منبع پایان نامه ارشد درباره نابرابری ها، آموزش از راه دور، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگ کل ادغام شوند . این نگاه مفهومی به قومیت ، از طرف جامعه شناسان مارکسیست و برگرایان مورد نقد قرار گرفت ، تا جایی که رکس ، تامیلسون و میلر (1979 و 1982) این مبحث را مطرح کردند .با این حال ، آنچه که در مباحث نابرابری قومی و نژادی فراموش شده است ، عوامل ساختاری جامعه است که موانع ساختی را ایجاد و نابرابری را تقویت می کند (کربی، 1999: 165).
اما می توان آن را تا حدودی با شرایط کشور خودمان منطبق دانست . در ایران ، نابرابری های قومی تا حدودی با نابرابری های فضایی منطبق شده اند و همپوشی دارند ؛ چرا که اغلب اقوام اقلیت در ایران ، در نواحی و مناطقی ساکن هستند که به دلایل سیاسی ، تاریخی و گاه به لحاظ مرزی بودن و وجود ناامنی های طولانی ، از توسعه اقتصادی و رشد صنعتی بازمانده اند . اما این عوامل با سه نوع از نابرابری هایی که قبلا ذکر آن ها رفت ، هموزن نیست . بدین معنی که تاثیر نابرابری های که قبلا به انها پرداخته شد ، نیست با این حال ، این موضوع در سطح جهانی دستمایه پژوهش هایی توسط پژوهشگران بوده است . برای مثال ، پالاس و الکساندر طی تحقیق در سال 1983 دیافتند که جنسیت تاثیر بیش تری بر عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دارد تا نژاد و طبقه اجتماعی (همان).
به عبارت دیگر ، میزان تاثیر نژاد در درجه دوم قرار دارد . همچنین ، همان طور که ذکر شد ، گرانت و اسلیتر با بررسی نتایج تحقیقات انجام شده طی ده سال در چهار ژورنال علمی ف مشخص کردند ، از مجموع 71 پژوهش که در خصوص رابطه ی انواع نابرابری های اجتماعی با اموزش و پرورش صورت گرفته بود ، قریب 30 پژوهش مستقلا به نابرابری نژادی مربوط بودند .
2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی
ميزان تحصيلات، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هايي كه از طريق مدارس كسب و تحصيل مي شوند براي رشد و بقاي جامعه مهم تلقي مي شود . مؤلفه هايي همانند درآمد، اعتبار و احترام نسبي مشاغل اجتماعي، طبقه اجتماعي افراد را مي سنجند. از اين رو، فرصت هاي افراد براي دستيابي به امكانات و منابع موجود در جامعه تحت تأثير عوامل فوق قرار مي گيرد . در زمينه اين كه چرا آموزش به طور نابرابر در بين افراد يك جامعه توزيع شده است، دلايل متعددي وجود دارد . از ميان اين موارد جنسيت، منطقه، فرهنگ، قومیت و طبقه قابل توجه هستند كه به طور مداوم بر سياست هاي آموزشي جهت سرمايه گذاري بر روي سرمايه انساني تأثير مي گذارند. این موارد در قسمت پیشین توضیح داده شد.
دركشورهاي در حال توسعه كه شكاف طبقاتي در آنها زياد است، كاركرد تفكيك و گزينش در نظام آموزشي در تضاد قرار مي گيرد و حاصل آن تبعيض در محيط هاي آموزشي از لحاظ برخورداري از فرصتهاي برابر آموزش و پرورش است. امكانات آموزشي افراد چشم اندازي برتمام مزايا و برتري اقتصادي – اجتماعي است و براي پيشرفت و دستيابي اشخاص به تحصيلات بالاتر كمك مي كند . هر دو عامل اقتصادي و اجتماعي بر سطح درآمد و تحصيلات و همچنين عملكرد افراد تأثيرمي گذارد . بنابراين، آموزش و پرورش نابرابري را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهد (اردهانی و همکاران، 1391 : 127).
اسنادي وجود دارد مبني بر اين كه چگونه نابرابري فرصت ها در ميان افراد در بزرگسالي بازتابي از نابرابري در دستيابي به آموزش و پرورش برابر در دوران تحصيل بوده است. تفاوت در آموزش عمومي و فرصت هاي آموزشي براي كودكان از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود . دربرخي كشورها، جامعه شناسان رابطه طبقه اجتماعي خانواده و آموزش و پرورش را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داده و همبستگي اين دو مفهوم را نشان داده اند. به عنوان مثال در كشور پرتغال ، کارنیرو16 (2006) نشان داد بيشتر از 90% دانش آموزانی که پدران آنها تحصيلات ابتدايي دارند يا تحصيلات خود را به اتمام نرسانده اند، افت تحصيلي دارند و ترك تحصيل نموده اند . درحالي كه اين نسبت در ميان دانش آموزان با پدران تحصيلكرده صفردرصد است.
در هرنظام قشربندي اجتماعي، افراد و گروه ها به طريقي رتبه بندي مي شوند كه از لحاظ قدرت، ثروت و منزلت نابرابرند . سه مشخصه قشربندي اجتماعي، يعني ثروت ، قدرت و وجهه تا اندازه ای مستقل عمل می کنند (علاقه بند، 1380: 150).
وارنر به جای استفاده از کلمه طبقه از واژه پایگاه استفاده کرده است. به عقيده وي طبقه عبارت است از دو يا چند قشر يا گروه كه بنا براعتقاد افراد اجتماع و توسط آنان در پايگاه هاي اجتماعي بالاتر يا پايين تر رتبه بندي مي شوند . مبناي اين رتبه بندي شاخص هايي مانند : درآمد، تحصيلات، شغل، محل سكونت و غيره مي تواند باشد (ملک، 1385: 69). بنابراین يكي از اركان اساسي توسعه در هرجامعه موفقيت در تحصيل علم و دستيابي به مشاغل اجتماعي گوناگون است . چون سهم افراد از اين موقعيت ها به نسبت جايگاه طبقاتي شان با يكديگر متفاوت است؛ به طوري كه تعلق و اختصاص به طبقات اجتماعي – اقتصادي متفاوت، تمايزاتي را در برخورداري و محروميت ها از فرصت ها و امكانات آموزشي به وجود مي آورد ؛ اين تمايزها امكان تثبيت پايگاه و منزلت اجتماعي براي طبقه بالا، تغيير و تحرك اجتماعي به پايگاه و منزلتي برتر براي طبقه متوسط و نوميدي در تغيير وضعيت و موقعيت براي طبقه محروم را زمينه سازي مي كند. بر همین اساس اندیشمندان براي مطالعه موضوع نابرابري فرصت هاي آموزشي، علاوه بر استعداد، علاقه و گرايش، زمينه خانوادگي را مهمترين عامل براي دست يابي به فرصتهاي آموزشي بهتر ذكر كرده اند.
رابطه بين خاستگاه اجتماعي و موفقيت تحصيلي، محصول پيچيده ي : تفاوت فرهنگي انتقال يافته به كودك، انگيزش هاي تحصيلي متفاوت و تكرار گزينش هاي تحصيلي است (کاشی و شیخاوندی، 1373: 93). با اين كه موفقيت دانش آموزان به توانايي و استعداد آنها بستگي دارد، اما دسترسي به منابع و امكانات آموزشي، مدرسه ي خوب و معلم متخصص مي تواند موفقيت هاي بعدي آنها ر ا تحت تأثير قرار دهد . با اين حال، متغيرهاي طبقه اجتماعي، نابرابري اجتماعي و اختلاف هاي طبقاتي بر بسياري از مقوله ها از جمله عملكرد تحصيلي و موفقيت هاي بعدي دانش آموزان تأثيرگذار است . براي نمونه، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، اختصاص به طبقه اجتماعي بالا شأن اجتماعي را سبب شده، مطلوبيت انگيزشي را بالا برده و جابه جايي طبقاتي را مقدور مي سازد . برعكس، تعلق به طبقات اجتماعي پايين حساسيت تحصيلي والدين و اعمال نظارت بر كار درسي دانش آموز را تقليل داده و بهره وري از تكنولوژي آموزشي را در داخل و بيرون مدارس كاهش مي دهد . از اين رو مي توان گفت نابرابري فرصت هاي آموزشي، عملكرد تحصيلي دانش آموزان را تحت تأثير قرار خواهد داد. دانش آموزان متعلق به طبقات اجتماعي پايين، در مقايسه با همتاهاي خود زودتر به سطحي از تحصيل مي رسند تا به مشاغل اجتماعي بهتر و بالاتر از خاستگاه طبقاتي شان دل ببندند (اردهائی و همکاران، 1391: 129) .
بنابراين، نابرابري آموزشي امكان تحرك اجتماعي و رقابت را براي اين طبقات تضعيف نموده و اعمال محدوديت در امكان ها و فرصت هاي آموزشي، هرگونه آموزش مكمل را بازداشته و آموزشهاي ضروري را محدود مي سازد. در نتيجه، فقر موقعيتي در اين طبقات از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و ر وز به روز بر شكاف طبقاتي افزوده خواهدشد . اين مسأله براي پيشرفت جوامع (به خصوص كشورهاي در حال توسعه) مي تواند معضلي اساسي تلقي شود.
2-1-3-برابري فرصت هاي آموزشي
شكي نيست كه توزيع عادلانه امكانات و فرص تها براي اقشار محروم كه از امكانات مالي محدود برخوردارند، يكي از آرمان هاي مطلوب يك جامعه تساوي خواه و عدالت طلب است و مسلم است كه آموزش عالي مي تواند يكي از كانال هاي مهم توزيع عادلانه امكانات و فرصت هاي آموزشي براي قشرهاي بيشتري از جامعه باشد (توسلي، 1386 :199).
يكي از جدي ترين مسائل در جهان گستردگي شكاف بين فقير و غني است، در ميان فقر گسترده جهاني كه در واقع روز به روز بدتر هم مي شود، قسمت كوچكي از جمعت جهان از فراواني ثروت و دان شهاي جديد لذت مي برند. يكي از جنبه هاي اين اختلاف در دارايي ها، شكاف ديجيتالي است، كه به تعبيري مي توان آن را تفاوتهاي زياد در دسترسي به فن آوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانست. ميليون ها نفر در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين براي بقا و زنده ماندن در اين فقر مهلك تقلا مي كنند در حالي كه ديگران در دنياي صنعتي از تسهيلاتي كه فن آوري هاي پيشرفته ارتباطات فراهم نموده لذت مي برند، و از مزاياي فرصت هاي آموزشي كه به وسيله فن آوري اطلاعات و ارتباطات فراهم شده بهره مند مي شوند، همچنين كار در دفاتر به واسطه استفاده از فن آوري هاي جديد اثربخش تر شده و بهره وري بالاتر رفته است. يكي از بدترين اثراتي كه شكاف ديجيتالي داشته است، تأثير منفي در تلاش هاي آموزشي در كشورهاي درحال توسعه مي باشد. فن آوري هاي ديجيتال فرصت هاي جديد محركي در دستيابي به حجم وسيعي از اطلاعات جاري درباره تقريباً همه موضوعات، همچنين ارتباط بين انديشه ها به روش هاي پويا و كاركردن اثربخش تر از زمان گذشته را براي فراگيرندگان در دنياي صنعتي فراهم مي كنند. بدون دسترسي به مزاياي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، فراگيرندگان در كشورهاي كمتر توسعه يافته ممكن است كه بيش از گذشته از همتايان خود، در كشورهاي صنعتي عقب بمانند (تین، 2002: 210 به نقل از توسلی، 1386: 199).
آموزش يكي از مهمترين ابزار توزيع رفاه و فرص تهاي اقتصادي در جوامع است. فراهم آوردن فرصت هاي برابر در آموزش تحرك عمودي (اجتماعي) و تحرك اقتصادي و اجتماعي را در قسمتهاي فقير جامعه افزايش مي دهد. همچنين نابرابري آموزشي يكي از سرچشمه هاي نابرابري اقتصادي و اجتماعي است (علاقه بند، 1380: 151).
برابري آموزشي براي جوامعي كه آموزش يك تعيين كننده حياتي فرصت هاي زندگي مي باشد يك واجب اخلاقي به شمار مي رود. هنوز بعضي از مديران در خصوص سرمايه گذاري آموزش مردمان بسيار نيازمند اكراه داشته و در مورد اين كه آيا اين پول در نتايج آموزشي اين دسته از دانش آموزان تفاوت ايجاد مي كند بدبين هستند (لوين، 2009 :5 به نقل از توسلی، 1386 :199).
2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابري فرصت هاي آموزشي
استفاده از آموزش از راه دور و فن آوري اطلاعات و ارتباطات عامل بالقوه اي در توزيع فرصت هاي يادگيري وسي عتر و برابري در ميان نيروهاي تدريس (مدرسين) است. اين فن آوري ها و آموزش از راه دور همچنين مي توانند كيفيت و تنوع منابع و پشتيباني معلمان را ارتقا داده و راه جديدي براي پيشرفت شغلي معلمان (ارتقاي شغلي معلمان) بگشايند. اگر عدالت اجتماعي (آموزشي) به واسطه برابري فرصتها و خدمات آموزشي بدست آيد، نياز است كه مقرراتي براي رو شهايي كه اين فرصت ها را براي همه مدرسان، قابل دسترسي ودستيابي، قابل پذيرش و سازگاري نموده و آنان را در انتخاب مطالب مورد نياز و نحوه يادگيري تقويت مي نمايد؛ وضع گردد . ارتباطات الكترونيكي باعث دسترسي به منابع اطلاعاتي جديد مي شود همچنين براي آن دسته از دانشجويان معلول كه به آموزش مخصوص نياز دارند، فن آوري اطلاعات و ارتباطات دسترسي به كليه مواد آموزشي را فراهم مي كند و آنها را قادر مي سازد تا نظرات و نيازهاي خود را به صورت كلمات يا در قالب طرح و شكل بيان نمايند (پور محمد باقر و همكاران، 1387: 68).
فن آوري اطلاعات و ارتباطات عامل مهمي در ارتقاي عدالت اجتماعي در موضوع كيفيت آموزش در مناطق روستايي و دوردست مي باشد، جايي كه معلمان از كيفيت پايين تري نسبت به همتايان شهري خود برخوردار بوده و پشتيباني از آنها كمتر بوده و منابع كمتري در اختيار دارند. همچنين آموزش الكترونيكي براي افرادي كه داراي معلوليت جسمي هستند اين فرصت را فراهم مي آورد كه از منزل بتوانند تحصيلات خو د را ادامه دهند (ماپو، 2009: 102).
همسلی (2002) به عنوان يكي از دست اندركاران آموزش الكترونيكي بيان نموده است كه فراگيرندگان تمام وقت و پاره وقت امروزه مي توانند در كلاسهاي آموزشي رشته ها و مقاطع تحصيلي دلخواه خود از هر مكاني شركت نمايند، اين نوع آموزش براي كساني كه مسافرت مي كنند و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جامعه پذیری، نابرابری ها، سرمایه ی فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتال، مفهوم فضا