منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت مشارکتی، رضایت شغل، عوامل درونی، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

جویند. این نوع مدیریت می خواهد از ایده ها،پیشنهادات ،ابتکارات ،خلاقیت ها و توان فنی و علمی کارکنان و مشتریان در حل مسایل و مشکلات سازمان و بهبود مستمر فعالت های آن استفاده نماید.در این میان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی است.در این نظام کلیه افراد سازمان در باره روشها و حل مسایل و ارتقا بهرهوری فعالانه اندیشه کرده و حاصل آن را در قالب طرحها و پیشنهادها به سازمان ارایه میکنند.
بنابراين مديريت مشاركتي را مي‌توان در چند جمله زير خلاصه كرد:
1) جمع‌آوري اطلاعات از طريق بسيج نمودن انديشه‌ها
2) شكوفا كردن استعدادها و خلاقيت ها
3) كسب رضايت روحي براي پيشبرد و گسترش اهداف
4) بهبود كيفيت
5) افزايش بازدهي و كاهش هزينه
6) توليد و ارائه خدمات با كيفيت مرغوبتر

2-23-4- اهداف نظام مديريت مشاركتي

2-23-4-1- كاهش ضايعات و بهبود كيفيت از طريق
1) ايجاد محيط مناسب براي مديريت سازمان، همچنين ايجاد انگيزه مادي و معنوي در كاركنان براي ابزار خلاقيت هاي نهفته ذهني
2) ارتقا كارايي كاركنان
3) افزايش رشد اقتصادي و سودآوري آن
4) تقويت روحيه افراد
5) كاهش تنش ها
6) تقويت احساس داشتن نقش موثر در پيشبرد اهداف
7) برقراري ارتباط موثر و سازنده بين رده‌هاي مختلف
8) افزايش تحرك و كارايي
9) بهبود رفتار شخصي افراد سازمان

2-23-4-2- تعارض شغلي
اگر شخص در محيط كار خود با وظايف يا نيازهايي مواجه شود كه واقعاً علاقه‌اي نسبت به انجام آنها نداشته ويا اينكه قبلاً تصوري ازانجام آن كارهادرذهن نداشته باشد.متداولترين مورد در اين زمينه هنگامي ديده ميشودكه فرد بين دو گروه مختلف كه دوخواست ودو هدف متفاوت دارند واقع شود وبه دوسو كشيده شود و يا در شرايطي قرارگيردكه بين خواسته‌ها و انتظاراتي كه از وي ميرود تعارض وجود داشته باشد.افرادي كه به مشاغل اداري وتخصصي اشتغال دارند بيشتر از بقيه در معرض اين فشارها قرار داشته و آسيب‌پذيرترند.

2-23-4-3- مسئوليت
موجب استرس است و به نحو چشمگيري به افسردگي، اضطراب و روانپريشي منجر مي‌شود. هر چه ميزان مسئوليت فرد در مقابل ديگران بيشتر شود وي بايد دقت و زمان بيشتري را در واكنش و برخورد با سايرين صرف كند ودر نتيجه استرس نيز بيشترخواهد شد. مسئوليت افراد به ميزان قابل توجهي با سيگار كشيدن، فشارخون و ميزان كلسترول خون در ارتباط است. خطر ابتلا به بيماريهاي مختلف جسماني و رواني به افرادي كه مسئوليتي را در قبال اشيا برعهده دارند به مراتب كمتر است.

2-23-4-4- روابط با مافوق
درشرايطي كه كاركنان رئيس خود رافردي با فكر و ملاحظه كار احساس ميكنند روابط دوستانه‌اي ايجاد ميشودكه براساس اعتماد متقابل،احترام و صميميت بوده، موجب عدم بروز استرس بركاركنان خواهدشد كاركناني كه احساس كنندرئيس مراعات آنها را نميكند ونسبت به منافع آنها بي‌تفاوت است تحت استرس بوده و بيشتر در معرض اختلال رواني هستند.

2-23-4-5- روابط با زيردستان
دعوت به تقسيم كار ومشاركت ميتوانددربرخي ازمديران موجب بروزاسترس ازجمله احساس تنفرو اضطراب گردد. برخي از عوامل در بروز اين پديده سهيم هستند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1) ناهماهنگي و ناهمساني توانائي هاي فردي با توقعاتي كه از او مي‌رود.
2) ممكن است وي درمعرض تعارض رواني قرارگيردمثلاً درجزيي‌ترين كارهادخالت كند و هم انتظار مشاركت و تقسيم كار داشته باشد.

2-23-4-6- روابط با همكاران
نبودن روابط خوب بين همكاران عامل اساسي و محور بي‌اعتمادي، عدم صميمت و رقابت ناسالم يكي از عوامل مهم موجداسترس است.روابط سالم ميتواندعلاوه برسلامت رواني باعث تعادل ميزان كورتيزول كاهش فشار خون و ميزان مصرف دخانيات گردد.

2-23-4-7- عدم امنيت شغلي
درشرايط فعلي دنيا هيچ شغلي دائمي نيست وحفظ شغل و بقا آن بستگي به ميزان فعاليت خود فرددارد ولي عدم آگاهي ازاين موضوع موجب ترس از كنار گذاشته شدن (لغو يا اتمام قرارداد موقت) و بازنشستگي يكي ازفشارهاي رواني است. چنين حالتي موجب ميشودفرد قبل از آنكه بطور طبيعي از كار بازنشسته شود احساس فرسودگي و كسالت روحي كند. ترس از تنزل مقام يا كنار گذاشته شدن در افرادي كه ميدانند به مدارج بالا و بالاترين سطح پيشرفت دركار خود رسيده‌اند بسيار شديدتر است.اين افراد به پركاري مي‌پردازند تا همچنان خود را در اوج نگه دارندودرعين حال ميكوشند عدم احساس امنيت شغلي را مخفي كنند و بدين ترتيب بيش از پيش در معرض استرس قرار مي‌گيرند. (سعيدي، 1380)

2-23-5- انواع مشاركت
در يك طبقه‌بندي، انواع مشاركت به صورت زير تقسيم شده است:
1) مشاركت ابزاري: در اين نوع مشاركت انسانها به صورت يك ابزار ملاحظه مي‌شوند. اين نگرش بدون توجه به مباني انساني و فرهنگ افراد، صرفاً به انسان با ديدي اقتصادي و مادي توجه مي‌كند.
2) مشاركت تحميل شده: اين نوع مشاركت كه توسط نخبگان جامعه و در سطوح سازماني توسط مديران ارشد هدايت مي‌شود به صورت برنامه‌ريزي شده و هدايت شده افراد را در اداره امور سهيم ميسازد.روشي كه دركشورهاي سوسياليستي اعمال ميشد،كه ازآن بعنوان مشاركت تَبَعي نيز ياد مي‌كنند.
3) مشاركت توسعه‌اي: اين نوع مشاركت فرآيندي است: اجتماعي، يكپارچه، جامع، پويا، همبسته، مكمل، چندبُعدي و چند فرهنگي؛ به عبارت ديگر، مشاركت توسعه‌اي خواهان مشاركت همه افراد در ساماندهي جامعه است. در مشاركت توسعه‌اي به نيازهاي عاليه‌ انساني توجه مي‌شود.

2-23-6- پيش‌ شرط‌های لازم برای مشاركت كاركنان
ازمانهایی که سعی دراجرای مدیریت مشارکتی دارند،با یک سری از عوامل متعددی مواجه شده اند که سبک مدیریتی آنان را تحت تاثیر قرارداده است.هرمان(۱۹۹۰)به این نکته اشاره داشته است که توسعه و گسترش مدیریت مشارکتی که امکان ممانعت ازاجرای آن وجود دارد به دو دسته از عوامل بستگی دارد .اولین عامل آن اشاره به محیط سازمانی دارد.دومین دسته از عوامل که مدیریت مشارکتی را تحت تاثیر قرار می دهد عوامل درونی است که عبارتند از :ارتباط بین استراتژی ساختار،فرهنگ و رفتار. ساشکین به تعداد ریادتی از عوامل درونی که مدیریت مشارکتی را تحت تاثیر قرار می دهند اشاره کرده است که عبارتند از:ارزشها،نگرشها،طراحی شغل و فرهنگ سازمانی(کندو,۱۹۹۸)
برای کامیابی مشارکت در یک سازمان ضرورت دارد که مقدماتی فراهم آید تا معنی و مفهوم مشارکت به خوبی تحلیل شود و افراد به درستی و سودبخشی آن باور آورند بدین سبب زمینه سازی و بستر سازی فرهنگی برای آماده کردن همه کسانیکه درپرتو نظام مشارکت قرار می گیرند بایسته است پس از آنکه از راه بسترسازی فرهنگی به آمادگیهای ذهنی افراد دسترسی حاصل شد ،آنگه باید مدیران ارشد و بلندپایه را برای حمایت و پشتیبانی از این نظام ،معتقد و همراه گردانید.حمایت مدیران ارشد سازمان در شمار ضرورتهای نخستین قرار دارد.(طوسی،۲۴،۱۳۷۸)
پس از آنکه قصای سازمان برای رواج نظام مشارکت آماده و پذیرا گردید آنگاه باید به نکته های زیر توجه کامل معطوف داشت:
۱- پیش از آغاز رسمی نظام مشارکت زمان کافی برای آشنایی کارکنان با این شیوه مدیریت فراه آید .اجرای برنامه مشارکت در زمان اضطرار و موفعیت های فوری هرگز جایز نیست.
۲- هزینه های مادی و معنوی نظام مشارکت نباید از سودهای مادی و معنوی آن فزون تر باشد
۳- موضوع مشارکت باید با کارمشارکت کنندگان مربوط باشد تا مشارکت کنندگان از خود علاقه و دلبستگی نشان دهند.
۴- مشارکت کنندگان برای برقراری ارتباط و دادوستد اندیشه ،اموزشهای لازم دریافت دارند.
۵- مشارکت نباید از دست دادن شغل را در میان شرکت کنندگان پدیدآورد.(طوسی،۲۸،۱۳۷۸)

2-23-7- فوائد مشاركت كاركنان
فوائد مشارکت کارکنان شامل:
1-   تقویت روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه  در آنان
2-  افزایش تفاهم متقابل در طرفین کار و کاهش  فاصله بین آنها و در نتیجه افزایش  همکاری  بین کارکنان سازمان
3-   افزایش میزان بهره وری
4-    تقویت روح ابتکار و حسن مسئولیت کارکنان
5-    ایجاد امکان استفاده از تجارب  عملی و نظرات و  اندیشه های کارکنان
6-    ایجاد انضباط در  محیط کار
7-  ایجاد کانال های ارتباطی  مؤثر در سازمان و توزیع مناسب تر اطلاعات و در نتیجه  تقلیل میزان  سوء  ظن ها.
8-   تقلیل  تنش ها، شکایات و دعاوی مربوط به کار و کمک به ایجاد صلح و آرامش در محیط کار
9-   ایجاد عاملی جهت افزایش تحریک و کارآیی در مدیران
10- ایجاد رضایت و امنیت خاطر در کارکنان به علت داشتن نماینده یا نمایندگانی در حوزه مدیریت و راهی برای  بیان امور مربوط به خود
11-   ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش  تغییرات و تحولات مناسب در کمیت و کیفیت کار
12- مشارکت باعث ایجاد تعهد، افزایش کیفیت کار، تقویت انگیزش،  افزایش کارآیی سازمان و رضایت شغلی کاهش ضایعات و هزینه ها و تعارضات …. می شود.
13-   مشارکت به کارکنان احساس مالکیت می دهد.
14-   مشارکت موجب بروز و شکوفایی افکار ایده های تازه می شود.
15-   مشارکت عامل خطاهای  احتمالی است.
16-   مشارکت فرهنگ سکوت را در هم می شکند.
17-   مشارکت باعث اصلاح روابط اجتماعی و صنعتی در سازمان و جامعه می گردد.
18-   مشارکت  زمینه لازم را برای «تغییر»  فراهم می آورد.
19-   عامل تقویت  بنیان ما اعتقادی و عامل  بروز شکوفایی افکار و ایده هاست.
2-23-8- مزاياي مشاركت
. مدیریت مشارکتی پدیده ای است ذهنی و فرهنگی که با قالبهای ذهنی شکل گرفته از قبل و سنتی معارضه می کند و موجب می شود حاشیه نشینان و نظاره رها به درون کارهای گروهی کشیده شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد کنند. مدیریت مشارکتی مزایایی دارد از جمله:
• افزایش میزان بهره وری
• تقویت روح ابتکار و حس مسئولیت در کارکنان
• با انیزه نمودن کارکنان سازمان
• امکان استفاده از تجارب عملی و نظرات و اندیشه های کارکنان
• ایجاد کانالهای ارتباطی موثر در سازمان وتوزیع مناسب تر اطلاعات و در نتیجه تقلیل میزان سوء ظن ها
• تقلیل تنشها،شکایات و دعاوی مربوط به کار و کمک به ایجاد صلح و آرامش در محیط کار
• ایجاد زمینه افزایش تحرک و کارایی در مدیران و ایجاد انضباط در محیط کار
• ایجاد رضایت و امنیت خاطر در کارکنان به علت داشتن راهی برای بیان امور مربوط به خود
• ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش تغییر و تحول در کمیت و کیفیت کار
• افزایش قدرت عملی مسئول اجرایی سازمان و اجرای تصمیمات
• جلوگیری از خودبینی،خودکامگی و ایجاد جو کنترل اعضا بر یکد دیگر
• افزایش توان کارکنان برا
• ی مردم سالاری و خودفرمانی
• کاهش ضروری سرپرستی و نظارت بر امور مادی کارکنان
مزایای مدیریت مشارکتی بطور خلاصه عبارتند از: افزایش انگیزه های پرسنل،افزایش بهره وری،رضایت شغلی، بهبود ارتباطات ،افزایش مهارتهای شغلی ، افزایش انعطاف پذیری، افزایش خلاقیت و…. .

2-23-9- برنامه‌هاي مشاركت در سازمان
برنامه‏هاى مشاركت‏
مديريت مشاركت‏پذير، فرايندى است كه بر پايه سيستم‏ها و در قالبهاى گوناگونى پديدار مى‏شود كه نمونه‏هاى آن از آسان‏ترين تا پيچيده‏ترين در نگاره زير نشان داده مى‏شود:
برنامه‏هاى مشاركت‏

مديريت
مشورتى‏

مديريت
مردم
سالارى‏
حلقه‏هاى
كيفيت‏

نظام
پذيرش
 پيشنهاد
شوراهاى
 مديريت
ميانى‏
مردم
 سالارى
 صنعتى‏
طرحهاى
مالكيت
 كاركنان‏
هر يك از برنامه‏هاى مشاركت نياز به بحث مستقل و مجزايى دارد كه از حوصله اين مقاله خارج است. در اين جا، به توضيح مختصر هر يك از آنها اكتفا مى‏شود و نظام پيشنهادها كه موضوع بحث مقاله است، به عنوان يك برنامه اجرايى، تشريح و تبيين مى‏گردد.
مديريت مشورتى‏
در مديريت مشورتى، مديران اغلب درباره موضوع‏هايى كه با كار و زندگى كارى كاركنان پيوند پيدا مى‏كند به رايزنى مى‏پردازند. مديريت در پذيرش نظر كاركنان آزاد است. اين روش موجب مى‏گردد كاركنان به موضوع‏هاى مربوط به كار خود در سازمان علاقمند شوند و در زمينه هايى كه صاحب نظرند مديريت را از نظرهاى خود آگاه سازند. مديران در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، ارتباطات مؤثر، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اختلالات اضطرابی، زنان باردار، فیزیولوژی، کاهش اضطراب