منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، حل و فصل اختلافات، حقوق بین الملل، استحکام بخشی

دانلود پایان نامه ارشد

است، در حالی که تهدیدهای حاکی از وقایع ادعایی وی به وضوح از تهدیدهای استنادی کره شمالی از جدیت کمتری برخوردارند.204
جورج بوش در سخنرانی خود در 2 می سال 2001، اعلام کرد که در سال 1972 تهدید اتحاد شوروی برای آمریکا، تهدیدی واقعی و واضح بوده است، چند کشور دیگر از سلاح هسته ای برخوردار بودند ولی بیشتر آن ها جزو متحدین آمریکا بودند. وی افزود که هرگونه تهدید سایرکشورها برای آمریکا تهدید کاذب و بعیدی است که هنوز واقعیت نیافته است. امروزه دنیا کاملا تغییرکرده و در مقایسه با گذشته دنیایی دیگرشده است. روسیه، دشمن آمریکا نیست. دیگر تهدیدهای واقعی و واضح وجود ندارد. بیشتر کشورها از سلاح هسته ای برخوردارند و هنوز بیشتر آن ها تمایل به اکتساب و توسعه آن دارند. برخی، فناوری موشک بالستیک دارند و فهرست این کشورها تعدادی از کشورهای کم مسئولیت دنیا را نیز در برمی گیرد. به گفته وی، این تهدید امروزه از شماری از موشک های موجود در دست این کشورها نیز نشات می گیرد. معاهده محدودیت سیستم های موشک ضد بالستیکی یادآورگذشته است. هیچ معاهده ای ما را از مقابله با تهدیدهای امروز مانع نمی شود و ما را از تعقیب فناوری موجود برای دفاع از خود، دوستان و متحدین ما، علایق ما و صلح جهانی منع نمی سازد.205
این که این تحولات ادعایی آمریکا، حوادث استثنایی و غیر مترقبه به گونه ای که منافع عالیه آن کشور را به مخاطره افکنده است، می باشد یا خیر، یک مساله حقوقی است که توسط دیوان قابل رسیدگی می باشد، چرا که این مساله به تفسیر و اجرای معاهده مذکور مربوط می شود. ولی از آن جهت که آمریکا اعلامیه قبول اختیاری صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفته است و از طرف دیگر در معاهده مذکور نیز ترتیباتی برای ارجاع اختلافات برای دیوان پیش بینی نشده است، تنها انعقاد یک قرارداد میان آن هاست که می تواند چنین امکانی را برای آن ها فراهم سازد.206
گفتار پنجم : نقایص معاهده
الف- در صورت نقض تعهد از سوی طرف ها، ضمانت اجرای موثر مقرر نشده است. ب- ماده 7 معاهده. این ماده با هدف و موضوع معاهده که به طور عام خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای و به طور اخص محدودیت سیتم های موشک ضد بالستیکی است، مغایرت دارد و دست طرفین را برای هرگونه افزایشی در این سیستم ها کاملا باز گذارده است. این ماده مقرر می دارد که بر اساس مفاد این معاهده می توان به مدرنیزه کردن و جایگزینی سیستم های موشک ضد بالستیک و افزایش آن ها مبادرت ورزید، به عبارت دیگ عدم ممنوعیت گسترش کیفی سلاح های هسته ای. ج- عدم پیش بینی نظام بازرسی و راستی آزمایی مستقل بین المللی برای ارزیابی پایبندی طرف ها به معاهده. د- عدم پیش بینی سازوکاری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای معاهده. و- پیش بینی قید خروج در یک معاهده خلع سلاح. ه- تناقض مقدمه معاهده با متن آن. اینکه دول عضو در مقدمه، بر کاهش موشک های بالستیکی به عنوان اساسی ترین سلاح های هسته ای و مهار مسابقه تسلیحاتی که در نهایت خلع سلاح را به دنبال خواهد داشت و نیز پایبندی خود را به ماده 6 معاهده منع گسترش که هدف نهایی آن خلع سلاح است، اعلام کرده اند، نکته مثبتی است. به نظر می رسد آنچه که در مقدمه معاهده ذکر شده، نوعی تعهد دول عضو به خلع سلاح هسته ای نمی تواند محسوب شود و شایسته بود این مساله در قالب یکی از مواد معاهده گنجانده می شد تا تکلیف و تعهدی را برای اعضا در این رابطه ایجاد نماید.
مبحث دوم : بررسی موافقت نامه موقت مربوط به محدودیت سلاح های تهاجمی راهبردی207
موافقت نامه موقت مربوط به محدودیت سلاح های تهاجمی راهبردی از یک مقدمه و یک متن اصلی که از 8 ماده تشکیل می شود و از یک پروتکل ضمیمه درباره برخی اقدامات مربوط به محدودیت سلاح های تهاجمی راهبردی، ترکیب یافته است. در مقدمه موافقت نامه موقت می خوانیم که آمریکا و اتحاد شوروی ، از این پس به عنوان طرفین ذکرخواهند شد. هر دوکشورمتقاعد شده اند که معاهده محدودیت سیستم های موشکی ضد بالستیکی و موافقت نامه موقت درباره برخی اقدامات مربوط به محدودیت سلاح های تهاجمی راهبردی به ایجاد شرایط مناسبترجهت مذاکرات مؤثر در زمینه محدود نمودن سلاح های راهبردی، همچنین کاهش تشنج بین المللی و استحکام بخشیدن به اعتماد و اطمینان بین دولتین کمک خواهد نمود. بین تعرض راهبردی و سلاح های تدافعی ارتباط قائلیم. طرفین به تعهداتشان که در ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای آمده است، پایبند می باشند.
گفتار اول : تعهدات طرفین در موافقت نامه
طرفین در موافقت نامه تعهد کرده اند که شروع به ساختن سکوهای ثابت زمینی پرتاب موشک قاره پیمای بالستیکی، بعد از اول جولای 1972، ننمایند.208 نیز متعهد شده اند که سکوهای ثابت زمینی پرتاب موشک قاره پیمای بالستیکی یا موشک های بالستیکی قاره پیما از نوع قدیمی آرایش یافته قبل از سال 1964 را به سکوهای ثابت زمینی پرتاب موشک قاره پیمای بالستیکی سنگین از نوعی که بعد از 1964 آرایش یافته اند، تبدیل ننمایند.209
همچنین تعهد نموده اند که سکوهای پرتاب موشک قاره پیمای بالستیکی پرتاب شونده از زیردریایی و زیردریایی های مدرن مجهز به موشک های بالستیکی را به تعداد در حال عملیات و درحال ساخت در تاریخ امضای این موافقت نامه موقت محدود نمایند و به علاوه، سکوهای پرتاب و زیردریایی های ساخته شده تحت شرایط مورد توافق طرفین، نسبت به جایگزینی تا رسیدن به آن حد نصاب را به سکوهای پرتاب موشک های قاره پیما از نوع قدیمی آرایش یافته در قبل از سال 1964، یا سکوهای پرتاب مستقر بر زیردریایی های قدیمی تر محدود نمایند.210
در راستای با حسن نیت دنبال نمودن مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای، طرفین تعهد نموده اند که به مذاکرات فعال محدودیت سلاح های تعرضی راهبردی ادامه دهند. تعهدات به عمل آمده در این موافقت نامه موقت نباید به اهداف و قیود محدودیت سلاح های تعرضی راهبردی لطمه ای وارد سازد که ممکن است مذاکرات آتی را به بن بست بکشاند.211
گفتار دوم : نحوه اجرا و نحوه نظارت بر اجرای موافقت نامه
جهت رسیدگی واجرای صحیح مفاد این موافقت نامه موقت، طرفین بلافاصله کمیسیون مشورتی دائمی ای را طبق ماده 13 معاهده محدودیت سیستم های موشکی ضد بالستیکی و در ارتباط با مفاد آن ماده ایجاد خواهند نمود.212
نیز به منظور ایجاد اطمینان و رسیدگی از لحاظ رعایت مفاد این موافقت نامه موقت، هریک از طرفین مجاز به بکارگیری وسایل تکنیکی ملی جهت بازرسی به طوری که موافق با اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل باشد، می باشد. در این راستا، هریک از طرفین تعهد نموده است که درکاربرد وسایل تکنیکی ملی جهت کنترل طرف دیگر، دخالت ننماید. نیز در این جهت، هریک از طرفین تعهد نموده است که اقدامات پنهان کارانه عمدی ای انجام ندهد تا در راه بکارگیری وسایل تکنیکی ملی جهت وارسی مطابق با مفاد این موافقت نامه موقت، ایجاد مانع نشود و به هرصورت هرگونه تغییر و تبدیل تسلیحات در حال ساخت، آرایش یافته، مونتاژ، و یا کارهای تعمیراتی بر روی آن ها مجاز نمی باشد.213
این موافقت نامه موقت از زمان مبادله اعلان موافقت کتبی هریک از طرفین به اجرا در خواهد آمد. مبادله مزبور همزمان با مبادله اسناد تصویب معاهده محدودیت سیستم های موشک ضد بالستیکی انجام خواهد گرفت.214
خروج از این موافقت نامه و در نتیجه اختتام آن در بند 3 ماده 8 موافقت نامه مقرر شده که شرایط آن دقیقا مشابه شرایط خروج از معاهده محدودیت سیستم های موشک ضد بالستیکی است.215
گفتار سوم : نقایص موافقت نامه
الف- یکی از مهمترین نقایص این موافقت نامه، عدم تعریف سلاح های تهاجمی راهبردی در آن است. می دانیم که لازمه تعیین تعهدات عمده دولتها که درمواد معاهده پیش بینی می شوند، ارائه یک تعریف دقیق از موضوع یا موضوعات معاهده است. بنابراین عدم تعریف موضوع یا موضوعات معاهده، نقص بسیار مهمی برای معاهده به حساب می آید. ب- یکی دیگر از نقایص این موافقت نامه، عدم پیش بینی ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات مندرج در معاهده است. بدیهی است که بدون پیش بینی ضمانت اجرا، دولت های طرف موافقت نامه می توانند هرگونه رفتاری در قبال معاهده داشته باشند، زیرا که سیستم بازدارنده ای برای رفتار خلاف موافقت نامه وجود ندارد. ج- اما مهمترین نقص این موافقت نامه، ماده 4 آن است که در آن آمده است که بر طبق این موافقت نامه موقت، مدرنیزه کردن و جایگزین نمودن موشک های بالستیکی تعرضی راهبردی مورد پذیرش قرارمی گیرد. این ماده، کل موافقت نامه و یک موافقت نامه خلع سلاحی بودن و حتی موافقت نامه کنترل تسلیحاتی بودن این موافقت نامه را زیر سؤال می برد. عبارات مطلق به کار رفته دراین ماده، اجازه هرگونه فعالیتی را در جهت ساخت و افزایش موشک های بالستیکی تعرضی راهبردی را به طرفین می دهد و بنابراین با هدف و موضوع موافقت نامه که محدودیت سلاح های تعرضی راهبردی است، در تضاد می باشد. د- نیز برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای موافقت نامه نیز سازوکاری پیش بینی نشده است. و- بازرسی و راستی آزمایی مستقل بین المللی نیز پیش بینی نشده و همچنین در این موافقت نامه موقت خلع سلاحی قید خروج به کار رفته است.
گفتار چهارم : پروتکل مربوط به موافقت نامه موقت216
موافقت نامه موقت یک پروتکل ضمیمه درباره برخی اقدامات مربوط به محدودیت سلاح های تعرضی راهبردی217 را در بردارد که بخشی ازکل موافقت نامه موقت تلقی شده است. بر طبق این پروتکل ضمیمه، طرفین بر طبق ماده 3 موافقت نامه موقت، تا مدتی که موافقت نامه دارای اعتبارمی باشد،218 به تفاهم رسیدند که :
آمریکا مجاز نیست بیش از 710 سکوی پرتاب موشک بالستیکی مستقر بر زیردریایی و 44 زیردریایی مدرن مجهز به موشک های بالستیکی داشته باشد. همچنین اتحاد شوروی مجاز نیست بیش از 950 سکوی پرتاب موشک بالستیکی مستقر بر زیردریایی و 62 زیردریایی مجهز به موشک های بالستیکی داشته باشد. سکوهای مازاد پرتاب موشک بالستیکی مستقر بر زیردریایی، در سطوح ذکر شده مزبورکه در حال حاضر در آمریکا بیش از656 سکوی پرتاب موشک بالستیکی مستقر بر زیردریایی های هسته ای و در شوروی بیش از740 عدد از آن ها وجود دارد که در حال عملیات یا در حال ساخت می باشند، نسبت به جایگزینی تا رسیدن به حد نصاب مزبور از سکوهای پرتاب موشک بالستیکی از نوع قدیمی به کارگرفته شده در قبل از سال 1964 یا سکوهای پرتاب موشک بالستیکی مستقر بر زیردریایی از نوع قدیمی تر استفاده نمایند. آرایش موشک های بالستیکی پرتاب شونده از زیردریایی های مدرن، بر روی هرگونه زیردریایی نه چندان مهم، مخالف با تعداد پذیرفته شده برای آمریکا و اتحاد شوروی به حساب خواهد آمد.
گفتار پنجم : تفاسیر مورد توافق و بیانیه های یک جانبه درباره معاهده
معاهده محدودیت سیستم های موشک ضد بالستیکی و موافقت نامه موقت، هر دو شامل موادی هستند که دستخوش تفاسیر متفاوت شده اند . سه مورد از آن ها دارای اهمیت راهبردی ویژه است.
اصطلاح موشک های بالستیکی قاره پیمای سنگین و سبک تعریف نشده اند. تفسیر آمریکا از موشک سنگین، موشکی است که بتوان آن را با موشک های اس- اس 9 شوروی مقایسه کرد، هرچند آمریکا در بیانیه های یک جانبه ای که منتشر کرده، به طور دقیق این تشخیص خود را مطرح نکرده است.
شوروی برای خود این حق را قائل است که چنانچه ساخت زیردریایی های مجهز به موشک بالستیکی توسط هم معاهدهان اروپایی آمریکا ادامه یابد و مجموع زیردریایی های ناتو، به عددی بیش از 50 و مجموع موشک های بالستیکی پرتاب شونده از زیردریایی های ناتو به عددی بیش از 800 برسد، مجاز خواهد بود که به موازات آن، زیردریاییهای امروزی مجهز به موشک های بالستیکی خود را افزایش دهد. آمریکا به این خواسته معترض است.
شوروی علاقه مند است که آمریکا تمام پایگاه های زیردریایی های بالستیکی خود را در ماوراء بحار برچیند. آمریکا به این درخواست نیز معترض است. زیرا پایگاه های مقدم استقرار در هالی لاخ اسکاتلند، روتا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محدودیت ها، شورای امنیت، امنیت ملی، سازمان ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، بازدارندگی، امنیت بین المللی، نیروی دریایی