منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط بر قرار کنند، مداراي نيروي انتظامي باعث گرايش بيشتر به مصرف مواد مخدر مي گردد، نيروي انتظامي به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد مي نمايد، دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مي نمايند و پايين بودن ميزان قاطعيت دادگاه ها باعث افزايش اعتياد مي گردد) در نظر گرفته و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوالات مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول30): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب مکانيزم کنترل بيرون
گويه ها
کاملا مخالفم
مخالفم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
ميانگين

تعداد
درصد

نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفي مي باشد
1/13
2/21
4/41
3/24
321
100
76/2
فضاي جامعه به گونه اي است که افراد معتاد نمي توانند با ديگران ارتباط بر قرار کنند
7/13
5/49
1/22
6/14
321
100
37/2
مداراي نيروي انتظامي باعث گرايش بيشتر به مصرف مواد مخدر مي گردد.
1/32
9/15
8/36
3/15
321
100
35/2
نيروي انتظامي به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد مي نمايد
5/30
2/30
5/25
7/13
321
100
17/2
دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مي نمايند
6/34
3/34
8/21
3/9
321
100
16/2
پايين بودن ميزان قاطعيت دادگاه ها باعث افزايش اعتياد مي گردد.
15
4/13
6/33
38
321
100
11/3

داده هاي جدول فوق بيانگر نظرات پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت نقش مکانيزم هاي کنترل بيروني مي باشد و بر اساس داده هاي فوق مي توان گفت: از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 1/13 درصد نسبت به گويه ي “نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفي مي باشد” به گزينه ي کاملا مخالف، 2/21 درصد به گزينه ي مخالف، 4/41 درصد به گزينه ي موافق، 3/24 درصد به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(7/65 درصد) نسبت به گويه ي ” نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفي مي باشد” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان76/2 از 4 مي باشد.
از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه7/13 درصد نسبت به گويه ي “فضاي جامعه به گونه اي است که افراد معتاد نمي توانند با ديگران ارتباط بر قرار کنند” به گزينه ي کاملا مخالف، 5/49 درصد به گزينه ي مخالف، 1/22 درصد به گزينه ي موافق، 6/14 درصد به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(2/63 درصد) نسبت به گويه ي “فضاي جامعه به گونه اي است که افراد معتاد نمي توانند با ديگران ارتباط بر قرار کنند” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان37/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 1/32 درصد نسبت به گويه ي “مداراي نيروي انتظامي باعث گرايش بيشتر به مصرف مواد مخدر مي گردد”به گزينه ي کاملا مخالف، 9/15 درصد به گزينه ي مخالف، 8/36 درصد به گزينه ي موافق، 3/15 درصد به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(1/52 درصد) نسبت به گويه ي “مداراي نيروي انتظامي باعث گرايش بيشتر به مصرف مواد مخدر مي گردد” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان35/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 5/30 درصد نسبت به گويه ي “نيروي انتظامي به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد مي نمايد” به گزينه ي کاملا مخالف، 2/30 درصد به گزينه ي مخالف، 5/25 درصد به گزينه ي موافق، 7/13 درصد به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(7/60 درصد) نسبت به گويه ي “نيروي انتظامي به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد مي نمايد” به گزينه هاي کاملا مخالف و مخالف پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان17/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 6/34 درصد نسبت به گويه ي “دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مي نمايند” به گزينه ي کاملا مخالف، 3/34 درصد به گزينه ي مخالف، 8/21 درصد به گزينه ي موافق، 3/9 درصد به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(9/68 درصد) نسبت به گويه ي “دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مي نمايند” به گزينه هاي املا مخالف و مخالف پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان16/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 15 درصد نسبت به گويه ي “پايين بودن ميزان قاطعيت دادگاه ها باعث افزايش اعتياد مي گردد”به گزينه ي کاملا مخالف، 4/13 درصد به گزينه ي مخالف، 6/33 درصد به گزينه ي موافق، 38 درصد به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(6/71 درصد) نسبت به گويه ي “پايين بودن ميزان قاطعيت دادگاه ها باعث افزايش اعتياد مي گردد” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان 11/3 از 4 مي باشد. مقايسه ميانگين هاي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي مطرح شده جهت شناخت وسايل مکانيزم کنترل بيروني نشان مي دهد که گويه ي” پايين بودن ميزان قاطعيت دادگاه ها باعث افزايش اعتياد مي گردد ” با ميانگين 11/3 از 4 در رتبه اول، گويه ي” نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفي مي باشد” با ميانگين 76/2 از 4 در رتبه دوم، گويه ي” فضاي جامعه به گونه اي است که افراد معتاد نمي توانند با ديگران ارتباط بر قرار کنند” با ميانگين37/2 از 4 در رتبه سوم، گويه ي”مداراي نيروي انتظامي باعث گرايش بيشتر به مصرف مواد مخدر مي گردد ” با ميانگين 35/2 از 4 در رتبه چهارم، گويه ي” نيروي انتظامي به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر بر خورد مي نمايد ” با ميانگين17/2 از 4 در رتبه پنجم وگويه هاي” دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مي نمايند” با ميانگين 16/2 از 4 در رتبه ششم قرار دارند. براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.
نمودار شماره26): توزيع ميانگين نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت وسايل مکانيزم کنترل بيروني

بعد از بيان نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت مکانيزم وسايل کنترل بيروني، 6 گويه مطرح شده را از طريق برنامه رايانه اي spss با يکديگر ترکيب نموده و متغير ترکيبي تحت عنوان وسايل مکانيزم کنترل بيروني ساخته که نتايج حاصله در جدول ذيل آمده است.
جدول 31 ): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان نسبت به چگونگي عمل مکانيزم وسايل کنترل بيروني
گزينه ها
فراواني مطلق
فراواني خالص
خيلي ضعيف
51
9/15
ضعيف
172
6/53
قوي
80
9/24
بسيار قوي
18
6/5
جمع
321
100
ميانگين
02/2

داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 9/15 درصد چگونگي عمل وسايل مکانيزم کنترل بيروني را در حد خيلي ضعيف، 6/53 درصد را در حد ضعيف، 9/24 درصد را در حد قوي و 6/5 درصد چگونگي عمل وسايل مکانيزم کنترل بيروني را در حد بسيار قوي دانسته اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (5/69 درصد) چگونگي عمل وسايل مکانيزم کنترل بيروني را در حد خيلي ضعيف و ضعيف ارزيابي نموده و ميانگين چگونگي عمل اين مکانيزم 02/2 از 4 مي باشد. براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.

نمودار شماره 27): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به چگونگي عمل مکانيزم وسايل کنترل بيروني

مبحث سوم: تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق در راستاي پاسخگويي به اهداف و سوالات مطرح شده تعداد 12 فرضيه در نظر گرفته ايم لذا براي شناخت رابطه اين متغيرها با ميزان اعتياد پاسخگويان مورد مطالعه و همچنين شناخت ميزان تفاوت پذيري ميزان اعتياد پاسخگويان مورد مطالعه از متغيرهاي اسمي دوگانه و چندگانه و همچنين براي تعيين نقش متغيرهاي فاصله اي در نظر گرفته شده در ميزان و عمق اعتياد پاسخگويان مورد مطالعه، متناسب با سطوح سنجش مقياس متغيرها (اسمي، رتبه اي و فاصله اي ) از تکنيک هاي آماري استفاده شده است لازم به ذکر است که در جهت درک و شناخت لازم نسبت به اين مبحث، را در طي چهار گفتار تحت عناوين: گفتار نخست: بررسي رابطه متغيرهاي فاصله اي با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته)، گفتار دوم: بررسي ميزان تفاوت پذيري ميزان اعتياد پاسخگويان از متغيرهاي اسمي، گفتار سوم: بررسي ميزان تفاوت پذيري وضعيت اعتياد از متغيرهاي اسمي چندگانه و سرانجام گفتار چهارم: تحليل رگرسيوني رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته در ذيل به بررسي نتايج محاسبات مي پردازيم.
گفتار نخست: بررسي رابطه متغيرهاي فاصله اي با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته)
در اين تحقيق متغيرهايي مانند: سن، سطح تحصيلات، ميزان درآمد ماهيانه، مقدار هزينه صرف شده براي مصرف مواد مخدر در شبانه روز، سن شروع مصرف مواد مخدر، شرايط و وضعيت خانوادگي، ميزان دسترسي به مواد مخدر، شيوه ي عمل مکانيزم هاي کنترل بيروني به صورت فاصله اي مطرح گرديده اند که براي شناخت رابطه ي اين متغيرها با متغير وابسته از تکنيک ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که در ذيل به تفکيک به بررسي و بيان نتايج محاسبات مي پردازيم.

الف) بررسي رابطه متغير سن با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير سن بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول 32): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل سن پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
سن
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
064/0-
253/0

با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (064/0-) و سطح معني داري محاسبه شده (253/0sig=) فرض تحقيق “بين سن پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” رد و فرض صفر تحقيق” بين سن پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” تائيد مي گردد. لذا مي توان گفت که اعتياد به مواد مخدر اختصاص به سن خاصي ندارد و افراد مي توانند در اين تحقيق در کليه ي سنين مورد مطالعه معتاد به مواد مخدر گردند.
ب) بررسي رابطه متغير سطح تحصيلات با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير سطح تحصيلات بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول 33): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل سطح تحصيلات پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير وابسته
نام آزمون
مقدار
سطح معناداري
سطح تحصيلات
ميزان اعتياد به مواد مخدر
پيرسون
085/0
129/0

با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده (085/0) و سطح معني داري محاسبه شده (129/0sig=) فرض تحقيق “بين سطح تحصيلات پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود دارد” رد و فرض صفر تحقيق” بين سطح تحصيلات پاسخگويان با ميزان اعتياد آنان به مواد مخدر رابطه وجود ندارد ” تائيد مي گردد.
ج) بررسي رابطه متغير ميزان درآمد ماهيانه با ميزان اعتياد به مواد مخدر (متغير وابسته) با توجه به اين واقعيت که متغير ميزان درآمد ماهيانه بصورت فاصله اي مطرح گرديده لذا براي شناخت رابطه بين اين متغير با متغير وابسته از ضريب همبستگي پيرسون استفاده نموده که نتايج محاسبات در جدول ذيل آمده است.
جدول 34): خلاصه نتايج محاسبات رابطه ي متغير مستقل ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان با ميزان اعتياد به مواد مخدر
متغير مستقل
متغير

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، محل سکونت