منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، زیرساخت ها، کسب و کار، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

دارند این سازمان ها را می توان کاملاً از یکدیگر متمایز دانست.

2-2-16- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
در ادبيات مربوط به عوامل كليدي موفقيت، تعاريف زيادي از آن ارائه شده است. يكي از مهمترين تعاريف مربوط به روكارت39 است . به زعم وي عوامل كليدي موفقيت عبارتنداز: تعداد محدودي از حوزه هاي فعاليت كه عملكرد رقابتي موفقيت آميزي در پي خواهند داشت. در تعريف ديگري برونو و ليدكر28 اظهار ميدارند كه عوامل كليدي موفقيت عبارتند از : مشخصه ها، شرايط يا متغير هايي كه اگر درست مديريت شوند مي توانند اثر قابل ملاحظه اي بر موفقيت موضع رقابتي سازمان داشته باشند . در عوض، پينتو و اسلوين29 عوامل كليدي موفقيت را عواملي مي دانند كه به طور قابل ملاحظه اي شانس اجراي پروژه ها را بهبود مي بخشند. در حوزه مديريت استراتژیک، تعريف عوامل كليدي موفقيت از جامعيت بيشتري برخوردار بوده و نشان دهنده يك پيوند ايده آل بين شرايط محيطي و مشخصه هاي كسب و كار است. اسكيرم و آميدن30 در خصوص پياده سازي مديريت دانش هفت عامل كليدي را شناسايي كردند . اين عوامل عبارتند از :
الزام مستحكم به كسب و كار، معماري وچشم اندار، رهبري دانش، فرهنگ تسهيم و خلق دانش، يادگيري مستمر، زيرساخت فن آوري توسعه يافته، و فرآيندهاي دانش سازماني .
مطالعه ديگر ي براي شناسايي عوامل كليدي موفقيت توسط هلسپل و جوشي31 انجام شده است . در ابتدا، آنها با مطالعه ادبيات مديريت دانش، دسته اي از عوامل را استخراج كرده و در نهايت با تكنيك دلفي در جامعه خبرگاني متشكل از هيات بين المللي از متخصصان و دست اندركاران مديريت دانش بود، عوامل شناسايي شده را مورد ارزيابي قرار دادند . آنها سه طبقه اصلي از اثرگذارها (مديريتي، منابع، و محيطي) را كه عوامل كليدي در درون هر يك از اين اثرگذارها قرار دارد، معرفي كردند . اثرگذارهاي مديريتي داراي چهار عامل كليدي اصلي است كه عبارتند ا ز: هماهنگي، كنترل، رهبري و سنجه ها؛ اثرگذارهاي منابع متشكل ازدانش، افراد، منابع مالي وغيرمالي است؛ در حالي كه اثرگذارهاي محيطي مشتمل بر رقابت، بازارها، اضطرار زماني، جو اقتصادي و دولتي است .
داونپورت و همكاران32، يك مطالعه اكتشافي درسي و يك پروژه مديريت دانش در بیست و چهار شركت انجام دادند . هدف اين مطالعه گسترده تعيين عوامل كليدي مرتبط با پياده سازي مديريت دانش بود . آنها از ميان 18 پروژه موفق، هفت عامل كليدي موفقيت را شناسايي كردند كه عبارت بودند از :
ارزش صنعت، زبان و هدف مشترك، ساختار دانش انعطاف پذير و استاندارد، كانال هاي چندگانه براي انتقال دانش، فرهنگ دانش پسند، زيرساخت سازماني و فني، اقدامات انگيزشي، و حمايت مديريت ارشد. چريدس و
همكاران33 عوامل كليدي گوناگوني را براي پياده سازي موفقيت آميز مديريت دانش در حوزه هاي وظيفه اي سازمان شناسايي كردند كه استراتژي، مديريت منابع انساني، فن آوري اطلاعات، بازاريابي، و كيفيت از عوامل كليدي آنها بود . در تحقيقي كه توسط هونگ وهمكاران34در خصوص عوامل كليدي موفقيت در بكارگيري سيستم مديريت دانش براي صنعت داروسازي انجام شده است، هفت عامل درموفقيت سيستم مديريت دانش
مورد شناسايي قرار گرفته است كه عبارتند از :
1) استراتژي الگوگيري وساختار دانشي اثربخش؛ 2) فرهنگ سازماني؛ 3) زيرساخت سيستم اطلاعاتي؛ 4) درگيري و آموزش افراد؛ 5 ) رهبري و تعهد قوي مديريت ارشد؛ 6) محيط يادگيري وكنترل منابع؛ و 7 )
ارزيابي از آموزش حرفه اي و كار تيمي .
2-2-17- چارچوب مفهومی استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش( 35CKMS )
2-2-17-1- سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش
گام نخست در اجرای برنامه های مدیریت دانش، شناسایی وضعیت موجود سازمان می باشد. غالباَ به دلیل نبود مجموعه ای از پیش نیازهای ضروری، استفاده از چنین فرآیندی ( مدیریت دانش) به جای اینکه سودی را برای سازمان ها در پی داشته باشد، آنها را دچار پرداخت هزینه اضافی خواهد کرد. در نتیجه در وهله نخست، سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش امری ضروری است.
2-2-17-2- ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز مدیریت دانش
گام دوم در چارچوب مفهومی مورد نظر ایجاد زیر ساخت های لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش می باشد. زیر ساخت های پنج گانه مورد نیاز به شرح زیر است:
2-2-17-2-1- ساختار سازمانی دانش مدار
محیط های پویا و متغیر کنونی الزاماتی را می طلبد که ساختارهای سازمانی سنتی و سلسله مراتبی توان برآورده ساختن آن را ندارند. در واقع نیاز امروز سازمان ها به ساختارهایی است که غیر سلسله مراتبی و تخت بوده و به جای وظیفه مداری ، فرآیند محور باشند. علاوه بر سه بعدی که در تجزیه و تحلیل ساختارهای گذشته مورد نظر بوده اند. ابعاد تازه ای نیز به آن اضافه گشته، نظیر روابط غیر رسمی، روابط عاطفی فراگیر، روابط تعاملی برون ‏
گرا و اعتماد محوری و…، تیم سازی نیز یکی دیگر از ویژگی های ساختارهای سازمانی است که اجازه خلق و اشتراک دانش را در درون ساختار می دهد. سازمان ها به منظور برآورده ساختن نیاز محیطی، و نیز دانش مدار شدن، ساختاری متناسب با این ویژگی ها را باید طراحی کنند.
2-2-17-2-2- آموزش و تربیت نیروی انسانی دانش مدار
از آنجا که دارایی های فکری سازمان در درون اذهان کارکنان قراردارد، لذا پروراندن این اذهان، و تربیت این افکار به منظور توسعه و بسط دانش و توان خلق و زایش ایده های تازه از زیرساخت های مهم و اساسی مدیریت دانش محسوب می گردد.
2-2-17-2-3- فرهنگ سازمانی دانش محور
مديريت دانش شامل اين بوده که امروزه انجام کليه امور مستلزم انجام فعاليتهاي دانش محور بوده و کارکنان هم بايد به دانش محوري تجهيز شوند تا فرايندهاي سازماني هم بر اساس دانش طراحي شوند و در نهايت مصرف کنندگان دانش مدار بتوانند بنحو شايسته از خدمات سازمان بهره ببرند. در بسياري از کشورها مديريت دانش و بکارگيري تکنولوژي توانسته است مشکلات زيادي را از پيش روي سازمانها بردارد، نمونه از اين سازمانها را ميتوان دولتهاي الکترونيکي بيان کرد که کليه وزارتخانه ها و سازمانها و شرکت هاي زير مجموعه با بکارگيري از سيستم هاي الکترونيکي خدمات خود را ارائه ميکنند که در کشور ما نيز اين امر در حال تحقق مي باشد بديهي است که در اين گونه سازمانها مراجعه افراد به سازمانها به حداقل ميرسد و افراد با استفاده از رايانه و نرم افزارها و سخت افزارهاي جانبي و همچنين بکار گيري از سامانه هاي بانکي و سيستم پست درخواست خود را ارائه و خدمات مورد نياز را دريافت مي نمايند. در بسياري از موارد نيز به راحتي از طريق رايانه محل سکونت ميتوانند به امور خود بپردازند، بدون اينکه نياز به طي مسافت براي مراجعه به سازمان باشد بهر حال سازمانهاي دانش محور در زمان کوتاهي تأثيراتش را بر محيط زيست و فرهنگ جامعه نشان خواهند داد.(سامان مهدیخواه، 1387،ص 6)
2-2-17-2-4- فناوری اطلاعات
یکی دیگر از زیر ساخت های اصلی مدیریت دانش، فناوری اطلاعات می باشد. امروزه با وجود حجم وسیع اطلاعات سازمانی، سازمان ها از فقدان دانش رنج می برند. در واقع این زیر ساخت توان دسترسی، سریع و به موقع را به اطلاعات میسر می سازد. دو کارکرد اصلی آن نیز یکی هنگام تشکیل حافظه سازمانی و مستند سازی تجارب و مهارت هاست و دیگری به هنگام به اشتراک گذاری دانش که با از بین بردن فواصل جغرافیایی، بر روی وب و اینترنت امکان تبادلات دانشی را برای اعضای دور و نزدیک سازمان فراهم می کند.
2-2-17-3- هدف گذاری در سطح کسب و کار
به منظور تعیین و برقراری اهداف در سطح کلان و تجاری بایستی با دیدی وسیع و همه جانبه به دنبال درک این نکته باشیم که هدف غایی سازمان ما چیست؟ بر طبق نظر محققین اثر بخشی سازمان ها در بلند مدت منوط به بقای آنهاست. و نیز هدف از به کارگیری دانش، خلق مزیت رقابتی پایدار به منظور تضمین حفظ وضعیت کنونی و یا ارتقاء جایگاه سازمان می باشد. در کنار دستیابی به این هدف مهم و اساسی ترین دستاورد دانش برای سازمان، دو هدف فرعی تر نیز وجود دارد که محقق نمودن آنها حصول به هدف اصلی را در پی خواهد داشت. این دو، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمان می باشند.
2-2-17-4- مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
اما پیش از شروع به انجام اقدامات مدیریت دانش و پس از ایجاد زیر ساخت های دانش و هدف گذاری، بایستی بر روی فرآیندها و ساختارهای سازمانی، بررسی مجدد به شیوه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار صورت گیرد. در واقع پس از شناسایی وضعیت فعلی سازمان در گام اول و در حین ابعاد زیرساخت ها در مرحله دوم، متوجه کاستی های سازمان خواهیم شد، لذا به منظور برآورده ساختن اهداف می باید فرآیندهای کاری را مورد بازنگری قرارداد تا از آماده بودن این فرآیندها و کارکرد صحیح آنها اطمینان یافت. انجام این وظیفه در گام چهارم و توسط مهندسی مجدد صورت می گیرد.
2-2-17-5- اقدامات مدیریت دانش
در واقع اقدامات مدیریت دانش، شامل به راه اندازی و استقرار چرخه عمومی مدیریت دانش در سازمان می باشد. در این بین مستند سازی تجارب و مهارت ها به منظور تبدیل دانش نهان و ضمنی به دانش آشکار و صریح، عنصری مهم و حیاتی تلقی می گردد. اما به لحاظ حساسیت و مهم بودن ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، این بعد به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-17-6- ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش
هنوز ماتريس ارزيابي تمام عيار و كاملي در تحقيقات براي سنجش ميزان موفقيت مديريت دانش در سازمان وجود ندارد، اما در عمل معيارها و روش هاي ارزيابي مختلفي وجود دارد. در كنار معيارهايي چون تعداد اختراعات، علائم تجاري، حق ثبت و اسرار تجاري جنبه هاي ديگري از كاربرد دانش نيز وجود دارد. روش هاي معمول و سنتي ارزيابي مالي، مناسب نيستند، زيرا سرمايه نامشهود را دارايي تلقي نمي كنند بلكه آنها به طور كلي سرمايه مشهود را به عنوان بدهكار در ستون بدهي حقوق و دستمزد پرداختي به كاركنان بابت مهارت وتجربه آنها لحاظ مي کنند. در حال حاضر، توسعه و تدوين رويه هاي حسابداري براي تعيين ارزش دارايي هاي نامحسوس سازمان و همين طور ايجاد مدلهاي سرمايه نامشهود به گونه اي كه سرعت نوآوري و توسعه شايستگي هاي محوري را تعيين كند، ضروري مي باشد. ( احمدی و صالحی،1388،ص330 )

2-2-18- تئوریهای مدیریت دانش
2-2-18-1- تئوری مدیریت دانش جامع ( CKMT )
این تئوری به منظور ایجاد کارایی و موفقیت کارآفرینان به روش سیستماتیک‏، توسط ویگ (1999) ارائه شد.
مفروضات مدیریت دانش جامع به شرح زیر هستند ( ابطحی و صلواتی، 1385،ص 38-37 ) :
• شناسایی و درک این مسأله که سرمایه های هوشی( دانش) برای خلق، حفظ و در دسترس قراردادن دانش برای پارادایم خدمات و تولیدات رقابتی، ضروری هستند.
• تهیه و تبدیل دانش، فعالیتی ضروری است و در بافت سازمانی باید به طور دائم بازسازی شود.
• تمام دارایی های دانش (سرمایه هوشمند) باید به طور مداوم و با پشتکار و جدیت عنداللزوم، باید اعمال قدرت کنند.
• فرآیندها و روابط مدیریت دانش نیاز به حمایت گسترده کارآفرینان و رهبری دارد و زیرساخت های لازم برای آن باید در سازمان ایجاد شود.
• تشویق و ترویج حمایت از دانش.
• ایجاد درک مشترک.
• عمل مشاوران و مدیران دانش جامع باید شناسایی و حفظ عوامل مرتبط با دانش متمرکز گردد.
• باید بدانیم که یادگیری عملی ضروری است.
• دانش و منابع ( دانش حرفه ای فنی، اطلاعات و سایر منابع ضروری در دسترس کارکنان باشد).
• فرصت ها ( فرصت برای کارکنان جهت استفاده از توانایی ها و ظرفیت های خود) .
• سهولت ( محیط کار کنان امن باشد ) .
• انگیزه ( کارکنان برای عمل هوشمندانه برانگیخته شوند).
2-2-18-2- تئوری مدیریت دانش تیمی ( ‏‏‏TKMT )
تئوری مدیریت دانش تیمی براین فرض استوار است که کار تیمی می تواند دانش را مهار کند و مکانیزمی را برای سازماندهی و پیش بینی آن فراهم کند. مفروضات مدیریت دانش تیمی موارد زیر می باشند ( ابطحی و صلواتی، 1385، 40-39 ) :
• برای درک قدرت مدیریت دانش نیاز به تشکیل تیم است.
• کار تیمی قدرت دریافت واقعیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دانش حرفه ای، نهاد اجتماعی، دانش آشکار، میان رشته Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، انتقال دانش، چرخه مدیریت دانش، ایجاد دانش