منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

گفت که محل سکونت (شهر يا روستا) در سطح ضريب اطمينان 95 درصد نتوانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد.
د) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال از آنجا که در اين تحقيق متغير وضعيت اشتغال بصورت اسمي دوگانه (شاغل و بيکار) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وضعيت اشتغال از آزمون t استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم.

جدول44): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وضعيت اشتغال
وضعيت اشتغال
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
شاغل
120
1615/2
t
319
098/0
922/0
بيکار
201
1500/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (098/0) و سطح معني داري محاسبه شده (922/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وضعيت اشتغال تغيير مي کند.” رد و فرض صفر تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وضعيت اشتغال تغيير نمي کند” تائيد مي گردد بنابراين مي توان گفت که وضعيت اشتغال(شاغل و بيکار) در سطح ضريب اطمينان 95 درصد نتوانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد.
و) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل از آنجا که در اين تحقيق متغير وضعيت تاهل بصورت اسمي دوگانه (متاهل و مجرد) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وضعيت تاهل از آزمون t استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم.
جدول45): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وضعيت تاهل
وضعيت تاهل
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
مجرد
103
1553/2
t
313
190/0
850/0
متاهل
212
1792/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (190/0) و سطح معني داري محاسبه شده (850/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وضعيت تاهل تغيير مي کند.” رد و فرض صفر تحقيق ” ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وضعيت تاهل تغيير نمي کند “تائيد مي گردد بنابراين مي توان گفت که وضعيت تاهل (مجرد و متاهل) در سطح ضريب اطمينان 95 درصد نتوانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد. ه) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده از آنجا که در اين تحقيق متغير وجود فرد معتاد در خانواده بصورت اسمي دوگانه (داراي معتاد و فاقد معتاد در خانواده) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده از آزمونt استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم.
جدول46): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده
وجود فرد معتاد در خانواده
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
داراي فرد معتاد
135
3481/2
t
319
838/2
005/0
فاقد فرد معتاد
186
0161/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (838/2) و سطح معني داري محاسبه شده (005/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده تغيير مي کند.” تائيد و فرض صفر تحقيق ” ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده تغيير نمي کند “رد مي گردد بنابراين مي توان گفت که وجود فرد معتاد در خانواده (داراي معتاد و فاقد معتاد در خانواده) در سطح ضريب اطمينان بيش از 95 درصد توانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد.
م) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب وجود فرد معتاد در بين دوستان
از آنجا که در اين تحقيق متغير وجود فرد معتاد در بين دوستان بصورت اسمي دوگانه (داراي معتاد و فاقد معتاد در بين دوستان) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وجود فرد معتاد در بين دوستان از آزمونt استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم.
جدول47): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب وجود فرد معتاد در بين دوستان
وجود فرد معتاد در بين دوستان
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
داراي فرد معتاد
261
1839/2
t
319
005/4
051/0
فاقد فرد معتاد
60
0333/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (005/4) و سطح معني داري محاسبه شده (051/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وجود فرد معتاد در بين دوستان تغيير مي کند.” تائيد و فرض صفر تحقيق ” ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب وجود فرد معتاد در بين دوستان تغيير نمي کند “رد مي گردد بنابراين مي توان گفت که وجود فرد معتاد در بين دوستان (داراي معتاد و فاقد معتاد در بين دوستان) در سطح ضريب اطمينان بيش از 95 درصد توانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد. گفتار سوم: بررسي ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از متغيرهاي اسمي چندگانه
در اين تحقيق متغيرهايي مانند: نوع شغل، نوع قوميت، وضعيت مسکن، اولين تجربه مصرف مواد مخدر، از نظر شکل و ساختاربه صورت، اسمي چندگانه دسته بندي شده اند، لذا براي شناخت اثر اين متغيرها (اسمي چندگانه) بر متغير وابسته از آزمون F (واريانس يکطرفه) استفاده نموده که نتايج محاسبات هر يک از آزمون هاي انجام گرفته به تفکيک در ذيل آمده است. الف) بررسي ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع شغل از آنجا که در اين تحقيق نوع شغل بصورت اسمي چندگانه دسته بندي گرديده است لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع شغل پاسخگويان مورد مطالعه از آزمون واريانس يک طرفه استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.

جدول 48): خلاصه محاسبات آزمون واريانس يکطرفه در مورد ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع شغل
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
بين گروهي
331/17
8
166/2
030/2
043/0
درون گروهي
881/332
312
067/1

جمع
212/350
320

با توجه به مقدار F محاسبه شده (030/2) و سطح معني داري محاسبه شده (043/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با نوع شغل تغيير مي کند.” تائيد و فرض صفر تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با نوع شغل تغيير نمي کند” رد مي گردد. با عنايت به نتايج حاصله براي شناخت ميزان اثر و رتبه بندي ميزان اثر اين متغير در تغيير وضعيت اعتياد پاسخگويان، از آزمون تعقيبي توکي استفاده نموده و بر اساس نتايج حاصله مي توان گفت که بالاترين ميزان اعتياد در پاسخگويان با شغل رانندگي و در رتبه اول و گروه شغلي کارگر در رتبه دوم، گروه شغلي مشاغل آزاد در رتبه سوم و گروه شغلي کشاورز در رتبه چهارم، دانش آموزان و دانشجويان در رتبه پنجم، گروه شغلي دامدار در رتبه ششم، گروه شغلي خانه دار در رتبه آخر قرار دارند. ب) بررسي ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع مسکن از آنجا که در اين تحقيق نوع مسکن بصورت اسمي چندگانه دسته بندي گرديده است لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع مسکن پاسخگويان مورد مطالعه از آزمون واريانس يک طرفه استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.

جدول 49): خلاصه محاسبات آزمون واريانس يکطرفه در مورد ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع مسکن
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
بين گروهي
349/2
3
783/0
714/0
545/0
درون گروهي
863/47
317
097/1

جمع
212/350
320

با توجه به مقدار F محاسبه شده (714/0) و سطح معني داري محاسبه شده (545/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با نوع مسکن تغيير مي کند.” رد و فرض صفر تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با نوع مسکن تغيير نمي کند” تائيد مي گردد. لذا مي توان گفت که وضعيت اعتياد با تغيير در وضعيت مسکن پاسخگويان، تغييري نمي کند.
ج) بررسي ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع قوميت از آنجا که در اين تحقيق نوع قوميت بصورت اسمي چندگانه دسته بندي گرديده است لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع قوميت پاسخگويان مورد مطالعه از آزمون واريانس يک طرفه استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول50): خلاصه محاسبات آزمون واريانس يکطرفه در مورد ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از نوع قوميت
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
بين گروهي
740/12
5
548/2
378/2
039/0
درون گروهي
472/337
315
071/1

جمع
212/350
320

با توجه به مقدار F محاسبه شده (378/2) و سطح معني داري محاسبه شده (039/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با نوع قوميت تغيير مي کند.” تائيد و فرض صفر تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با نوع قوميت تغيير نمي کند” رد مي گردد. با عنايت به نتايج حاصله براي شناخت ميزان اثر و رتبه بندي متغير در تغيير وضعيت اعتياد پاسخگويان، از آزمون تعقيبي توکي استفاده نموده و بر اساس نتايج حاصله مي توان گفت که بالاترين ميزان اعتياد در پاسخگويان در قوميت ترکمن و داراي رتبه اول و قوميت سيستاني در رتبه دوم، قوميت فارس در رتبه سوم و قوميت بلوچ در رتبه چهارم و قوميت هاي ديگري مانند خراساني، ترک و شاهرودي در مرتبه هاي بعدي قرار دارند. د) بررسي ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از اولين تجربه مصرف مواد مخدر از آنجا که در اين تحقيق اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر بصورت اسمي چندگانه دسته بندي گرديده است لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر پاسخگويان مورد مطالعه از آزمون واريانس يک طرفه استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول51): خلاصه محاسبات آزمون واريانس يکطرفه در مورد ميزان تفاوت پذيري
وضعيت اعتياد از اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
بين گروهي
862/5
3
954/1
799/1
147/0
درون گروهي
350/344
317
086/1

جمع
212/350
320

با توجه به مقدار F محاسبه شده (799/1) و سطح معني داري محاسبه شده (147/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر تغيير مي کند.” رد و فرض صفر تحقيق “ميزان اعتياد پاسخگويان با اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر تغيير نمي کند” تائيد مي گردد. لذا مي توان گفت که اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر توسط پاسخگويان نتوانسته در سطح ضريب اطمينان 95 درصد باعث تفاوت در ميزان اعتياد پاسخگويان گردد.
گفتار چهارم: تحليل رگرسيوني رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته رگرسيون رابطه نزديکي با ضريب همبستگي دارد؛ بدين معنا که براي ايجاد رابطه رگرسيون، بايد ضريب همبستگي را محاسبه نمود. اگر ميان متغير هاي مورد مطالعه، همبستگي وجود داشت، تنها در اين صورت است که مي توان از رگرسيون براي آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده نمود. هر چه ضريب همبستگي بين متغيرها قويتر باشد، پيش بيني دقيق تر خواهد بود. تفاوت رگرسيون با ضريب همبستگي در اين است که رگرسيون بدنبال پيش بيني است؛ در حالي که ضريب همبستگي تنها ميزان وابستگي دو متغير را با هم بررسي مي کند(کلانتري، 1385: 170). با عنايت به ترکيبي بودن متغيرها براي شناخت رابطه ي بين متغيرها از تکنيک تحليل رگرسيوني استفاده مي گردد که به بيان خلاصه ي نتايج محاسبات، مطابق با جداول ذيل مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره داده ها و اطلاعات، حوزه قانون، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درباره عصر اطلاعات