منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

داری وجود دارد. به عبارت دیگر با بکارگیری مدیریت دانش عملکرد سازمان بهبود می یابد. همچنین اجزای مدیریت دانش شامل تشخیص دانش، تحصیل ، تسهیم، توسعه، بکارگیری و نگهداری دانش نیز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.

2-3-2 پیشینه تحقیقات خارجی
1. گلد55 و همکاران (2001) در مطالعهای به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پرداختند.آنها در این مطالعه در پی این بودند که توانایی مدیریت دانش را بر روی بهبود عملکرد سازمانی تایید کنند. در این مطالعه از یک نمونه 300 تایی از مدیران اجرایی استفاده شد. آنها در مطالعهي خود تکنولوژي، ساختار و فرهنگ سازمان را به عنوان زیرساختهاي مدیریت دانش معرفی کرده و در نهایت ساختار فرایند مدیریت دانش را به صورت فرایند اکتساب، تبدیل، بکارگیري و نگهداري دستهبندي کردند. نتايج این مطالعه نشان داد جمعآوري و تسهيم دانش جديد ميتواند براي سازمان مزيت رقابتي فراهم كند و در نهايت موجب افزایش عملكرد سازمان شود.
2. داروچ56 (2005) رابطه مدیرت دانش و عملکرد سازمان را در شرکتهایی که بیش از 50 کارمند در نیوزلند داشتند را مورد بررسی قرار داد. وي در این مطالعه از معیارهاي داخلی و مقایسهاي مالی و غیر مالی براي سنجش عملکرد شرکت استفاده کرد. نتایج تحقیق وي نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان وجود دارد. وي همچنین نتیجه گرفت که اکتساب دانش خود به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد و تاثیري غیر مستقیم دارد.
3. تسانگ هو (2009) به بررسی رابطه بین توسعه مدیریت دانش و عملکرد پرداخته و مدل تحقیق وی از دو متغیر مستقل ویژگی های سازمانی و توسعه مدیریت دانش تشکیل شده که چهار عامل استراتژی و رهبری، فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارزیابی را در راستای توسعه مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص عملکرد فرآیند مدیریت دانش و در نهایت شاخص عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است. مطابق نتایج این تحقیق فاکتور استراتژی و رهبری به عنوان مهمترین عامل موثر بر شاخص عملکرد فرآیند مدیریت دانش مطرح است و شاخص عملکرد خلق دانش و درونی سازی دانش رابطه مثبت و مشخصی با شاخص عملکرد مالی دارد.
4. زاک و همکاران (2009) به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان در بین دو گروه از مدیران در آمریکا و کانادا پرداختند. آنها در این مطالعه باستفاده از یک نمونه 88 تایی به تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی پرداختند. آنان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معنیداری دارد و همچنین مدیریت دانش با واسطهگري عملکرد سازمان با عملکرد مالی سازمان نیز مرتبط است.
5. کارولینا و آنجل57 (2011) به بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد پرداختند. جامعه اماری این پژوهش را 310 شرکت اسپانیایی تشکیل میداد. آنها در این مطالعه به منظور گردآوری اطلاعات از روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده کردند. آنان در این مطالعه نتیجه گرفتند که دو استراتژی مدیریت دانش مدون و شخصی میتواند بر روی عملکرد سازمانها بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق افزایش توانایی نوآوری اثر گذار باشد.
جدول شماره (2-3) خلاصه پیشینه ادبیات تحقیق
پیشینه ی تحقیق در داخل کشور (مطالعات داخلی)
ردیف
سال
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق
1
1391
محمد علی قنادها
تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با توجه به نقش چرخه حیات دانش
نتایج تحقیق مبین آن است که اثر استراتژی شخصی سازی در مرحله تجاری به مراتب بیشتر از استراتژی کد گذاری می باشد.

2
1391
بدری آذرین و همکاران
تحلیل رگرسیونی رابطه بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه معادله پیش بینی عملکرد منابع انسانی برابر با 69/59، تشخیص دانش 201/0، تحصیل دانش 428/0و تسهیم دانش 016/0 بدست آمد و همانطور که نایج نشان می دهد تحصیل دانش بیشترین تاثیر را در پیش بینی میزان عملکرد منابع انسانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی دارد.

3
1390
یوسفی و همکاران
تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری
نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر آماری بین مدیریت دانش و نوآوری محصول، نوآوری فرایند، نوآوری تدریجی و نوآوری بنیادی رابطه معناداری وجود دارد. از اینرو آنان بیان کردند که توجه بیشتر به مدیریت دانش باعث افزایش نوآوری در آنها میشود.
4
1388
جورابچی و خسروی
مدیریت دانش و تاثیر آن در موفقیت مدارس و استفاده از آن در عملکرد دبیران
نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه میزان آشنایی دبیران با مولفههای مدیریت دانش (کشف و خلق دانش، بکارگیری مشارکت دانشآموزان توسط دبیران، به اشتراک گذاشتن دانش دانشآموزان توسط دبیران، استفاده از تکنولوژی و ارزیابی دبیران از دانشآموزان) بیشتر باشد، میزان دستیابی آنها به مولفهها بیشتر است و موجب افزایش عملکرد آنها میشود. نتایج آنان همچنین نشان داد که 18 درصد واریانس عملکرد دبیران از طریق مولفه کشف و خلق دانش، 14 درصد از طریق مولفه مشارکت در دانش، 13 درصد سازماندهی دانش، 7 درصد کاربرد دانش، 11 درصد عملکرد دانش و 15 درصد واریانس عملکرد دبیران از طریق مدیریت دانش تبیین میشود.
5
1388
میرزا پور
رابطه مدیریت دانش و عملکرد در سازمانها
نتایج پژوهش بیانگر آن است که میان مدیریت دانش و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با بکارگیری مدیریت دانش عملکرد سازمان بهبود می یابد. همچنین اجزای مدیریت دانش شامل تشخیص دانش، تحصیل ، تسهیم، توسعه، بکارگیری و نگهداری دانش نیز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد
پیشینه ی تحقیق در خارج از کشور (مطالعات خارجی)
ردیف
سال
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق
1
2001
گلد و همکاران
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
نتايج این مطالعه نشان داد جمعآوري و تسهيم دانش جديد ميتواند براي سازمان مزيت رقابتي فراهم كند و در نهايت موجب افزایش عملكرد سازمان شود.
2
2005
داروچ
رابطه مدیرت دانش و عملکرد ساز مان
نتایج تحقیق وي نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان وجود دارد. وي همچنین نتیجه گرفت که اکتساب دانش خود به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد و تاثیري غیر مستقیم دارد.
3
2009
تسانگ هو
رابطه بین توسعه مدیریت دانش و عملکرد
مطابق نتایج این تحقیق فاکتور استراتژی و رهبری به عنوان مهمترین عامل موثر بر شاخص عملکرد فرآیند مدیریت دانش مطرح است و شاخص عملکرد خلق دانش و درونی سازی دانش رابطه مثبت و مشخصی با شاخص عملکرد مالی دارد.
4
2009
زاک و همکاران
رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان
نتایج نشان می دهد که که مدیریت دانش با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معنیداری دارد و همچنین مدیریت دانش با واسطهگري عملکرد سازمان با عملکرد مالی سازمان نیز مرتبط است.
5
2011
کارولینا و انجل
تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد
نتایج نشان می دهد که دو استراتژی مدیریت دانش مدون و شخصی میتواند بر روی عملکرد سازمانها بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق افزایش توانایی نوآوری اثر گذار باشد.

2-4 معرفی سازمان مورد مطالعه
2-4-1 تاریخچه بانکداری ایرانی
گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را باشروع فعالیت شعب بانکهای خارجی در ایران می‌دانند، با اين حال قبل از مشروطیت و پيش از آنكه قبل از این که بانکهای خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، در سال 1258 شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب (از صرافان آن زمان) پیشنهاد تأسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد كه متاسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.
در سال 1266 شمسی، نخستين موسسة بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل با روش‌های بانکی جدید که بر اثر قرنها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود، شروع به کار نمود. این موسسه که با فعالیت‌های خود پایه‌های اساسی بانکداری جدید را درایران استوار کرد، شعبة بانک جدید شرق بود که اساساً انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا (هندوستان ) فعالیّت داشت.
این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و در اندک زمانی، فعالیت خود را گسترش داد و در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر به ایجاد شعبه اقدام نمود. عملیات بانک از هر نظر در ایران تازه و بی سابقه بود و در نتيجه از همان ابتدای کار با موفقیت رو به رو شد. افتتاح حساب جاری و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعالیت‌های این بانک بود. اقدام دیگر این بانک، انتشار نوعی اسکناس به وسیلة شعبة مرکزی خود در تهران و به شکل حواله‌های پنج قرانی به عهدة خزانه دار بانک بود. این حواله‌ها تا حدودی بین مردم رواج پیدا کرد و در معاملات کوچک روزانه مورد استفاده قرار گرفت. حواله‌های مزبور به محض ارائه به بانک قابلیت تبدیل به مسکوک نقره داشت. در حالی که هنوز بیش از دو سال از تأسیس بانک جدید شرق نگذشته و با آنکه فعالیت‌های آن با موفقیت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهی با امتیاز مخصوص از دولت ایران تاسیس و کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را در سال 1269 شمسی خریداری کرد و به عملیّات آن در ایران خاتمه داد.
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی که در سال 1267 شمسی از طرف دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر داده شد، تأسیس گردید. این بانک می‌توانست علاوه بر فعالیت‌های بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و در همان حال صندوق‌داری دولت ایران در داخل و خارج از کشور در مقابل کارمزد به این بانک واگذار شده بود.
بانک شاهنشاهی مبادرت به چاپ و انتشار اسکناس كرد و اين امر تا سال 1309 ادامه داشت. در اين سال امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. اسکناس‌های منتشره توسط این بانک تأتیر 1311 یعنی 3 ماه پس از انتشار اسکناس‌های بانک ملی ایران جریان داشت. بانک استقراضی ایران نیز در سال 1269 توسط یکی از اتباع روسیه تزاری تأسیس شد، ولی در مجموع عملکرد قابل قبول و موفقی نداشت.
همه آنچه که ذکر شد مربوط به فعالیت بانکهای خارجی از طریق شعبه‌هاي خود در ایران بود. این بانکها تا مدّت‌ها، در عرصة پولی و اعتباری کشور یکه تازی می‌کردند. اما نخستين بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال 1304 شمسی با نام بانک پهلوی قشون به منظورانجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی كارمندان ارتش تأسیس شد .
این بانک بعدها بانک تعاونی سپه نامیده شد. سرمایه این بانک از محل وجوه بازنشستگی افراد ارتش تأمین می‌شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1332 تصویب كرد که، از تاریخ 21 بهمن 1332، بانک سپه به صورت شرکت سهامی با سرمایه 370 میلیون ریال تماماً پرداخت شده برای مدت نامحدود به ثبت برسد. گرچه هدف اساسی از تأسیس این بانک، انجام امور مالی ارتش بود، با اين حال بانک سپه با ایجاد تدریجی شعب در شهرستان‌های مهم کشور به انجام خدمات بانکی برای سایر قشرهاي جامعه پرداخت.
در سال 1301 بانک عثمانی و در سال 1305 مؤسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.
در سال 1285 تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال 1300 با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاش‌هایی براي تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به‌نتیجه نرسید، سرانجام در 14 اردیبهشت 1306 شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس كند. در خرداد 1307، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید، و در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نوآوری سازمان، مزیت رقابتی، نوآوری سازمانی، یادگیری سازمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، بانک مرکزی، بانک انصار، تکنولوژی اطلاعات