منبع پایان نامه ارشد درباره نابرابری ها، فناوری اطلاعات، یکسان سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ه را فناوری می گویند (معتمدن‍ژاد،1382: 31).
1-7-2-فناوری اطلاعات3
فن آوري اطلاعات تكنيك ها، روش ها و ابزاري است كه براي دست يابي به اطلاعات و برقراري ارتباط با ديگران مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تعريف بر فن آوري هاي مبتني بر الكترونيك و رايانه اشاره دارد. به وسيله اين فن آوري ها مي توان به اطلاعات دسترسي پيدا نمود و آن را به صورت الكترونيكي از طريق رايانه مورد استفاده قرار داد (آنجلو و وما4 ، 2010: 1).
1-7-3-فرصت برابر آموزشی
فرصت های برابر آموزشی یعنی برخورداری افراد یک جامعه از همه امکانات برابر آموزشی و پرورشی (بابادی و همکاران، 1387: 288)، که برخی از صاحبنظران آن را یکی از اقسام عدالت فرهنگی تعریف نموده اند.
1-7-4-حداکثرسازی5
طبق نظر گاتمن حداکثرسازی به تخصیص منابع زیاد، مناسب و مفید به آموزش، در به حداكثر رساندن فرصت براي همة دانش آموزان اطلاق می شود (فرگوسن، 1998: 3).
1-7-5-برابرسازی6
اين رويكرد شانس زندگي دانش آموزان محروم را مانند دانش آموزان ثروتمند افزايش مي دهد. رويكرد برابرسازي، به برابري نتايج اشاره دارد و براي دست يابي به اين امر بايد همه ي موانع طبيعي و محيطي دست يابي به سطوح متفاوت آموزش از بين بروند (همان).

1-7-6-نخبه پروری7
در اين مورد منابع آموزشي بايد به نسبت توانايي طبيعي و انگيزة يادگيري افراد توزيع شود . گاتمن با تعريف آستانة دموكراتيك بين برابرسازي و نخبه پروري تعادل ايجاد مي كند. اين رويكرد بيان مي كند كه آموزش بايد به اندازة كافي براي همة دانش آموزان ارائه شود تا افراد زندگي خوبي داشته باشند و همچنين بتوانند درفرآيندهاي دموكراتيك كه انتخاب هاي بهتر افراد را شكل مي دهد، مشاركت فعال داشته باشند (همان).
1-7-7-آموزش الکترونیکی8
آموزش الكترونيكي عبارت است از به كار گيري شبكه فن آوري اطلاعات در يادگيري و ياد دهي. تعدادي از عبارت هاي ديگر نيز براي بيان اين نوع از ياد دهي و يادگيري به كار مي روند كه شامل: يادگيري همزمان ، آموزش مجازي، يادگيري توزيعی و يادگيري بر پايه وب مي باشد. اساساً همه آنها به فرايند هاي آموزشي اشاره مي كنند كه فن آوري اطلاعات را به عنوان واسطه براي فعاليت هاي ياد دهي و يادگيري همزمان و غيرهمزمان بكار می برند (نیدو، 2006: 1).
1-8-تعریف عملیاتی متغییرها
1-8-1-فرصت های برابر آموزشی
در این تحقیق این متغیر به وسیله سه بعد حداکثر سازی، برابرسازی و نخبه پروری مورد سنجش قرار می گیرد. متغیر حداکثر سازی با گویه هایی نظیر : منابع زیاد آموزش، گسترده بودن امکانات و فضای آموزشی و منابع آموزش الکترونیک مورد سنجش قرار می گیرد. متغیر برابرسازی با گویه های : میزان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به منابع آموزشی، میزان دسترسی دانش آموزان طبقات پایین به منابع آموزشی، برابری نتایج، میزان رفع موانع برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی و یکسان سازی آموزش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. متغیر نخبه پروری نیز با گویه های کشف توانایی های طبیعی دانش آموزان، ارزیابی انگیزه یادگیری دانش آموزان، در دسترس قرار دادن منابع آموزشی لازم، درک توانمندی های ضروری و توجه به مشارکت فعال در کنار مهارت های صرف دانش آموزان سنجیده می شود. ارتباط متغیرها با گویه ها در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول1.تعاریف عملیاتی
متغییر
شاخص
گویه
حداکثر سازی
منابع زیاد آموزش
گسترده بودن امکانات
گسترده بودن فضای آموزشی
گسترده بودن منابع آموزش الکترونیک
1-تعداد کامپیوتر در مدارس
2-تعداد ویدئو کنفرانس در مدارس
3-تعداد پروژکتور و ابزارهای تصویری
4-برخورداری از سی دی های آموزشی
5-برخورداری از معلم متخصص
6-برخورداری از فضاهای مجازی
برابرسازی
میزان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به منابع آموزشی
میزان دسترسی دانش آموزان طبقات پایین به منابع آموزشی
برابری نتایج
میزان رفع موانع برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی
یکسان سازی آموزش
1-میزان دسترسی روستائیان به کامپیوتر
2-میزان دسترسی روستائیان به منابع آموزشی
3-میزان دسترسی اقشار پایین به کامپیوتر
4-امکان برقراری ارتباطات مجازی در روستاها
5-برخورداری روستاها از معلمان مجرب و متخصص
6-میزان توزیع امکانات آموزشی در روستاها
7-میزان دسترسی روستائیان به امکانات
8-میزان توجه به یکسان سازی آموزش در روستاها و بین اقشار پایین
نخبه پروری
یا استعدادیابی
کشف توانایی های طبیعی دانش آموزان
ارزیابی انگیزه یادگیری دانش آموزان
در دسترس قرار دادن منابع آموزشی لازم
درک توانمندی های ضروری
توجه به مشارکت فعال در کنار مهارت های صرف دانش آموزان
1-میزان توجه به استعداد ها
2-میزان توجه به توانمندی ها
3-میزان توجه به انگیزه ها
4-میزان مشارکت دانش آموزان در برنامه های فارغ از درس
5-میزان مشارکت دانش آموزان در تامین ابزارهای مبتنی بر فناوری
6-میزان علاقه دانش آموزان به تکنولوژی
7-میزان برقراری ارتباط با دانش آموزان با ای میل
8-میزان پاسخ گویی به مشکلات دانش آموزان با استفاده از ای میل
9-میزان دسترسی دانش آموزان به دانلود سوالات در وب سایت مدرسه
10-به روز رسانی کردن وب سایت مدرسه

این ابعاد با مجموعه ای از سوالات مناسب که قبلا به روایی و پایایی مناسب رسیده باشند مورد آزمون قرار می گیرند. سوالات این پرسشنامه در طیف پنج گزینه ای لیکرت با دامنه ی خیلی زیاد تا خیلی کم قرار می گیرد. نحوه امتیازبندی نیز به این صورت است که در سوالات با بار مثبت خیلی زیاد بالاترین امتیاز (5) را می گیرد و در سوالات با بار منفی خیلی کم بالاترین امتیاز(5) را خواهد گرفت. بدین ترتیب نمره ایی که پاسخگو از این متغیر، کسب می کند، به عنوان امتیاز این متغیر در نظر گرفته می شود.

1-8-2-فناوری اطلاعات
در این متغیر نیز از میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی از طریق ابزاری چون رایانه یا آی پد، میزان دسترسی و امکان آموزش از راه دور و نیز میزان بکارگیری فناوری های صوتی و تصویری در کلاس ها به منظور نمایش دادن موضوع و محتوای درسی از پاسخگویان پرسش به عمل می آید و پاسخگو در طیف پنج گزینه ای لیکرت نظر خود را از خیلی زیاد تا خیلی کم بیان می دارد. نمره گذاری نیز بدین ترتیب است که خیلی زیاد در سوالات با بار مثبت (5)، زیاد(4)، تاحدودی(3)، کم (2) و خیلی کم (1) می گیرد و در سوالات منفی برعکس عمل می شود. در نهایت نمره ایی که پاسخگو از این متغیر کسب می کند به عنوان امتیاز این متغیر در نظر گرفته می شود.
متغییر
شاخص
گویه

فناوری اطلاعات
میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی
میزان دسترسی به منابع آموزشی
میزان دسترسی و امکان آموزش از راه دور
میزان بکارگیری فناوری های صوتی و تصویری در کلاس ها
1-تعداد کامپوتر
2-تعداد دی وی دی پلیر
3-تعداد سی دی های آموزشی
4-مجهز بودن کلاس ها به ویدئو پروژکتور
5-مجهز بودن کلاس ها به پرده نمایش
6-بکارگیری فناوری های صوتی
7-بکارگیری فناوری های تصویری
8-مجهز بودن معلمان به امکانات مبتنی بر فناوری مثل لب تاپ یا آی پد
9-نمایش محتوای درسی روی پرده نمایش
10-پاسخ گویی به سوالات درسی از طریق اینترنت
11-رفع مشکلات درسی از طریق پست الکترونیکی

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
این فصل به بررسی آراء و مبانی نظری موجود در زمینه مساله تحقیق که همان فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی است می پردازد. در بخش اول این فصل مهم ترین رویکردهای نظری در باب فناوری و فرصت های آموزش بیان شد. در این بخش با جمع بندی آراء سعی شد که چهارچوب نظری تحقیق به طور دقیق تدوین شده و در نهایت پس از فرضیه سازی ، یک الگو و یک مدل تحلیلی مناسب تهیه گردد. در بخش دوم نیز، نگاهی به سابقه علمی و مروری بر تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور انداخته شده و ضمن بیان مهم ترین نتایج استخراج شده از این تحقیقات در نهایت به تحلیل و نتیجه گیری کلی از آنها پرداخته شده است.
2-1-مروری بر مبانی نظری
محققان معتقدند برای بررسی برابری فرصت های آموزشی ابتدا باید نابرابری های آموزشی را مورد کنکاش قرار داد. نابرابری های آموزشی و عدالت آموزشی ، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه ، واقعیتی به نام میزان دسترسی دانش آموزان و لازم التعلیمان طبقات ، جنسیت ها ، نژادها ، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل ، تعریف می کنند . به عبارت دیگر ، افزایش هر روی سکه ، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد . با این وصف ، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند ، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد . این ضرورت ، به عنوان یک حرکت اصلاحی ، همواره مورد توجه صاحب نظران و دست اندرکاران آموزشی کشورهای گوناگون بوده است . چرا که نابرابری فرصت های آموزشی ، از یک سو می تواند موجب ایجاد زیان های درون سیستمی ، مانند افزایش افت تحصیلی شود و از سوی دیگر ، نظام اجتماعی را دچار بحران کند (دهقان، 1383: 42).
2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی
آموزش در شکل جدید به عنوان یک فرایند فراکار کردی ، از یک سود تاثیر غیرقابل انکاری برجامعه پذیری افراد دارد و از سوی دیگر ، یکی از ابزارهای مهم توزیع امکانات و فرصت های محسوب می شود و نهایتاً تحرک اجتماعی را مسدود یا تسهیل می سازد . کیفیت آموزش و عملکرد تحصیلی ، طی یک فرایند زنجیره ای، از انواع نابرابری اجتماعی متاثر می شود و با توسل به تحرک اجتماعی ، بر کاهش یا افزایش و یا بازتولید نابرابری موثر است .
در دسته بندی و تشخیص انواع نابرابری های آموزشی ، با انواع گوناگون نابرابری ها مواجه خواهیم شد . گو این که تفکیک انواع نابرابری های آموزشی ، بیش تر مبتنی بر تبیین مفهومی است و در عمل ، بسیاری از این نابرابری ها ، حوزه های متداخل زیادی با هم دارند ، اما برای توضیح دقیق آن ها و تبیین عوامل موثر بر افزایش یا کاهش آن ها ، گریزی از دسته بندی های متداول نیز وجود ندارد . در هر حال به نظر می رسد ، در جامعه ی ما مهمترین انواع نابرابری های آموزشی عبارت اند از نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت های :
الف : طبقاتی
ب : جنسیتی
ج : فرهنگی
د : قومی (همان: 43).
2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی
فارغ از دیدگاه های نظری متنوع و گاه پیچیده طبقه ی اجتماعی که عمدتا ٌ در محدوده ی دیدگاه های مارکسی و وبری جمع بندی می شوند ، و همچنین مباحث مربوط به قشربندی اجتماعی که سایه ی مکتب ساخت گرایی کارکردی در آن مشهود است ، طبقه ی اجتماعی در مباحث نابرابری آموزشی ، بیش تر در چارچوب پایگاه طبقاتی یا پایگاه اقتصادی – اجتماعی مفهوم سازی شده است .
واژه ی پایگاه ، در جامعه شناسی با معانی متفاوتی به کار رفته است . برخی همانند رالف لینتن ، آن را موقعیتی در ساخت اجتماعی تعریف کرده و خصلت ساختی آن را بیش تر مدنظر قرار داده اند و کم تر به صورت فردی به آن پرداخته اند . در حالی که بعضی دیگر ، همانند هارولد گارفینکل ، در آثار خود پایگاه را بیش تر نسبی و روابطی تعیرف کرده اند ، به گونه ای که حتی یک مخاطب گذرا نیز می تواند در سرنوشت فردی که مدعی احراز پایگاه معینی است ، تاثیر بگذارد و رتبه ی پایگاهی وی را تغییر دهد (کاپر9، 1985به نقل از دهقان، 1383: 44).
به نظر می رسد که تعاریف عمدتاً ساختی بیش تر مورد توجه بوده و فضای نابرابری طبقاتی را بیشتر توضیح می دهد . بر همین اساس می توان گفت ، پایگاه موقعیتی است که هر فرد در ساخت سلسله مراتب برخورداری در یک جامعه و در زمان معین ، اشغال می کند و در آن ، بخشی از منابع ارزشمند را داراست . عمده ترین منابع ارزشمند را در ثروت ، مهارت ، منزلت و کنترل نیروی کار می توان یافت . این منابع در رتبه های پایگاهی متفاوت ، به صورت های گوناگون و حجم های متفاوت تقسیم شده اند که در مجموع نشان دهنده ی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، توسعه فناوری، استان مازندران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جامعه پذیری، نابرابری ها، سرمایه ی فرهنگی