منبع پایان نامه ارشد درباره میزان آشنایی، مدل سازی، مدیریت پروژه، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 121
شکل 4-18 رابطه میزان آشنایی با BIM با مشکلات فعالیت اجرایی 127
شکل 4-19 رابطه میزان آشنایی با نرم افزارهایBIM با برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 128

فهرست جدول‌ها
جدول 2-1 مراحل، منابع و اثرات تغییر 30
جدول 2-2 گزیدهای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 52
جدول 2-3 نرم افزارهاي مورد استفاده در BIM 64
جدول 4-1 جدول فرمت هاي خروجی مختلف از رویت براي تحلیل انرژي 100
جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت اجرایی 103
جدول 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی 104
جدول 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری 105
جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد پرسنل تیم اجرایی 105
جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب پشتیبانی شرکت از پروژه های عمرانی 105
جدول 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب فعالیت در پروژه احداث بیمارستان 106
جدول 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی 106
جدول 4-9 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه 107
جدول 4-10 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 108
جدول 4-11 توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه 109
جدول 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه 110
جدول 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب بیشترین تأثیر هزینهای دوبارهکاریساختها 111
جدول 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات 112
جدول 4-15 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با سیستمBIM 113
جدول 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از نرمافزارهای نقشهکشی 113
جدول 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 114
جدول 4-18 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای 114
جدول 4-19 توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM 115
جدول 4-20 توزیع پاسخگویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای BIM 117
جدول 4-21 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 117
جدول 4-22 توزیع پاسخگویان بر حسب تمایل به اجرای سیستم مدلسازی BIMدر پروژه ها 118
جدول 4-23 توزیع پاسخگویان بر حسب ضرورت وجودسیستمBIM 119
جدول 4-24 توزیع پاسخگویان بر حسب محدودیت های اجرای پروژهها بر مبنای سیستمBIM 119
جدول 4-25 توزیع پاسخگویان بر حسب مناسب ترین پروژهها برای استفاده از سیستمBIM 120
جدول 4-26 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 120
جدول 4-27 تعیین میزان آشنایی با سیستم جدید مدلسازی اطلاعات 121
جدول 4-28 تعیین مهمترین مرحله استفاده و کاربرد سیستمBIM 122
جدول 4-29 تعیین مناسبترین پروژههاي عمراني جهت استفاده از سیستم BIM 122
جدول 4-30 تعیین محدوديت های اجرای پروژهها برمبنای سیستمBIM 123
جدول 4-31 تعیین نگرش به ضرورت وجود سیستم BIM 123
جدول 4-32 تعیین میزان تمایل به استفاده از سیستم مدلسازی در پروژههای جاری و آتی 124
جدول 4-33 تعیین کاربرد نرمافزارهای BIMبه عنوان کاهش دهنده اثرات منفی تغییرات پروژه ها 125
جدول 4-34 تعیین رابطه کاربرد نرمافزارهای BIMبا کاهش اثرات منفی تغییرات پروژه ها 125
جدول 4-35 تعیین رابطه میزان آشنایی با BIMبا برخورد با مشکلات فعالیت اجرایی 126
جدول 4-36 تعیین رابطه میزان آشنایی بانرم افزارهای BIMبا برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 127

فصل اول: مقدمه

بیان مساله
زمان و هزینه دو عامل مهم تعیین موفقیت یک پروژه ساخت و ساز می باشد.کلیه فعالیت های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات وابسته هستند. در روش مرسوم مدیریت ساخت، نقشه های اجرایی گروه های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می شوند.نقشه های مربوطه به صورت دوبعدی بوده و حتی مدل های سه بعدی CAD1 قادر به شناسایی اشتباهات موجود در آن نبوده و نمیتواند اشتباهات وابسته به وضعیت موجود را درجاهای دیگر به صورت خودکار اصلاح نماید. مشکلات این امر در حین اجرا بروز کرده و گریبانگیر پیمانکار پروژه خواهد شد. عدم هماهنگی نقشه ها، اشتباهات و دوباره کاری ها،تغییرات درخواستی کارفرما در حین اجرا وغیره ،نهایتا علاوه بر بالابردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می گردد.
وقوع دوباره کاری تاثیرات منفی بر جنبه های عملکردی پروژه مانند زمان، هزینه و رضایت ذینفعان می گذارد. تاثیرات مستقیم دوباره کاری روی مدیریت پروژه شامل : الف) زمان اضافی برای انجام مجدد کار. ب) هزینه اضافی برای پوشش اتفاقات دوباره کاری ج) مواد و مصالح اضافی برای دوباره کاری و حمل ضایعات پس از آن .د)نیروی کار اضافی برای دوباره کاری و افزونه های مربوط به نیروی نظارت می باشند.
سه عنصر مرتبط با دوباره کاری شامل از دست دادن سرمایه، زمان و کاهش روحیه کارکنان، تاثیر زیان آور قابل توجهی در هماهنگی و بهره وری پروژه دارد. این منطقی است که فرض کنیم با به حداقل رساندن دوباره کاری نه تنها با افزایش بالقوه حاشیه سود به نفع پیمانکار است بلکه مالک نیز از تحویل سریع پروژه بهره مند می شود.
همانطور که پروژه ها به طور روز افزون پیچیده تر می شوند و مالکان تقاضای تحویل سریعتر و بهره وری بیشتری دارند، پیمانکاران باید شیوه های جدید را برای مدیریت پروژه ها به کار گیرند. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)2 ، که مدل سازی چند بعدی یا فن آوری نمونه سازی مجازی نیز نامیده می شود، یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی ،ساخت و ساز ( AEC)3 سرعت بخشیده است.
اگر چه ریشه های BIM ، به تحقیقات مدل سازی پارامتریک در ایالات متحده آمریکا و اروپا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 برمی گردد ولی صنعت معماری، مهندسی و ساخت (AEC) ،عملا از اواسط دهه 2000 شروع به پیاده سازی آن نموده است. همانطور که مشخص است BIM،تکنولوژی جدیدی است که به طور گسترده ای در سایر کشورها رو به پیشرفت است و عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، دلیل بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد. تا کنون پایان نامه هایی با عناوین “بهره گيري از مدل سازي چهاربعدي در راستاي بهبود زمانبندي و هزينه پروژه هاي عمراني،اعظمی نژاد،1389″ و ” ارزيابي اثرات مدل اطلاعاتي ساختمان BIM در صنعت ساخت و ساز و پياده سازي آن در يك پروژه ساختماني، یارمحمدی ،1392″ بررسی شده اند که مورد اول بیشتر به نرم افزار زمانبندی پروژه پرداخته است و از مدل سازی چهاربعدی برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه ها و تخمین دقیق تر زمان انجام فعالیت ها بهره گرفته است و در مورد دوم نیز پس از بررسی مزایا و معایب BIM با استفاده از یک نرم افزار تحت وب (php )4 ، مدل پيشنهادي را ارائه داده است که به عنوان یک مدل بومی و جدید به بررسی یکی از اجزای ساختمان(دیوار) و محاسبات زمان و هزینه آن تحت این نرم افزار پرداخته است. همانطور که بررسی ها نشان می دهند تا کنون بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان جهت مدیریت زمان و هزینه تغییرات و دوباره کاری ها، بررسی نشده است.
در این پژوهش سعی می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسايي کرده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگيري از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
افزایش مدت پیمان از مهمترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور می باشد. مقدار این تاخیر با توجه به فضاي حاکم بر امور قراردادها، وجود یا عدم وجود اعتبار، تجربه پیمانکاران، تجربه مشاوران، مسایل مربوط به تدارکات، وجود مصالح و عوامل محیطی موجود دستخوش تغییر است. مسئله افزایش مدت پیمان در کشورهاي در حال توسعه، مخصوصاً در منطقه خاورمیانه به دلیل پررنگ تربودن موضوع بسیار مورد توجه است .ایران به عنوان یکی از کشور هایی که اکثر پروژه هاي انجام شده در آن با مسئله تاخیر روبرو هستند از این موضوع مستثنی نیست.
در اکثر موارد تاخیر براي پیمانکار به معناي افزایش هزینه بالاسري و تحت تاثیر تورم موجود قرار گرفتن می باشد .حتی با وجود تکنولوژي مدرن امروزي، هنوز تاریخ اتمام پروژه ها به دلیل وجود تاخیرات عقب می افتد. تاخیر و افزایش هزینه معمولاً در مرحله ي حین ساخت رخ می دهد.
هزینه ناشی از تاخیرات ایجاد شده در پروژه ها یکی از پرهزینه ترین فاکتور هاي موجود در پروژه ها هستند و در صورت اتمام پروژه در موعد مقرر، تمام قسمت ها و گروههاي درگیر در پروژه از این مهم بهره مند خواهند شد.

مشکلات تاخیر وارد بر پیمانکار
پیمانکاران مجبور به پرداخت هزینه هاي بالاسری می باشند این ضریب مستقل از مدت پیمان بوده ،بنابراین هر چه پیمان دچار تاخیر شود هزینه پیمان به دلیل تحمیل هزینه هاي بالاسري دچار افزایش بها می شود.
هزینه هاي استهلاك، هزینه هاي مستمر تعمیر و نگهداري ماشین آلات و توقف بازدهی اقتصادي ماشین آلات با توجه به ارزش ریالی آنها و کلاً توقف سرمایه پیمانکاران.
افت راندمان کاری و سرخوردگی نیروها و پرسنل کاري در پروژه هایی که دچار وقفه در اجرا یا تطویل مدت پیمان میگردند .
ظرفیت کاري پیمانکاران در زمان تطویل مدت پیمان، اشغال و امکان حضور در پروژه هاي جدید از پیمانکار سلب میگردد.
کاهش یا عدم تنظیم صورت وضعیت مالی توسط پیمانکاران نسبت به برنامه ریزي اولیه به دلیل موانع موجود در اجراي کار در زمان تاخیرات و نتیجتاً عدم دریافت ضریب بالاسري و یا کاهش دریافتی هاي پیمانکاران

مطابق نظر کارشناسان، آنالیز ریاضی ضریب بالاسري و هزینه مستمر کارگاه و اعمال تبعات ناشی از تاخیرات در هزینه هاي کارگاه، این نکته را به اثبات میرساند که چنانچه % 25 مدت اولیه پیمان، تاخیرات حتی به عنوان مجاز به پیمانی اعمال شود عملاً زیانی معادل سود قانونی در نظر گرفته شده در ضریب بالاسري که در حدود % 8 میباشد به پیمانکار تحمیل میگردد. این در حالی است که مقدار تاخیرات وارد بر پروژه ها معمولا بیشتر از % 25 مدت پیمان می باشند.
در هر حال هر دو دستگاه کارفرما و پیمانکار از مسئله تاخیر متضرر خواهند شد. در ایران به دلیل اقتصاد دولتی حاکم بر کشور، دستگاه کارفرما به خاطر استفاده از امکانات دولتی می تواند تا حدودي از مشکلات ناشی از تاخیرات عبور کند. اما دستگاه پیمانکار به دلیل عدم برخورداري از این امتیاز، دچار مشکلات عدیده و جدي می شود که گاها به ورشکستگی پیمانکار می انجامد.

در سال 2009 ، دفتر تحلیل های اقتصادی امریکا ، گزارش داد که ساخت و ساز ، حدود 4% از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سال 2008 با درآمد 582 میلیارد دلار تشکیل داده است. ( دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی آمریکا،2009) تحقیقات انجام شده توسط موسسه صنعت ساختمان ،تخمین میزند که هزینه های مستقیم ناشی از دوباره کاری در صنعت ساخت و ساز به طور متوسط 5% از کل هزینه های ساخت و ساز پروژه را تشکیل می دهد ( هوانگ و همکاران، 2009) که این به تنهایی حدود 29 میلیارد دلار در سال 2008 می باشد.
به طور کل دوباره کاری می تواند از منابع مختلفی به وجود آید مانند تغییرات، ضایعات، نقص ها، اشتباهات، شکست ها، حذفیات و دیگر انحرافات کیفیتی و عدم انطباق ها. ریشه های علل دوباره کاری می تواند در گروه های مختلف از قبیل عوامل مربوط به کارفرما ،عوامل مربوط به طرح و عوامل مربوط به پیمانکار و پیمانکاران جزء طبقه بندی شود.
تغییر در مشخصات، استانداردها و سطح کیفیت مورد نظر می تواند به دلایل مختلفی از جمله تغییر سلایق و نیازهای کارفرما، ورود تکنولوژی های جدید به بازار، سطح پایی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، مدل سازی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، مدیریت زمان، مدل سازی، شبیه سازی