منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، اندازه شرکت، صاحبان سهام، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

بدهی به گونه‌ای مثبت وابسته به رشد باشد (گانی و همکاران، 2011: 44).. براي اندازة شركت، چند نوع معيار اندازه گيري وجود دارد كه با توجه به پيشينة نظري اين پژوهش از لگاريتم طبيعي دارايي ها استفاده مي شود.

11.2 رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی:
از لحاظ نظری، رابطه میان اندازه شرکت و نسبت بدهی نامشخص است. برخی از تحقیقات نشان داده است که شرکت‌های بزرگ تمایل دارند، بیشتر متنوع‌سازی شوند. در نتیجه، احتمال ورشکستگی این شرکت‌ها کمتر بوده، باعث می‌شود این شرکت‌ها درصدد ایجاد بدهی بیشتری باشند (استیتی و ردریگز، 2006: 53). از سوی دیگر، راجان و زینگالس (1995)، دریافتند که ممکن است اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معکوس داشته باشد زیرا شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک، تمایل بیشتری به انتشار اطلاعات دارند که باعث می‌شود بیشتر به تأمین مالی از طریق سهام روی آورند (راجان و زینگالس، 1995). از این رو، رابطه میان اندازه شرکت و نسبت بدهی، همانند سودآوری، می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت اندازه‌گیری می‌شود.
Firmquality:
کیفیت شرکت i در سال t است که از نسبت تفاضل سود هر سهم در سال t+1 و t به قیمت هر سهم در سال t بدست می آید.

EPS یا سود هرسهم
سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

 
 
Net Income
 
Earnings Per Share =
———————————————
 
 
Number of Common Shares Outstanding

Net incom:
Net income = total revenues- total expenses
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺳـﺎل:
اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮﺳﻬﻢ ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽاﯾـﺪ.ﺑـﺮاﺳـﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺛﺒـﺎت رﻓﺘﺎري ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺳـﺎل ﺟﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ، اﻧﺘﻈـﺎرﻣﯽرود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐـﺎر ﺑـﺮاي ﺧﺮﯾـﺪﺳﻬﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(بنی مهد 1392).
12.2 رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، راه ﺣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ درﺧﺼﻮصاﻋﻄﺎي وام اﻋﺘﺒﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن . ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮانﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام ﺑﻪ آن ﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟیﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎنﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه رﻗﻢ ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪﻣﻮﺟﺐ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ ، اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروﯾﮑﺮدﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎره اي از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ذاﺗﯽ و ﻏﯿﺮ اختیاری بوده وبرخی دیگر اختیاری می باشند.از جمله عوامل اختیاری اثر گذار بر کیفیت شرکت می توان به بدهی های یک شرکت اشاره کرد.در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺧﻄﯽ ﻣﻌﮑﻮس و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎر، ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮﭼﻪکیفیت ااﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،اعطای اعتبار راحت تر صورت میگیرد.ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻮي آن ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪدﯾﺪﮔﺎهﺧﻄﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮايدرﯾﺎﻓﺖاﻋﺘﺒﺎرﺗﻤﺎﯾﻞدارﻧﺪاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖ را دﺳﺘﮑﺎري ﮐﺮده و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ،در نتیجه با افزایش بدهی کیفیت اطلاعات کاهش می یابد .
دیدگاه غیر خطی بیانگر آنست که باتوجه به صحت دلایل 2 دیدگاه قبل نمی توان یک رابطه ی خطی پایدار بین تامین مالی از طریق بدهی وکیفیت شرکت در نطرگرفت. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮاﻦ حاکی از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﮔﻮن(درجه 2) بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت شرکت است.به گونه ای که با افزایش سطح بدهی شرکتها کیفیت سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.(هادی امیری و هاجر محمدی خورزوقی 1391).
Leverage:
نسبت اهرمی یا Leverage ratio: – نسبت اهرمی تعاریف مختلفی دارد که تمامی آنها حاکی از نحوه و چگونگی تامین مالی شرکت در تعهدات مالی خود دارد. با وجود تعاریف مختلف اهرم مالی، اما تمامی این تعاریف به گونه ای حاکی از رابطه بین بدهی ها، دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره تسهیلات است. معروف ترین این تعاریف نسبت بدهی های کل به حقوق صاحبان سهام است. هرچند برخی از منابع دیگر مانند CFA آن را نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام تعریف کرده اند.
از طرفی نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهکاری شرکت به مجموع دارایی‌های آن تعریف می‌شود. این نسبت می‌تواند تعبیری باشد از آن‌چه بعداز تصفیه شرکت برای سهام‌داران باقی می‌ماند. با این وجود این نسبت عموماً قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت را در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این، از آن‌جا که کل بدهکاری شرکت اقلامی نظیر حساب‌های پرداختنی را نیز شامل می‌شود که برای فعالیت‌های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (تا فعالیت‌های تأمین مالی) این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آن‌چه هست نشان می‌دهد. همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تأثیر می‌پذیرد.
تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌ مدت و بلند مدت) به کل دارایی‌های آن می‌باشد. این تعریف تنها دربردارنده آن دسته از بدیه‌های شرکت است که به آن‌ها بهره تعلق می‌گیرد. با این وجود،‌این تعریف نمی‌تواند این واقعیت را پوشش دهد که بعضی دارایی‌ها متقابلاً با بدهکاری‌ها تصفیه می‌شوند. به‌عنوان مثال، افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش هم‌زمان حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی می‌شود؛ این امر به کاهش نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می‌انجامد.
سومین تعریف نسبت اهرمی، نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به خالص دارایی‌های آن می‌باشد. در این‌جا خالص دارایی‌ها اشاره به مجموع دارایی‌ها بدون احتساب بدهی‌های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت) داد. این تعریف دیگر تحت تأثیر مسایل مربوط به مدیرتی دارایی‌های جاری شرکت نمی‌باشد. با این وجود آن دسته از بدهی‌های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت‌های تأمین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تأثیر گذاشته و آن را کاهش می‌دهند.
چهارمین و آخرین سنجه اندازه‌گیری نسبت اهرمی،‌نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می‌گردد. در این سنجه اندازه‌گیری، به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می‌شود؛ بنابراین، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته بنگاه است.
در این پژوهش نسبت اهرمی شرکت i درسال t برابر است با نسبت بدهی ها به داراییها
13.2 پیشینه ی تحقیق:
داخلی
طالب نیا ودیگران( 1394) به بررسی نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات مالی و طبقات 5گانه صورت جریان وجه نقد به عنوان شاخص جریانات نقد پرداختند .مدل رگرسیونی استفاده کردند و رابطه ی معنا دار میان متغیرهای تصمیمات مالی (نسبت بدهی) و جریانات نقدی سال بعد مشاهده شد.
طبری (1393)به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکتها می پردازد. در راستای دستیابی به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه مؤسسات حسابرسی)به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیفیت بالاتری برخوردار است، در نظر گرفته شد.نمونه های انتخابی شامل 708سال- شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 81-88 بود. نتایج نشان میدهد که کیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شرکتها تأثیر معناداری ندارد. همچنین، با این که شرکتها به زمان بندی بازار مبادرت میورزند و مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین تغییرات در نسبت بدهی شرکتها و بازده انباشته سهام در گذشته رابط ای منفی وجود دارد، اما کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر زمان بندی بازار شرکتها ندارد.
شهبازی و مشایخی (1393)، رابطه نسبت بدهي، اندازه و هزينه سرمايه شرکت با محافظه کاري از نوع مشروط و غيرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسي کردند. براي بررسي اين رابطه، تعداد 91 شرکت در طي سال هاي 1383 الي 1390 انتخاب گرديد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق داده هاي پانل و با استفاده از الگوي اثرات ثابت انجام شده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد بين نسبت بدهي و محافظه کاري در هر دو نوع مشروط و غيرمشروط رابطه مثبت و معناداري وجود دارد که مؤيد اين فرضيه است که قراردادهاي بدهي يکي از مهم ترين منابع تقاضا براي محافظه کاري به شمار مي روند. رابطه معنادار منفي اندازه شرکت تنها در الگوي محافظه کاري غيرمشروط مورد تأييد قرار گرفت.
کریمی و دیگران 1393، به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی معاملات رگرسیون به ظاهر نا مرتب پرداختند .از نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر حسابداری استفاده کردند.نتایج بدست آمده نشان دهنده ی تاثیر مثبت نسبت بدهی کوتاه و بلند مدت بر ساختار سرمایه است.
بنی مهد و عامری (1391) اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1380 تا 1386، را بررسی نموده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل، شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، شاخص سودآوری، نسبت دارایی ثابت، رشد فروش، و متغیر وابسته نسبت بدهی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکتها رابطه‌ای ندارند. اما شاخص سودآوری و رشد فروش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نرخ مالیات، نسبت بدهی، ریسک مالی، افزایش درآمد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار