منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

تعلق به يک گروه نيازمندند و اغلب پيوستن به گروه هايي که مواد مصرف مي کنند بسيار آسان است هر چند پيوند فرد با خانواده و مدرسه و اجتماعات سالم کمتر باشد احتمال پيوند او با اين قبيل گروه ها بيش تر مي شود.
در گزارشي که مؤسسه ملي سوء مصرف مواد آمريکا ارائه کرده آمده است در تحقيقي که بر روي نوجوانان سنين 12 تا 17 ساله صورت گرفته بيش تر از 6/11 درصد از آن ها در يک ماه قبل از مطالعه مصرف مواد غير قانوني داشته اند ماري جوانا(حشيش) اصلي ترين ماده غير مجازي است که توسط اين گروه مصرف شده است در سال 2002، 2/8 درصد نوجوانان بيان کرده اند که در يک ماه اخير مصرف ماري جوانا داشته اند.
در نظر سنجي که از 100 معتاد بستري شده در بيمارستان ونک در سال 1365 به عمل آمده ملاحظه گرديده است که 60 درصد از آنان توسط دوستانشان با مواد مخدر آشنا شده اند.
فشار براي مصرف مواد بيش تر ناشي از آن است که مي خواهند از سوي ديگران مورد پذيرش قرار گيرند احساس تعلق کنند و مورد توجه قرار گيرند به عبارت ديگر عامل مهمي که باعث مي شود نوجوانان تحت تأثير همسالان مواد مصرف کنند نياز به پذيرش از سوي همسالان است و ناتواني در “نه گفتن” به پيشنهاد همسالان اهميت کمتري دارد در جوامع امروزي ما هجوم پيام ها و بمباران اطلاعات نوجوانان را به سمت مصرف سيگار کشيدن و تشويق و ترغيب مي نمايد کسرت اين پيام ها نوجوان را متقاعد مي کند که همراه و همسو با اجتماع حرکت کنند و به آن ها ملحق شوند گسترش و رواج بيش از حد مواد در جامعه موجب کم رنگي قبح موضوع شده است و اين خيال را در ذهن مي پروراند که چون اکثر افراد مواد مصرف مي کنند بنابراين اگر ما هم مصرف کنيم عملي عادي و بهنجار است.
واقعيت اين است که نوجوانان نسبت به مصرف مواد و سيگار توسط همسالانشان برآورد درستي ندارند و تعداد آن ها را بيش تر تخمين مي زنند بنابراين نظر خود نوجوانان هنگامي که از سنين کودکي وارد نوجواني مي شوند از دوستان و همسالان خود بيش تر ياد مي گيرند تا خانواده اما يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد همان نوجوانان ترجيح مي دهند راجع به موضوعات مهم گوناگوني از طريق والدينشان اطلاعات کسب کنند با اين که در دوران نوجواني تحت تأثير يادگيري از دوستان و همسالان افزايش مي يابد با اين حال اگر در طي سنين اوليه زندگي والدين رابطه قوي و مستحکمي با فرزندان برقرار کرده باشند تأثير والدين همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
د: محيط شغلي(حرفه اي)
هر فردي با توجه به آمال و آرزوها و اهدافي که دارد و يا بالاجبار براي رفع حوائج زندگي روزمره شغلي را براي خود انتخاب مي کند اشتغال به کار و يا حرفه و يا کسب سبب ثبات و آرامش دروني و انطباق با زندگي عادي اجتماعي مي گردد. گاهي افراد از روي استيصال براي امرار معاش شغلي را که با قدرت جسمي و وضع رواني، ذوق و استعدادشان تطابق ندارد مي پذيرند عدم رضايت باطني از شغلي که بدان اشتغال دارند سبب ناراحتي رواني و عدم ثبات شده زمينه را براي ارتکاب جرائم مختلف آماده مي نمايد.
طرز برخورد و رفتار کارفرما يا سرپرست و يا مافوق و ساير همکاران در ارضاي خاطر شاغلين حائز اهميت خاصي است فقدان موقعيت شغلي عدم تأمين و تهديد به بيکاري يأس از فراهم نبودن وضعيت براي ترفيع بسياري از افراد را مقيد به مشاغلي مي کند که اگر بتوانند آن را ترک مي نمايند در چنين شرايطي بازده کمتر و فرد شاغل عصبي، بي علاقه و بي تفاوت بوده و احساس مسئوليت نمي کند نوع شغل که مبين وضع اقتصادي و ميزان درآمد خانواده است در بروز جرائم مختلف تأثير دارد.69 نوع شغل و گروه هاي شغلي فرد و پدر و مادر او در تمام شئون زندگي جوان تأثير تعيين کننده اي بر جاي مي گذارد يک پژوهش محلي نشان داده است که در ميان دارندگان مشاغل رانندگي (اتوبوس هاي بين شهري، تاکسي، ميني بوس و تريلي) به دليل اقتضاي شغلي و رفت و آمد مداوم بين مناطق مختلف داخل و خارج کشور، امکان گرايش آنان به حمل مواد مخدر و نهايتاً کشانيده شدنشان به سوي مصرف اين مواد بيش از مشاغل ديگر است.70 همچنين تحقيق ديگري که در سال 1382 انجام شده بيانگر اين مطلب است که افرادي که داراي شرايط سخت شغلي هستند بيش تر از سايرين در معرض اعتياد مي باشند به عنوان مثال بين عامل انرژي بدني و اعتياد در برخي از مشاغل رابطه وجود دارد و اين رابطه در حرفه رانندگي وجود دارد و پردازش داده ها نشان مي دهد که در حرفه رانندگي عامل انرژي بدني تأثير زيادي بر ميزان اعتياد افراد دارد بدين صورت که رانندگان نسبت به نگهبانان، کشاورزان، افراد بي کار و مشاغل آزاد در برابر اعتياد در عامل انرژي بدني آسيب پذيرند.71
هر چند نوع کار و فعاليتي که انسان انجام مي دهد در گرايش يا عدم گرايش آنان به مواد مخدر مي تواند مؤثر باشد ولي در عين حال به صورت يک قانون کلي و عمومي نيست اشخاص معتاد به مواد مخدر را در طبقات مرفه بيش تر موزيسين ها، گروه هاي جاز و برخي از هنرمندان هنرهاي مبتذل تشکيل مي دهند و بيش تر اين نوع هنرمندان در مسير اعتياد قرار گرفته مي گيرند در ايران بيش مصرف کنندگان ماري جوانا را افراد ثروتمند و مرفه و گاه مردم توسط نيمه آگاه تشکيل مي دهند حال آن که در آمريکا بيش تر مصرف کنندگان ماري جوانا را دانشجويان دانشکده ها تشکيل مي دهند درصد مبتلايان به مواد مخدر در جامعه ما هنوز به علت مغايرت با فرهنگ به هنجار و عادي نيست در حالي که در آمريکا معرف برخي از مواد مخدر مثلاً ماري جوانا تا حدودي براي نسل جوان عادي و به هنجار گرديده است.
ترياک نيز در جامعه ما بيش تر به افراد مسن و از کار افتاده و حتي بيکار اختصاص داشته ولي متأسفانه در اين روزها در اغلب مجلس و ميهماني ناخودآگاه به صورت يک وسيله پذيرايي از ميهمانان درآمده است. هروئين بيش تر به وسيله بعضي از هنرمندان و هنرپيشگان فيلم هاي مبتذل مصرف درآمده مي گردد و حتي وسيله اي براي نگهداري آنان در کارهاي هنري مبتذل گرديده است و اين مسئله اي است که اغلب جوامع با آن مواجه هستند مثلاً در آمريکا بيش ترين افراد معتاد به هروئين را علاوه بر هنرمندان و هنرپيشگان کارمندان اداري و کارکنان فروشگاه ها و کارگران متخصص تشکيل مي دهند کارکنان گروه پزشکي هم در آن جامعه در اعتياد به برخي از مواد مخدر سهم عمده اي دارند چون خيلي راحت تر و ارزان تر از ديگران مي توانند به اين مواد دسترسي پيدا کنند.
طبق گزارش کميسون مواد مخدر از هر يکصد پزشک يک نفر به مواد آرام بخش، معتاد است در حالي که بين مردم عادي اين نسبت به ازاي هر سه هزار نفر يک نفر است در انگلستان هفده درصد پزشکان به مواد آرام بخش اعتياد دارند علتش اين است که علاوه بر در دسترس بودن و ارزان بودن براي اين گروه، آنان خوب مي دانند که اين مواد براي افراد خسته چه تأثيراتي دارد در حالي که در ايران پزشکان به اين گونه مواد تا به اين حد معتاد نيستند چون در جامعه ما عملي عادي و بهنجار نيست در اغلب جوامع بيش ترين معتادان در اين زمينه را افراد مرفه و ثروتمند در عين حال پر مشغله تشکيل مي دهند زيرا هم پول کافي براي رفتن به دکتر و خريد دارو دراند و هم بيش از ظرفيت بدنشان به عياشي هاي خسته کننده مثلاً ارتباط جنسي و يا قمار بازي و امثال آن مي پردازند و براي رفع اين گونه خستگي ها ناگزير از مصرف مواد آدم بخش هستند که اين گونه مواد نيز خود اعتيادآور و مضرند.72
هـ : در دسترس بودن مواد مخدر
يکي از مهم ترين عوامل اعتياد در دسترس بودن مواد مخدر است چون چيزي که به آساني در اختيار مردم قرار گيرد گرايش به آن آسان تر صورت مي پذيرد در ايران به تجربه ثابت شده که اجازه مصرف ترياک حتي طي شرايطي خاص براي عده مخصوصي به اعتياد جوانان کمک کرده است چون حتي گرفتن اجازه مصرف براي عده اي وسيله درآمد شده است که هم به نابودي افراد جامعه کمک مي کند و هم رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه را که به وجود نيروي انساني کار ساز نياز دارد متوقف مي نمايد.
آن چه مهم است آن که ميزان مصرف مواد مخدر با قيمت آن نسبت معکوس دارد هر چه قيمت مواد کاهش يابد تعداد افرادي که بتوانند آن را تهيه کنند افزايش مي يابد همچنين سهل الوصول بودن مواد به تعداد مصرف کنندگان آن مي افزايد.
در تحقيق هاي گوناگون ثابت شده است که در محل هاي کشت و ساخت مواد مخدر اعتياد شايع تر است بسياري از آلودگان و استعمال کنندگان مواد مخدر يا در کار کشت آن بوده اند يا قاچاقچيان اين چنين سموم کشنده اي مي باشند و چاهي را که براي ديگران آماده کرده اند خود نيز در آن سقوط کرده اند. به همين دليل است که در هر جامعه اي که مواد مخدر هست اعتياد هم وجود دارد و هر قدر فراواني اين مواد بيش تر باشد تعداد معتادان بيش تر خواهد بود. فراواني و در دسترس بودن اين مواد نه تنها عامل مهمي در اشاعه اعتياد است بلکه مانع بزرگي براي ترک به حساب مي آيد و چه بسا معتاداني که براي دفعات مکرر ترک کرده اند ولي دوباره به دليل در دسترس بودن مواد مخدر به مصرف آن ها مبادرت ورزيده اند. در تأييد اين ادعا تحقيقي که در سال 1382 بر روي تعدادي از مصرف کنندگان مواد مخدر صورت گرفته نشان مي دهد بالغ بر 90 درصد از پاسخگويان به تأثير تسهيلات اجتماعي در زمينه مصرف مواد مخدر اشاره نموده و 76 درصد اذعان نموده اند که در شرايط سخت حاضر به ادامه مواد مخدر نيستند مع هذا 87 درصد اظهار داشته اند که به راحتي مواد مخدر مصرفي خود را تهيه و تأمين مي کنند.
شکي نيست که وفور مواد مخدر حتي سيگار در جامعه و سهل الوصل بودن آن و نيز عدم برخورد اصلاحي و يا کيفري و قاطع با معتادان و سوداگران مرگ از سوي دولت و يا مراجع قانوني و ذيربط موجبات گسترش و سرايت اعتياد به ديگر افراد جامعه را فراهم کرده و همچون يک بيماري مسري به ديگر اعضاي سالم ملت سرايت مي نمايد که در آن صورت چون خواسته همگان است جلوگيري از آن امکان پذير نمي باشد.73 و در مقابل هر قدر مواد در محيط زندگي فرد ناياب تر و يا گران تر باشد احتمال مواجهه و مصرف کاهش مي يابد.
شايان ذکر است که در سال هاي اخير قرص هاي روان گردان جديد به وجود آمده که هم از نظر سهولت دسترسي و هم از جهت ارزاني قيمت باعث گسترش اعتياد در بين جوانان و نوجوانان گرديده است اين قرص ها که به اکستازي معروف اند چون غالباً شفاف و بي رنگ هستند در کشور ما با لقب شيشه مورد استفاده قرار مي گيرند. بايد توجه داشت که مسئله اعتياد علاوه بر ضرر و زياني که به جان و مال معتاد وارد مي کند در دراز مدت موجب انحرافات و جرايم ديگر نظير ولگردي، سرقت، جيب بري، کيف قاپي، گدايي و مسائل منکراتي نيز مي گردد. در حال حاضر فروشندگان مواد مخدر در کشورهاي اروپايي براي يافتن مشتري، زحمت چنداني ندارند بلکه نوجوانان نادان و ساده دل را به آساني معتاد کرده و از آن ها مشتري و يک فروشنده مجاني و افتخاري براي خود مي سازند زيرا جواني که معتاد شد و پولي براي خريد مواد نداشت مجبور است که براي سوداگران مرگ تلاش کرده و روزانه مقداري مواد را بفروشد تا در آخر شب يک بسته يا يک قرص براي رفع اعتيادش به وي بدهند.74
و: محيط تحميلي
مراد از محيط تحميلي، محيطي است که بزهکار پس از بازداشت و پس از محاکمه و محکوميت مخصوصاً به کيفر سالب آزادي در آن افتاده است محيط تحميلي فقط زندان نيست بلکه مجموعه اي است که به وسيله نظام عدالت کيفري (پليس و دادگاه ها) تشکيل شده است که اعم از زندان و شامل مراکز اقدامات تأميني و تربيتي و مراکز بازپروي معتادان مي باشد.
مسئله اي که در محيط تحميلي مطرح مي گردد دانستن اين نکته است که زندگي در اين محيط تا چه اندازه در تقويت شخصيت بزهکار مؤثر است و آيا او را براي تکرار جرم شرطي مي سازد يا به عکس همان طور که از وظيفه عدالت کيفري انتظار مي رود او را از اين عمل منصرف مي کند.75
محکوميت به زندان با هدف اصلاح رفتار مجرمان در ارتباط است يعني با بازپروري مجرمان به منظور تبديل آنان به شهروندان مطيع قانون. زنداني کردن يکي از شيوه هاي مجازات خلافکاران و حمايت از شهروندان در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، گروه همسالان، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر