منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

درک مي نمايند، امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد، فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرت يکديگر توجه مي شود، امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد، والدين به نظرتان توجه مي نمايند و تا چه ميزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد) در پرسشنامه مطرح، که در جدول ذيل ويژگي هاي خانواده هاي مورد مطالعه و به تعبيرديگر فضاي حاکم بر آنها آمده است.
جدول22): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت متغير وضعيت و شرايط خانوادگي
رديف
گويه ها
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
جمع
ميانگين

تعداد
درصد

1
تا چه ميزان در خانواده تان، بين اعضاي خانواده رابطه ي محبت آميز و دوستانه وجود دارد
9/20
4/42
8/21
15
321
100
14/2
2
تا چه ميزان والدين تان يکديگر را درک مي نمايند
8/12
52
24
2/11
321
100
13/2
3
امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد
8/12
4/46
1/32
7/8
321
100
12/2
4
فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرات يکديگر توجه مي شود
8/11
7/42
4/32
1/13
321
100
09/2
5
امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد
3/14
9/38
8/36
10
321
100
10/2
6
والدين به نظرتان توجه مي نمايند
8/16
4/36
1/32
6/14
321
100
08/2
7
تا چه ميزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد
9/15
4/18
4/22
3/43
321
100
15/2
داده هاي جدول فوق بيانگر نظرات پاسخگويان مورد مطالعه نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت وضعيت و شرايط خانوادگي مي باشد و بر اساس داده هاي فوق مي توان گفت:
از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 9/20 درصد نسبت به گويه ي “ميزان وجود روابط محبت آميز و دوستانه در بين اعضاي خانواده” به گزينه ي خيلي کم، 4/42 درصد به گزينه ي کم، 8/21 درصد به گزينه ي زياد، 15 درصد نسبت به ميزان وجود روابط محبت آميز و دوستانه در بين اعضاي خانواده به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(3/63 درصد) نسبت به ميزان وجود روابط محبت آميز و دوستانه در بين اعضاي خانواده به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان 14/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 8/12 درصد نسبت به گويه ي “تا چه ميزان والدين تان يکديگر را درک مي نمايند”به گزينه ي خيلي کم،52 درصد به گزينه ي کم، 24 درصد به گزينه ي زياد، 2/11 درصد به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(8/64 درصد) نسبت به گويه ي “تا چه ميزان والدين تان يکديگر را درک مي نمايند” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان13/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 8/12 درصد نسبت به گويه ي ” امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد” به گزينه ي خيلي کم، 4/46 درصد به گزينه ي کم، 1/32 درصد به گزينه ي زياد، 7/8 درصد به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(2/59 درصد) نسبت به گويه ي “امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان12/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 8/11 درصد نسبت به گويه ي “فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرت يکديگر توجه مي شود” به گزينه ي خيلي کم،7/42 درصد به گزينه ي کم، 4/32 درصد به گزينه ي زياد، 1/13 درصد به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(5/54درصد) نسبت به گويه ي “فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرت يکديگر توجه مي شود” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان09/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 3/14درصد نسبت به گويه ي “امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد” به گزينه ي خيلي کم، 8/39 درصد به گزينه ي کم، 8/36 درصد به گزينه ي زياد، 10 درصد به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان (2/53 درصد) نسبت به گويه ي “امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان10/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 8/16 درصد نسبت به گويه ي “والدين به نظرتان توجه مي نمايند”به گزينه ي خيلي کم،4/36 درصد به گزينه ي کم، 1/32 درصد به گزينه ي زياد، 6/14 درصد به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(2/53 درصد) نسبت به گويه ي “والدين به نظرتان توجه مي نمايند” به گزينه هاي خيلي کم و کم پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان 08/2 از 4 مي باشد. از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 9/15 درصد نسبت به گويه ي “تا چه ميزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد” به گزينه ي خيلي کم، 4/18درصد به گزينه ي کم، 4/22 درصد به گزينه ي زياد، 4/43 درصد به گزينه ي خيلي زياد پاسخ داده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد، اکثريت پاسخگويان(7/65درصد) نسبت به گويه ي “تا چه ميزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد” به گزينه هاي زياد و خيلي زياد پاسخ داده اند و ميانگين نظرات پاسخگويان 15/2 از 4 مي باشد که اين امر نشان دهنده وجود مشکل در خانواده پاسخگويان مورد مطالعه مي باشد. مقايسه ميانگين هاي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي مطرح شده جهت شناخت وضعيت و شرايط خانوادگي نشان مي دهد که گويه ي” تا چه ميزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد ” با ميانگين 15/2 از 4 در رتبه اول، گويه ي “ميزان وجود روابط محبت آميز و دوستانه در بين اعضاي خانواده” با ميانگين 14/2 از 4 در رتبه دوم، گويه ي” تا چه ميزان والدين تان يکديگر را درک مي نمايند” با ميانگين 13/2 از 4 در رتبه سوم ، گويه ي” امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد” با ميانگين12/2 از 4 در رتبه چهارم، گويه ي”امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد” با ميانگين10/2 از 4 در رتبه پنجم، گويه ي” فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرات يکديگر توجه مي شود ” با ميانگين09/2 از 4 در رتبه ششم و گويه ي” والدين به نظرتان توجه مي نمايند” با ميانگين08/2 از 4 در رتبه هفتم قرار دارد، براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.

نمودار شماره19): توزيع ميانگين نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت متغير وضعيت و شرايط خانوادگي

بعد از بيان نظرات پاسخگويان نسبت به گويه هاي در نظر گرفته شده جهت شناخت وضعيت و شرايط خانوادگي، 7 گويه مطرح شده را از طريق برنامه رايانه اي spss با يکديگر ترکيب نموده و متغير ترکيبي تحت عنوان وضعيت و شرايط خانوادگي ساخته که نتايج حاصله در جدول ذيل آمده است.
جدول شماره 23): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان نسبت به متغير وضعيت و شرايط خانوادگي
گزينه ها
فراواني مطلق
فراواني خالص
بسيار بد
33
3/10
بد
166
7/51
خوب
98
5/30
خيلي خوب
24
5/7
جمع
321
100
ميانگين
11/2
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 3/10 درصد وضعيت و شرايط خانوادگي شان را از منظر فضاي عاطفي، درک متقابل امکان اظهار نظر، وجود روابط دوستانه و … را بسيار بد ،7/51 درصد بد،5/30 درصد خوب و 5/7 درصد وضعيت و شرايط خانوادگي شان را از منظر فضاي عاطفي، درک متقابل امکان اظهار نظر، وجود روابط دوستانه و … را خيلي خوب ارزيابي نموده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (62 درصد) وضعيت و شرايط خانوادگي شان را از منظر فضاي عاطفي، درک متقابل امکان اظهار نظر، وجود روابط دوستانه و … را خيلي بد و بد ارزيابي نموده و ميانگين وضعيت و شرايط خانوادگي شان را از منظر فضاي عاطفي، درک متقابل امکان اظهار نظر، وجود روابط دوستانه و … 11/2 از 4 مي باشد. براي درک بهتر به ترسيم نمودار مي پردازيم.
نمودار شماره20): توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان نسبت به متغير وضعيت و شرايط خانوادگي شان از منظر فضاي عاطفي، درک متقابل امکان اظهار نظر، وجود روابط دوستانه و …

ب) بررسي پاسخگويان مورد مطالعه از منظر برخورداري از دوستاني با سابقه اعتياد به مواد مخدر در بين دوستان معمولا ورود افراد به سن نوجواني از منظر رواني و عاطفي شرايطي را فراهم مي کند که ميزان اقتدار و تسلط خانواده بر فرزندان کمتر گرديده و معمولا فرزندان در اين سنين؛ بودن در جمع دوستان را بر بودن در بين اعضاي خانواده ترجيح مي دهند و اين مهم زماني تشديد مي گردد که خانواده نتواند فضاي عاطفي مناسبي را در خانواده ايجاد نمايد و هر چه فضاي عاطفي خانواده و روابط دوستانه حاکم بر آن کمتر باشد، ميزان خانواده گريزي و حضور در جمع دوستان افزايش مي يابد معمولا در چنين حالتي اگر دوستاني که نوجوان به آنها پناه مي برند، بزهکار و داراي برخوردهاي نادرست باشند امکان وقوع رفتارهاي بزهکارانه و مجرمانه در بين افراد افزايش مي يابد در مجموع مي توان گفت که دوستان نقش مهمي در گرايش نوجوانان به رفتارهاي مثبت و منفي يا بزهکارانه يا مجرمانه دارند به لحاظ اهميت اين متغير، سوالي را در پرسشنامه مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول24): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سابقه اعتياد به مواد در دوستان
سابقه اعتياد به مواد در دوستان
فراواني مطلق
فراواني نسبي
بلي
261
3/81
خير
60
7/18
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 3/81 درصد دوستان شان داري سابقه اعتياد به مواد مخدر و 7/18 درصد دوستان شان داراي عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر بوده اند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (3/81 درصد) دوستان شان داري سابقه اعتياد به مواد مخدر بوده اند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار21): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سابقه اعتياد به مواد مخدر در دوستان شان

ج): بررسي پاسخگويان مورد مطالعه از منظر اولين تجربه مصرف مواد مخدر همانگونه که گفته شد دوستان نقش مهمي در گرايش افراد به انجام رفتارهاي بزهکارانه و مثبت دارد و معمولا نوجوانان در فرايند روابط با ديگران ممکن است مرتکب رفتارهاي بزهکارانه و مجرمانه گردند و شناخت اولين تجربه رفتار مجرمانه (مصرف مواد مخدر) نقش مهمي در تداوم اعتياد افراد دارد لذا به لحاظ اهميت اين متغير، سوالي را در پرسشنامه مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول25): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب اولين تجربه مصرف مواد مخدر
اولين تجربه مصرف مواد مخدر
فراواني مطلق
فراواني نسبي
اعضاي خانواده
56
4/17
دوستان
231
72
به تنهايي
29
9
افراد ناشناس
5
6/1
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 4/17 درصد اولين تجربه ي مصرف مواد مخدرشان با اعضاي خانواده شان، 72 درصد با دوستان، 9 درصد به تنهايي و 6/1 درصد اولين تجربه ي مصرف مواد مخدرشان با افراد ناشناس بوده است. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (72 درصد) اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر با دوستان شان بوده است، حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار22): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب اولين تجربه مصرف مواد مخدر

د) بررسي پاسخگويان مورد مطالعه از منظر برخورداري از باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر
يکي از دلايل گرايش افراد به مصرف مواد مخدر عدم آگاهي آنان از نتايج خطرناک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، متادون Next Entries پایان نامه رایگان درباره اجتماع مدار، قانون مجازات، انتقال اطلاعات