منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

پردازيم.
جدول شماره52): خلاصه نتايج آناليز واريانس
مدل

مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
Sig.
1
رگرسيون
780/91
33
344/8
976/9
000/0

باقيمانده
462/258
309
836/0

جمع
212/350
320

جدول شماره53): خلاصه مدل
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
512/0
262/0
236/0
91452/0

جدول شماره54): خلاصه نتايج ضرايب محاسبه شده در معادله
مدل

متغيرهاي مستقل

ضرايب غير استاندارد
ضرايب استاندارد
T
سطح معني داري

B
خطاي استاندارد
بتا

1

(Constant)
814/1
517/0

507/3
001/0

سن پاسخگويان
202/0
072/0
174/0
810/2
005/0

ميزان تحصيلات پاسخگويان
032/0
037/0
045/0
878/0
380/0

ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان
168/0
040/0
228/0
191/4
000/0

مقدار هزينه مصرف مواد مخدر در شبانه روز توسط پاسخگويان
126/0
052/0
129/0
407/2
017/0

سن شروع به مصرف مواد مخدر
435/0-
058/0
482/0-
507/7-
000/0

ميزان وجود مشکل براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي
346/0
120/0
235/0
891/2
004/0

امکان تهيه هر نوع مواد مخدري در شهر کلاله
080/0
125/0
080/0
643/1
059/0

وضعيت و شرايط خانوادگي پاسخگويان
026/0
075/0
019/0
338/2
018/0

باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر
175/0
072/0
149/0
416/2
016/0

مکانيزم عمل کنترل بيروني
053/0
090/0
032/0
291/2
019/0

ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر
358/0-
188/0
275/0-
904/1-
058/0
نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي دهد که 26 درصد تغييرات به وقوع پيوسته در متغير وابسته (اعتياد به مواد مخدر)، مرتبط به متغيرهاي مستقل به کارگرفته شده در پژوهش بوده است. البته اشکال وارد بر اين ضريب اين است که تعداد درجه آزادي را در نظر نمي گيرد. به همين دليل براي رفع اين مشکل، از ضريب تعديل شده(Adjust R Square) استفاده مي نماييم. مقدار اين ضريب برابر است با 24 درصد (از دلايل کم بودن فاصله بين دو ضريب فوق، مي توان به کم بودن تعداد متغير هاي مستقل اشاره نمود.) هم چنين سلسله مراتب تاثير گذاري متغيرهاي مستقل به ترتيب شدت تأثير گذاري در اعتياد به مواد مخدر به شرح ذيل مي باشد :
1- سن شروع به مصرف مواد مخدر با مقدار t محاسبه شده 504/7
2- ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان با مقدار t محاسبه شده 191/4
3- ميزان وجود مشکل براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي با مقدار t محاسبه شده 891/2
4- سن پاسخگويان با مقدار t محاسبه شده 810/2
5- باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر با مقدار t محاسبه شده 416/2
6- مقدار هزينه مصرف مواد مخدر در شبانه روز توسط پاسخگويان با مقدار t محاسبه شده 407/2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره عصر اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، قانون مجازات، استفاده از سند مجعول