منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، نگرش به مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

مخالف
مخالف
موافق
کاملا موافق
نمره
1
2
3
4

گفتار سوم: اعتبار ابزار تحقيق: اعتبار اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن طراحي گرديده، اشاره مي نمايد. براي تعيين اعتبار ، از تکنيک اعتبار صوري استفاده شده و شيوه عمل بدين گونه بوده که ابتدا ابزار مورد استفاده در اختيار افراد متخصص و دست اندر کار قرارداده و سپس با مراجعه به نمونه مورد مطالعه و شناسايي نقاط قوت و ضعف ابزار مورد نظر، با لحاظ نمودن ديدگاه هاي کارشناسان و افراد مطلع، پرسشنامه نهايي جهت جمع آوري اطلاعات را طراحي و تنظيم نموده ايم.
گفتار چهارم: پايايي ابزار مورد مطالعه: پايايي بيانگر ثبات در اندازه گيري چيزي است که آزمون اندازه مي گيرد اگر نتايج حاصل از دو بار اندازه گيري يک صفت يا دو وسيله همتا، يکسان باشد ابزار اندازه گيري را پايا گويند(کيامنش:103:1378) براي انجام اين مهم 30 پرسشنامه توسط زنان، تکميل و بعد از لحاظ نمودن نظرات کارشناسان و افراد مطلع ، در طي دو مرحله، پايايي ابزار مورد نظر مورد سنجش قرار گرفته است که نتايج محاسبات به تفکيک آمده است.
جدول شماره3): خلاصه محاسبات ضريب آلفاي محاسبه شده براي هريک از متغيرهاي مورد مطالعه
سبک زندگي
تعداد آيتم
ضريب آلفاي محاسبه شده
وضعيت و شرايط خانوادگي پاسخگويان
7
825/0
ميزان دسترسي پاسخگويان به مواد مخدر
2
814/0
مکانيزيم عمل وسايل کنترل بيروني
6
801/0
وجود باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر
5
832/0
عوامل خطر ساز محيطي
20
829/0
نتايج محاسبات نشان مي دهد که ابزار مورد استفاده از پايايي لازم برخوردار مي باشد زيرا ضريب آلفاي محاسبه شده، بيش از 6/0 بوده و اين ضرايب محاسبه شده، بيانگر برخورداري ابزار مورد استفاده از پايايي مناسب مي باشد. گفتار پنجم: جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري: جامعه آماري اين تحقيق را کليه معتادان 30 ساله و کمتر کنترل شده ساکن در شهر کلاله، تشکيل مي دهند که تعداد آنان بر اساس آمار موجود برابر با 11821 نفرمي باشد. براي تعيين حجم نمونه از فرمول منطقي کوکران(Cochran)1 استفاده که به شرح ذيل
مي باشد. 96/1= t (ضريب اطمينان ) 05/0 = d (ميزان دقت احتمالي)
5/0= P( احتمال قرار گرفتن در نمونه ) 5/0 q = ( احتمال قرار نگرفتن در نمونه )
1821= )N جامعه آماري) n =? = (حجم نمونه)
بر مبناي محاسبات انجام گرفته تعداد321 نفر حجم نمونه اين پژوهش را تشکيل
مي دهند. براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک استفاده مي شود. گفتار ششم: تکنيک هاي تجزيه و تحليل اطلاعات: براي توصيف داده ها از تکنيک هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول يک بعدي، دو بعدي و تکنيک هاي ترسيمي و براي تجزيه و تحليل داده ها بر مبناي مقياس هاي سطوح سنجش ( اسمي، رتبه اي و فاصله اي ) از تکنيک هاي مناسب آماري استفاده شده است بطوريکه براي شناخت رابطه بين متغيرها از آزمون کاي اسکوئر، براي شناخت اثر تفاوت گذاري متغيرها در متغير وابسته از آزمون تي و واريانس يکطرفه استفاده مي نماييم. گفتارهفتم: نحوه سنجش متغيرها: در يک پژوهش علمي مي بايست به چگونگي سنجش متغيرها پرداخته شود که در ذيل به تفکيک به بيان نحوه سنجش آنها در طي شش بند مي پردازيم: بند اول: نحوه سنجش متغير اعتياد به مواد مخدر(متغير وابسته): براي سنجش اين متغير، از سوالات ذيل استفاده مي کنيم. – نوع مواد مخدر مصرفي – شما در شبانه روز، چه مقدار مواد مخدر مصرف مي کنيد؟ – شما در يك شبانه روز، چند بار مواد مخدر مصرف مي کنيد؟ – معمولا در شبانه روز چند ساعت وقت خود را به مصرف مواد مخدر اختصاص مي دهيد؟ – مصرف و استعمال مواد مخدر توسط شما به چه طريقي بوده است؟ – از چند سالگي شروع به مصرف مواد مخدر کرده ايد؟ بند دوم: نحوه سنجش نقش عوامل خانوادگي: براي سنجش اين متغير، از سوالات ذيل استفاده مي کنيم. – آيا از اعضاي خانواده شما فردي معتاد مي باشد؟ – تا چه ميزان در خانواده تان، بين اعضاي خانواده رابطه ي محبت آميز و دوستانه وجود دارد؟ – تا چه ميزان والدين تان يکديگر را درک مي نمايند. – امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد. – فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرات يکديگر توجه مي شود. – امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده در خانواده وجود دارد. – والدينم به نظراتم توجه مي نمايند فضاي خانوادگي بند سوم: نحوه سنجش نقش گروه همسالان( گروه هاي دوستي): براي سنجش اين متغير، از سوالات ذيل استفاده مي کنيم. – آيا دوستانت سابقه ي اعتياد به مواد مخدر را دارند؟ – اولين تجربه ي مصرف مواد مخدر شما به همراه چه کساني بود؟ بند چهارم: نحوه سنجش نوع نگرش به مواد مخدر: براي سنجش اين متغير، از سوالات ذيل استفاده مي کنيم. – با مصرف مواد مخدر بسياري از دردهايم تسکين مي يابد. – مصرف مواد مخدر باعث مي گردد تا افراد سرزنده و شاداب باشند. – مواد مخدر بعنوان يک دارو مي تواند عمل کند. بند پنجم: نحوه سنجش ميزان دسترسي به مواد مخدر: براي سنجش اين متغير، از سوالات ذيل استفاده مي کنيم. – در صورت نياز به سادگي مي توان به مواد مخدر مورد نياز دست يافت. – تا چه ميزان براي دستيابي به مواد مخدر مصرفي مورد نياز با مشکل مواجه هستيد. – در صورت وجود پول، تا چه ميزان امکان تهيه هر نوع مواد مخدري در شهر کلاله وجود دارد؟ بند ششم: نحوه سنجش مکانيزم کنترل بيروني: براي سنجش اين متغير، از سوالات ذيل استفاده مي کنيم.
– نوع نگرش افراد جامعه به افراد معتاد منفي مي باشد
– فضاي جامعه به گونه اي است که افراد معتاد نمي توانند با ديگران ارتباط بر قرار کنند
– نيروي انتظامي به شدت با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر برخورد مي نمايد
– مداراي نيروي انتظامي باعث گرايش بيشتر به مصرف مواد مخدر مي گردد
– دادگاه ها با مصرف کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مي نمايند
– پايين بودن ميزان قاطعيت دادگاه ها باعث افزايش اعتياد مي گردد
فصل دوم: توصيف داده ها توصيف و تجزيه و تحليل داده ها باعث مي گردند که درک درستي از وضعيت نمونه مورد مطالعه و از همه مهمتر ديدگاه آنان نسبت به موضوع و سرانجام امکان تجزيه و تحليل داده ها را فراهم مي آورد. با توجه به اهميت اين فصل در فرايند تحقيق، آن را در طي سه مبحث تحت عناوين: مبحث اول: سيماي جامعه آماري، مبحث دوم: توصيف متغيرها و سرانجام مبحث سوم: تجزيه و تحليل داده ها به شرح ذيل مي پردازيم
مبحث نخست: سيماي جامعه آماري مراد از سيماي جامعه آماري در اين پژوهش، توصيف ويژگي هاي فردي و عمومي معتادان مورد مطالعه از منظر جنسيت، سن، محل تولد، محل سکونت، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات، وضعيت اشتغال، نوع شغل، وضعيت مسکن، ميزان درآمد ماهيانه، قوميت، نوع مواد مخدر مصرفي، ميزان هزينه ي صرف شده جهت تهيه و مصرف مواد مخدر در شبانه روز، تعداد دفعات مصرف مواد مخدر در شبانه روز، مدت زمان اختصاص وقت به مصرف مواد مخدر در شبانه روز، شيوه ي مصرف و استعمال مواد مخدر، سن شروع به مصرف مواد مخدر و سرانجام دارا بودن فرد معتاد در خانواده مي باشد که شناخت نسبت به متغيرهاي مطرح شده مي تواند در فرايند پژوهش بخصوص در زمينه شناسايي رابطه و اثر متغيرها بر يکديگر بسيار با اهميت باشد که اين مبحث را در طي هيجده گفتار در ذيل به تفکيک انجام مي دهيم.
گفتار نخست: جنسيت با توجه به فراگير شدن اعتياد و درگير شدن مردان به مقدار زياد و همچنين مصرف مواد مخدر صنعتي از سوي زنان، شناخت جامعه نمونه مورد مطالعه از منظر جنسيت با اهميت بوده با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول4) توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب جنسيت
جنسيت
فراواني مطلق
فراواني نسبي
مرد
289
80
زن
32
10
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 80 درصد مرد و 10 درصد زن بوده اند، که براي شناخت بهتر، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار1): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب جنسيت

گفتار دوم: سن
در گذشته اعتياد مربوط به افراد ميان سال و سالمند بوده اما امروزه مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان و جوانان رايج گرديده و ميانگين سن اعتياد را بسيار پايين آورده بطوريکه در حال حاضر اعتياد افراد از سنين مقطع راهنمايي شروع مي گردد. با توجه به اين واقعيت که شناخت رابطه ي سن با اعتياد بسيار مهم بوده با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، ابزار پژوهش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، مواد مخدر، مصرف مواد