منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، نیروی انسانی، مدیریت پروژه، مهندسی ارزش

دانلود پایان نامه ارشد

ی نمونه و روش نمونه گیری
دربین جامعه آماری که در ابتدا گفته شد 50 نمونه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب خواهد شد. در این میان حجم نمونه 50-100 متخصص در نظر گرفته شده است.
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به اینکه روش پژوهش توصیفی– پیمایشی می باشد از روش آمار توصیفی استفاده می شود زیرا آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می کند. بدین ترتیب که از طریق به دست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیرهای مورد مطالعه را توصیف می کند.

فلوچارت گام به گام فرایند تحقیق

فصل دوم: پیشینه و مفاهیم نظری تحقیق

مقدمه
در سالهای اخیر گرایش رو به رشدی در صنعت ساختمانسازی به وجود آمده است که این امر به خودی خود تاثیر به سزایی در استفاده از دادههای جزئیتر در طراحي ساختمانها گذاشته است. بکارگیری این داده های جزئی برای طراحی جزئیات ساختمانها، پیش از فرآیند طراحی کلی مورد نياز است. مدلسازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار سیستم BIM به عنوان یک فرآیند مهم طراحی ساختمان و به منظور تامین این نیاز پدید آمده است.
طی چندین دهه گذشته، مهندسان عمران و مکانیک، معماران و پیمانکاران و … برای طراحی ساختمانها از منابع کتابخانهای موجود و بیشتر براساس نقشههاي دوبعدی استفاده نمودهاند. به گونهای که این نقشهها و طرحها عمدتاً توسط تولیدکنندگان محصولات ساختماني و بیشتر برای دادههای ژئومتریکی تامین میشدند و بدین طریق محصول را توصیف مینمودند. 
تغییر الگو در صنعت ساختمان، با دور شدن روند طراحیها از نظر زمانی و مکانی نسبت به زمان و مکان واقعی پروژههای ساخت و ساز، بحرانیتر نیز شده است. این موضوع مهم نشاندهنده مشکلات منحصر بفرد و پیچیدهتر در رابطه با ارتباطات و مدیریت ناشی از دوری از سایت اصلی ساخت و ساز در کارهای اجرایی و ساختمانسازی است. از اینرو پیشبینی روند سازمان یافتهی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان که در سالهای اخیر پا به عرصه صنعت ساخت و ساز گذاشته است، علیرغم نوپا بودن میتواند بسیاری از معضلات و مشکلات پیش روی سیستمهای طراحی ساختمانها را در سطوح کلان مدیریتی از میان بردارد.
از سویی دیگر توجه بدین مسئله که مدلسازی اطلاعات ساختمان می تواند نقش بسیار مهمی در مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی و کاهش دوباره کاری ها داشته باشد، متخصصان این صنعت را هرچه بیشتر در استفاده از این فناوری مشتاق می سازد.
شاخص های اصلی ارزیابی موفقیت در مدیریت پروژه شامل سه شاخص زمان، هزینه و کیفیت می باشد. در این ارتباط موضوع تغییرات و دوباره کاری ها (که در مواقعی اجتناب ناپذیر است) یکی از مواردی است که می تواند موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. تجارب طراحان،کارفرمایان و پیمانکاران حاکی از آن است که تغییرات در فاز اجرایی پروژه می تواند سبب ایجاد مشکلاتی شود و موفقیت پروژه را با چالش روبه رو سازد. این تغییرات ممکن است در جریان کار وقفه ایجاد کرده ،بر کیفیت محصول تاثیر گذارد و موجب افزایش هزینه ها شود. تمامی این عوامل می تواند منشاء بروز مشکلات و ادعاهای قراردادی شود. کنترل و کم کردن تاثیرات منفی این عوامل توسط مدیریت تغییرات ،می تواند قدم موثری در جلوگیری از به هدر رفتن منابع مالی ،نیروی انسانی و زمان باشد[41].
تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند.
بنابراین در بخش اول این فصل از پژوهش، تلاش خواهد شد تا به شناسایی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت پرداخته شود، در بخش دوم پس از ارائه تعاریفی از مدلسازی اطلاعات ساختمان به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته و در نهایت در بخش آخر فصل کاربردها و مزایای این سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول: بررسی علل تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت
تحقیقات در انگلیس نشان می دهد که بیش از یک سوم کارفرماها از عملکرد پیمانکاران در حفظ هزینه ها و زمان برنامه ریزی شده، حل مشکلات و تحویل پروژه ها با کیفیت مورد نیاز ناراضی هستند . همچنین بیش از یک سوم کارفرماها از عملکرد مشاور در هماهنگ کردن تیم طراحی ،ارائه سریع و قابل اعتماد خدمات و ایجاد ارزش برای سرمایه، ناراضی هستند . این نارضایتی به این دلیل است که در صنعت ساخت و ساز بیش از 50% پروژه های ساخت، درگیر تاخیر و افزایش هزینه هستند و بیش از 30% از پروژه های تکمیل شده با مشکلات و نواقص همراه هستند، علاوه بر این، حدود 30% از ساخت و ساز ها با دوباره کاری همراه هستند [43].
بررسی ها نشان می دهد که تغییرات و دوباره کاری ها ، بیشترین هزینه های اضافی را بر پروژه تحمیل می کند. چنانکه در کانادا ،هزینه تغییرات و دوباره کاری ها 10% کل هزینه پروژه و 25% هزینه فاز ساخت (اجرا) را دربر می گیرد. در استرالیا طبق یک تحقیق انجام شده ،هزینه های مستقیم تغییرات و دوباره کاری ها 4/6 % ارزش کل پروژه و هزینه های غیر مستقیم آن، 9/5 % ارزش کل پروژه است . در کشور سوئد ، دوباره کاری ها 4/4 % ارزش ساختمان را شامل می شود که زمان کار را معادل 1/7 % اضافه می کند [41].
با توجه به مطالب و نتایج بیان شده ،می توان مشاهده کرد که دستورات تغییر در پروژه های بزرگ نقش اساسی و مهم داشته و می توانند بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و یا منفی اعمال کنند. به خصوص در فاز اجرایی پروژه ( با توجه به گردش بالای منابع و تعداد بالای دستورات تغییر در پروژه های ساخت ) نیاز به بررسی و مدیریت تغییرات بیش از پیش قابل مشاهده است.
تغییرات در پروژه
تغییر در پروژه های ساخت و ساز بسیار رایج بوده و به احتمال زیاد از منابع مختلف، به علل مختلف و در هر مرحله ای از پروژه اتفاق می افتد که ممکن است تاثیرات منفی قابل توجهی بر روی مواردی مانند هزینه ها و تاخیرات برنامه داشته باشد. تغییرات بحرانی ممکن است تاخیرات متوالی در برنامه پروژه ، برآورد مجدد از بیانیه کار و مطالبات اضافی از تجهیزات، مواد، نیروی انسانی و اضافه کاری ، به دنبال داشته باشد [44].
موضوع تغییر یک موضوع عمومی است اما علل ظاهری تغییر توضیحی است که در دستور تغییر میآید. علت واقعی و ریشه ای تغییر می تواند بسیار متفاوت با آنچه در دستور تغییر نوشته شده باشد. کارفرمایان و پیمانکاران به طور فزاینده ای با معنی الزامات قانونی تغییرات و تکنیک های مدیریتی که اثرات آن را کم کند درگیر هستند [41].
تغییرات می تواند توسط تمام گروه ها در روند ساخت و ساز آغاز شده باشد. با این حال همه تغییرات باید توسط کارفرما، قبل از اجرا به تصویب رسیده باشد. خلاصه شروع سفارشات تغییر به شرح زیر است:
مالک می تواند درخواست یک تغییر را سفارش دهد و معمولا دامنه تغییر می کند.
مهندس ممکن است به دلیل شرایط مختلف سایت یا تجدید نظر در مقررات دولتی و غیره یک تغییر را ایجاد کند.
مدیریت پروژه شرکت یا شخص ممکن است تغییر ایجاد کند و سرچشمه آن معمولا در برنامه است.
پیمانکار ممکن است به دلیل اشتباهات طراحی،مهندسی ارزش و یا اشتباه در پیش بینی نیازها تغییری ایجاد کند [44].
انواع تغییرات معمول در پروژه
تغییرات را می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد که به هدف ما از طبقه بندی بستگی دارد. تغییرات در پروژه های ساخت و ساز را می توان بر اساس علت طبقه بندی کرد. طبقه بندی بر اساس علت یا منشاء، بهترین راه حل برای ارزیابی اثرات هزینه ای تغییر است که این علل می توان متعدد باشد. تغییرات طراحی که باعث ایجاد 5/52 درصد از مجموع تغییرات می شود به طور عمده به سه دسته تقسیم می شود:
تغییرات در بهبود طراحی ها از طریق فرآیند طراحی ایجاد می شود. به عنوان مثال، تغییرات حاصل از بررسی طرح، پیشرفت های تکنولوژیک و یا بررسی قابل ساخت بودن طرح.
تغییرات طراحی که توسط مالک سرچشمه گرفته شده است ،به عنوان مثال ،تغییرات دامنه
تغییرات طراحی که توسط مهندس مشاور آغاز شده است. به عنوان مثال، انتخاب یک پمپ، شیر و یا ابزار دیگر که بر بهره برداری تاسیسات تاثیر می گذارد.
اشتباهات طراحی و حذفیات ذکر شده در این مطالعه نیز از دیگر علل ممکن تغییر در ساخت و ساز است [44].
تغییرات در پروژه می توانند به دو صورت باشند:
تغییرات قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی می باشند و یا ماهیتا انتخابی هستند.
تغییرات غیر قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی نبوده و یا انتخابی نیستند.
تفکیک بین تغییرات قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب در مدیریت تغییرات حائز اهمیت است. تغییرات به طور کلی به تغییرات مرتبط با مقدار کار اشاره می نماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:
افزایش کمی کار (تغییرات افزاینده )
کاهش کمی کار ( تغییرات کاهنده )
تخریب و دوباره کاری
تغییر در مشخصات ،استاندارد ها و سطح کیفیت مورد نظر
تغییر در محدوده کار
ترکیبی از موارد فوق [41].
در جای دیگر تغییرات بر اساس میزان تاثیرشان بر محدوده اجرایی دسته بندی شده اند که به شرح زیر بیان می شوند [44].
تغییر افزایشی: که دامنه کاری را افزایش می دهد.
تغییر کاهشی: برخلاف نوع قبلی ، این تغییرات شامل حذف کار و یا کاهش دامنه کار پیمانکاران می شود و این تغییر منفی است و معمولا شامل کسر ارزش قرارداد می باشد.
دوباره کاری – با توجه به کمبود کیفیت : اگر چه این نوع تغییر شامل هیچ تغییری در حوزه نمی شود اما می تواند یک تاثیر هزینه ای زیاد داشته باشد.
تغییرات ضرب العجلی: تغییراتی که به دلیل عقب ماندگی از برنامه زمانی یا هزینه ای ایجاد شود.
علاوه بر تغییرات فوق، تغییراتی هستند که کمیت کار را تحت تاثیر قرار نمی دهند اما به طور موثر هزینه و یا زمان را تغییر می دهند. به عنوان نمونه، تاخیر در رسیدن به موقع مواد و تجهیزات به پروژه، یک اتفاق فورس ماژور که می تواند هر دو عامل زمان و هزینه را تحت تاثیر قرا دهد و تغییر در کیفیت و سرعت کار به دلیل پیشرفتهای مرتبط با فناوری اطلاعات [41].
تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی
در تمام چرخه حیات پروژه احتمال تغییر وجود دارد. همانطور که بیان شد فاز طراحی تفصیلی مستعدترین فاز برای تغییرات است و علت و منشاء اکثر تغییرات مربوط به این فاز است. چرخه عمر پروژه شامل فعالیت های متعددی می باشد که سر فصل فعالیت های آن به صورت زیر می باشد:
مطالاعات توجیه فنی و اقتصادی
عقد قراردادها
طراحی پایه
طراحی تفصیلی
ساخت و اجرا
راه اندازی
در این بخش تغییراتی را که به هر سرفصل مربوط است دسته بندی کرده و علل و منشاء آنها آورده شده است [41].
تغییرات مرتبط با مطالعات اولیه
مطالعات اولیه ناکافی می تواند منشاء تغییراتی مانند محصول ،تغییر فرآیند، تغییر ظرفیت، تغییر مکان سایت پروژه و افزایش زمان و هزینه باشد. این نوع تغییرات ناشی از بی تجربگی کادر اجرایی در مطالعات، نداشتن دید جامع به نیازهای اطلاعاتی فاز اولیه، عدم کفایت بررسی بازار و مصارف جهانی، عدم اطلاع از قوانین و مقررات (زیست محیطی، میراث فرهنگی و … ) عدم کفایت مطالعات زمین شناسی ،عدم توجه به منابع و شرایط منطقه (نیروی کار، مواد اولیه، بازار مصرف ) است.
تغییرات مرتبط با طراحی پایه
طراحی پایه می تواند منشاء تغییراتی نظیر ظرفیت ،تغییراتی که دارنده لیسانس حین اجرا اعمال می کند و افزایش زمان و هزینه باشد. علل تغییرات شامل بی تجربگی و فقر دانش فنی، شروع زود هنگام طراحی تفصیلی پیش از بازبینی و اصلاح طراحی پایه باشد .در مواردی حذف عامدانه قسمتهایی از کار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، مدیریت زمان، مدل سازی، شبیه سازی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی کار، عدم قطعیت، توالی طبیعی، بهره وری نیروی کار