منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
ميزان درآمد ماهيانه
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
241/0
034/0
با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (241/0) و سطح معني داري محاسبه شده (034/0sig=) فرض تحقيق “بين ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” تائيد و فرض صفر تحقيق” بين ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” رد مي گردد. نتايج حاصله گويا اين واقعيت بوده که شدت اعتياد در افراد با درآمد بالا و درآمد پايين بسيار بيشتر از ساير گروه هاي درآمدي (درآمد متوسط) مي باشد لازم به ذکر است که رابطه ي فوق در حد رابطه ي بسيار متوسط188 مي باشد.
د) بررسي رابطه متغير متغير ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول 35): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
381/0
001/0
با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (381/0) و سطح معني داري محاسبه شده (001/0sig=) فرض تحقيق “بين ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” تائيد و فرض صفر تحقيق” بين ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد” رد مي گردد. نتايج حاصله گويا اين واقعيت بوده که شدت و ميزان رابطه متغير ميزان هزينه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر در حد رابطه ي قوي مي باشد.
ه) بررسي رابطه متغير سن شروع به مصرف مواد مخدر با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير سن شروع به مصرف مواد مخدر بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول 36): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل سن شروع به مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
سن شروع به مصرف مواد مخدر
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
092/0
196/0

با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (092/0) و سطح معني داري محاسبه شده (196/0sig=) فرض تحقيق “بين سن شروع به مصرف مواد مخدرپاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” رد و فرض صفر تحقيق” بين سن شروع به مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” تائيد مي گردد.
و) بررسي رابطه متغير شرايط و وضعيت خانوادگي با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير شرايط و وضعيت خانوادگي بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول 37): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل شرايط و وضعيت خانوادگي پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
شرايط و وضعيت خانوادگي
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
111/0
054/0
با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (111/0) و سطح معني داري محاسبه شده (054/0sig=) فرض تحقيق “بين شرايط و وضعيت خانوادگي پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” تائيد و فرض صفر تحقيق” بين شرايط و وضعيت خانوادگي پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” رد مي گردد. نتايج حاصله گويا اين واقعيت بوده که شدت و ميزان رابطه متغير شرايط و وضعيت خانوادگي پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر در حد رابطه ي ضعيف مي باشد و در مجموع با تغيير وضعيت شرايط خانوادگي پاسخگويان از شرايط بسيار بد به شرايط بسيار خوب، وضعيت اعتياد پاسخگويان تغيير مي کند.
ز) بررسي رابطه متغير باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول38): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل سن پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
186/0
001/0
با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (186/0) و سطح معني داري محاسبه شده (001/0sig=) فرض تحقيق “بين باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” تاييد و فرض صفر تحقيق” بين باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” رد مي گردد. نتايج حاصله گويا اين واقعيت بوده که شدت و ميزان رابطه متغير باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر در حد رابطه ي ضعيف مي باشد.
ه) بررسي رابطه متغيروسايل مکانيزم کنترل بيروني با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير وسايل مکانيزم کنترل بيروني بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول39): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل وسايل مکانيزم کنترل بيروني با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
مکانيزم وسايل کنترل بيروني
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
108/0
053/0
با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (108/0) و سطح معني داري محاسبه شده (053/0sig=) فرض تحقيق “بين وسايل مکانيزم کنترل بيروني با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” تاييد و فرض صفر تحقيق” بين وسايل مکانيزم کنترل بيروني با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد” رد مي گردد. نتايج حاصله گويا اين واقعيت بوده که شدت و ميزان رابطه متغير مکانيزم عمل وسايل کنترل بيروني با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر در حد رابطه ي ضعيف مي باشد.
م) بررسي رابطه متغير ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول40): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
107/0
054/0
با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (107/0) و سطح معني داري محاسبه شده (054/0sig=) فرض تحقيق “بين ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” تاييد و فرض صفر تحقيق” بين ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” رد مي گردد. نتايج حاصله گويا اين واقعيت بوده که شدت و ميزان رابطه متغير ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر در حد رابطه ي ضعيف مي باشد.
گفتار دوم: بررسي ميزان تفاوت پذيري ميزان اعتياد پاسخگويان از متغيرهاي اسمي
در اين تحقيق متغيرهايي مانند جنسيت، محل تولد، محل سکونت، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال، وجود فرد معتاد در خانواده و سرانجام متغير وجود سابقه اعتياد در بين دوستان بصورت اسمي مطرح گرديده که بواسطه ي اسمي بودن متغيرهاي فوق براي شناخت ميزان تفاوت پذيري متغير وابسته( اعتياد به مواد مخدر) از متغيرهاي مستقل مطرح شده از آزمون t استفاده نموده که نتايج حاصله در جداول ذيل آمده است.

الف) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب جنسيت از آنجا که در اين تحقيق متغير جنسيت بصورت اسمي دوگانه (زن و مرد) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب جنسيت از آزمون t استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم.
جدول41): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب جنسيت
جنسيت
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
مرد
289
1456/2
t
319
536/2
542/0
زن
32
2500/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (536/2) و سطح معني داري محاسبه شده (542/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب جنسيت تغيير مي کند.”تاييد و فرض صفر تحقيق ” ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب جنسيت تغيير نمي کند “رد مي گردد بنابراين مي توان گفت که جنسيت در سطح ضريب اطمينان 95 درصد توانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد زنان و مردان ايجاد نمايد. ب) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب محل تولد از آنجا که در اين تحقيق متغير محل تولد بصورت اسمي دوگانه (روستا و شهر) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب محل تولد از آزمونt استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم. جدول 42): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب محل تولد
محل تولد
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
شهر
160
1250/2
t
319
525/0
600/0
روستا
161
1863/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (525/0) و سطح معني داري محاسبه شده (600/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب محل تولد تغيير مي کند.” رد و فرض صفر تحقيق ” ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب محل تولد تغيير نمي کند “تائيد مي گردد بنابراين مي توان گفت که محل تولد(شهر يا روستا) در سطح ضريب اطمينان 95 درصد نتوانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد.
ج) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب محل سکونت از آنجا که در اين تحقيق متغير محل سکونت بصورت اسمي دوگانه (روستا و شهر) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب محل سکونت از آزمون t استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بيان خلاصه نتايج مي پردازيم.
جدول43): خلاصه محاسبات آزمون tدر زمينه ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد بر حسب محل سکونت
محل سکونت
تعداد
ميانگين
نام آزمون
درجه آزادي
مقدار
سطح معني داري
شهر
195
1333/2
t
319
477/0
633/0
روستا
126
1905/2

با توجه به مقدار t محاسبه شده (477/0) و سطح معني داري محاسبه شده (633/0sig=) فرض تحقيق “ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب محل سکونت تغيير مي کند.” رد و فرض صفر تحقيق ” ميزان اعتياد به مواد مخدر بر حسب محل سکونت تغيير نمي کند “تائيد مي گردد بنابراين مي توان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار