منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت مردم، دانشگاه تهران، دوران باستان، کلانشهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد

دوران بعد از انقلاب صنعتي و به طور مفصل در ايران مورد بررسي قرار داده اند و شاخصهاي مرزبندي محله ها را در هر دوران مشخص کرده اند. سپس با تجزيه و تحليل ديدگاههاي ساخت کالبدي ايران و بررسي شاخصهاي تقسيم بندي محله هاي کنوني ايران، در پي نشان دادن مشکلات شهري ناشي از اين تقسيم بندي ها مي باشد. در نهايت با ارائه ضوابط و معيارهايي مطلوب، مرزبندي محله هاي قبل از دوران مدرنيته ي ايران را پايدار تر مي بيند و معتقد هستند که برنامه ريزان با عدم توجه به شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي در مرزبندي محله هاي شهري باعث ايجاد نوعي بي هويتي شده اند و تقسيمات شهرداري ها باعث بي هويتي و از بين رفتن امنيت محله ها شده است. در ارزيابي عملي ضوابط و معيارها، محله هاي طرشت، بريانک و محله 2 منطقه 12 شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفته است که محله طرشت بر اساس معيارهاي محرميت، استقلال، مقياس انساني، ايجاد احساس تعلق فضايي و سلامتي و ايمني از دو محله ي بريانک و محله 2 منطقه 12 تهران، بيشترين نزديکي را به اين معيارها دارا است اما با دخالتهاي شهرداري و احداث بلوار در شرق بافت تا حدودي با عث در هم ريختگي محله و نوعي بي هويتي شده است.
اين محقق به دنبال عوامل مثبت در شکل گيري محله خوب در جهت زيست انساني است و معيارهايي جهت سنجش و ارزيابي محله هاي زيست امروزي را معرفي مي کند.

2-1-10-1 مجيد عبدالهي در رساله دکتري رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان ساختار محله هاي پايدار شهرهاي ايران(گذشته، اکنون و الگوي آتي) با تاکيد بر شيراز، با هدف ايجاد محله هاي پايدار ، به توصيف شکل و نوع محله ها در دوران مختلف پرداخته است و عوامل ايجاد ناپايداري در اين محله ها را شناسايي مي کند. در فصل 3 اين پژوهش، شناخت ساختار شهر و محله هاي شهري در ادوار مختلف تاريخي، وضعيت اقتصادي_ اجتماعي محله ها، اصول زندگي محله اي، عوامل شکل گيري محله هاي شهر، وسعت و مرزبندي محدوده محله هاي شهري و شهرهايي به عنوان نمونه هاي مورد مطالعه ( تبريز، تهران، کرمان و اصفهان) مد نظر قرار گرفته است. در فصل 4 به بررسي تحولات ساختاري و کارکردي شهر و محله هاي شهري تبريز پرداخته است. هدف اصلي اين رساله بررسي تحولات تاريخي، نقش و عملکرد، سازمان فضايي محلات شهري ايران در طول ادوار مختلف و تلاش براي ارائه ي الگوي پايدار زندگي محله اي، موافق مقتضيات اجتماعي_اقتصادي و فرهنگي دوران کنوني با رويکرد اجتماع محوري و شهروند مداري براي توسعه شهري است و بر اساس يافته هاي اين تحقيق ،در پي تغييرات و شرايط حاکم بر محله هاي شهري، بعد اجتماعي دچار واگرايي اساسي شده است و رويکردها و مديريت شهري براي چاره جويي تنگناهايي به مانند کاهش حس هويت و تعلق اجتماعي، افزايش نابه هنجاري هاي محيطي، عدم تعادل اکولوژيک و در مجموع کاهش کيفيت زندگي در شهرها ، به استفاده از راهبرد مشارکتي، بسيج اجتماعي و برنامه ريزي از پايين به بالا را در کانون توجه خود قرار داده است وتحقق اين راهبرد مستلزم تعريف نظام تقسيمات فضايي جديدي در چارچوب سلسله مراتب مديريت و برنامه ريزي شهرهاست که مبتني بر تجارب مديريت سنتي، محله مي تواند به دليل دارا بودن ارزشهاي نظري و ابعاد کالبدي و برنامه اي عنصر پايه و محور چنين برنامه ريزي تلقي شود.
3-1-10-1 فريد صارمي در پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان توسعه محله اي در کلانشهر تهران (مطالعه موردي: محله بهار) عنوان مي کند که مطالعه ي نظام هاي جهاني محله محور در کلانشهرهاي دنيا نشان مي دهد که نظام هاي کلان مديريتي کشورهاي توسعه يافته در ابعاد گوناگون در قبال برنامه هاي توسعه محله اي نقش حمايتي ويژه اي داشته و با دارا بودن انعطاف ساختاري در برابر تحولات، زمينه مناسبي را در طراحي برنامه هاي محله و در تحقق مطلوب آنها فراهم مي نمايد.
در اين مطالعه آشکارا نشان داده شده است که تحقق رويکرد نوين محله محوري در ايران به دليل ويژگيهاي سيستم کلان مديريتي کشور و به دنبال آن، ناپايداري آشکار ابعاد مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اکولوژيک محلات شهري ايران، نيازمند سازماندهي هاي مجدد و برنامه ريزي در چهار محور مديريت يکپارچه، منابع مالي پايدار، نيروي انساني کارآمد شهري و قوانين پشتيباني کننده به عنوان عوامل مشترک تحقق محله محوري است.
4-1-10-1 ماتيو جي. اس. بالدين در سال 1997 در مطالعه خود با عنوان فرهنگ و توسعه محله هاي شهري در دانشگاه Mcgill کشور کانادا، به نقش فرهنگ و بالاخص خرده فرهنگها در اجتماعات محلي براي حفظ پايداري نواحي شهري در قالب برنامه هاي بلند مدت توسعه محله اي مي پردازد و به کارگيري ساختارهاي نظامند فرهنگي در محلات را مقدم بر ساير اقدامات توسعه در سطح محله اي مي داند. که در اين تحقيق نيز، استفاده از شاخصهاي اجتماعي _ فرهنگي در مرزبندي محله هاي به ويژه با تاکيد بر همبستگي اجتماعي و تعلق مکاني، کارائي بيشتري نسبت به شاخصهاي کالبدي و اقتصادي دارند.
5-1-10-1 حليمه خاتون هادي پور در رساله دکتري دانشگاه تهران با عنوان توانمندسازي نظام مديريت شهري با تاکيد بر محله محوري و مشارکت مردمي (نمونه ي موردي: محله هاي شهرک غرب و سنگلج شهر تهران) بيان مي کند که يکي از راهبردهاي رويکرد نوين مديريت شهري، جلب مشارکت مردمي و بهره گيري از همکاري شهروندان در اداره امور شهرها است. عليرغم پيشينه طولاني شهرنشيني و وجود الگوهاي سنتي اداره مشارکتي محله هاي شهري در ايران، پيروي از الگوهاي متمرکز برنامه ريزي و مديريت شهري در دوره معاصر، امکان دخالت و مشارکت شهروندان در ادره امور شهر را به آنها نداده است. هدف اصلي اين رساله بررسي نقش مشارکت مردم و محله محوري بر توانمند سازي و کارآمدسازي نظام مديريت شهري در اداره شهرهاست.
بر اساس يافته هاي اين تحقيق، بين سطح تحصيلي، تعلق مکاني، اعتماد شهروندان با مديريت شهري ارتباط مستقيم وجود دارد. همچنين روند شتابان شهرنشيني، نقش موثري در زوال جايگاه محله هاي قديمي داشته که ادامه آن موجب کاهش مشارکت مردمي با مديريت شهري شده است. شکل گيري محله هاي جديد در دوران شهرنشيني شتابان نيز عمدتا بر اساس همگوني هاي اقتصادي ساکنان بوده و اين محله ها از انسجام اجتماعي کافي که محرکي براي مشارکت و همکاري آنان با مديريت شهري گردد، برخوردار نيستند. در اين تحقيق مروري برمکانيزم پيدايش و تحول محله از دوران باستان تا دوران معاصر شده و آثار شهرنشيني شتابان و مدرنيسم را بر تغييرات ساختاري و عملکردي محله هاي شهري را مورد بررسي قرار داده است.
6-1-10-1 انسيه عبدالهي مهر در پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته شهرسازي گرايش طراحي شهري از دانشگاه تهران با عنوان تطبيق اصول شهرسازي بافتهاي تاريخي شهرهاي ايراني_ اسلامي با اصول طراحي شهري معاصر، در پي نشان دادن اصول شهرسازي گذشته ايران به خصوص در دوران اسلامي مي باشد و اين اصول شهرسازي گذشته را به عنوان يک الگو براي شهرسازي معاصر معرفي مي کند. بيان مي کند که امروزه بر اثر بريدگي فرهنگي، شهرهاي ايراني رشته هاي اصالت ديرين خود را از دست داده اند، بنابراين تمايل به يافتن هويت اصيل خود فزوني مي يابد. معماري و شهرسازي گذشته مي تواند نشانه اي از اصالت گذشته، تداوم بازسازي بافت تاريخي و فرصتهاي پيش رو باشد. مي توان اصول هويت و وحدت بخش شهرهاي کهن را شناسايي نموده و با آنچه امروز به عنوان اين اصول مطرح است، تلفيق داده و مورد استفاده قرار داد. در اين ميان شهرهاي ايراني، اسلامي داراي اصولي است که علاوه بر دارا بودن هويت تاريخي ايراني، اصول ارزشمند شهرهاي اسلامي را نيز در خود نهفته دارد. در اين پژوهش پس از مطالعه اصول و مفاهيم شهرسازي اسلامي، اصل وحدت به عنوان کليدي ترين زيرمجموعه اين اصول و به عنوان اصل دربرگيرنده ساير اصول انتخاب گرديد و در ميان تمامي اصول و معيارهاي حصول وحدت مورد بررسي قرار گرفته است و مفهوم محله به عنوان اصلي ترين آنها برگزيده شده است. آنچه از وحدت و مفهوم محله در شهرسازي اسلامي و در تئوريهاي معاصر مثل تئوري نوشهرسازي بيان شد، جمع بندي گرديده و دسته اي از معيارها حاصل گرديده است که رعايت آنها مي تواند شهرسازي را به سوي وحدت رهنمون سازد. البته شهرهايي به عنوان نمونه مانند اصفهان، تونس و مالزي از حيث دارا بودن اصل وحدت مورد مطالعه قرار گرفته است.

2-10-1 گزارش هاي حاصل از طرح هاي پژوهشي:
1-2-10-1 نهاد برنامه ريزي شهر تهران به همراه مهندسين مشاور شاران در سال 1388 طرح اصلاح تقسيمات شهر تهران را تهيه کرده است. گزارش شناخت وضع موجود در اين طرح بزرگ در چهار جلد تهيه و در نهايت گزارش مطالعات پايه (با دو ويرايش) و گزارش تکميلي مرحله دوم ارائه گرديده است. در اين طرح علاوه بر مطالعه مباني نظري، به بررسي سير نمونه هاي تجربيات مشابه جهاني، بويژه کلانشهرها (لندن، پاريس و نيويورک) در زمينه تقسيمات شهري پرداخته شده است. مطالعه نظام حقوقي، قانوني، مديريتي و اسناد فرادست ايران در ارتباط با تقسيمات شهري نيز در فصول بعدي مد نظر بوده است. طرح ساختاري و راهبردي سال 1385 شهر تهران به طور کلي در ارتباط با تقسيمات شهري و الگوي توسعه مناطق و طرح تفصيلي مناطق 22 گانه تهران مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است. در منطقه يک ويژگي هاي طبيعي خاص و حسايت هاي محيطي منطقه، ويژگيهاي اجتماعي و ويژگي هاي مصنوع مانند تشابهات کالبدي_ فضايي محدوديت هاي ساخت و ساز شده به عنوان معيارهاي تصميم گيري براي تعيين تقسيمات منطقه معرفي گرديده اند. منطقه 2 از نظر مشکلات تقسيم بندي به دو پاره شده روستاهاي اوين و درکه در مرز مشترک با منطقه 1 اشاره گرديده است و بر اين اساس معيارهاي تصميم گيري مشاور منطقه 2 عبارتند از: الف) لزوم حفظ انسجام فضايي دو روستاي درکه و اوين. ب) لزوم مديريت شهري واحد دو روستاي درکه و اوين. به همين ترتيب مشکلات و نحوه تقسيم بندي ديگر مناطق مورد کنکاش قرار گرفته است. در گزارش تکميلي مرحله دوم تقسيمات شهري تهران در دوره هاي مختلف به همراه ذکر جمعيت مناطق مورد بررسي قرار گرفت. تاثير مناطق دروازه اي، محدوده هاي ارزشمند و تاريخي، محدوده هاي ويژه، کاربري هاي ويژه، نظام مراکز، محورهاي شهري و پهنه بندي پيشنهادي طرح جامع 1385 در تقسيمات شهري مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت پيشنهاداتي ارائه گرديده است که در منطقه 1 عنوان شده است: محله محوري بايد مد نظر باشد، مسائل جغرافيايي مانند توپوگرافي و رود دره ها اهميت دارند، رفع مشکلاتي نظير تناقض در ضوابط و مقررات دو طرف رودخانه درکه و غيره.
2-2-10-1 مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در سال 1372 گزارشي با عنوان گزارش تقسيم بندي محله و منطقه در شهر تهران داشته است که به بررسي تقسيمات محله پرداخته شده است و خيابان هاي شرقي و غربي را عامل گسستن ارتباط کوچه ها و محلات تهران شناخته شده است که بافت محلات قديم را در هم ريخته است و محلات جديد شهري بر اساس ضوابط طرح ريزي محلات نمي باشند. بنابراين تقسيم بندي شهر به محلات گوناگون به شکلي غير صحيح و نامناسب انجام ميگيرد و مشکلاتي بوجود مي آورد. در اين گزارش در فصل اول، ديدگاه ها، نظريات و تجربه ها و در فصل دوم مطالعه محله و در فصل سوم مطالعه محلات و مناطق شهر تهران و تنگناهاي آن و در نهايت در فصل آخر نتيجه گيري و پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه مي گردد و عنوان مي شود که محله در شهرهاي ايران به عنوان يک واحد فيزيکي تقريبا مستقل شهري به حساب مي آمد که نيازهاي اوليه ساکنان خود در همان محل بر آورده مي نمود همچنين از ورود حمل و نقل عبوري به داخل محله جلوگيري مي شد. بنابراين مي توان گفت واحدهاي خوديار شهرهاي غربي، نقاط مشترک زيادي با محله هاي قديمي ايران دارند اما امروزه نه تنها در ايجاد مناطق جديد شهر تهران طرح ريزي محلات را رعايت نکرده ايم بلکه با کشيدن خيابانهاي عمود بر هم بر روي بافت قديم شهر، ارزشهاي محله

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، روش پژوهش، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت مردم، توسعه شهر