منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

و خانمان سوز مواد مخدر و داشتن باورهاي غلط نسبت به نقش مثبت مواد مخدر بوده و به تعبير ديگر مي توان گفت بسياري از معتادان به دليل باورهاي غلط نگرش مثبتي نسبت به مواد مخدر داشته و اين امر در اعتياد آنها بسيار موثر مي باشد. با توجه به اهميت و نقش باورهاي غلط در اعتياد نوجوانان و جوانان، براي شناخت نقش اين متغير در اعتياد افراد، تعداد چهار گويه (با مصرف مواد بسياري از دردهايم تسکين مي يابد، مصرف مواد مخدر باعث مي گردد تا افراد سر زنده و شاداب باشند، مواد مخدر به عنوان يک داور مي تواند عمل کند، مصرف تفنني در مراسمي مانند عروسي باعث اعتياد نمي گردد و مصرف مواد مخدر باعث تقويت قواي جنسي مي گردد) در نظر گرفته که در ذيل به توصيف آنها مي پردازيم.
جدول26): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت متغير ميزان برخورداري از باورهاي غلط
گويه ها
کاملا مخالفم
مخالفم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
ميانگين

تعداد
درصد

با مصرف مواد بسياري از دردهايم تسکين مي يابد
5/12
28
3/34
2/25
321
100
11/3
مصرف مواد مخدر باعث مي گردد تا افراد سر زنده و شاداب باشند
2/6
6/29
8/31
4/32
321
100
02/3
مواد مخدر به عنوان يک داور مي تواند عمل کند
10
28
2/40
8/21
321
100
15/3
مصرف تفنني در مراسمي مانند عروسي باعث اعتياد نمي گردد
34
7/8
24
3/33
321
100
03/3
مصرف مواد مخدر باعث تقويت قواي جنسي مي گردد
6/38
9/6
9/48
6/5
321
100
20/3
داده هاي جدول فوق بيانگر نظرات پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت متغير باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر مي باشد و بر اساس داده هاي فوق مي توان گفت: از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه5/12درصد نسبت به گويه ي “با مصرف مواد بسياري از دردهايم تسکين مي يابد”به گزينه ي کاملا مخالف، 28 درصد به گزينه ي مخالف، 3/34 درصد به گزينه ي موافق و 2/25 درصد نسبت به گويه ي فوق به گزينه ي کاملا موافق نظر داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(5/59 درصد) نسبت به گويه ي “با مصرف مواد بسياري از دردهايم تسکين مي يابد ” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان11/3 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 2/6 درصد نسبت به گويه ي “مصرف مواد مخدر باعث مي گردد تا افراد سر زنده و شاداب باشند”به گزينه ي کاملا مخالف، 6/29 درصد به گزينه ي مخالف، 8/31 درصد به گزينه ي موافق، 4/32 درصد نسبت به گويه ي فوق به گزينه ي کاملا موافق نظر داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(2/64 درصد) نسبت به گويه ي “مصرف مواد مخدر باعث مي گردد تا افراد سر زنده و شاداب باشند” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان 02/3 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 10 درصد نسبت به گويه ي “مواد مخدر به عنوان يک داور مي تواند عمل کند” به گزينه ي کاملا مخالف، 28 درصد به گزينه ي مخالف، 2/40 درصد به گزينه ي موافق، 8/21 درصد نسبت به گويه ي فوق به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(62 درصد) نسبت به گويه ي “مواد مخدر به عنوان يک داور مي تواند عمل کند” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان 15/3 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 34 درصد نسبت به گويه ي “مصرف تفنني در مراسمي مانند عروسي باعث اعتياد نمي گردد” به گزينه ي کاملا مخالف، 7/8 درصد به گزينه ي مخالف، 24 درصد به گزينه ي موافق، 3/33 درصد نسبت به گويه ي فوق به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(3/57 درصد) نسبت به گويه ي “مصرف تفنني در مراسمي مانند عروسي باعث اعتياد نمي گردد” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان03/3 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 6/38 درصد نسبت به گويه ي ” مصرف مواد مخدر باعث تقويت قواي جنسي مي گردد” به گزينه ي کاملا مخالف، 9/6درصد به گزينه ي مخالف، 9/48 درصد به گزينه ي موافق، 6/38 درصد نسبت به گويه ي فوق به گزينه ي کاملا موافق پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(5/54 درصد) نسبت به گويه ي ” مصرف مواد مخدر باعث تقويت قواي جنسي مي گردد” به گزينه هاي موافق و کاملا موافق پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان20/3 از 4 مي باشد. مقايسه ميانگين هاي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي مطرح شده جهت شناخت باورهاي غلط در گرايش به مصرف مواد مخدر نشان مي دهد که گويه ي” مصرف مواد مخدر باعث تقويت قواي جنسي مي گردد” با ميانگين 20/3 از 4 در رتبه اول، گويه ي” مواد مخدر به عنوان يک داور مي تواند عمل کند” با ميانگين 15/3 از 4 در رتبه دوم ، گويه ي” با مصرف مواد بسياري از دردهايم تسکين مي يابد” با ميانگين 11/3 از 4 در رتبه سوم، گويه ي” مصرف تفنني در مراسمي مانند عروسي باعث اعتياد نمي گردد” با ميانگين03/3 از 4 در رتبه چهارم و سرانجام گويه ي”مصرف مواد مخدر باعث مي گردد تا افراد سر زنده و شاداب باشند” با ميانگين 02/3 از 4 در رتبه پنجم قرار دارند، براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.
نمودار 23): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت متغير ميزان برخورداري از باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر

بعد از بيان ارزيابي پاسخگويان نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت ميزان برخورداري آنان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر، 4 گويه مطرح شده را از طريق برنامه رايانه اي spss با يکديگر ترکيب نموده و متغير ترکيبي تحت عنوان ميزان برخورداري آنان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر ساخته که نتايج حاصله در جدول ذيل آمده است.

جدول شماره27): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان نسبت به ميزان برخورداري آنان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر
گزينه ها
فراواني مطلق
فراواني خالص
خيلي کم
37
5/11
کم
107
3/33
زياد
127
6/39
خيلي زياد
50
6/15
جمع
321
100
ميانگين
12/3
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 5/11 درصد ميزان برخورداري شان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر درحد خيلي کم، 3/33 درصد کم، 6/39 درصد زياد و 6/15 درصد ميزان برخورداري شان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر درحد خيلي زياد بوده است. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (2/55 درصد) ميزان برخورداري شان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر درحد زياد و خيلي زياد بوده و ميانگين ميزان اين برخورداري 12/3 از 4 مي باشد. براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.
نمودار شماره24): توزيع فراواني ميزان برخورداري پاسخگويان از باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر

و) بررسي ارزيابي پاسخگويان مورد مطالعه از منظر ميزان دسترسي به مواد مخدر يکي از عوامل موثر در گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر، دسترسي آسان به مواد مخدر مي باشد به لحاظ اهميت اين متغير، براي شناخت ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر در پرسشنامه دو گويه (تا چه ميزان براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي مورد نياز با مشکل مواجه هستيد و در صورت وجود پول، تا چه ميزان امکان تهيه هر نوع مواد مخدري در شهر کلاله وجود دارد) مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوالات مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول28): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت ميزان دسترسي به مواد مخدر
گويه ها
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
جمع
ميانگين

تعداد
درصد

تا چه ميزان براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي مورد نياز با مشکل مواجه هستيد
8/17
8/64
2/11
2/6
321
100
19/2
در صورت وجود پول، تا چه ميزان امکان تهيه هر نوع مواد مخدري در شهر کلاله وجود دارد
4/13
10
5/30
1/46
321
100
09/3

داده هاي جدول فوق بيانگر نظرات پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت متغير ميزان دسترسي به مواد مخدر مي باشد و بر اساس داده هاي فوق مي توان گفت: از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه8/17درصد نسبت به گويه ي ” تا چه ميزان براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي مورد نياز با مشکل مواجه هستيد” به گزينه ي خيلي کم، 8/64درصد به گزينه ي کم، 2/11 درصد به گزينه ي زياد، 2/6 درصد نسبت به گويه ي مطرح شده به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان (6/82 درصد) نسبت به گويه ي “تا چه ميزان براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي مورد نياز با مشکل مواجه هستيد” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان19/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه4/13 درصد نسبت به گويه ي “در صورت وجود پول، تا چه ميزان امکان تهيه هر نوع مواد مخدري در شهر کلاله وجود دارد” به گزينه ي خيلي کم، 10درصد به گزينه ي کم،5/30 درصد به گزينه ي زياد، 1/46 درصد نسبت به سوال مطرح شده به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(6/76 درصد) نسبت به گويه ي “در صورت وجود پول، تا چه ميزان امکان تهيه هر نوع مواد مخدري در شهر کلاله وجود دارد” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان09/3 از 4 مي باشد. بعد از بيان ارزيابي پاسخگويان نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر، 2 گويه مطرح شده را از طريق برنامه رايانه اي spss با يکديگر ترکيب نموده و متغير ترکيبي تحت عنوان ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر ساخته که نتايج حاصله در جدول ذيل آمده است.
جدول شماره29): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان نسبت به ميزان دسترسي به مواد مخدر
گزينه ها
فراواني مطلق
فراواني خالص
خيلي کم
21
5/6
کم
34
6/10
زياد
212
66
خيلي زياد
54
8/16
جمع
321
100
ميانگين
23/3
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 5/6 درصد ميزان دسترسي به مواد مخدر را درحد خيلي کم، 6/10 درصد در حد کم، 66 درصد در حد زياد و 8/16 درصد ميزان دسترسي به مواد مخدر را در حد خيلي زياد ارزيابي نموده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (8/82 درصد) ميزان دسترسي به مواد مخدر را درحد زياد و خيلي زياد بوده و ميانگين ميزان اين دسترسي را 23/3 از 4 دانسته اند. براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.

نمودار شماره25): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان از ميزان دسترسي به مواد مخدر

ه) بررسي ارزيابي پاسخگويان مورد مطالعه از نقش و عملکرد مکانيزم وسايل کنترل بيروني
در پيشگيري از وقوع جرم دو مکانيزم کنترل دروني و وسايل مکانيزم کنترل بيروني نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد بطوريکه در چارچوب وسايل کنترل دروني اگر افراد نسبت به مساله اي از نظر ذهني و رواني آمادگي داشته باشند و نسبت به انجام و يا عدم انجام آن ايمان و يقين داشته باشند، خود به خود اين اعتقاد و ايمان در انجام و يا عدم انجام کنش مورد نظر تاثير گذار مي باشد در کنار اين وسايل مکانيزم هاي کنترل بيروني مانند نگرش مردم نسبت به افراد معتاد، شيوه ي برخورد نيروي انتظامي، شيوه برخورد دادگاه ها و … مي تواند در کنترل و پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه نقش مهمي ايفا نمايند با توجه به موارد ذکر شده در اين تحقيق براي شناخت نقش مکانيزم هاي وسايل کنترل بيروني 6 گويه (نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفي مي باشد، فضاي جامعه به گونه اي است که افراد معتاد نمي توانند با ديگران

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار