منبع پایان نامه ارشد درباره نرخ بهره، کسری بودجه، اوراق قرضه، تولید ناخالص ملی

دانلود پایان نامه ارشد

نرخ رشد و سطح معنیداری ضریب برآورد شده را بهصورت خلاصه نشان میدهد.

جدول (3-2) متوسط نرخ رشد متغیرهای پژوهش در بازه زمانی 1392-1338
نام متغیر
متوسط نرخ رشد متغیر
سطح معنیداری
تولید ناخالص ملی
3179/0 (0026/0)
0000/0
تورم اقتصادی
04/0 (002/0)
0000/0
مصرف بخش خصوصی
4074/0 (0014/0)
0000/0
سرمایهگذاری بخش خصوصی
354/0 (0036/0)
0000/0
مخارج دولت
3976/0 (0045/0)
0000/0
کسری بودجه
0191/0 (01/0)
0000/0
صادرات کل
1356/0 (0038/0)
0008/0
صادرات غیر نفتی
345/0 (055/0)
0210/0
صادرات نفتی
0495/0 (049/0)
0000/0
واردات
357/0 (0047/0)
0000/0
نرخ ارز
051/0 (003/0)
0000/0
تولید غیر نفتی
07/0 (045/0)
0000/0
نقدینگی
045/0 (0047/0)
0000/0
منبع: محاسبات پژوهش

متغیر نقدینگی از طریق پایه پولی تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و نوع تامین مالی کسری قرار دارد. رفتار ادواری نقدینگی حاکیاست در دوره مورد مطالعه دارای توسانات بالایی بوده و روند بلندمدت آن نشان میدهد همواره با نرخی برابر 045/0 درصد در حال افزایش بودهاست.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

4-1 مقدمه
فصل حاضر نتايج بهدست آمده از حل الگوي پژوهش را تبيين و تحليل ميکند. بهمنظور بررسي و تحليل نتايج نخست، دادهها و نحوه محاسبهي ضرايب مورد استفاده معرفي ميشوند. براي اين منظور، مقادير باثبات مورد نياز الگو محاسبه شده و با استفاده از روش پارامتردهي-کاليبره کردن- در الگو تاثير داده ميشوند. پس از حل الگو و استخراج نتايج، اعتبار نظري الگو بررسي ميشود. تطبيق نتايج بهدست آمده با واقعيات اقتصادي کشور مهمترين ويژگي هر پژوهش است. دربيشتر موارد، بروز خطاهاي محاسباتي و دادههاي آماري نامناسب به ايجاد انحراف و تفاوت بين نتايج بهدست آمده و واقعيات مشاهده شده منجر ميشوند. براين اساس، با بهرهگيري از روش شبيهسازي، گشتاورهاي بهدست آمده از متغيرهاي درون‌زاي الگو با گشتاورهاي دادههاي واقعي مقايسه ميشوند. همچنين، ميتوان متغيرها را نسبت به حرکتهاي موافق يا مخالف ادوار تجاري با يکديگر مقايسه کرد. سپس، توابع عکسالعمل آني متغيرها براي مشاهده تاثير تکانه بر متغيرهاي موردنظر گزارش و طول دوره بازگشت متغيرها به مسير باثبات اقتصاد تبيين ميشوند.

4-2 حل الگو
براي حل معادلات، از روش غير خطي و نرم افزار داينار (نسخه 4.4.2) استفاده ميشود. در روش غير خطي، نخست لازم است مقادير اوليه متغیرهای درونزا در مسير با ثبات اقتصاد تعيين و بهعنوان ویژگیهای اولیه اقتصاد وارد نرم افزار شوند. پس از حل الگو، تاثير تکانهها بر متغيرهاي هدف بررسی میشوند. همچنین، لازم است برخی متغیرها بر پایه روابط اقتصادی تعيين شوند. برای اینمنظور، برخي ضرايب و متغيرها بهصورت نسبتي از توليد ناخالص داخلي يا بهصورت نسبتي از ساير متغيرهاي کلان الگو محاسبه میشوند. این روش تا حدودي امکان دستيابي به جوابهاي مطلوب و يکتا را تسهيل میکند. اينکه محقق براي حل معادلات، نسبتها را چگونه تعريف کند، بيشتر به هدف الگو و ديد محقق بستگي دارد.

4-2-1 محاسبه نسبت باثبات متغیرهای درونزا
براي استخراج مقادير باثبات متغيرهاي درونزاي الگوي پژوهش، بهصورت زير عمل ميشود:
الف) متغيرهاي درونزا در حالت ايستا محاسبه ميشوند. براي اينمنظور، زمان از معادلات حذف ميشود. ب) ميزان تکانههاي الگو برابر با صفر در نظر گرفته ميشوند. زيرا، بلندمدت مفهومي است که ويژگي مهم آن عدم وجود هرگونه تکانه در سيستم معادلات است. دراينصورت ميتوان همراه با حذف زمان و حذف تکانه، رفتار بلندمدت يا باثبات متغيرها را منعکس کرد. تمام متغيرها در شرايط با ثبات اقتصاد برابر با يک در نظر گرفته شدهاند. بهعنوان مثال، ميزان با ثبات فنآوري يا z برابر يک درنظر گرفته ميشود. مقدار يک براي متغيرها ميتواند همارز ميزان صفر براي همان متغير درحالتي باشد که الگو بهصورت لگاريتمخطي حل ميشود. نياز بعدي الگو تعيين مقادير هدف براي بانک مرکزي است. در سياست پولي بانک مرکزي لازم است ميزان تورم هدف، درآمد هدف و نرخ ارز هدف براي سيتم معادلات معلوم باشد. دراينصورت، سيستم معادلات ميتواند در صورت انحراف متغيرها از ميزان هدف تعريف شده، بهصورت يک ويژگي براي سيستم مشخص شود. برای اینمنظور، تورم هدف برابر 16 درصد درنظرگرفته شدهاست. با توجه به توضیحات داده شده، ميزان باثبات متغيرها بر اساس روابط زیر محاسبه شدهاند:
1- نسبت ذخاير به توليد ناخالص داخلي

2- نسبت بدهي خارجي خانوارها به توليد ناخالص داخلي

3- نسبت پول به مخارج مصرفي

4- ميزان پارامتر نرخ ترجيح زماني خانوار

5- ميزان نرخ بهره پوشش داده نشده

6- منحني فيليپس کينزي جديد

7- قيمت کالاها براي بنگاهها با در نظر داشتن چسبندگي قيمت

8- پويايي پراکندگي قيمت

9- معادله صادرات غير نفتي

10- تراز تجاري

11- حساب جاري

12- تراز پرداختها
رابطهی (11) زمانی که برابر صفر میشود تراز پرداختها را نشان میدهد. زیرا تراز پرداختها بهصورت است. با حذف زمان بهصورت رابطهی تغییر میکند. در نتیجه تراز پرداختها عبارت است از:

13- هرينه نهايي حقيقي
رابطه هزینه نهایی حقیقی از تقسیم دستمزد به فنآوری تعریف شدهاست. که در حالت باثبات میزان فنآوری یک است.

14- تسويه بازار نيروي کار
با استفاده از شرط تسويه بازار، ميزان دستمزد در حالت با ثبات اقتصاد بهدست ميآيد.

15- ميزان کار انجام شده

16- شرط تسويه بازار کالاهاي داخلي

17- توليد ناخالص داخلي

18- قيمت نسبي مصرف

19- شرط تسويه بازار پول

20- توليد ناخالص داخلي

21- تورم مصرفي(نرخ رشد قيمت کالاهاي مصرفي)

22- معادله نرخ ارز حقيقي
ارتباط بين تورم داخلي و تورم خارجي در مسير باثبات اقتصاد تعيين ميشود.

23- ارتباط تورم کالاهاي صادراتي و تورم خارجي

24- معادله ماليات دولت

25- مازاد درآمد دولت از اوراق قرضه و ساير داراييها

26- قاعده کاهش ارزش اسمي پول

27- تکانه کالاهاي صادرات قيمتي

28- تکانه تورمي کالاهاي وارداتي

29- ميزان با ثبات تورم خارجي

30- ميزان با ثبات دلتا

31- ميزان بهره اوراق قرضه

با مشخص شدن مقادير متغيرهاي درونزاي فوق در مسير باثبات اقتصاد ميتوان مقادير ساير متغيرهاي درونزا را استخراج کرد. براي محاسبهي مقادير باثبات متغيرهاي درونزا لازم است معادلات بلندمدت معرفي شده در فضاي نرمافزار متلب تعريف شوند. براي اين منظور لازم است يک فايل کمکي با پسوند (.mod) ايجاد شود. مثلا اگر نام فايل داينر در فضاي متلب Iran باشد، براي نرم افزار داينر و حل الگو از نام Iran.mod و براي فايل کمکي حل مقادير باثبات متغيرها از نام Iran_steadystate.m استفاده ميشود. در اين حالت نرم افزار متلب قادر است مقادير مورد نياز بر حسب الگوی پژوهش که برايش تعريف شدهاند را محاسبه کند. نکتهي مهم در تعريف معادلات بلندمدت در داخل فايل کمکي اين است که بايد ترتيب معادلات را رعايت کرد. در غیر اینصورت نرمافزار اخطار داده و نميتواند فايل مقادير بلندمدت را محاسبه کند. روش حل بر اساس روش حل معادلات بازگشتي است. پس، براي تعريف کافي است از معادلهاي شروع شود که مقدار متغير آن معادله بر اساس متغيرهايي که قبلا محاسبه شدهاند يا بر اساس پارامترهاي کاليبره شده، قابل محاسبه باشد. مثلا در الگوهاي ساده که تورم را درنظر نميگيرند رابطهي بين نرخ ترجيح زماني و نرخ بهره اقتصاد بهصورت رابطهي است. با توجه به مقدار پارامتر بتا که براي نرم افزار تعريف شدهاست، نرمافزار متلب مقدار نرخ بهره را محاسبه کرده و از آن براي محاسبهي معادلات بعدي که در آنها نرخ بهره وجود دارد استفاده ميکند. براين اساس، بهمنظور محاسبهي مقادير با ثبات الگو، معادلات مربوط به Steady State در صفحه کاري (Script) در بلوک جداگانهاي علاوه بر معادلات الگو وارد ميشوند. پارامترهاي اوليهاي که از حل معادلات Steady State بهدست آمدهاند براي محاسبهي مقادیر اولیه متغيرهاي درونزای Steady State پيش از بلوک معادلات Steady State بهعنوان مقادير برونزا (معلوم) نوشته ميشوند. با در اختیار داشتن مقادیر اين پارامترها، متلب ميتواند مقادير مجهول Steady State را محاسبه کند. صفحهي کاري اصلي معادلات با استفاده از داينر و با دستور Dynare filename ران ميشود. اما، براي آنکه متلب بتواند مقادير با ثبات را براي حل الگو محاسبه کند، بهترتيبي که Steady State ها در بلوک معادلات باثبات نوشته شدهاند، لازم است در يک صفحه کاري جداگانه نيز به زبان متلب نوشته شوند. براي اين منظور لازم است فايل جديدي با نام filename_steadystate.m در فضاي متلب ذخيره شود. در داخل اين فايل بهترتيب معادلاتSteady State نوشته شده در فايل اصلي، با ذکر شماره معادله(که ترتيب آن را نشان ميدهد) و پارامترهای معلوم، معادلات ثبت ميشوند. براي شروع نوشتن معادلات در اين فايل لازم است ابتدا دستور زير ثبت شود:
function [ys_, params, info] = argemmin_steadystate2(ys_, exo_, params)
info = 0;
مثلا اگر پارامتر يک و پارامتر شماره دو به نرمافزار داده شده باشد و بتوان با استفاده از تقسيم آنها، متغير شماره يک مجهول Staeady State را محاسبه کرد، کافي است دستور زير ثبت شود:
ys_(1)=params(1)/params(2);
حال با معلوم بودن متغير اول و پارامترهاي داده شده، ميتوان متغير مجهول دوم را محاسبه کرد. بهعنوان مثال، فرض شود که با دستور زير متغير دوم محاسبه ميشود:
ys_(2)=ys_(1)/ params(2);
در پايان، با دستور Dynare filename، نرمافزار داينر در فضاي متلب فايل معادلات را ران کرده و متلب بهطور خودکار مقادير با ثبات را براي داينر محاسبه ميکند.

4-2-2 برآورد الگوی نهایی با رویکرد بیزي
درادامه، الگوی پژوهش بهصورت غیرخطی حول وضعیت تعادلی برآورد میشود. برای برآورد میزان ضرایب از رویکرد بیزی و دادههاي فصلی دوره زمانی 1389-1368 استفاده میشود. برای برآورد بیزی ضرایب لازم است از اطلاعات مربوط به دادههای قابل مشاهده استفاده شود. برای این منظور، متغیرهای تولید ناخالص ملی، مخارج مصرفی بخش خصوصی، کسری بودجه، شاخص قیمتی مصرفکننده، نرخ ارز، تورم و سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان متغیرهای قابل مشاهده وارد نرمافزار شدهاند. برای برآورد ضرایب، ابتدا دادهها با استفاده از فیلترهدریک-پرسکات روندزدایی شدهاند. سپس، با استفاده از الگوی بلانچارد و خان50 فضای حالت الگو استخراج گشتهاست(بلانچارد و خان، 1980: 1305). فضای حالت در برگیرندهی برداری از متغیرهای درونزا، تکانههای تعریف شده الگو و معادله اندازهگیری است که متغیرهای حالت را به متغیرهای قابل مشاهده مرتبط میکند. خان و بلانچارد برای معرفی روش خود سه معادله زیر را معرفی میکنند:
(الف)
معادله الف الگویی ساختاری است که در آن بردار از متغیرهای از پیش تعیین شده در زمان t است. در الگوهای تعادل عمومی پویا متغیر موجودی سرمایه مثال بارزی برای متغیر است. بردار است که در برگیرندهی سایر متغیرهای درونزای الگو است. این متغیرها از پیش تعیین شده نیستند. نیز بردار متغیرهای برونزا است که شامل تکانههای برونزای الگو است. در برگیرندهی مقدار انتظاری است که بر اساس اطلاعات دوره t شکل میگیرد. با توجه به معادله الف، و بهترتیب، ماتریسی به ابعاد و هستند.
(ب)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، شاخص قیمت، نرخ بهره، کسری بودجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، رگرسیون، ادوار تجاری، مخارج دولت