منبع پایان نامه ارشد درباره مديريت، كاركنان، تئوري، كارگران

دانلود پایان نامه ارشد

همه موضوع‏ها با كاركنان به رايزنى نمى‏پردازند، ولى مى‏كوشند تا براى نظر خواهى، الگوهاى روشن فراهم آورند.

مديريت مردم سالار
مديريت مردم سالار موجباتى فراهم مى‏آورد تا كاركنان سازمان به صورت پيوسته و بر اساس نظام و روشى مشخص، درباره شمارى از موضوع‏هاى مهم و عمده سازمان، به تصميم‏گيرى بپردازند. سازمان مى‏تواند از انديشه‏ها و ياريهاى فكرى و نفوذ جمعى كاركنان در پيشبرد برنامه خود استفاده كند و راه داد و ستد انديشه را ميان گروههاى مختلف سازمان باز گشايد.
حلقه‏هاى كيفيت‏
حلقه‏هاى كيفيت، كه به گونه‏اى گسترده در شمارى از كشورهاى صنعتى جهان به كار گرفته مى‏شود به طور معمول، گروه‏هاى كوچكى از كاركنان هستند كه به صورت داوطلبانه در زمان كار گرد هم مى‏آيند و به بررسى، تحليل و چاره‏جويى دشوارى‏هاى مربوط به كيفيت كار مى‏پردازند و نظرهاى خود را در اختيار مديريت قرار مى‏دهند. حلقه‏هاى كيفيت، بنا به روال، گروههاى هشت تا دوازده نفرى هستند كه در زمينه‏هاى كار مشترك با هم به تبادل نظر مى‏پردازند و از هدف مشتركى برخوردارند.
شناسايى مسئله‏ ←
گزينش مسئله‏ ←
بررسى مسئله ←‏
راه حل پيشنهادى‏ ←
بررسى راه حل‏ ←
تصميم‏گيرى
شوراهاى مديريت ميانى‏
اين شوراها در شمار سازو كارهايى هستند كه براى گسترده كردن دامنه مشاركت در رده مديران پايين‏تر از مديريت بلند پايه به كار گرفته مى‏شوند. در اين شوراهابه گروه هايى از مديران جوان‏تر فرصت داده مى‏شود تا موضوع‏ها و دشواريهاى سازمانى را بررسى كرده و راه‏هاى كنش و چاره‏هاى بايسته را به مديريت بالاى سازمان ارائه دهند. اطلاعات كافى و لازم در اختيار اين شوراها گذاشته مى‏شود و آنها مى‏توانند بدون حضور مديران ارشد، با آزادى به بررسى موضوع‏ها بپردازند. در اين شوراها همه گونه انديشه‏هاى سودمند به دقت بررسى مى‏شود و حاصل كار به صورت راه چاره‏هاى پخته و تحليل شده به مديريت بالاى سازمان گزارش مى‏گردد.
مردم سالارى صنعتى‏
اين نوع مردم سالارى موجبات شركت كاركنان را براى تصميم‏گيرى درباره موضوع هايى كه بر كاركنان اثر مى‏گذارد اجبارى مى‏سازد. پديد آمدن «شوراهاى كارخانه» در سطح واحد كارخانه، نمونه‏اى از مشاركت كارگران در تنظيم بسيارى از موضوع‏هاى مربوط به گردش كار كارخانه است. در رده‏هاى بالاى سازمان نيز مقررات «با هم تصيم‏گيرى» قرار دارد كه بر اساس آن كارگران يا نمايندگان آنان حق عضويت در هيئت مديره شركت را به دست مى‏آورند و در جلسه‏هاى گوناگون شركت كرده به اظهار نظرو دخالت جدى مى‏پردازند.
مردم سالارى صنعتى مى‏كوشد تا مشاركت كارگران و كاركنان را در مديريت سازمان نهادينه و قانونى كند تا از آن طريق، چالش‏هاى ميان كارگران و مديران به همكارى و همدلى و يكپارچگى بدل شود.

2-23-10- رابطه‌ برنامه‌هاي مشاركت كارمندي و تئوري هاي انگيزشي
مشاركت‌ كارمند بر روي تعدادي از تئوريهاي انگيزشي پايه گذاري شده است. براي مثال، تئوري Y مرتبط با مديريت مشاركتي است، در حاليكه تئوري X بيشتر با سبك سنتي ديكتاتوري مطابقت دارد. در مورد تئوري دو عاملي، برنامه‌هاي مشاركت كارمند توانست با افزايش فرصتهايي براي رشد، مسئوليت و مشاركت در كار به كارمندان انگيزش دروني بخشد. همچنين فرصت براي تصميم‌گيري و به كارگيري تصميمات مي‌تواند نيازهاي كارمند را در مورد مسئوليت، موفيقت، قدرداني، رشد و عزت‌نفس تقويت كند. بنابراين مشاركت كارمند با تئوري موجوديت، وابستگي، رشد سازگار بوده و مي‌كوشد تا نياز به موفقيت را تشويق كند.

2-23-11- موانع مشاركت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، ارتباطات مؤثر، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اختلالات اضطرابی، زنان باردار، فیزیولوژی، کاهش اضطراب