منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه‌ای منفی با نسبت اهرمی و نسبت دارایی ثابت، رابطه¬ای مثبت با نسبت بدهی دارد. نتایج پژوهش رویکرد کارآیی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود، در توضیح و پیش‌بینی بدهی را تأیید نمی‌نماید.
کردستانی وعمران(1387) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه پرداختند. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
پناهيان و عربزاده ( 1387 ) به بررسي رابطه بين نسبت بدهي و هزينه سرمايه وارزش شركت در بازار اوراق بهادار تهران طي دوره 1380 تا 1384 پرداختند و به اين نتيجه رسيدند، كه نسبت بدهي بر هزينه سرمايه اثر ضعيفي دارد ولي ارزش شركت با هزينه سرمايه رابطه معني داري را دارد.
رسائیان و همکاران (1389) در تحقیق خود با عنوان “تأثیر مکانیزم نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران”، ارتباطی معنادار بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد نیافتند.
حاجیها و اخلاقی (1389) تحقیقی را با عنوان “ارائه مدلي براي تعيين ساختار سررسيد بدهي شرکتهاي ايراني بر اساس متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و عرضه پول”، اجرا نمودند. يافتههاي پژوهش آنان نشان داد که رابطه مثبت و معنيدار بين توليد ناخالص داخلي و ساختار سررسيد بدهي وجود دارد. همچنين بين عرضه پول و ساختار سررسيد بدهي رابطه منفي وجود دارد. علاوه بر اين، بين نرخ تورم و ساختار سررسيد بدهي هيچگونه رابطهاي مشاهده نشد.
احمدپور و سلیمی (1386)، به بررسی تجربی تأثیر نوع صنعت و اندازه شرکتها بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ابتدا، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه گروههای صنعت بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه شرکتها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست. در ادامه، شرکتها بدون در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند و دریافتند که بین اندازه و ساختار سرمایه شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
موسوی (1390) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی تأثیر نااطمینانی بر ساختار نسبت بدهیهای خارجی و تولید”، با استفاده از روش دادههای ترکیبی، نشان داد در صورتی که بدهیهای خارجی به ارز خارجی حاصل شود و نیز وامگیرندگان بدهی خود را بازپرداخت نمایند، مسئله عدم تطابق ارزی بهوجود آمده و باعث افزایش سهم بدهیهای کوتاه مدت از کل بدهیهای خارجی (عدم تطابق نسبت بدهی) می شود و بنابراین موجب نوسانات تولید و نهایتاً بحرانهای مالی میگردد.
حساس یگانه و همکاران (1390) تحقیقی را با عنوان “عوامل تعیینکننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران”، اجرا نمودند و ارتباطی معنادار بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران نیافتند.
نتایج تحقیق حاجیها و اخلاقی (1392) تحت عنوان “بررسي تأثير ويژگيهاي هيئت مديره بر ساختار سر رسيد بدهي شرکت”، نشان ميدهد که بين اندازه هيئت مديره و ساختار سررسيد بدهي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد. همچنين بين درصد اعضاي غير موظف هيئت مديره و ساختار سررسيد بدهي رابطه منفي و معنيداري وجود دارد. نتايج تحقيق بيانگر تأثير هيئت مديره قوي بر تصميمات تأمين مالي است. علاوه بر اين، بين متغیر دوگانگي وظيفه مدير عامل با ساختار سررسيد بدهي رابطهاي يافت نشد. افزون بر اين آزمون فرضيههاي تحقيق در صنايع مختلف نشان ميدهد که در مورد رابطه اندازه هيئت مديره و ساختار سررسيد بدهي، در صنايع خودرو و دارويي رابطه مثبت و در صنعت سيمان رابطه منفي وجود دارد. در صنايع سيمان و غذايي درصد اعضاي غيرموظف داراي رابطه منفي و معنيدار ميباشد. همچنين رابطه بين دوگانگي وظايف مدير عامل و ساختار نسبت بدهي در سطح صنايع شيميايي، دارويي و غذايي منفي است.
رضاییان و سینایی (1384) درباره تاثیر ویژگیهای شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده اند.نتیجه های بدست امده از این تحقیق نشان می دهد:اندازه ی هر شرکت ازمهمترین عواملی است که برتعدیل یا اتخاد تصمیم های تامین مالی تاثیر گذار است.همچنین سودآور بودن شرکت از عوامل موثر در انتخاب شیوه ی تامین مالی به شمار می رود.
کردستانی و نجفی عمران (1387، بر اساس نظریه ی موازنه ی ایستا و نظریه ی سلسله مراتبی ، عوامل تعیین کننده ی ساختار سرمایه را برای 93 شرکت بورس تهران ، در بازه ی زمانی 1378 تا 1385 بررسی کردند.نتیجه های تحقیق آن ها نشان داد که بین اندازه ی شرکت و صرفه جویی مالیاتی غیر بدهی ، سود اوری و نسبت بدهی ، رابطه ی منفی وجود دارد و بین نوسان پذیری سود ، نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه ی مثبت برقرار است.
یحیی زاده فر و همکاران (1389) تاثیر برخی ازویژگیهای شرکت (نظیراندازه ی شرکت ، ساختار دارایی، سود آوری، رشد مورد انتظار ، نسبت پوشش هزینه بهره ) را بر ساختار سرمایه 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران ، در بازه ی زمانی 1378 تا 1381 بررسی کردند.
نتیجه های بدست امده از این بررسی نشان داد:بین ساختار سرمایه با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره ، سود آوری (حاشیه سود قبل از بهره و مالیات )، ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبت آنی و بازده داراییها رابطه ی منفی وجوددارد.
قدیری مقدم و اسدیان (1389، ص 155) تاثیر برخی از ویژگیهای شرکت (مانند نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره ، درصد رشد سود و اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه) را بررسی کردند و نشان دادند که بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت رابطه ی معنا داری دارد.
طبق بررسی های انجام شده پژوهشی که عوامل تعیین کننده ی نسبت بدهی شرکت های ایرانی را نشان بدهد ، انجام نشده است ، اما درباره ی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، پژوهش هایی انجام شده است که به آنها اشاره شد.
خدامي پور و ترك زاده ماهاني ( 1390 ) به بررسي تأثير ماليات بر محافظه كاري در گزارشگري مالي و مربوط بودن اطلاعات حسابداري پرداختند. روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي بود در اين راستا، از 2 مدل تكامل يافته عدم تقارن زماني سود و اقلام تعهدي انباشته شده كه توسط شولين ( 2005 ) ارائه شده اند، استفاده شده است. يافته هاي آنها حاكي از آن بود كه شركتهايي كه خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار بزرگتر از درآمد مشمول ماليات آنهاست ، محافظه كاري بيشتري نسبت به ساير شركتها دارند، اما در مورد شركتهايي كه خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار كوچكتر از درآمد مشمول ماليات آنهاست، نميتوان گفت كه محافظه كاري كمتري نسبت به ساير شركتها دارند. علاوه بر اين، نتايج آنها نشان داد كه ماليات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداري كه شركتها ارائه ميكنند، را كاهش نميدهد، بلكه باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات نيز ميگردد.
گل محمدي شوركي ( 1391 ) در مطالعه اي به بررسي رابطه بين نرخ مؤثر ماليات و ويژگي هاي شركت پرداخت. نتايج تحقيق او نشان داد كه ميانگين نرخ مؤثر ماليات با در نظر گرفتن تمام شركتهاي تحقيق به نرخ قانوني ماليات بر درآمد نزديك مي باشد. ليكن نتايج تحقيق با در نظر گرفتن صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي كند نشان داد كه تقريباً هر صنعت داراي نرخ مؤثر مالياتي مخصوص به خود مي باشد. هم چنين نتايج تحقيق وي حاكي از آن بود كه بين نرخ م ؤثر ماليات و اندازه شركت وسودآوري رابطه منفي و معني داري وجود دارد و با اهرم مالي رابطه مستقيم و معني داري برقرار است .در ضمن بين نرخ مؤثر ماليات و شدت سرمايه گذاري و ساختار مالكيت رابطه معني داري مشاهده نشد.
خدامي پور واميني نيا (1392) به بررسي ارتباط بين اجتناب از پرداخت ماليات و هزينه بدهي و تاثير حاكميت نهادي پرداختند.براي آزمون فرضيه ها از رگرسيون حداقل مربعات تعميم يافته براي داده هاي پانل استفاده كردند.نتيجه ي تحقيق نشان داد كه رابطه ي منفي بين اجتناب ماليات و هزينه بدهي وجود دارد.
آقایی، احمدیان و آتشی (1393) عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مجزا مورد بررسی قراردادند. بدین منظور داده‌ها از صورت‌های مالی 89 شرکت استخراج گردیده و از تحلیل‌های رگرسیونی پانل و روش حداقل مربعات جهت تخمین تابع رگرسیون نمونه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در خصوص شرکت‌های کوچک بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سودآوری، رشد و اندازه شرکت به‌عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی کل به‌عنوان متغیر وابسته می‌باشد. همچنین در شرکت‌های متوسط ایرانی، بین سودآوری، نسبت دارایی‌های ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد.
حسینی (1390) به بررسی رابطه بین ساختارهای مالکیت و سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق اثر مالکیت نهادی سهام (نقش سرمایه گذاران نهادی)، نسبت مجموع بدهی به دارایی، اندازه شرکت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در شرکت ها استفاده گردیده است. بدین منظور اطلاعات 80 شرکت طی سال های 1380 الی 1387 به کار گرفته شده است. با به کارگیری مدل رگرسیونی داده های تابلویی(پنل دیتا ) ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معنادار و بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ و برخلاف یافته های محققین غربی بین اندازه شرکت و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
لیلی پور (1388) راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﯽ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺑﻬـﺮه وري و ﻧﺤـﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮرﺳﯽکرد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺘﻮان از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﻫﺮﻣـﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻬﺮهوري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . از ﻣﯿﺎن 372 ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، 100ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و در دوره ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1380 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺎﻟﯽ 1386ﻓﺮﺿﯿﺎت آزﻣﻮن ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارزش روز ﺳﻬﺎم و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه و از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري، ﺑﻬﺮه وري ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺑﻬﺮه وري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﯽ، ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري اﺳﺖ و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
بیدگلی و جولا(1388) به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، اندازه شرکت، صاحبان سهام، کیفیت حسابرسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار سرمایه، تامین مالی، نسبت بدهی، دارایی ها