منبع پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، ارتباط مؤثر، انتقال اطلاعات، جامعه شهری

دانلود پایان نامه ارشد

که خود را از نظر جسمی، فکری، احساسی و انسانی خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساسی، انگیزه و محرک ما برای توفیق در انجام اموری است که در زندگی به عهده داریم. از این روی، عزتنفس، یکی از عاملهای عمده سلامت روانی است. عزتنفس با عاطفه مثبت رابطه داشته و از جمله منابعی است که بر پیامدهای رویدادهای استرسزای زندگی تأثیر میگذارد(همان منبع).

2-1-5-2- دیدگاههای عزت نفس
2-1-5-2-1- نظريه راجرز108
راجرز معتقد است که احساس عزتنفس در اثر(‌نياز به نظر مثبت109) به خود بوجود ميآيد. نياز به نظر مثبت ديگران شامل برخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آميز، احترام، صميميت، پذيرش و مهرباني از طرف محيط و بخصوص اولياء کودک ميشود. راجرز معتقد است که کودک از آغاز همان زندگي احتياج به محبت و مهرباني دارد، ليکن اولياء به کودک بطور مشروط مهر و محبت کنند و يا نظر مثبت بدهند، کودک تجربههايي را با خود پنداريش هماهنگ نباشد طرد و انکار ميکند. همچنين راجرز عقيده دارد که نياز به قدرداني ديگران و نياز به قدرداني خويشتن با شدتي که ممکن است داشته باشند سبب ميشود که آدمي معتقد گردد به اينکه داراي ارزشي هست که او را در فراز و نشيب زندگي ياري ميکند(شاملو، 1374: 33).

2-1-5-2-2- ديدگاه آلپورت110
آلپورت اين نظريه را قبول کرد که هر فردي يک نوع حس جدايي از ديگران دارد که مربوط به عزتنفس و اعتماد به خود است که يک حس دروني است. همچنين او عقيده دارد که در طي 3 سال اول زندگي، کودک شروع به شکل دادن حس خود جسماني111 حاکي از هويت خود112 در عزتنفس ميباشد. آلپورت نيز يکي از صفات پخته نسبتاً کامل را چنين بيان ميکند، بر نفس(تمايلات و هيجانات) خود مسلط باشد. خويشتن را آن چنانکه هست قبول داشته باشد(سيف،1380: 256).

2-1-5-2-3- نظريه مزلو113
عزتنفس يا احترام به خود، شامل احساس کسب توفيق و تأييد، احساس شايستگي و احساس کفايت و مهارت، يعني نياز فرد به ايجاد تصور مثبتي در ديگران نسبت به خودش است همچنين مزلو ميگويد: همه افراد جامعه به يک ارزشيابي ثابت و معمولاً عالي از خودشان(عزتنفس) نياز دارند. همچنين او به اهميت ارضاي نيازهاي پايه در دو سال اول زندگي اشاره ميکند اگر شخص در اين سالهاي اوليه احساس امنيت و قوت کند، هنگام روبرو شدن با مسائل بزرگسالي نيز همين گونه خواهد بود. بدون محبت و احساس ايمني کافي، و احساس حرمت در دوران کودکي، براي نفس دشوار است که در بزرگسالي تا درجه شکوفا شدن رشد و ترقي کند(شاملو، 1374: 33).

2-1-5-2-4- نظريه ويليام جيمز
ويليام جيمز معتقد بود كه تصور فرد از خود در حين تعاملات اجتماعي، يعني از زماني كه متولد شده و مورد شناسايي ديگران قرار ميگيرد، شكل ميگيرد(بيابانگرد، 1380: 33).

2-1-5-2-5- نظريه كوپر اسميت
كوپر اسميت عزتنفس را يك ارزشيابي فردي ميداند كه معمولاً با توجه به خويشتن حفظ ميشود. كوپر اسميت چهار عامل اسنادي را براي رشد عزتنفس بيان ميكند: الف) ارزشی که کودک از سوی دیگران، از طریق ابراز مهر و محبت، تحسین و توجه دریافت میکند. ب) تجربه همراه با موفقیت کودک، مقام یا موقعیتی که فرد خودش را در ارتباط با محیط میبیند. ج) تعریف شخصی کودک از موفقیت یا شکست. د) شیوه کودک در ارتباط با پسخوراند(بازخورد) منفی یا انتقاد(همان منبع، 39).

2-1-5-3- ابعاد عزتنفس
تا چندي پيش، محققين و نظريهپردازان، عزتنفس را قضاوت كلي فرد در مورد خود ميدانستند اما در سالهاي اخير مشخص شده است كه كودكان و بزرگسالان، خودشان را از زوايا و جنبههاي مختلف مورد ارزيابي و قضاوت قرار ميدهند که در اين رابطه ميتوان جنبههاي اجتماعي، بدني، تحصيلي، خانوادگي و كلي را نام برد(قلي، 1375). براي روشن شدن مطلب، درمورد هر كدام از موارد فوق توضيحاتي مختصر ارائه خواهد شد.
عزتنفس اجتماعی
    شامل عقايد كودك در مورد خودش به عنوان يك دوست براي ديگران است. آيا كودكان ديگر او را دوست دارند؟ آيا عقايد و افكار او براي آنها ارزشمند است؟ آيا او را در فعاليتهايشان شركت ميدهند؟ آيا از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضايت ميكند؟(همان منبع).

 عزتنفس بدني
  عزتنفس بدني به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به توانايي بدني خود اطلاق ميشود كه از طريق فعاليتها و كنشهاي بدني در فرد به وجود ميآيد(همان منبع).

عزتنفس تحصيلي
    عزتنفس تحصيلي به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندي تحصيلی خود مربوط ميشود. اگر واكنش اطرافيان در مورد وضعيت تحصيلي فرد مطلوب باشد، در او احساس رضايت از خود ايجاد نموده و به قضاوت مثبت فرد درباره خودش كمك ميكند(همان منبع).

عزتنفس خانوادگي
ارزيابي و قضاوت فرد به عنوان عضوي از خانواده را عزتنفس خانوادگي ميگويند كه در اثر تعامل فرد با اعضاء خانواده در او به وجود ميآيد. نوع رابطه متقابل فرد با پدر، مادر، برادران و خواهران و ساير اعضاء خانواده و اين كه فرد تا چه اندازه توسط آنها پذيرفته شده است، در چگونگي نگرش او نسبت به خود مؤثر است و عزتنفس خانوادگي او را تعيين ميكند(همان منبع).

عزتنفس كلي
عزتنفس كلي به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به كليه ارزشهاي خود اطلاق ميشود كه اين جنبه از عزتنفس، ساير جنبههاي فوق را در خود دارد و در واقع به آنها نوعي وحدت و يكپارچگي ميبخشد. فردي كه عزتنفس كلي مثبتي دارد، از كليه جهات بدني، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلی، خود را مطلوب و خوب ميداند. او نگرش مثبت خود را از واكنش مثبت اعضاء خانواده، همسالان، معلمين و تواناييهاي بدني خود كسب نموده است. چنين فردي، بهتر ميتواند با مشكل خود مقابله كند(اسلامي نسب، 1373: 59).

2-1-6-رابطان افتخاری بهداشت
مشاركت فعال و سازمان يافته مردم در عرصه بهداشت در زمان تقريباً بعد از جــنگ جهاني
دوم و ابتدا با تأسيس سازمانهاي غير دولتي114(NGO) شروع گردید. چگونگی ارائه آموزشهای پزشکی و بهداشتی در انتقال مفاهیم مربوط به آنها از سطوح بالای دانشگاهی به سطوح پایه بهداشتی کشور از سؤالات مهم پیش روی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب میشود و نیاز مبرم به وجود حلقههای ارتباطی بین دانشگاه و جامعه شهری، توجه به رابطان بهداشتی به عنوان نیروی مردمی آموزشی دهنده جلب گردیده است(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 1377: 4). تجربه ثابت کرده که برای دستیابی به توسعه اجتماعی پایدار، به همیاری تک تک افراد جامعه نیاز هست. تأمین و ارتقاء سطح سلامتی که یکی از زیر بناییترین ابعاد تکامل اجتماعی بشر است، شاید بیش از جنبههای دیگر توسعه نیازمند همکاری عمومی باشد چرا که آگاهی، احساس مسئولیت و اقدام عملی تک تک افراد برای تأمین سلامت عمومی ضروری است. رابطان بهداشت پیشتازان این همیاری عمومی هستند که داوطلبانه قدم در راه مشارکت مردم در تأمین و ارتقاء سطح سلامتی جامعه گذاشتهاند. رابطان بهداشت، در برابر مشکلات موجود درمحلهشان احساس مسئولیت میکنند، این مشکلات را با دست اندرکاران اجرایی و همکاران خود درمیان میگذارند و برای آنها چاره میاندیشند. آنها سعی دارند حقایق اساسی مورد نیاز برای رسیدن به سلامتی فردی، خانوادگی و اجتماعی را به خوبی فرا بگیرند و در این یادگیری شرکت فعال داشته باشند و برای انتقال این دانستنیهای حیاتی به مردم، چه کسی بهتر از رابطان، که پس از یادگیری صحیح و عمیق مفاهیم بهداشتی آنها را به زبان خود مردم به همسایگانشان منتقل کنند(فاتحی، 1388: 1).
رابطان بهداشت از میان زنان منطقه مربوطه با داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن، با برخورداری از مقبولیت اجتماعی مناسب وقت کافی، وجود علاقه و انگیزه برای انجام فعالیتهای اجتماعی به همکاری دعوت میشوند. هر رابط بطور متوسط 50 خانوار را که در همسایگی محل سکونت وی زندگی میکنند، تحت پوشش قرار میدهد و از طریق برقراری ارتباط مؤثر با آنان، نسبت به وظایف خود اقدام مینمایند. از طرف دیگر، پژوهشها نشان دادهاند که ارائه آموزش به خانوادههایی که دچار انواعی مختلف از اختلالات روانپزشکی هستند، یک جزء اساسی از مداخله منسجم برای مراقبت از این بیماران و خانوادههای آنهاست. ارائه آموزشها میتوانند موجب مشارکت فعال و همکاری خانوادهها در فرایند درمان شده و پای بندی آنان به درمان را افزایش دهد و از این راه، ارتقاء کلی بهداشت روان خانوادهها و در نهایت، جامعه شهری را به همراه آورد(صالحی و همکاران، 1384). مسأله اساسی، انتقال اطلاعات بهداشت روان به رابطین و افزایش آگاهی و نگرش مثبت در آنهاست. یکی از شیوههای آموزش جامعه، شیوه آموزش آبشاری و پله به پله به رابطین و انتقال اطلاعات صحیح از سطوح بالای بهداشت به خانوادهها با استفاده کمکی از متون آموزشی معتبر و جلسات درس گروهی است که کمتر در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است(همان منبع).
آموزش رابطان بايد معطوف به توانا سازي مردم در شناسايي، برنامهريزي و اقدام به منظور رفع مسائل محلي باشد. بهترین محل آموزش جامعه، مکانی است که مردم در آن حضور دارند. رابطان بهداشتي طی زندگی طبیعی و روزمره خود در محله، در دید و بازدیدهای محلی، مراسم مذهبی، مساجد، انجمنها، مدارس و حتی موقع خرید مایحتاج عمومی از فرصت استفاده میکنند و به آموزش مردم میپردازند. رابطان بهداشتی پس از شناسایی نیازهای محله، با هماهنگی مربی و مسئولین مرکز بهداشتی درمانی منطقه خود سعی در رفع مشکلات مینمایند. رابطان پیشروان سلامتی و بهداشت در محلات خود هستند. شیوه آموزش رابطین بهداشتی بر اساس روش مشارکتی بوده است. بدین معنی که در جریان آموزش، رابطین بهداشتی نیز تجربهها و آموختههای خود را به یکدیگر منتقل میکرده و در مورد چگونگی مواجهه با موقعیتهای خاص سئوالات و نظرات خود را مطرح میساختند(فتاحی و باقری یزدی، 1376: 21).
رابط بهداشت فردی است که:
– بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری میکند.
– هر رابط بطور متوسط 50 خانوار را که در همسایگی محل سکونت وی زندگی میکنند تحت پوشش قرار میدهد و از طریق برقراری ارتباط مؤثر با آنان نسبت به وظایف خود اقدام مینماید.
– با کمک مربی خود، از بین همسایگان و افراد محلهی محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب میکند.
– در کلاسهای آموزشی که بصورت هفتگی در مراکز بهداشتی درمانی توسط مربیان برگزار میگردد، شرکت میکند.
– پس از آموختن مطالب بهداشتی، آموختههای خود را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل میکند و باعث تغییر نگرش و عملکرد مردم و بهبود شرایط زندگی آنها میشود.
– رابط بهداشت، با کمک و همیاری خود مردم، در برنامهریزی و حل مشکلات بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش میکند.
– خانوارهای تحت پوشش خود را در بهبود وضعیت محیطی و ارتقاء سلامتی محله در همکاری با مسئولین فعال مینماید.
– رابط بهداشت همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولان بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار میکند(فتاحی و باقری یزدی، 1376: 6).

2-2-پیشینه تجربی
در اين فصل به بررسي پژوهشهاي انجام شده در خارج و داخل كشور پرداخته ميشود.
2-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج کشور
اورنستین115 و همکاران(1975)، در تحقیقی به بررسی رابطهی جرأتورزی و اضطراب پرداختهاند. بر اساس نظریه ولپه که پاسخهای جرأتمندانه(قاطعانه) با اضطراب ناسازگار هستند و در غلبه بر ترسهای عصبی تأثیر میگذارند، این مطالعه رابطهی معکوسی را بین رفتار جرأتمندانه و اضطراب نشان داده است. این تحقیق از نوع همبستگی میباشد. در این مطالعه کل شرکتکنندگان در مقطع کارشناسی در کالج 450 نفر که 250 نفر مرد و 200 نفر زن بودند، مقیاس جرأتورزی راتوس116(RAS) پرسشنامهای که میزان جرأتورزی را اندازه میگیرد کامل کردند. نتایج نشان داد که مردان به طور معنیداری قاطعانهتر از زنان هستند. بر اساس توزیع نمرات(RAS)، سه گروه(بالا،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، هراس اجتماعی، افراد مبتلا، یشرفت تحصیلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، سلامت روان، سلامت روانی، تحلیل واریانس