منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، تولید ناخالص ملی، کسری بودجه، صادرات غیر نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

داراييهايش ميتواند ماليات دريافت کند. بنابراين، محدوديت نقدينگي دولت اين است که مجموع درآمدهايش با مخارجش برابر باشد.
[58] در رابطه فوق، سهم دولت از مخارج نفت را نشان میدهد. در کاهای تجربی این ضریب برابر 8/0 است. در شرايط حقيقي محدوديت بودجه دولت عبارت است از:
[59] بهصورت حقيقي عبارت است از:
[60] از سوی دیگر، مخارج مصرفي دولت در هر دوره، به دو قسمت عمراني و مصرفي تقسيم ميشود. با لحاظ يک تابع با کشش جانشيني ثابت (CES)، مخارج دولت در دوره t به شکل زير قابل تعريف است.
[61] و بهترتيب مخارج عمراني و مصرفي را نشان ميدهند. همچنين، کشش جانشيني مخارج عمراني و مخارج مصرفي است. نيز، وزن مخارج مصرفي را در کل مخارج دولت نشان ميدهد. قيد بودجه دولت در دوره t بهصورت رابطه (62) تعريف ميشود.
[62] با توجه به تابع مخارج و قيد بودجه دولت، تابع تقاضاي دولت براي کالاهاي مخارج عمراني و مصرفي بهصورت روابط زير استخراج ميشوند.
[63]
[64] البته ميتوان بدون استفاده از فرآيند بهينهيابي فوق، مخارج مصرفي و جاري را تابعي از سطح درآمد نفت در نظرگرفت48. با ورود محدودیت در بودجه خانوارها و ارتباط خانوارها، بانک مرکزي و دولت تراز پرداختها بهصورت رابطه زیر تعريف میشود.
[65] حساب سرمایه اقتصاد است. معادله (66) حساب سرمایه را برحسب پول خارجي نشان میدهد.
[66] با توجه به معادله (66) و معادله مصرف داخلي خانوارها، تراز تجاري بهصورت رابطه (67) معرفي ميشود.
[67]

3-2-1-5 معرفی سیاست پولی و تعریف تکانههای مورد نظر
با توجه به دستوري بودن تعيين ميزان بهره، قاعده تيلور در مورد تعيين بهره نميتواند نقش بانک مرکزي در سياستگذاري پولي را منعکس کند. به همين علت، در کشور قاعده تيلور تعديل شده، یعنی نرخ رشد پايه پولي بهعنوان سياست پولي بانک مرکزي در نظر گرفته میشود.
[68] در رابطهي فوق، تکانه‌هاي پولي و تکانههای نرخ ارز را نشان ميدهند. تکانه نرخ ارز با توجه به ضریب همبستگی نرخ ارز و پایه پولی تاثیر داده شدهاست. بهمنظور بررسي نقش بانک مرکزي در مديريت متغيرهاي پولي، چارچوب الگوي پژوهش با توجه به سياستگذاري بانک مرکزي تصريح ميشود. سیاست بانک مرکزي تثبیت نوسانات قيمتي و ارزي است. براي این منظور، بانک مرکزي ميانگين وزني واريانس متغيرهاي مورد نظرش را حداقل میکند. رژيم پولي “نرخ ارز مديريت شده” سياست پولي بانک مرکزي است. در رژيم مديريت شده ارز، مداخلات متقارن و منظم در بازار اوراق قرضه و نرخ ارز مشاهده ميشود. تعيين انحراف کاهش ارزش پول از مسير بلندمدت است. يعني، بانک مرکزي ميتواند با توجه به ميزان انحراف متغيرهاي تورم، نرخ ارز و توليد از ميزان هدفشان در زمان t، قاعده پولي را براي دخالت در بازار بهمنظور جلوگيري از کاهش ارزش پول ملی تنظيم کند. در اين حالت، تابع مورد نظر در شکل لگاريتمي بهصورت زير تعريف ميشود.
[69] تابع فوق در شکل غير خطي بهصورت تابع (70) است. ميزان ذخاير بانک مرکزي نیز بهصورت نسبتي از توليد ناخالص داخلي وارد معادله شدهاست.
[70] سهم حقيقي ذخاير از توليد ناخالص داخلي در حالت با ثبات اقتصاد را نشان میدهد. براي تعريف نسبت نرخ ارز حقيقي از رابطه استفاده ميشود. در آن، ميزان تغيير ارزش دلار بر حسب پول ملي را نشان ميدهد. برای بررسی تاثیر تکانه فنآوری از رابطه (71) استفاده میشود.
[71] بهمنظور بررسی تاثیر تکانه مخارج دولت بر متغیرهای پژوهش رابطهی (72) تعریف میشود.
[72] در رابطهي فوق، مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانههاي مخارج دولت را منعکس میکنند. همچنین فرض بر ایناست که تکانه نفتی نیز مخارج دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. البته برای این منظور همبستگی مخارج دولت و درآمد نفتی بهصورت ضریبی در تکانه نفتی ضرب شدهاست. تکانههای مخارج مصرفی و مخارج سزمایهگذاری نیز بر اساس تجزیه مخارج دولت بهصورت روابط زیر تعریف میشوند.
[73]
[74]
تکانه نرخ ارز علاوه بر تبیین واکنش متغیرها به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، در توضیح افزایش درآمد نفت بهعلت تغییر ناگهانی قیمت نفت و تغییر ناگهانی نرخ ارز مفید و مناسب است.
[75] براي حل الگو از روش غير خطي استفاده ميشود. علت استفاده از روش غير خطي کاهش خطاي محاسبات و تعيين دقيقتر ضرايب و پارامترهاي مورد نياز است. بهويژه اينکه براي محاسبه برخي از پارامترهاي مورد نياز الگو اطلاعات کافي وجود ندارد تا با استفاده از دادههاي سري زمانی آنها پارامترها را محاسبه و کاليبره کرد. از اینروی، روش حل الگوی پژوهش غیر خطی است. برای برآورد پارامترها نیز از روش بیزی استفاده میشود.

3-3 شرايط مانايي الگو
بدليل وجود تکانه فنآوری و وجود ريشه واحد در سطح قيمتها، الگو مانا نيست. زیرا متغيرها دربرگيرنده روند اسمي و روند تصادفي حقيقي49 هستند. بنابراين، براي رفع روندهاي اسمي و تصادفي حقيقي، قيمت نهادهها به سطح قيمتها و متغيرهاي حقيقي مثل سرمايه به فنآوری تقسيم ميشوند. جهت حل سيستم معادلات، لازم است پارامترهاي معادلات فوق محاسبه شوند. براي محاسبه پارامترها از روش رويکرد بيزي استفاده میشود. با مشخص شدن مقادير پارامترها و کاليبرهکردن، الگو حل و مقادير مجهولات استخراج میشوند. سپس، تاثیر تکانههاي تصادفي برونزا بر معادلات و پاسخ دستگاه معادلات به تغييرات هر متغير و تکانههاي داده شده تحلیل میشوند. علاوه برآن، در صورت بروز تکانههاي موردنظر طول دوره زماني جهت بازگشت متغيرهاي معادلات به مسير بلند مدت تعادلي بررسي میشوند.

3-4 معرفی دادهها
برای محاسبه نسبت با ثبات متغیرها از دادههای سری زمانی دوره 1392-1338 استفاده شدهاست. همچنین، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز الگو دادههای فصلی متغیرها طی دوره 1391-1378 بهکار گرفته شدهاند. سال پایه برای هر دو گروه دادههای سالانه و فصلی سال 1383 در نظر گرفته شدهاست. ماخذ دادههای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که از بخش اطلاعات مربوط به سریهای زمانی گردآوری شدهاند. بهمنظور محاسبهی پارامترها و ضرایب مورد نیاز الگو از اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید ناخالص ملی، تورم، مصرف، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مخارج دولت، مالیاتها، کسری بودجه، صادرات، واردات، نرخ ارز، تولید غیر نفتی و نقدینگی استفاده شدهاست. متغیرهای اقتصاد کلان دارای حرکتهای ادواری هستند. حرکتهای ادواری شامل رکودها و رونقهایی هستند که در طول زمان در رفتار متغیرها مشاهده میشوند. هنگامیکه سیاستهای مناسب و کارآ بهکار گرفته شوند دامنه نوسانات در ادوار تجاری کاهش مییابد. براي استخراج بخش ادواری متغیرها از ” فيلتر هدريک-پرسكات” با احتساب ((λ=100 و نرمافزار ایویز (نسخه 8) استفاده شدهاست. از طریق رگرس کردن هر متغیر بر روند آن متغیر، متوسط میزان رشد آن متغیر بهدست آمدهاست. برای اینمنظور از معادلهی زیر استفاده شدهاست.
[76] در معادله فوق، متغیر مورد نظر، عرض از مبدا، ضریب روند، روند زمانی و خطای رگرسیون را نشان میدهند. علاوه بر مقدار ضرایب برآورد شده، انحراف معیار هر ضریب و سطح معنیداری گزارش شدهاند. در بخش پیوست رساله، نمودارهای شماره (1) تا (13) رفتار ادواری و روند متغیرهای فوق را نمایش میدهند. در پژوهش حاضر، متغیر تولید ناخالص ملی بهعنوان شاخص ادوار تجاری در نظر گرفته شدهاست. در دوره 1392 – 1338 تولید ناخالص ملی همواره در حال افزایش بوده و مسیر صعودی را طی کردهاست. در بازه زمانی فوق متوسز میزان رشد اقتصادی برابر 179/3 درصد بودهاست. برای محاسبه تورم از شاخص قیمتی مصرفکننده استفاده شدهاست. بررسی متغیر تورم نشان میدهد این متغیر در بلندمدت بهطور متوسط با نرخی برابر با 043/0 درصد در حال افزایش بودهاست. نوسانات ادواری تورم در پایان سال 1368، سال 1373 و 1386 بالاتر از سایر دورهها بوده و در مجموع نوسانپذیری بالایی داشتهاست. مصرف بخش خصوصی ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص ملی داشتهاست. از اینروی، نوسانات بخش ادواری مصرف تقریبا مشابه نوسانات تولید ناخالص ملی بودهاست. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی طی بازه زمانی 1392-1338 بهطور متوسط با نرخ 907/4 درصد در حال افزایش بودهاست. طی سالهای 1338 تا 1353 نوسانات سیکلی مصرف پایین بودهاست. اما، پس از سال 1353 تا پایان سال 1392 نوسانات سیکلی بیشتر شدهاند. در مجموع مشاهده میشود این متغیر نسبت به متغیرهای تورم اقتصادی و سرمایهگذاری بخش خصوصی مسیر هموارتری را طی کردهاست. سرمایهگذاری بخش خصوصی تا پایان سال 1352 نوسانات کمی داشتهاست. اما از ابتدای سال 1353 تا 1392 دارای نوسانات بالایی بودهاست. . این متغیر بهطور متوسط در دوره مورد مطالعه با نرخ 57/3 درصد رشد کرده و در بلندمدت از روند صعودی برخوردار بودهاست. مخارج دولت در دوره مورد مطالعه از نوسانات بالایی برخوردار بودهاست. متوسط میزان رشد مخارج دولت 976/3 بودهاست. متغیر کسری بودجه دولت بر اساس تفاوت مخارج و درآمدهای دولت اندازهگیری شدهاست. کسری بودجه از ابتدای دوره تا پایان سال 1382 نوسانات کمی داشتهاست. اما از سال 1382 ببعد نوسانات ادواری کسری بودجه افزایش یافتهاست. افزایش نوسانات درآمد نفتی کشور و نحوه تامین مالی کسری توسط دولت مهمترین دلایل افزایش نوسانات این متغیر هستند. کسری بودجه دولت در دوره مورد مطالعه با نرخ 20/0 درصد رشد کردهاست. بررسی روند بلندمدت آن حاکیاست که از ابتدای سال 1377 کسری بودجه با شیب تندی رشد کردهاست. صادرات کشور شامل صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و میعانات گازی است. در طی سالهای 1392-1338 صادرات کل، صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و گاز بهطور متوسط بهمیزان 356/1، 05/0 و 45/3 درصد رشد کردهاند. این آمارها نشان میدهند که سهم صادرات غیر نفتی از صادرات کل اقتصاد تا چه حد پایین بوده و در مجموع نوسانات کمتری داشتهاست واردات کل نیز با توجه به تاثیر پذیرفتن از صادرات غیر نفتی و تولید کشور، رفتار سیکلی شبیه به نفت و تولید ناخالص ملی داشتهاست. در طی دوره مورد مطالعه واردات کشور دارای بهطور متوسط از نرخ رشد 57/3 درصد برخوردار بودهاست. بررسی متغیر نرخ ارز نشان میدهد که بانک مرکزی با توجه به سیاست نرخ ارز مدیریت شده و دخالت در بازار ارز تا ابتدای سال 1370 تا حدود زیادی نوسانات نرخ ارز را کاهش دادهاست. بنابراین خط مشی دولت و بانک مرکزی در بیشتر سالها بر اساس سیاست نرخ ارز میخ شده بوده و مشاهده میشود روند حرکت متغیر نرخ ارز بیشتر به شکل پلهای بوده و در بلندمدت نرخ ارز از سال 1370 ببعد روند صعودی و نوسانات بالایی را تجربه کردهاست. بررسی رفتار ادواری متغیر تولید غیر نفتی حاکیاست در دوره مورد مطالعه دارای نوسانات بالایی بوده است. در بلندمدت روندی صعودی داشته و بهطور متوسط با نرخ 07/0 رشد کردهاست. جدول (3-2) متوسط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، شاخص قیمت، نرخ بهره، کسری بودجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، رگرسیون، ادوار تجاری، مخارج دولت