منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، متادون

دانلود پایان نامه ارشد

مصرف معتادان مورد مطالعه داراي اهميت مي باشد. با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول15): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع مواد مخدر مصرفي
نوع مواد مخدر مصرفي
فراواني مطلق
فراواني نسبي
ترياک
193
1/60
شيره
32
10
هروئين
4
2/1
کراک
64
9/19
شيشه
18
6/5
متادون
4
2/1
روان گردان
0
0
قرص هاي مخدر
4
2/1
مشروبات الکلي
2
6/0
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 1/60 درصد نوع مواد مخدر مصرفي شان ترياک، 10 درصد شيره، 2/1 درصد هروئين، 9/19 درصد کراک، 6/5 درصد شيشه، 2/1 درصد متادون، 2/1 درصد قرص هاي مخدر و 6/0 درصد نوع مواد مخدر مصرفي شان مشروبات الکلي بوده است.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (1/60 درصد) نوع مواد مخدر مصرفي ترياک بوده است. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار12): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع مواد مخدر مصرفي

گفتار سيزدهم: مقدار مصرف مواد در شبانه روز
يکي ديگر از متغيرهايي که مي تواند در شناخت ميزان اعتياد افراد نقش تعيين کننده داشته باشد ميزان هزينه پرداختي جهت مصرف مواد مخدر در شبانه روز مي باشد زيرا بواسطه ي شناخت اين متغير مي توان ميزان و عمق اعتياد افراد را مورد شناسايي قرار داد. با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول16): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب مقدار هزينه مصرف مواد در شبانه روز
مقدار هزينه مصرف مواد در شبانه روز
فراواني مطلق
فراواني نسبي
1000 تومان
216
3/67
1001 تا 3 هزار تومان
48
15
3001 تا 5 هزار تومان
41
8/12
5001 تا 7 هزار تومان
8
5/2
7001 تا 9 هزار تومان
0
0
بيشتر از 9 هزار تومان
8
5/2
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 3/67 درصد هزينه مقدار موادي که در شبانه روز مصرف مي کنند 1000 تومان ، 15 درصد 1001 تا 3 هزار تومان، 8/12 درصد 3001 تا 5 هزار تومان، 5/2 درصد 5001 تا 7 هزارتومان و 5/2 درصد هزينه مقدار موادي که در شبانه روز مصرف مي کنند بيشتز از 9 هزار تومان مي باشد. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (3/67 درصد) هزينه مقدار مواد مصرفي شبانه روزشان 1000 تومان بوده است. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.

نمودار13): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب مقدار هزينه مصرف مواد در شبانه روز

گفتار چهاردهم: دفعات مصرف مواد در شبانه روز از آنجا که ميزان اعتياد افراد با يکديگر متفاوت بوده بنابراين ميزان مصرف آنان نيز با يکديگر متفاوت مي باشد لذا براي شناخت بيشتر از ميزان مصرف و به تعبير ديگر ميزان اعتياد، معتادات مورد مطالعه سوالي را تحت عنوان ميزان دفعات مصرف مواد مخدر در شبانه روز ساخته و پاسخگويان به شرح جدول ذيل، به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول17): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب دفعات مصرف مواد در شبانه روز
دفعات مصرف مواد در شبانه روز
فراواني مطلق
فراواني نسبي
يک بار
83
9/25
دو بار
113
2/35
سه بار
125
9/38
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 9/25 درصد يک بار در شبانه روز مواد مصرف مي کنند، 2/35 درصد دو بار و 9/38 درصد سه بار در شبانه روز مواد مصرف مي کنند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (9/38 درصد) سه بار در شبانه روز مواد مصرف مي کنند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار14): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب مقدار مصرف مواد در شبانه روز

گفتار پانزدهم: ساعات صرف شده جهت مصرف مواد مخدر يکي ديگر از متغيرهايي که مي تواند بيانگر شدت و ميزان اعتياد به مواد مخدر باشد، ساعات صرف شده جهت مصرف مواد مخدر بوده و اين متغير مي تواند شدت و ميزان اعتياد معتادان مورد مطالعه را مشخص نمايد. با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول18): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب ساعات مصرف مواد
ساعات مصرف مواد
فراواني مطلق
فراواني نسبي
کمتر از يک ساعت
89
7/27
يک تا دو ساعت
145
2/45
دو تا چهار ساعت
48
15
چهار تا شش ساعت
26
1/8
بيشتر از شش ساعت
13
4
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 7/27 درصد کمتر از يک ساعت مواد در شبانه روز مصرف مي کنند، 2/45 درصد يک تا دو ساعت، 15 درصد دو تا چهار ساعت، 1/8 درصد چهار تا شش ساعت و 4 درصد بيشتر از شش ساعت در شبانه روز مواد مصرف مي کنند. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (2/45 درصد) يک تا دو ساعت در شبانه روز مواد مصرف مي کنند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار15): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب مقدار مصرف مواد در شبانه روز

گفتار شانزدهم: نحوه مصرف و استعمال مواد مصرف مواد مخدر با توجه به نوع آن متفاوت مي باشد معمولا معتادان مواد مخدر سنتي(ترياک و شيره) را بيشتر از طريق کشيدن و گاهي اوقات نيز بصورت خوردن و در مواردي نيز بصورت ترکيبي مصرف مي نمايند اما مواد مخدر صنعتي را معمولا معتادان بصورت کشيدن و تزريق و بو کردن مصرف مي نمايند. از آنجا که شيوه ي مصرف مواد مخدر در ميزان و شدت اعتياد مي تواند موثر باشد و همچنين از آنجا که مواد مخدر صنعتي بسيار خطرناک تر از مواد مخدر سنتي مي باشد، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول19): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نحوه مصرف و استعمال مواد
نحوه مصرف
فراواني مطلق
فراواني نسبي
خوردن
57
8/17
کشيدن
222
2/69
تزريقي
16
5
خوردن و دود کشيدن
26
1/8
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 8/17 درصد نحوه مصرف و استعمال شان بصورت خوردن،2/69 درصد کشيدن،5 تزريقي، 1/8 درصد نحوه مصرف و استعمال شان بصورت خوردن و کشيدن مي باشد. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (2/69 درصد) نحوه مصرف و استعمال شان بصورت کشيدن مي باشد. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار16): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نحوه مصرف و استعمال مواد

گفتار هفدهم: سن مصرف مواد از آنجا که جامعه آماري اين تحقيق معتادان کنترل شده ي کمتر از 30 سال مي باشد و همچنين با توجه به اين واقعيت که هر چه سن فرد معتاد در هنگام شروع به مصرف مواد مخدر کمتر باشد، ميزان اعتياد و به تعبير ديگر عمق فاجعه در آنان بيشتر مي باشد بطوريکه مي توان گفت هر چه سن شروع به مصرف مواد مخدر کمتر باشد، ترک آن سخت تر مي باشد بنابراين با طرح متغير سن شروع به مصرف مواد مخدر در شناخت ميزان و شدت اعتياد معتادان مورد مطالعه بسيار با اهميت مي باشد. با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول20): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سن مصرف مواد
سن مصرف مواد
فراواني مطلق
فراواني نسبي
کمتر از 10 سالگي
12
7/3
10 تا 14 سالگي
36
2/11
15 تا 19 سالگي
73
7/22
20 تا 24 سالگي
82
5/25
25 سالگي و بالاتر
118
8/36
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 7/3 درصد سن مصرف مواد شان کمتر از 10 سالگي،2/11 درصد 10 تا 14 سالگي، 7/22 درصد 15 تا 19 سالگي، 5/25 درصد 20 تا 24 سالگي و 8/36 درصد سن مصرف مواد شان 25 سالگي و بالاتر مي باشد. مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (8/36 درصد) سن مصرف مواد شان 25 سالگي و بالاتر مي باشد. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.

نمودار17): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سن مصرف مواد

گفتار هيجدهم: وجود فرد معتاد در خانواده متخصصان مددکاري اجتماعي و حتي آسيب شناسان اجتماعي بر اين باور بوده که اعتياد به مصرف مواد مخدر را مي توان در چارچوب نظريه انتقال فرهنگي “ترنر” تحليل نمود بر اساس اين نظريه اگر در محل زندگي فرد، افراد مجرم و يا با توجه به موضوع اين تحقيق معتاد وجود داشته باشد، کودکان و نوجوانان در فرايند جامعه پذيري، افراد مجرم و معتاد را الگوي خود قرار داده و رفتارهايي همانند آنها از خود بروز مي دهد لذا يکي از عواملي که مي تواند در اعتياد معتادان مورد مطالعه نقش داشته باشد وجود فرد و يا افراد معتاد در خانواده معتادان مورد مطالعه بوده با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول21): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب وجود اعتياد در خانواده
وجود اعتياد در خانواده
فراواني مطلق
فراواني نسبي
بلي
135
1/42
خير
186
9/57
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 1/42 درصد در خانوادشان فرد معتاد وجود دارد و 9/57 درصد در خانوادشان فرد معتاد وجود ندارد.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (9/57 درصد) در خانوادشان فرد معتاد نمي باشد. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار18): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سن وجود اعتياد در خانواده

مبحث دوم: توصيف متغيرها براي اينکه شناخت درستي نسبت به داده هاي مورد مطالعه داشته باشيم مي بايست به توصيف آنها بپردازيم. براي انجام اين مهم توصيف داده ها را در طي يک گفتار تحت عنوان: گفتار نخست: بررسي متغيرهاي اصلي تحقيق و زير مجموعه هاي آن به تفکيک به شرح آن مي پردازيم.
گفتار نخست: بررسي متغيرهاي اصلي تحقيق در اين تحقيق متغيرهايي مانند وضعيت و شرايط خانوادگي، برخورداري از دوستان معتاد، اولين تجربه مصرف مواد مخدر، ميزان برخورداري از باورهاي غلط نسبت به مواد مخدر، ميزان دسترسي آسان به مواد مخدر و سرانجام چگونگي مکانيزم عمل وسايل کنترل بيروني، بعنوان متغيرهاي اصلي تحقيق طراحي گرديده اند که در ذيل به تفکيک به بررسي آنها مي پردازيم. الف) بررسي پاسخگويان مورد مطالعه از منظر وضعيت و شرايط خانوادگي يکي از متغيرهاي مهم در اعتياد معتادان شرايط حاکم بر خانواده هاي معتادان مي باشد متخصصان بر اين باورند که خانواده هايي که در آنها رابطه ي دوستانه و محبت آميز، عدم درک متقابل در بين والدين و اعضاي خانواده، پايين بودن امکان تبادل نظر در خانواده، کم توجهي به افراد در خانواده و … وجود داشته باشد و خانواده نتواند نيازهاي رواني، روحي و عاطفي اعضا را برآورده نمايد و در هويت بخشي و هويت دهي به افراد نتواند به درستي به نقش خود عمل نمايد معمولا در چنين خانواده هايي، در صورت برخوردار نبودن اعضا از مهارتهاي زندگي، براي برآورده نمودن نيازهايشان اقدام به کنش هاي نا مناسب مي نمايند که ماحصل آن مي تواند اعتياد و رفتارهاي مجرمانه باشد با توجه به اهميت اين متغير، براي شناخت نقش عوامل خانوادگي تعداد 6 سوال (تا چه ميزان در خانواده تان، بين اعضاي خانواده رابطه ي محبت آميز و دوستانه وجود دارد، تا چه ميزان والدين تان يکديگر را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد