منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ابرندآبادي”تشکيل خرده فرهنگ به طور کلي واز نوع مجرمانه ان به طور خاص را به خاطر خروج عده اي از متعارفات جامعه مي داند که سبب مي شود افراد درچهارچوب آن خرده فرهنگ نوعي همبستگي بين خود پيدا کرده وبه اين ترتيب کسب هويت کنند.173
تعداد بيشماري از انحرافات گروهي در داخل خرده فرهنگ منحرف جامعه اتفاق مي افتد در چنين موقعيتي فرد در واقع منطبق با هنجارهاي خرده فرهنگ عمل مي کند و اين خرده فرهنگ است که هنجارهاي جامعه راطرد کرده است (فردي که تعهد خاصي به جامعه ندارد اما پيوندهاي محکمي با خرده فرهنگ مصرف مواد دارد بيشتر محتمل است که به مصرف مواد روي آورد اعضاي گروه، فرهنگ مواد، ارزشها و هنجارهايشان را براي اشخاصي که جذب اين نوع زندگي مي شوند تبليغ مي کنند. فردي که به اين زندگي مي پيوندد بايد زندگيش در هماهنگي با خرده فرهنگ جديد به منزله يک عضو خوب نظم مجدد پيدا کند تا مورد تاثير اعضا با شد. خرده فرهنگ ها، پاداش ها و مجازاتهايي را براي موقعيت هاي حساس به منظور حفظ وفاداراي اعضا به کار مي گيرند.174

گفتار چهارم : نظريه آنومي مفهوم آنومي از يونان باستان سرچشمه مي گيرد وبه معناي فقدان قانون است. آنومي که از آن به عنوان بي هنجاري ، بي معياري وخلاء هنجاري نيزنام برده شده است توسط اميل دور کيم براي توصيف وضعيت اجتماعي غيرطبيعي به کار برده شده که فرد داراي انسجام اجتماعي به وسيله بحراني ازقبل رکود اقتصادي ضعيف مي شود اين بحرانها باعث مي شود فرد بدون در نظر گرفتن جامعه به دنبال منافع شخصي خود باشد.175 بي هنجاري را مي توان وضعيتي دانست که درجامعه هنجار معيني وجود ندارد که فرد از آن پيروي کند و او بي ريشه عمل مي کند. اين حالت هنگامي رخ مي دهد که انتظارات فرهنگي با واقعيات اجتماعي ناهماهنگ و ناسازگار است.176 دورکيم درکتاب خود با نام ( خودکشي مطالعه اي در جامعه شناسي) براي اشاره به نوعي شرايط بي قاعدگي اخلاقي که در آن مردم فاقد کنترل هاي اخلاقي لازم بر روي رفتار خويش هستند از واژه نابهنجاري يا آنومي استفاده کرد. بنا به عقيده دورکيم چنانچه مردم يک جامعه ندانند چه موقع براي رسيدن به موفقيت بايد تلاش را رها کنند يا چگونه در جريان زندگي ديگر مردمان رفتار نمايند جامعه اي ناهنجار است. در واقع ناهنجاري اشاره به از کار افتادن هنجارهاي اجتماعي و شرايطي دارد که در آن اين هنجار ها ديگر فعاليت اعضاي اجتماعي راکنترل نمي کنند. افراد در حالت نبود قواعدي براي هدايتشان نمي توانند جاي خود را در جامعه بيابند و براي تنظيم با شرايط متغير زندگي دچار مشکل مي شوند اين مساله به نوبه خود منجر به نارضايتي ، ناميدي ، منازعه و انحراف مي شود177 به عقيده نجفي ابرند آبادي بي هنجاري حالتي است که به لحاظ توسعه جوامع ، تخصصي شدن مشاغل، تخصصي شدن موقعيت هاي اجتماعي ، همبستگي و انسجام جوامع نسبي شده در مقابل وجدان جمعي سنتي که اساس حقوق و قانون بوده است به وجود آمده است. آنومي در افراد نوعي خود خواهي و خود محوري به وجود مي آورد که باعث توجيه ارتکاب جرايم در اين قالب مي شود .
در واقع بي هنجاري نظريه اي است که بسياري از جرائم را در جامعه امروزي توجيه مي کند .178 مرتن جامعه شناس فرانسوي سعي کرد بين بي هنجاري و انحرافات اجتماعي رابطه برقرار کند. به نظر او افراد در طي فرايند اجتماعي شدن و به عنوان نتيجه آن مي آموزند که چگونه اهداف فرهنگي مهم را بشناسند و در همان حال وسايلي را که از نظر فرهنگي پذيرفته شده است و موردتاييد است براي رسيدن به آن اهداف برگزينند هنگامي که امکان دستيابي به آن اهداف وجود داشته باشد و افراد به دنبال جانشين مي گردند رفتار جانشين ممکن است نتيجه اش رفتار انحرافي باشد .179 به عقيده مرتن تضاد ميان اهداف فرهنگي و وسايل دستيابي به آن اهداف منبع اوليه بي هنجاري است. براي مثال اگر در جوامع امروزي کسب پول ، قدرت ، و شهرت ، ارزش و هدف نهايي شده و قابل قبول افراد جامعه مي باشد اما امکان دست يابي همه افراد جامعه مخصوصا اعضا و طبقه پايين و محروم به اهداف مذکور ميسر نيست لذا واکنش از سوي افراد جامعه صورت خواهد گرفت.180 براساس نظريه بي هنجاري مرتن فشاري که منجر به بي هنجاري مي شود به چهار شيوه توسط افرادي که آن را تحمل مي کنند جواب داده مي شود: 1 – هم نوايي: هم نوايي يا آيينگرايي يا رسم پرستي هنگامي رخ مي دهد که شخص وسايل فرهنگي مرسوم و پذيرفته شده را تاييد مي کند اما خود هدف را نمي پذيرد.181 به عقيده مرتن بعضي از جوامع تعادلي ميان اهداف فرهنگي و ابزار هاي نهادينه شده به منظور دست يابي به يک ثبات نسبي در جامعه فراهم نموده اند. 182
در اين شيوه ابزار ها ممکن است به آرزوهاي فرد تبديل شوند به عنوان مثال يک فرد کار ( ابزار ) را به چشم نوعي وسيله تامين معاش و نه به عنوان وسيله اي براي دست يابي به موفقيت نگاه مي کند. در اين مثال حفظ شغل به يک هدف تبديل مي شود که محروميت ناشي از جست وجوي ناموفق به دنبال هدف اصلي را برطرف مي سازد. هم نوايي را مي توان در رفتار ديوانسالاري نيز ديد که ضمن آن يک کارمند داراي هيچ قدرتي براي انجام کاري براي هيچکس نيست و به جاي آن تمام همت او اين است که فرم مربوطه بايد به دقت در سه نسخه پر شود.183 2 – بدعت گرايي يا ابداع: که بعضي به نوآوري يا نوگرايي تعبير کرده اند .184 مربوط به حالتي است که در آن تاکيد بر اهداف تاييد شده جامعه زماني باقي مي ماند که ابزار هاي مشروع توسط ابزار هاي ديگري که تاييد نشده است جايگزين گردد. اين شيوه رايج ترين نوع از انواع چهار گانه انحراف است. ويژگي ابتدايي يک ابداع را مي توان در جمله معروف (( هدف وسيله را توجيه مي کند )) ديد .185 مرتن بدعت گرايي را اين گونه تعريف مي کند : افرادي که براي دست يابي به موفقيت از وسايل غير مشروع استفاده مي کنند به ويژه سازمان يافته مانند تجارت مواد مخدر 186 يا جنايت .187
3 – انزوا طلبي: يا “عقب نشيني” در واقع شامل پس زدن اهداف و ابزار ها است. عقب نشيني کننده ها افرادي هستند که نمي خواهند ابداع کننده باشند و در همان حال نيازمند پاسخ دادن به ناتواني خود در رسيدن به اهداف مهم در زندگي هستند. راه حل آنها اين است که به سادگي تلاش براي پيشرفت و حرکت به جلو را ترک کنند. پاسخ نهايي که مصرف مواد مخدر را تبيين مي کند انزوا طلبي به معتاد اجازه مي دهد وقت و انرژي خود را براي دستيابي به اهداف قابل حصول صرف کند و مصرف را بيشتر کند. کسي که با پناه بردن به مصرف مواد مخدر و خود فراموشي خانواده، خانه، شغل، دوستان، و فرزندان خود را رها مي کند و زندگي در تنهايي و انزوا را ترجيح مي دهد فردي است که عملا از جامعه کنار رفته و منزوي شده است . 4 – شورش يا طغيان: که متفاوت از سه نوع ديگر است. در حالي که شيوه هاي ديگر بر پس زدن ابزار يا اهداف يا هر دو تاکيد دارد شورش بر جايگزيني اهداف و ابزار هاي جديد به جاي اهداف و ابزار هاي اصلي تاکيد دارد. مفهوم مورد نظر مرتون چنين پيشنهاد مي کند که شورش انسان ها را به جايي خارج از ساخت محيط اجتماعي مي کشاند تا در اين حال در پي تبديل شدن به چيزي جديد يعني يک ساختار اجتماعي کامل باشد. آنگاه بايد گفت که اين افراددقيقا همان چيزي هستند که اين واژه بدان اشاره مي کند يعني شورشي و انقلابي. شورش يعني افراد عصيان گر که از پذيرش ساختار اجتماعي معمول سرباز مي زنند و درصدد ايجاد يک نظم اجتماعي جديد از طريق فعاليت سياسي يا جايگزين سبک زندگي جديد بر مي آيند . به طور خلاصه نظريه نا بهنجاري مرتون چگونگي مشارکت ساختار اجتماعي در ايجاد انحراف در تمام سطوح راتوضيح مي دهد .اگر چه تمرکز اوليه و اصلي نظريه روي طبقه پايين تر است. به دليل تفکيک اجباري اجتماعي ميان آرزو هاي فرهنگي و روش هاي تاييد شده به دست آوردن آن آرزوها احتمال بيشتري وجود دارد که طبقه پايين تر، يک رفتار انحرافي تاييد نشده تطابقي را از خود نشان دهد . مدل تحليل با الهام از اهداف، سوالات، فرضيات و مطالعات تجربي و نظري انجام گرفته مدل تحليل اين تحقيق بدين شرح مي باشد:

مدل تحليل
متغير وابسته متغيرهاي مستقل متغيرهاي زمينه اي

بخش دوم
روش شناسي، توصيف و تجزيه و تحليل داده ها، نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات

بخش دوم: روش شناسي، توصيف و تجزيه و تحليل داده ها و نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات
در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق؛ دو فصل تحت عنوان: فصل اول: روش شناسي، توصيف و تجزيه و تحليل داده ها و فصل دوم: خلاصه و نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات در نظر گرفته که در ذيل به تفکيک به بررسي و بيان آنها مي پردازيم.
فصل نخست: روش شناسي
روش شناسي در هر پژوهشي از چنان اهميتي برخوردار مي باشد که مي توان از آن تحت عنوان چراغ راهنماي پژوهش نام برد. در اين پژوهش براي انجام اين مهم به طرح مباحثي مانند تعيين جامعه مورد بررسي، روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، روش پژوهش و ابزار گردآوري داده ها، محاسبه پايايي ابزار پژوهش و بدست آوردن اعتبار لازم براي ابزار مورد استفاده و سرانجام نحوه سنجش متغيرها پرداخته مي شود. اميد است که با استفاده از روشها، ابزارها و تکنيکهاي آماري مناسب زمينه براي هر چه پربارتر نمودن اين پژوهش فراهم گردد. لازم به ذکر است که اين فصل را در طي يک مبحث تحت عنوان روش شناسي و هفت گفتار انجام مي دهيم.
مبحث اول:روش شناسي
همانگونه که گفته شد روش شناسي از اهميت زيادي در فرايند تحقيق برخوردار بوده، لذا آن را در طي هفت گفتار تحت عناوين: گفتار اول: روش پژوهش، گفتار دوم: ابزار گردآوري اطلاعات، گفتار سوم: اعتبار ابزار تحقيق، گفتار چهارم: پايايي ابزار مورد مطالعه، گفتار پنجم: جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري، گفتار ششم: تکنيک هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و گفتارهفتم: نحوه سنجش متغيرها به شرح ذيل و به تفکيک انجام مي گيرد.
گفتار اول: روش پژوهش: براي انجام اين پژوهش از روش “زمينه يابي” يا “پيمايشي” استفاده مي شود.از ويژگيهاي اين روش پژوهش تكيه كردن بركل جامعه وانتخاب جمعيت نمونه ازآن است واينكه ازهمه جمعيت نمونه سئوالات يكسان وثابت دربارة متغيرهاي معين موردنظر مي شود بدين دليل از اين روش استفاده مي گردد زيرا “هدف محقق در اين نوع تحقيق ،توصيف عيني،واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است.به عبارت ديگر پژوهشگر، در اين نوع تحقيقات در صدد است تا آنچه است را بدون هيچگونه دخالت و يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد.”(طاهري،142:1381). گفتار دوم: ابزار گردآوري اطلاعات: براي جمع آوري اطلاعات از ابزارهايي مانند اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده مي شود. اين ابزار بر اساس طيف ليکرت، مقياس چهار درجه اي: خيلي کم، کم، ،زياد، و خيلي زياد و همچنين مقياس چهار درجه اي: کاملا مخالف، مخالف، موافق و کاملا موافق طراحي گرديده است و به شرح جدول ذيل نمره گذاري شده است.
جدول شماره1): نمره گذاري سوالات تحقيق
گزينه ها
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
نمره
1
2
3
4

جدول شماره2): نمره گذاري سوالات تحقيق
گزينه ها
کاملا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، رفتار انسان، مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، نگرش به مواد مخدر