منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، عملکرد سازمان، بانک انصار، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

: دارایی ملموس و دارایی ناملموس. آنچه تا چندی پیش مورد توجه سازمان ها بودکسب و بهینه سازی دارایی های ملموس مانند ماشین آلات و تجهیزات بود . اما امروزه سازمانها دریافته اند که دارایی ناملموس مانند سرمایه فکری، تجربیات، دانش سازمانی و اطلاعات موجب موفقیت و بقای آنها می شود و دارایی زیرساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد (طالبی و همکاران، 1392، 21). به طور کلی می توان گفت سازمانهای آینده سازمانهای دانش محور خواهند بود. سرمایه دانشی دارایی نهفته و پنهانی سازمانها است که با مدیریت و اداره آن می توان به مزیتهای رقابتی دست یافت . در واقع دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری به نظر می رسد. و شرط موفقیت سازمانها رسیدن به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است به نحوی که پیتر دراکر راز موفقیت سازمانها را در قرن 21 مدیریت دانش می داند (دانش فرد و ذاکری، 1388).
در نهایت می توان گفت امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی براي ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوري و بهبود عملکرد در سازمان به شمار می رود و در مقایسه با انواع دیگر داراییها، داراي این طبیعت منحصربه فرد است؛ زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود
و به واسطه ي تغییرات محیطی از قبیل جهانی شدن روزافزون رقابت، سرعت افول یا پیرشوندگی دانش و اطلاعات، پویایی نوآوريهاي محصول و فرایند و رقابت از طریق بازارهاي خرید، یک امر ضروري براي سازمان ها به حساب می آید (الوانی و همکاران، 1393، ص8).
1-2- بيان مسأله
دنیاي پویا و متغیر امروزي، در حال ورود به اقتصاد دانش محور است. در این اقتصاد، دانش و سرمایههاي فکري سازمان، جزء مهمترین داراییهاي سازمانی محسوب شده و یکی از منابع حیاتی براي کسب مزیت رقابتی در سازمانها هستند (فین و تورگیر1، 2008؛ اخوان و یزدی مقدم، 1392). علاوه بر این، دانش که به عنوان برترین و والاترین شکل اطلاعات شناخته می شود میبایست به شیوهاي مناسب مدیریت شده تا سازمان بتواند براي خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند (لاکشمن2، 2009). سازمان هاي موفق و کامیاب امروزي، سازمانهایی هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آن را به شیوههاي کاربردي براي بهبود فعالیت هایشان تبدیل کردهاند.
زمانی سازمانها به دنبال کسب و یافتن اطلاعات و دانش بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطلاعات و دادههای گوناگون روبرو هستند که در بسیاری از این موارد، اداره و بهرهبرداری صحیح از آن خود مسئله دیگری است. در عصر حاضر، برخورداری از اطلاعات و مدیریت دانش، به موقعیتی استوار برای ادامه حیات در سازمانهای پویا و نوآور تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت منوط به کسب، توسعه و بهروز بودن دانش فردی و سازمانی است. تا حدی که دانش جزئی از سرمایه تلقی میشود (صفرزاده و دیگران، 1391). از اینرو مدیریت هوشیار بر آن است که هر چه بیشتر و بهتر از ابزاری بهنام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرضه رقابتی، استفاده نماید. این امر مستلزم این است که سازمانها با ارج نهادن به مدیریت دانش، آنرا بهعنوان یک نیاز ضروری، جهت پیشگامی در عرصه رقابتی در زمره برنامههای الویتدار خود قرار دهد. اما اینکه چطور سازمان ها پروژه هاي مدیریت دانش را اجرایی کنند و اینکه چطور فعالیتهاي مدیریت دانش را در فرایندهاي عملیاتی سازمان بکار گیرند هنوز خیلی واضح نمی باشد .در سالهاي اخیر بسیاري از صاحبنظران به این موضوع توجه کرده اند که سازمانها به وسیله فعالیتهاي مدیریت دانش به راندمان مدیریتی بهتري دست یابند و اطلاعات صحیح و به موقعی به افراد منتقل کنند و همچنین سطوح رضایت مدیریتی را افزایش دهند. موفقیت سازمانها به طور فزاینده اي به این موضوع وابسته است که چطور سازمان می تواند به طور موثر دانش را بین کارکنان سطوح مختلف سازمانها جمع آوري ، ذخیره بازیابی کند (مامفوورد و لیکانان، 2004، 74).
عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای است که آنچه را شرکت تولید میکند، و نیز حوزههایی را که با آنها در تعامل است در بر میگیرد. بهعبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن اطلاق میشود (حقیقی و دیگران، 2011؛ صفرزاده و دیگران، 1391). همواره در اکثر سازمانها مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانهای خود هستند. عملکرد سازمان ترکیب گستردهای هم از دریافتیهای غیر ملموس مثل افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای ملموس مثل نتایج اقتصادی و مالی است. مدلهای گوناگونی تلاش کردهاند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. علاقه سازمانها به مدیریت دانش به خاطر تاثیر مثبت آن بر نتایج و سودآوری است. همچنین شواهدی وجود دارد که شرکت با قابلیت مدیریت دانش نوآوری و عملکرد بیشتری دارد (صفرزاده و دیگران، 1391). در حقیقت تاثیر دانش از طریق ایجاد تفکرات جدید در تولید و نوآوریهای عمومی است. دانش برای سازمان به تنهایی منبع مهمی نیست بلکه دانش برای عمل و بهبود عملکرد مهم است. به این ترتیب در قلب مدیریت دانش باید بهبود عملکرد را جستجو کرد.
امروزه رمز بقا و موفقیت بسیاری از سازمان ها ، مدیریت دانش افرادی است که آن را در اختیار دارند در صورتیکه سازمان ها از دانش موجود برای فعالیت های روزانه خود برخوردار نباشند و خودرا با آن هماهنگ نکنند چندان بقای حیات و وجود نخواهند داشت. این مهم برای سازمان های خدماتی مانند بانک ها که در آن رقابت عنصر مهم و حیاتی محسوب می شود از اهمیت بسیاری برخوردار می شود. این امر در حالی است که در مطالعات صورت گرفته بر مبنای تئوری های موجود در این زمینه مباحث مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی در عملکرد کارکنان به طور جداگانه ای موردبحث قرار گرفته است (سیلویو و چان، 2006، 302). اما تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارتباط بین مدیریت عملکرد سازمانی به طور مشخص و بخصوص در سازمانهای خصوصی محدود بوده که به منظور پر کردن این شکاف تحقیقاتی، انجام این پژوهش ضروری است.
بانک انصار از جمله بانک های خصوصی و تجاری در کشور است که ایجاد روش های نوین بانکداری و سرویس دهی به مشتریان مستلزم دانش نو و انتشار و توزیع آن می باشد. ضمن اینکه هر مطالعه ای که در این زمینه انجام گیرد از اهمیت قابل توجهی برای این بانک برخوردار است. و سؤال اساسی طرح حاضر آن است که تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد این بانک (بانک انصار) خصوصاًدر منطقه غرب تهران چگونه بوده است.
1-3 – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
بسیاري ادعا کردهاند به کمک فرایند مدیریت دانش کارا و اثرگذار، مدیریت دانش بر روي عملکرد سازمان موثر بوده است. از اینرو، مدیریت دانش بدون شک یکی از مهمترین مقدمات براي عملکرد سازمان است. عليرغم اينكه محققان تلاش كرده اند عملكرد سازماني را از طريق فراهم آوردن راهنماييهايي براي استراتژي هاي مناسب مديريت دانش تقويت كنند ، اين موضوع كه چقدر مديريت دانش بر عملكرد سازماني تأثير ميگذارند، هنوز به خوبي درك نشده است . هر چند مطالعات تجربي ارتباط بين مديريت دانش و عملكرد سازماني را مورد آزمايش قرار داده اند، اما نتايج بدست آمده تاكنون درهم آميخته شدهاند بهعبارت دیگر نتایج متفاوتی درباره زیر فرایندهاي مدیریت دانش، و عملکرد سازمان وجود دارد از اینرو بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانهای مختلف میتواند اهمیت داشته باشد.
از نگاه موسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری به وجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تامین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عواملی که میتوانند عملکرد بانکها و بصورت مشخص در این مطالعه بانک انصار، را تحت تاثیر قرار دهند موثر بوده و با توجه به رشد روزافزون بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنبال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه بهعنوان یک نیاز تلقی میشود.
از طرف دیگر سازمانهای خصوصی براي موفقيت و رقابت در محيط پر فراز و نشيب نياز به استفاده از استراتژي‌هاي قابل انطباق و هوشمندي را مشتمل بر رويه‌ها و فرآيندهاي مديريت دانش دارند. لذا مديريت دانش به عنوان يکي از راه‌هاي دستيابي به عملکرد مطلوب در سازمان‌ها براي موفقيت و رقابتي بودن در محيط امروزي الزامي است. که بانک انصار نیز با توجه به گسترش صنعت بانکداری نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین توجه به چگونگی اثرگذاری این مقوله بر عملکرد بانک انصار اهمیت دارد.
1-4- مدل مفهومی تحقیق
نمودار شماره (1-1) مدل مفهومی تحقیق
نوآوری در ارائه خدمات
کیفیت ارائه خدمات
سود دهی شرکت

توانایی تشخیص و تسهیم دانش موجود در سازمان
(تسهیم دانش)
توانایی ایجاد دانش جدید (ایجاد دانش)
فرهنگ تشویق و تسهیم دانش (فرهنگ تشویق)
پاداش دهی به یادگیری و دانش ایجاد کننده ارزش
(پاداشدهی به یادگیری)

منبع: زاک و همکاران (2009)، باورصاد و دیگران (1389)
با توجه به مطالعات موجود در این زمینه در این تحقیق به دنبال این هستیم که رابطه بین متغیرهایی که توان تبیین بیشتری برای مدیریت دانش دارند (مثل توانایی تشخیص و تسهیم دانش موجود در سازمان، توانایی ایجاد دانش جدید، فرهنگ تشویق و تسهیم دانش، و پاداش دهی به یادگیری و دانش ایجاد کننده ارزش) و متغیرهایی که می توانند عملکرد سازمان را تبیین کنند (مثل نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، سود دهی شرکت و …) را بررسی کنیم. چارچوب مفهومی مدل مورد نظر در نمودار شماره 1-1 نمایش داده شده است.
1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف اصلی
• بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شعب بانک انصار در غرب تهران
1-5-2- اهداف فرعی
• بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات
• بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات
• بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سودآوری شرکت

1-6- فرضیه های پژوهش
1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش
• بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی پژوهش
• بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
• بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
• بین مدیریت دانش و سودآوری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-7 روش شناسی تحقیق
1-7-1 نوع روش تحقیق
روش تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و همبستگی می باشد.
1-7-2 روشهای گردآوری داده ها
اطلاعات اولیه برای انجام تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای ( ابزارهای اکتشافی کتابخانه ای، همچون کتابها، مقالات، پایان نامه ها و متون دیجیتال) به منظور کسب اطلاعات پیرامون مفاهیم مطرح شده در تحقیق، حاصل شد و بر این اساس اهداف و فرضیات تحقیق تدوین گردید.
در اطلاعات تکمیلی از روشهای غیر کتابخانه ای- روش میدانی و ابزارهایی مثل مصاحبه با صاحب نظران و اساتید و همچنین پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد.
1-7-3 روش تجزیه تحلیل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل داده‌ها در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف پرداخته و و تعیین روابط بین متغیرها و همچنین اثرات متغیرهای وابسته/ مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. بر اساس ارتباط بین متغیرها نیز از نوع همبستگی بوده و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع پژوهشهای مقطعی است. همچنین این تحقیق بر اساس هدفی که دارد از نوع پژوهشهای کاربردی است.
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی پژوهش
عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای است که آنچه را که شرکت تولید میکند و نیز حوزههایی را که با آن در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، کیفیت ارائه خدمات، بانک انصار، سودآوری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دانش ضمنی، دانش سازمانی، داده ها و اطلاعات، روش شناسی