگران
تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکتها
همبستگی
بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها با نرخ بازده دارایی ها رابطه معنادار منفی وجود دارد
1393
بندریان نواصر و خسروی
تاثیر اهرم های مالی بر عملکرد شرکتها
همبستگی
وجود رابطه معکوس بین اهرم مالی و عملکرد شرکتها
1392
پور حیدری وسروستانی
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت سود
همبستگی
وجود رابطه مثبت و معناداری بین نسبت بدهی وشدت سرمایه گذاری در دارایی ها بر نرخ موثر مالیاتی
1388
اربابیان وصفری گرایلی
تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتها
همبستگی
بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی وسوداوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری رابطه مثبت وجود دارد
1388
ستایش وجمالیانپور
اثرات ساختار سرمایه وتغییرات آن بر روی تولید محصولات
همبستگی
میان تغییر سهم بدهی کوتاه مدت ذخیره سنوات کارکنان وسود انباشته در ساختار سرمایه وتحقق تولید پیش بینی شده رابطه معنا دار وجود دارد
2011
استفانا وهمکاران
عوامل تعیین کننده ساختار سررسید بدهی های شرکت های اوکراینی دریک بازار نوظهور
همبستگی
یافته ها براهمیت نظریه ی هزینه های نمایندگی ،نقدینگی ،علامت دهی و مالیات تاکید داشت
2007
دلکوور
عوامل موثر بر اهرم مالی در لهستان
همبستگی
عوامل موثر را سود انباشته، سرمایه ،بانک و بدهی معرفی نمود
2003
آنتونیو و همکاران
عوامل تعیین کننده نسبت بدهی در استرالیا
همبستگی
موثر بودن نرخ موثر مالیات شرکت،فرصتهاغی رشد ،نقدشوندگی، کیفیت شرکت ،نوسانات درآمد و … بر نسبت بدهی های شرکتهای استرالیا
2010
ماجومدار
عوامل تعیین کننده نسبت بدهی شرکتهای هندی
همبستگی
ارتباط معناداری بین سررسید دارایی ونرخ موثر مالیات با نسبت بدهی یافت نشد.
2011
ترا
عوامل تعیین کننده نسبت بدهی شرکت در امریکاری جنوبی
همبستگی
بین اهرم مالی و نقدشوندگی با نسبت بدهی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد-بین فرصتهای رشد و ریسک تجاری با نسبت بدهی ارتباط معنادار منفی وجود دارد
2011
الغال و همکاران
کیفیت حسابرس و نسبت بدهی شرکت
همبستگی
موسسات حسابرسی بزرگ بر ساختار نسبت بدهی شرکتها موثر است
2013
ونوگپالان و مادهودا
چگونه فرضیات مالیات ،نسبت بدهی در شرکتهای هندی
همبستگی
وجود رابطه معکوس بین نرخ مالیات و نسبت بدهی شرکت های هندی
1994
پلسکو
تاثیر تغییرات نرخ مالیات بر ساختار سرمایه شرکتهای امریکایی
همبستگی
اصلاح ساختار مالیاتی در امریکا در سال1986 شرایط عملی را برای ازمون اثرمالیات بر تصمیمات اهرمی شرکت فراهم اورد
2001
گوردون ولی
تفاوت نرخ مالیات با سطح بدهی
همبستگی
مالیات رابطه قوی و معناداری با نسبت بدهی دارد
2010
سرجیو و پائولومکاس
ارتباط بین فرصت های رشد وبدهی درشرکتهای پرتغالی
همبستگی
ارتباط بین فرصت رشد و بدهی از ابعاد پیچیده ای در تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می پذیرد
2014
گانی و همکاران
رابطه میان ساختار سرمایه ورقابت بازار تولید
پانل غیر متوازن
وجود رابطه سهمی وار بین ساختار سرمایه وساختار بازار
2008
متکیلا و وان منصور
ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت
همبستگی
بین ساختار سرمایه و رشد شرکت یک رابطه غیرمعناداری وجود دارد
2003
ارول
تاثیر بدهی شرکت بر قیمت گذرای محصولات
همبستگی
بدهی کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت تولیدات میشود درحالی که اثر بدهی بلند مدت معکوس است.
1-2 جمع بندی پیشینه ی تحقیق
15.2 الگوی مفهومی تحقیق:
تحقیق حاضر رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی را با بهره گیری از رگرسیون و panel data رادر شرکتهای بورسی تهران در بازه ی زمانی 1388-1392 و در نمونه ی انتخابی به روش حذف سیستماتیک بررسی میکند.
داده های 58 شرکت و 290 سال-شركت از طریق نرم افزارهای EXCEL 2010 و EVIEWS 7 و SPSS 18 انجام وتجزیه وتحلیل شده است.
اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل:
متغیر مستقل در این تحقیق نرخ مالیات شرکت است.متغیر وابسته ، نسبت بدهی است و از Growth و Size و Leverageو كيفيت شركت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد.
تعیین رابطه ی بین متغیرها:
قبل از هر چیز، باید نوع داده‌ها از جهت پانل و یا پولین بودن مشخص شود که برای این منظور از آزمون لیمر استفاده خواهد شد که دارای آماره F است. در این‌جا دو حالت وجود دارد؛ یا داده‌های ما از نوع پولینگ‌اند که باید با استفاده از روش اثرات مشترک تخمین زده شوند، و یا داده‌ها از نوع پانل هستند که باید با استفاده از یکی از دو روش اثرات و یا اثرات تصادفی، ، تخمین زده شوند (لطفی، ۱۳۹۱).
بدین منظور جهت انتخاب روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی ، از ازمون هاسمن بهره گرفته شد.
جهت مدل اقتصاد سنجی برای مطالعه ی رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد.از آزمون ریشه واحد هدری و فیلیپس و پرون جهت آزمون پایایی متغیرها استفاده شد.
از آزمون تجزيه و تحليل همبستگي پيرسون ، رگرسيون و روش پانل ديتا براي تجزيه و تحليل ماهيت رابطه ي بين نرخ ماليات و نسبت بدهي استفاده شد.
از آمار توصيفي مانند ميانگين،ميانه، حداقل و حداكثر و انحراف معيار جهت توصيف داده ها و توضيح ويژگيهاي اساسي در صورت معنا داري استفاده شد.
برای بررسی مشخصات عمومی و پایهای متغیرها (سری‌ها) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه‌وتحلیل دقیق آن‌ها، برآورد آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. به‌وسیله این مشخصات می‌توان دیدی کلی در مورد مقادیر هر یک از متغیرها به دست آورد. میانگین داده‌ها، نشان‌دهنده‌ی آن است که در صورت منظم کردن دادهها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد.
انحراف معيار و واریانس، پراکندگي دادهها را نشان مي‌دهند.

فصل 3:
روش تحقیق

1.3 مقدمه:
یکی از اصلی ترین بخش های هر تحقیق، روش انجام تحقیق می باشد.در این فصل در ارتباط با جامعه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات، قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه های تحقیق و روش های آماری آزمون فرضیه ها بحث خواهد شد. هرگونه اشتباه در مراحل فوق می تواند به نتایج گمراه کننده منجر شود، لذا دقت در شناسایی روش های صحیح تحقیق به همراه استفاده درست از آنها به روایی تحقیق ونتایج حاصله کمک خواهد کرد. در این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق و جامعه آماری توضیحاتی داده می شود و سپس مدل مورد استفاده به همراه تعریف عملیاتی متغییرها ارایه خواهد شد. در نهایت نیز روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل به همراه آزمون های پیش فرض مورد نیاز جهت استفاده از روش های مذکور توضیح داده خواهد شد.
2.3 روش کلی تحقیق:
نوع يا روش کلی این تحقیق را می توان مبتني بر چهار معيار اساسي طبقه بندي تحقيقات مشتمل بر هدف، روش گردآوري داده ها و استنتاج، طرح تحقيق و نهايتا نوع و ماهيت داده ها و متغيرها و روش هاي تعيين ارتباط بين متغيرها به شرح ذیل مشخص کرد:
از نظر هدف:
كاربردي است زيرا نتايج حاصل از آن ، قابل استفاده در اتخاذ تصميمات توسط مديران و سرمايه گذاران است.
از نظر گردآوري داده ها:
اين تحقيق از بعد نحوه ي استنباط در خصوص فرضيات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، اهرم مالی، ورشکستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازار سهام، بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی