منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، موشک کروز، محدودیت ها، تعهدات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

مجهز به موشک های کروزی که دارای بردی بیش از 600 کیلومتر می باشند. انواع بمب افکن های مجهز به موشک های بالستیکی هوا به زمین.
موشک های بالستیکی هوا به زمین، موشک هایی هستند که دارای بردی بیش از 600 کیلومتر می باشند و بر یک هواپیما نصب می شوند.
سکوی پرتاب موشک های قاره پیما که مجهز به کلاهک های چند هدفه با هدف های مستقل می باشند؛ سکوی پرتاب از نوع پیشرفته یا آزمایش شده جهت پرتاب موشک های قاره پیمای مجهز به میرو می باشند.
موشک های پیشرفته هوا به زمین مجهز به میرو، موشک های بالستیکی هوا به زمین هستند که جهت پرواز با میرو آزمایش شده اند.
موشک های قاره پیمای بالستیک سنگین، موشک هایی هستند که دارای وزن در حال پرتاب یا وزن درحال اصابتی بیشتر از وزن درحال پرتاب یا وزن در حال اصابت سنگین ترین موشک های قاره پیمای بالستیک، مخصوصا موشک های قاره پیمای سنگین آرایش یافته به وسیله هر طرف در تاریخ امضای این معاهده می باشند.
موشک های کروز، وسیله پرتابی غول پیکر، خودرو، هدایت شونده و تهاجمی هستند که بوسیله استفاده از انتقال آیرودینامیکی در قسمت اعظم مسیر پروازشان، به حرکت در می آیند و از طریق هواپیما به پرواز آزمایشی درآمده و یا به کارگرفته می شوند. منظور از موشک کروز، موشک کروز پرتاب شونده از هواست.230
مبحث دوم : تعهدات و محدودیت های عمده طرفین در معاهده
الف- هریک از طرفین تعهد نموده اند که در ارتباط با مفاد این معاهده، از لحاظ کیفی وکمی، سلاح های تهاجمی راهبردی را محدود نموده، به منع توسعه انواع جدید سلاح های تهاجمی راهبردی پایبند بوده و اقدامات دیگری را که در ارتباط با مفاد این معاهده است، بپذیرند.231
ب- هریک از طرفین تعهد نموده اند که سکوهای پرتاب موشک های قاره پیمای بالستیک، بمب افکن های سنگین و موشک های بالستیک هوا به زمین را تا مجموع 2400 عدد کاهش دهند، اما سکوهای پرتاب آموزشی و آزمایشی موشک های بالستیک قاره پیما و زیردریایی یا سکوهای پرتاب دستگاه های فضایی جهت اکتشاف و استفاده از ماورای جو، شامل این محدودیت نخواهند بود. این سکوها، سکوهای پرتابه ای هستند که فقط به منظور آموزش یا آزمایش به کار می روند. با این وجود طرفین موافقت دارند که هیچگونه افزایش قابل ملاحظه ای232 در تعداد سکوهای پرتاب آموزشی و آزمایشی موشک های بالستیک قاره پیما و موشک های زیردریایی یا در تعداد چنین سکوهای پرتاب موشک های بالستیک سنگین صورت نخواهد گرفت. ساخت یا تبدیل چنین سکوهایی درمیادین آزمایش فقط به منظور آموزش یا آزمایش صورت خواهد گرفت. نیز هیچگونه تبدیلی از این سکوها به سکوهای پرتاب موشک های غیر آزمایشی یا غیراکتشافی صورت نخواهد گرفت.233
پ- از تاریخ اول ژانویه 1981، هریک از طرفین متعهد شده اند که سلاح های تهاجمی راهبردی که در بالا ذکرشده اند را تا مجموع 2250 عدد کاهش دهند.234
ت- هریک از طرفین متعهد شده اند که شروع به ساختن سکوهای ثابت پرتاب موشک های قاره پیمای بالستیک مازاد را ننماید و نیز متعهد شده اند که این سکوها را مجددا نسازند.235
ث- هریک از طرفین متعهد شده اند که سکوهای پرتاب موشک قاره پیمای بالستیک سنگین یا موشک قاره پیمای بالستیک از نوع قدیمی آرایش یافته قبل از سال 1964 را به سکوهای پرتاب سنگین از نوع آرایش یافته بعد از آن تاریخ تبدیل ننمایند و در روند مدرنیزه و جایگزین ساختن سیلوی این سکوها، حجم قبلی سیلوی این سکوها را بیش از 32 درصد افزایش ندهند. اما در داخل این محدودیت، هریک از طرفین حق خواهند داشت مشخص نمایند که این افزایش، مربوط به افزایش قطر قبلی یا عمق قبلی سیلوی این سکوها خواهد بود یا در هردوی این ابعاد.236
ج- هریک از طرفین تعهد نموده اند که : الف- مناطق آرایش یافته به سکوهای پرتاب موشک های قاره پیمای بالستیک را با موشک های قاره پیمای بالستیکی، همچنین با یک سری دیگر از تجهیزات، آرایش معمولی، حفاظت، آموزش و تبدیل، مجهز ننمایند؛ ب- تسهیلات ذخیره سازی یا انبار کردن جهت موشک های قاره پیما به اضافه تجهیزات آرایش معمولی را در مقرهای پرتاب کننده ها مهیا ننمایند؛ ج- سیستم ها را جهت بارگذاری مجدد و سریع پرتاب کننده های موشک های قاره پیما، توسعه، آزمایش یا آرایش ندهند.237
چ- هریک از طرفین بر اساس مفاد این معاهده، تعهد می نمایند که در هیچ زمانی سلاح های تهاجمی راهبردی مورد نظر در بند1 ماده 3 به اضافه مقادیری که شامل یک طرح ساختمانی معمولی است را در طرح تولید نداشته باشند.238
ح- هر یک از طرفین تعهد نموده اند که موشک های قاره پیمای بالستیک که دارای وزن در حال پرتاب یا وزن در حال اصابتی بیشتر از وزن در حال پرتاب یا وزن در حال اصابت سنگین ترین موشک قاره پیمای بالستیک مخصوصا موشک های سنگین آرایش یافته به وسیله هر طرف در تاریخ امضای این معاهده می باشند را توسعه، آزمایش یا به کار نگیرند.239
خ- و نیز هریک از طرفین تعهد نموده اند که پرتاب کننده های زمینی موشک های بالستیکی که قاره پیما نیستند را به پرتاب کننده های موشک قاره پیمای بالستیک تبدیل ننمایند و نیز آنان را با چنین منظوری آزمایش نکنند.240
د- همچنین هریک از طرفین تعهد نموده اند که موارد زیر را به پرواز آزمایشی در نیاورند و یا آرایش ندهند:
1-انواع جدید موشک قاره پیمای بالستیکی از انواع موشک هایی که از تاریخ اول می 1979 به پرواز آزمایشی درآمده اند غیر از انواع موشک های قاره پیمای بالستیک سنگین241.
2- موشک های قاره پیمایی را که از تاریخ اول می 1979 به پرواز آزمایشی درآمده اند که تعداد کلاهک های هریک از آن ها از حداکثر تعداد کلاهک های موشک های قاره پیمایی که در آن تاریخ به پرواز آزمایشی درآورده شده اند، بیشتر باشند.242
3- بیش از یک نوع جدید موشک قاره پیمای بالستیک که مطابق بند 9 ماده4 مجاز می باشند و تعداد کلاهک های آن از حداکثر تعداد کلاهک های موشک های قاره پیمای بالستیک هریک از طرفین که در تاریخ اول می 1979 به پرواز آزمایشی درآورده شده اند، یعنی تعداد 10 کلاهک، بیشتر باشد.243
4 – موشک های بالستیک زیردریایی را که تعداد کلاهک های هریک از آن ها از حداکثر تعداد کلاهک های موشک بالستیک زیردریایی هریک از طرفین که در تاریخ فوق الذکر به پرواز آزمایشی درآورده شده اند یعنی تعداد 14 کلاهک، بیشتر باشند.244
5- موشک های بالستیکی هوا به زمینی که تعداد کلاهک های هریک از آن ها از حداکثر تعداد کلاهک های موشک های بالستیکی هوا به زمین هریک از طرفین که در تاریخ اول می 1979 به پرواز آزمایشی درآورده شده اند، یعنی تعداد 10 کلاهک، بیشتر باشد.245
6- بمب افکن های سنگین مجهز به موشک های کروز با برد بیش از 600 کیلومتر را با یک تعداد از چنین موشک های کروزی که تعداد آن ها متجاوز از 28 عدد و به تعداد چنین بمب افکن های سنگینی می باشند.246
7- موشک های کروز با برد بیش از 600 کیلومتر یا موشک بالستیک هوا به زمین پرتاب شونده از هواپیما به عبارتی دیگر از بمب افکن یا تبدیل چنین هواپیمایی به چنین موشک هایی.247
8- موشک های کروز با برد بیش از 600 کیلومتری که مجهز به کلاهک های چند پیکانه با هدف های مستقل می شوند از هواپیما به پرواز آزمایشی درنیاورند وچنین موشک های کروزی را در هواپیما به کار نگیرند.248
ذ- نیز هریک از طرفین تعهد نموده اند که موارد زیر را توسعه، آزمایش یا آرایش ندهند :
1-موشک های بالستیک با برد بیش از 600 کیلومتر جهت نصب بر دستگاه های زیر آبی به عبارتی دیگر زیر دریایی ها یا سکوهای پرتاب چنین موشک ها ؛249
2- سکوهای ثابت پرتاب موشک کروز یا بالستیکی در پایگاه هایی بر کف اقیانوس ها یا بستر دریاها یا بر بستر آب های بین المللی و داخلی یا زیرزمین این آب ها یا سکوهای متحرک پرتاب چنین موشک هایی که فقط در ارتباط با کف اقیانوس، بستر دریا یا بستر آب های بین المللی و آب های داخلی در حرکتند یا موشک های چنین سکوهای پرتابه ای؛250
3- سیستم های جای گذاری سلاح های هسته ای یا انواع دیگر سلاح های نابود کننده دسته جمعی در مدار زمین که شامل موشک هایی که جهت اصابت به هدف طی چند مرحله ابتدا باید از جو زمین خارج شده سپس به هدف اصابت نمایند، می شوند.251
ر- بر اساس مجموع تعداد پذیرفته شده در بندهای 1 و 2 ماده 3، هریک از طرفین متعهد شده اند که پرتاب کننده های موشک های قاره پیمای مجهز به میرو و موشک بالستیک هوا به زمین مجهز به میرو و بمب افکن های سنگین مجهز به موشک های کروز با برد بیش از 600 کیلومتر را به تعداد کل 1320 عدد محدود نمایند.252
ز- بر اساس مجموع تعداد مورد قبول در بند 1 ماده 5 معاهده، هریک از طرفین متعهد شده اند که پرتاب کننده های موشک های قاره پیمای مجهز به میرو را به تعداد کل 1200 عدد محدود نمایند.253
موشک های قاره پیمای بالستیکی مجهز به میرو، موشک های چند کلاهکی هستند که خطرناکترین و در عین حال آسیب پذیرترین سلاح های راهبردی به شمار می روند. این موشک ها از این لحاظ خطرناک هستند که با دقت می توانند تا ده کلاهک هسته ای بر روی هدف های متفاوت شلیک نمایند و حتی مستحکم ترین سیلوهای موشکی دشمن را نابود سازند. موشک های بالستیکی قاره پیمای اس- اس 17 مجهز به چهار کلاهک و اس- اس 18 مجهز به شش کلاهک و اس- اس 18 سنگین مجهز به میرف نیز به داشتن ده کلاهک محدود شده بودند. موشک های قاره پیمای جدید آمریکا یعنی موشک ام ایکس با ده کلاهک، ظرفیت و توانایی موشک های قاره پیمای بالستیک اس- اس 18 روسی را دارا بود.
س- بر اساس مجموع تعداد مورد توافق در بند 2 ماده 5، هریک از طرفین متعهد شده اند که پرتاب کننده های موشک های قاره پیمای بالستیک مجهز به میرو را به تعداد کل 820 عدد مجهز نمایند.254
ش- برای هریک از بمب افکن های مسلح به موشک های بالستیک هوا به زمین مجهز به میرو، مجموع تعداد پذیرفته شده در بندهای 1 و2 ماده 5 شامل حداکثر تعداد موشک های بالستیک هوا به زمین برای یک بمب افکن از آن نوعی که جهت یک ماموریت عملیاتی مجهز می شوند خواهد بود.255
ص- بر اساس مجموع تعداد سیستم های پذیرفته شده در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 5 و موضوع مفاد این معاهده، هر یک از طرفین حق خواهد داشت که ترکیبی از مجموع این مقادیر را معین نماید.256
ض- هریک از طرفین متعهد شده اند که هواپیما یا به عبارتی دیگر بمب افکن را تبدیل به هواپیمایی ننمایند که قادر به انجام ماموریتی در نقش یک بمب افکن سنگینی که مورد نظر قسمت ب بند 3 ماده 2 هستند، باشند.257
ط- هریک از طرفین به منظور تضمین بقا وکارایی این معاهده، تعهد نموده اند که با اعمال هرگونه سیاست یا سیاست هایی یا هرگونه روشی دیگر، به مفاد این معاهده پشت پا نزنند و نیز هیچ گونه تعهدات بین المللی که مخالف با این معاهده باشد را تقبل ننمایند.258
مبحث سوم : سلاح های مشمول محدودیت معاهده
محدودیت های در نظر گرفته شده در این معاهده، در مورد سلاح هایی خواهد بود که الف- عملیاتی باشند؛ ب- در مرحله نهایی ساخت باشند که عبارتند از : سکوهای پرتاب موشک های قاره پیمای بالستیک مستقر بر زیر دریایی هایی که آزمایشات دریایی را شروع کرده اند؛ موشک های هوا به زمینی که بعد از یک بمب افکن از نوعی که جهت چنین موشک هایی مجهز می شوند، در شرکت، کارخانه یا هر جای دیگری که مونتاژ یا تبدیل نهایی اش به منظور اینکه آن را به چنین موشک هایی مجهز نمایند، ساخته می شوند؛ دیگر سلاح های تهاجمی راهبردی که نهایتا در یک کارخانه یا هرجای دیگر بعد از اینکه از یک شرکت، کارخانه و یا هر جای دیگری که بیرون آورده می شوند، مونتاژ بشوند؛ ج- در ذخیره باشند، د- و یا در موقعیت پیاده شدن، تعمیر، مدرنیزه شدن یا تبدیل باشند. و- سکوهای پرتاب موشک بالستیک قاره پیما و موشک بالستیک زیر دریایی از نوعی که پیرو محدودیت مورد نظر در ماده 5 نمی باشند و تحت تبدیل به پرتاب کننده هایی که پیرو محدودیت مزبور می باشند. این سکوهای پرتاب که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، بازدارندگی، امنیت بین المللی، نیروی دریایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، محدودیت ها، روابط بین الملل، نیروهای مسلح