منبع پایان نامه ارشد درباره موشک کروز، موشک بالستیک، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

سلاح هسته ای رفت. با وجود این، هر اندازه که خلع سلاح هسته ای بتواند به منع تولید آینده و انهدام ذخایر موجود این سلاح های غیر انسانی منتهی شود، وقوع جنگ ها کمتر، نقض حقوق بشردوستی نیزکمتر وحصول اهداف حقوق بشردوستانه بیشتر خواهد شد و در این صورت حقوق بشردوستانه می تواند به ترغیب خلع سلاح هسته ای بپردازد و خلع سلاح هسته ای نیز به منظور تامین اهداف حقوق بشردوستانه گام بردارد.
گسترش سلاح های هسته ای دارای چنان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که ضروری است مقررات و نیز سازوکارهای منع گسترش آن تقویت شوند.162 در این راستا معاهدات به عنوان مهم ترین سازوکار منع گسترش و خلع سلاح در صورتی که تمامی شرایط معاهدات خلع سلاحی را داشته باشند، می توانند به عنوان سازوکاری مطمئن در این جهت به شمار روند. در این راستا، باید با متناسب ساختن معاهدات خلع سلاح هسته ای با شرایط در حال تغییر جهان، باید اجرای مواد مختلف این معاهدات را عملی، غیر قابل بازگشت و همیشگی ساخت . ضروری است که مقررات و هنجارهای بین المللی در حوزه مدیریت تولید و توزیع مواد قابل استفاده در ساخت تسلیحات هسته ای بازنگری شود. همچنین ضروری است شرایط و مقررات خروج کشورها از این معاهدات نیز تشدید گردد. همچنین باید این امکان را از کشورها سلب کرد که توانمندی های لازم را برای مدرنیزه کردن تسلیحات هسته ای از طریق انعقاد معاهدات صوری خلع سلاح هسته ای به دست آورند و سپس بدون اینکه با تنبیه و مجازاتی روبرو شوند، از این معاهدات خارج شوند. بنابراین معاهدات خلع سلاحی باید شرایط زیر را داشته باشند :
الف- مذاکره : برای تهیه متن نهایی یک معاهده بین المللی باید مذاکراتی میان دولت ها انجام شود. مذاکراتی که فارغ از هرگونه تهدیدها و در شرایط کاملا مساوی و در جو مناسب صورت گیرد.
ب- تعریف موضوع معاهده : هرتوافق بین المللی در مورد موضوع یا موضوعات مشخصی منعقد می شود و باید این موضوعات در آن معاهده تعریف شوند.
ج- حق تفسیر برای طرف ها : اصولا هدف هر قاعده حقوقی، اجرا شدن در مناسبات اجتماعی است. این قاعده باید به هنگام وضع، روشن و صریح باشد تا مشکلاتی در اجرا پیش نیاید. اما از آنجا که واضعان قاعده نمی توانند از قبل کلیه وضعیت های عینی و غیرقابل پیش بینی را پیش بینی نمایند، به همین جهت ممکن است به رغم تلاش در روشن بودن قاعده، عاملان قاعده در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و یا احیانا ابهام در قاعده را بهانه ای برای اجرا قرار دهند. از این رو، بحث تفسیر معاهده پیش می آید . با توجه به اهمیت تفسیر، باید این حق در معاهدات بین المللی برای متعاهدین شناخته شود.
چ- در معاهدات بین المللی معمولا اجرای تعهدات بر عهده خود دولت هاست، اجرایی که باید با پایبندی به آن معاهدات باید همراه باشد. پایبندی مقوله ای فراتر از امضای معاهدات و بیانیه هاست. پایبندی به معنای عمل واقعی به این معاهدات و بیانیه هاست. در این راستا، کشورهای دارای سلاح هسته ای به تعهدات خود که در چهارچوب معاهدات خلع سلاح هسته ای پذیرفته اند، باید عمل کنند. در راستای پایبندی به معاهدات، تمام کشورها باید نقش سلاح های هسته ای را در سیاست های امنیتی و بین المللی حذف نمایند. کشورهای هسته ای باید تلاش بیشتری برای عمل به تعهدات خود انجام دهند و در این راستا به طور ویژه به دنبال خلع سلاح هسته ای بروند.
ح- امکان اصلاح معاهده و عدم امکان گنجاندن قید خروج در معاهده : در معاهدات بین المللی اغلب روشی برای اصلاح و خروج از معاهدات بین المللی پیش بینی می شود. اما در رابطه با خروج از معاهدات خلع سلاحی باید گفت که قید خروج در این معاهدات نباید پیش بینی شود. همان گونه که در گفتارهای قبلی گفتیم اساس خلع سلاح، حذف کامل سلاح های هسته ای موجود است. اگر بخواهیم این گونه معاهدات را همیشگی و غیر قابل بازگشت سازیم تا خلع سلاح کامل تحقق یابد، نباید قید خروج در آن ها پیش بینی شود.
خ- راستی آزمایی دقیق : بازرسی جزء کلیدی هر معاهده خلع سلاح است. بدون وجود یک بازرسی دقیق، امکان سنجش پایبندی طرف های معاهده وجود ندارد. بنابراین باید یک نظام بازرسی دقیق و مستقل بین المللی که بر بازرسی های نهادهای ملی نظارت کامل داشته باشد، در معاهده خلع سلاحی پیش بینی شود.
د- ضمانت اجرا : یک موافقت نامه پایدار خلع سلاح باید متضمن عملیات اجرایی با نفاذ بی چون و چرا در خلال فرایند خلع سلاح و پس از آن باشد . بدون یک سازوکار مطمئن برای کشف و مجازات متخلفین، احتمالا هیچ کشوری قادر به آشکار سازی تخلفی واقعی یا فرضی که امنیتش را مورد تهدید قرار می دهد، نمی بود. هر چه ضمانت اجرا موثرتر و قوی تر باشد، میزان تخلف از تعهدات معاهده به همان اندازه کاهش می یابد.
در شرایط کنونی، هیچ گونه سند حقوقی بین المللی وجود ندارد که به طور مستقیم تملک سلاح کشتار جمعی به وسیله گروه های فراملی را جنایت اعلام کرده باشد . معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای، فاقد التزامی است که بر اساس آن اعضاء ملزم باشند قوانین کیفری در مورد ممنوعیت رفتار شخصی مغایر با معاهده وضع نمایند . کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، سرقت هر گونه ماده هسته ای را ممنوع ساخته اما در مورد دیگر شیوه های دستیابی به آن سخنی نگفته است. مادامی که اعتقادی حقوقی در زمینه منع سلاح های کشتار جمعی در جهان شکل نگرفته بلکه هنوز اغلب دولت ها در اندیشه و عمل برای توسعه این سلاح ها خواه به ادعای دفاع از خود و بازدارندگی یا هر چیز دیگر هستند، دلبستن به فرآیندی که دولت ها را به قبول جرم یا جنایت دانستن این سلسله اقدامات بلکه لزوم مجازات افراد درگیر در آن رهنمون سازد، اگر بی اساس نباشد، از کمترین احتمال برخوردار خواهد بود . هرچه توسعه فرآیند جرم انگاری گسترش یابد، تعدیل حاکمیت دولت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش خواهد یافت. از این رو، به نظر می رسد که نه تنها مجازات دولت ها ممکن نخواهد بود بلکه دولت ها در برابر ایده ای که از بسط حقوق بین الملل کیفری به گسترش سلاح های کشتار جمعی حمایت کند، مقاومت و مخالفت خواهند کرد.

بخش دوم
بررسی معاهدات دوجانبه خلع سلاح هسته ای بین آمریکا و روسیه

شرح موضوع
اندک زمانی پس از خاتمه جنگ دوم جهانی، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب آغاز گردید که قریب به چهل و پنج سال به طول انجامید. ویژگی عمده این سامانه، رویارویی سخت دو اتحادیه نظامی- سیاسی بود که رهبری آن را اتحاد شوروی و آمریکا بر عهده داشتند. از جمله پیامدهای این رویارویی، مسابقه تسلیحاتی و تجمع زرادخانه عظیم هسته ای است که بسیار بیشتر از سطح معقول و کافی می باشد و اساس دکترین بازدارندگی هسته ای را تشکیل می دهند. تغییر نگرش نسبت به بازدارندگی هسته ای و خطر بیش از حد این نوع تسلیحات برای جهان، به تدریج دو ابرقدرت را بر آن داشت تا با انعقاد معاهدات دو جانبه ای، از افزایش بیش از حد آن ها جلوگیری نمایند؛ هر چند که در انعقاد این معاهدات نباید جنبه های اقتصادی موضوع و کاستن از هزینه های نظامی را فراموش کرد.163
این بخش درصدد است تا به بررسی معاهدات محدودیت وکاهش سلاح های راهبردی، سالت 1و2، استارت 1 و 2 و 3 و معاهده حذف موشک های میان برد و کوتاه برد در اروپا و به تغییر و تحولاتی که در اجرای معاهدات با روی کار آمدن ریاست جمهوری های گوناگون در آمریکا به وجود آمده، بپردازد و نتایج این معاهدات را برای دو طرف بیان نماید و در ادامه نیز به اجمال، تاثیر عملکرد دو کشور در رابطه با این معاهدات را بر روند خلع سلاح جهانی و فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیان نماید. هدف از بررسی این معاهدات دو جانبه این است که ببینیم آیا این معاهدات بین آمریکا و شوروی سابق و روسیه فعلی، ویژگی های یک معاهده خلع سلاحی را که در بخش پیشین برشمردیم را دارا می باشند یا خیر؛ و نیز با بررسی نتایج این معاهدات در روند خلع سلاح دو کشور، جواب دادن به این سؤال است که آیا آمریکا و روسیه به تعهدات خود در این معاهدات، عمل کرده اند یا خیر، اما در ابتدا تعریف چند اصطلاح که در این معاهدات به کار رفته و ممکن است برای خواننده این تحقیق، سؤالاتی در مورد آنها، ایجاد کند، ضروری می نماید.

تعریف برخی اصطلاحات
الف – سلاح های راهبردی164: سلاح های راهبردی شامل سلاح هایی می شود که از لحاظ برد و نحوه عمل و فعالیت ویژگی های خاصی دارند.165 موشک بالستیک قاره پیما، موشک بالستیک زیردریایی، موشک کروز و بمب افکن های سنگین از انواع سلاح های راهبردی هستند.
ب- موشک بالستیک قاره پیما166 : اصطلاح بالستیک، مطالعه پرواز و حرکت هر نوع وسیله پرتابی را شامل می شود.167 موشک بالستیک قاره پیمای راهبردی، موشکی است که از نقاطی در دریا یا خشکی علیه هدف هایی بر روی کره زمین پرتاب می شود. چنین موشکی ابتدا به بیشترین ارتفاع خود که خارج از جو کره زمین قرار دارد می رسد و آنگاه به کمک نیروی جاذبه کره زمین متوجه هدف خود بر روی زمین می شود. به طور خلاصه، موشک های قاره پیما طی پرتاب و حرکت خود از سه مرحله مشخص می گذرند : مرحله کندن از زمین که طی آن یک موشک از محل پرتاب به کمک موتورهای ویژه سامانه پرتابی، به حرکت در می آید. مرحله میانی که در آن راکت های بالابرنده به کار خود خاتمه می دهند و بقایای موشک به حرکت صعودی خود بدون موتور مولد ادامه می دهد تا اینکه جاذبه زمین بر نیروی حرکت اولیه که موتورهای راکت ایجاد کرده اند، فائق آید. پس از رسیدن به نقطه اوج، موشک نسبت به جاذبه زمین واکنش نشان می دهد، نزول می کند وبه سمت هدف خود می تازد. هنگامی که موشک به سطح فوقانی زمین می رسد، مرحله میانی پایان می یابد . مرحله سوم عملا مرحله نهایی است. این مرحله با ورود بخش های مختلف موشک به جو زمین آغاز و با اصابت آن ها به هدف خاتمه می یابد. موشک های بالستیک پس از پرتاب تابع نیروی جاذبه زمین می باشند.168
موشک های قاره پیمای بالستیک که در اختیار روسیه و آمریکا هستند، می توانند هر نقطه ای از جهان را با دقتی فوق العاده و در عرض مدت زمان سی تا چهل دقیقه مورد اصابت قرار دهند. موشک های مینتمنت آمریکایی قادرند هر نقطه ای را در خاک روسیه که لازم باشد، هدف قرار دهند. قدرت تخریبی این موشک ها و نیز موشک های پولاریس در حدود یک مگاتن تی ان تی است. آمریکا صاحب نوع دیگری از موشک های بالستیک قاره پیما به نام تیتان است که قدرت کلاهک اتمی آن تقریبا به 8 تا 10 مگاتن می رسد. ظاهرا مدرن ترین سیستم های موشکی آمریکا، موشک بالستیک قاره پیمای ام ایکس است که قادر به حمل 10 کلاهک اتمی با دقت آماج گیری 15 متر می باشد. روس ها در مقابل، موشک های اس اس 18 یا اس اس 20 را به عنوان بزرگ ترین موشک های بالستیک قاره پیما با قدرتمندی حمل 10 کلاهک در اختیار دارند.169 از جمله مهم ترین دستاوردهای فن آوری در زمینه موشک های بالستیک، مجهز کردن موشک ها به کلاهک های متعدد است. کلاهک170 میزان ظرفیت انفجار هسته ای و غیر هسته ای است که توسط یک موشک پرتاب می شود. هدف از طرح، تولید و استفاده از کلاهک ها، گسترش و تشدید آسیب های وارد به شهرهای بزرگ است. هدف های دیگر در کاربرد کلاهک های متعدد، نابودی اهداف گوناگون با ارسال یک موشک و مقابله با نیروی آتشبار موشک های ضد بالستیک است. بسیاری از موشک های آمریکایی و روسی از جمله موشک مینتمنت، اس اس 18 و اس اس 19 به کلاهک های مختلف میرو171 مجهزند.172
ج- موشک کروز173: موشک کروز، موشک مافوق صوتی است که از زمین، دریا یا هوا با کلاهک هسته ای یا غیر هسته ای و با سرعت 4000 کیلومتر در ساعت پرتاب می شود و با دقت بین 50 تا 100 متری به هدف اصابت می کند. موشک کروز با سامانه رایانه ای هدایت می شود و برای فرار از ردیابی رادارهای دشمن در ارتفاع کم پرواز می کند. موشک کروز در حقیقت نوعی هواپیمای بی خلبان و یا به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، امنیت بین المللی، سلاح های کشتار جمعی، صلح و امنیت بین المللی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، موشک کروز، سیاست خارجی، امید به زندگی