منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت ساخت، پروژه عمرانی، ساختمان سازی، محاسبات تکاملی

دانلود پایان نامه ارشد

در این میان اعتقاد بیشتر سازندگان بداین است که در دراز مدت، سود بیشتری از محل هزینه هایی که برای کنترل کیفی طی مرحله طراحی و در ادامه در طول مرحله ساخت صرف می شود ،حاصل می گردد. زیرا تحویل ساختمان با کیفیت بالا، آینده شغلی آنان و درنتیجه سود دهی در زمان بیشتر را تامین می کند. هزینه های تامین کیفیت ساختمان در یک دوره متوالی عمدتا شامل موارد زیر است :
هزینه جلوگیری از خرابی
هزینه کنترل کیفیت
هرینه تصحیح خرابی و دوباره کاری
هزینه تصحیح خرابی و دوباره کاری خود شامل هزینه های زیر می باشد:
هزينه جايگزين كردن مصالح و عناصر رد شده؛
هزينه رفع عيوب و نواقص مصالح و عناصر غيرقابل قبول؛
هزينه اصلاح عيوب؛
هزينه دعاوي و شكوائيه هاي مربوطه شامل جلسات ملاقات، دادگاه و غيره؛
هزينه جايگزيني فعاليتهاي غير قابل قبول شامل تخريب و تغيير مكان ساخت و سازهاي رد شده، حمل مصالح جديد به كارگاه و انتقال مواد زائد ناشي از تخريب هابه خارج از كارگاه؛
هزينه خرابی تجهيزات و بيكاري كارگران در زمان انتظار جهت تصميم گيري براي ايجاد تغييرات و انجام اصلاحات؛
هزينه عدم پرداخت مطالبات به دليل مشكلات ايجاد شده [52].
هرچند کنترل کیفیت مستلزم صرف هزینه می باشد و در کشورهایی نظیر کشور ما، عدم توجه به آن باعث کاهش محسوس کیفیت ساخت و ساز گردیده است، اما از آنجایی که هیچ گاه هزینه های تصحیح خرابی و دوباره کاری جهت فراهم ساختن امکان بهره برداری از بنا یا افزایش طول عمر آن، در هزینه های کلی پروژه در نظر گرفته نشده ، اهمیت این موضوع چندان روشن نگردیده است.
از طرف دیگر طی بررسی انجام شده توسط موسسه تحقیقات ساختمان انگلستان با عنوان ” کیفیت در ساختمان های مسکونی معمولی ” عوامل ایجاد ساخت های با کیفیت پایین و درصد تاثیر گذاری هر یک در خانه های دوطبقه به شرح زیر است که با توجه به آن اشکالات و نواقص مراحل فرایند طراحی تا حدود 44 درصد کاهش کیفیت ساخت و ساز موثر است :
ضعف در مهارت کاری : 45 درصد
اشکالات طراحی : 27 درصد
ضعف در تبیین مشخصات فنی : 8 درصد
ضعف در ترکیب طراحی یا مهارت : 7 درصد
نا مناسب بودن مصالح : 5 درصد
سایر عوامل : 8 درصد [50].
بر اساس عوامل فوق الذکر، نمونه ای از میزان اثر منشا عوامل مذکور بر هزینه های تصحیح خرابی ها و دوباره کاری ها در طول ساخت پروژه های ساختمانی در شکل زیر آمده است:

توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل [50].
با توجه به این شکل، حداقل تاثیر ناشی از اشکالات و ضعف در مراحل طراحی به دلیل عملکرد نامطلوب طراح و گروه های مرتبط با وی تا 20 درصد هزینه های دوباره کاری تحمیل شده به پروژه می باشد.
بدیهی است حذف چنین هزینه ای به سادگی و با تصحیح فرآیند های معمول طراحی امکان پذیر و قابل دستیابی است.
بخش دوم: مدلسازی اطلاعات ساختمان
براساس تعریف سازمان ملی استاندارد ایالات متحده، مدلسازی اطلاعات (IM)8، الگوسازی دادههای موجود در یک طرح شامل “بازنمایی دیجیتال ویژگیهای فیزیکی آن طرح بوده و تابعی از امکانات مشترک در تمامی پروسههای درگیر در آن طرح برای کسب اطلاعات کامل در مورد تشکیل یک مرکز قابل اعتماد پایهای برای تصمیم گیری در تمام طول چرخه عمر طرح است” [6].
مدلسازي، تعمير، بازسازي، نوسازي، نظارت بر کار پيمانکاران، خدمات تاسيساتي ساختمانها، ارزيابي، طراحي پروژههاي ساختماني و … عموماً در مفهومي به نام “مدلسازی اطلاعات ساختمان” یا “الگوسازی دادههای ساختمانی” یا “پیکرهبندی جامع سازهها” که در بیان لاتین به آنBuilding Information Modeling یا به اختصار BIM گفته میشود، حاکي از مدل نمودن اطلاعات مرتبط با ساختمان ميباشد که در سالهای اخیر در مباحث علمي مرتبط با صنعت ساختمان سازی گنجانده شده و پیشرفت روزافزونی را داشته است.
بنا به تعريف، مجموعهاي از دادهها که ساخت و نگهداري يک ساختمان را در کل زمان حيات آن توصيف مينمايند، در دستهای از سيستمهاي مبتني بر BIM تقسیمبندي ميگردند. BIM اطلاعات جغرافيايي، ارتباطات فاصلهها، اطلاعات زمينشناسي، خواص و قابليتهاي ساختمان، اطلاعات مربوط به کاربري، نگهداري ساختمان و ديگر اطلاعات مرتبط با آن را به طور کامل پوشش میدهد. به عبارت ديگر BIM ميبايست تمامي قابليتها و تواناييهاي مرتبط با ساختمان را در کل زمان حيات آن پوشش دهد. در حالت کلی، ساختار شکلگيري ساختمان و مواد به کار رفته در آن به همراه اطلاعات مرتبط با تاسيسات بکار گرفته شده در ساختمان دو مبحث عمدهاي هستند که در قالب BIM تعريف ميشوند.
سه شاخه معماری9، مهندسی10 و ساخت و ساز11 (AEC) که همواره از هم جدا بودهاند، به تدریج و با گذشت زمان، یک جا جمع شده و نیازهای مشابهی را به وجود آوردهاند. این امر که منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه در ساخت و ساز پروژههای عمرانی میشود، تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت صنعت ساختمان سازی خواهد داشت. مدلسازی اطلاعات ساختمان واژهایست که اخیراً توسط AEC منتشر شده و ساختمان را به صورت سه بعدی12 مدل میکند [30].

مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling)
سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) نمونهای از جدیدترین مدلهای نوین3 بعدی جهت شبیهسازی فرآیند برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری در پروژههای عمرانی است که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد (به بیان سادهتر: یعنی در این سیستم به جای نقشه کشی مرسوم، نمونهای از یک مدل سه بعدی شامل فضا، مکان و زمان در طراحی ساخته میشود که بین همه گروههای درگیر در یک پروژه عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد و نقش اصلی آن ایجاد یکپارچگی در بین تیمهای مختلف درگیر در آن پروژه در تمامی مراحل ساخت و ساز است). این سیستم به معماران ،مهندسین و پیمانکاران کمک میکند تا آنچه را که قرار است ساخته شود، ابتدا به صورت کامل در یک محیط مجازی بسازند و در صورت برخورد با مشکلات احتمالی در هر مرحلهای از ساخت مثل طراحی، اجراء یا مرحله بهره برداری، بر آن مشکلات فائق آیند.
مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟
مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در درجه اول ایجاد شکل دیجیتال سه بعدی از یک ساختمان و بیان ویژگیهای ذاتی آن است. مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایند و عملکرد مجازی طراحی و ساخت و ساز یک پروژه در سراسر چرخه حیات آن پروژه است.
کلیه فعالیتهای مدیریت ساخت، براساس اسناد و قراردادها به دو مقوله نقشهها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که در این فعالیتها، کمیت کار به کمک نقشهها و کیفیت آن با بهرهگیری از مشخصات فنی تعریف میگردد. در شکل (2-4) الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی در یک پروژه عمرانی نشان داده شده است [55].

الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی
در واقع معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران در پروژههای عمرانی براساس این دو مقوله تعیین میگردد. با علم بر اینکه در روش مرسوم مدیریت ساخت، از یکسو نقشهها و مشخصات به صورت جداگانه ارائه میگردند و از سوی دیگر نقشههای اجرایی گروههای مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه میشوند، ممکن است مشکلات فراوانی در تمامی مراحل انجام پروژه دامنگیر تیمهای درگیر در پروژه شود. مشکلات این روش بر همگان آشکار بوده و شاید برخی از بدترین آنها، عدم هماهنگیها، اشتباهات و دوباره کاریها در پروژه باشد که علاوه بر بالا بردن هزینه ساخت، نهایتاً منجر به پایین آمدن کیفیت کار نیز خواهد شد.
یکی از هیجان انگیزترین پیشرفتهای اخیر در زمینه مدیریت ساخت، معرفی تکنولوژی “مدلسازی اطلاعات ساختمانی” میباشد. بطور کلی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان را اینگونه میتوان معرفی نمود که BIM، به نقشههای دو بعدی و مشخصات مربوط به آنها، اجزای مدلسازی سه بعدی با ویژگی خاص اضافه مینماید. آن ویژگی خاص این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، آرایهای از اطلاعات مربوط به فعالیتها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را با خود به همراه دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه از مراحل اولیه تا پایان آن شامل موارد زیر میباشد:
مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی
مطالعات مرحله اول و دوم
تدارکات
ساخت و نصب
راه اندازی
دوره بهرهبرداری و حتی پایان پروژه
بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، عبارت خواهد بود از:
“فرآیند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن”
به بیان دیگر همانطور که قبلاً نیز بیان شد، یک مدل BIM نمایش سه بعدی دیجیتال از ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان است. علاوه بر این در شکل (2-6) مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان به صورت شماتیک نشان داده شده است.

مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان
تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان
بطور خلاصه میتوان گفت که پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) دارای چهار بخش اصلی زیر است که در ادامه هریک از این بخشها توضیح داده شده است.
طراحی اصلی
روش دوبعدی CAD اولیه
روشهای متداول طراحی
مدلسازی اطلاعات ساختمان
طراحی اصلی
تا اواسط قرن نوزدهم میلادی، روش عمومی طراحی ساختمانها دستخوش تغییرات زیادی نگردید و مهندسین از ابزار سادهای همچون قلم، کاغذ، خطکش و ماشینحساب برای طراحی، محاسبات و توصیف ساختمانهای خود بهره میگرفتند. با این حال، با پیشرفت ریاضیات و محاسبات تکاملی از یکسو و پیشرفت مصالح ساختمانی از سوی دیگر، روند طراحی ساختمانها به سرعت تغییر کرد و به سرعت بهبود یافت [10].
روش دوبعدی CAD اولیه
با اختراع کامپیوتر، طراحیهای دوبعدی CAD به عنوان یک ایده و ابزار طراحی جدید در صنعت AEC به تصویب رسیدند و با سرعت زیادی پیشرفت نمودند [28].
پس از جنگ جهانی دوم، تکنولوژی آمریکایی به سرعت در زمینه مهندسی عمران پیشرفت کرد. صفحه طراحی یا به اصطلاح SKETCHPAD برای نخستین بار توسط ایوان ساترلند13 توسعه داده شد که این فنآوری ریشه طراحی با روشهای CAD بود [35].
در آغاز، تکنولوژی CAD به عنوان محبوبترین فنآوری طراحی در دوران مدرن مطرح نمود. با این حال، با عمومی شدن رایانههای شخصی، شرکت مشهور Autodesk با توسعه نرمافزار Autocad گام نوینی را در این صنعت برداشت. از این پس و بطور ناگهانی، تمام معماران و مهندسان در سراسر جهان شروع به یادگیری و استفاده از این نوع نرمافزار طراحی در پروژههای خود نمودند [27].
روشهای متداول طراحی
شکل دوبعدی طراحیهای CAD با تبدیل به شبیهسازیهای چهاربعدی بطور گستردهای در فرآیند طراحی پیشرفت کرد. تکنولوژی اینترنت و نشستهای چندرسانهای (از قبیل ویدئو کنفرانسها) نیز تاثیر بسزایی در گسترش ابزار طراحی در صنعت ساخت و ساز داشتند [39].
با تغییر مدلسازی دوبعدی CAD به سمت مدلسازی سه بعدی و با ایجاد ارتباط بین مهندس سازه و معمار، روند فرآیند طراحی ساختمان به کل دستخوش تغییر شد. این موضوع نه تنها روش طراحی و تجسم ساختمانها را تغییر داد، بلکه حتی منجر به تغییر تفکر طراح و تجسم او از طراحی خالص و بی روح ساختمانها به سمت شبیهسازی معنادار آنها گردید [30].
مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
در این بخش پیشینه مختصری در رابطه با تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، اثرات مثبت و منفی درک آن، تاثیر آن بر بهبود بهرهوری صنعت AEC و … ارائه شده است.
مدلسازی اطلاعات ساختمان برای طراحی و اجرای بهینه و پایدار پروژههای عمرانی بیش از 20 سال است که صنعت ساخت و ساز را منقلب کرده است و افزایش تولید، بهرهوری، پایداری زیرساخت، کیفیت، کاهش هزینههای بازیافت و تکرار در صنعت ساختمانسازی را به همراه داشته است. ایجاد این بستر مناسب از طریق همکاری و ارتباطات موثر ذینفعان در پروژههای ساخت و ساز با استفاده از این تکنولوژی نوین پدیدار شده است. این راهبرد مهم در صنعت ساخت و ساز به خصوص در کشورهای اروپایی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، سیستم مدیریت، مدیریت پروژه، انعطاف پذیری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت پروژه، محیط زیست، ایالات متحده، مدیریت ساخت