منبع پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول5): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سن
گروه سني
فراواني مطلق
فراواني نسبي
کمتر از 15 سال
16
5
15 تا 19سال
43
4/13
20 تا 24 سال
50
6/15
25 سال و بيشتر
212
66
جمع
321
100

داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 5 درصد گروه سني شان کمتر از 15 سال، 4/13 درصد 15 تا 19 سال، 6/15 درصد 20 تا 24 سال و 66 درصد گروه سني شان25 سال و بيشتر بوده است. حال براي شناخت بهتر، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار2): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سن

گفتار سوم: محل تولد
محل تولد اثر زيادي در خاستگاه اجتماعي افراد دارد و از آنجا که خاستگاه اجتماعي افراد اثر زيادي در نگرش ها، ديدگاه ها و … افراد دارد، لذا مطالعه ي محل تولد و شناخت اثر آن در اعتياد بسيار با اهميت مي باشد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول6): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب محل تولد
محل تولد
فراواني مطلق
فراواني نسبي
شهر
160
8/49
روستا
161
2/50
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 8/49 درصد محل تولد شان شهر و 2/50 درصد محل تولد شان روستا بوده است.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (2/50 درصد) محل تولد شان را مناطق روستايي دانسته اند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار3): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب محل تولد

گفتار چهارم: محل سکونت
يکي ديگر از متغيرهاي مهم در تعيين خاستگاه هاي اجتماعي افراد محل سکونت بوده و محل سکونت باعث ايجاد باورها و نگرش هاي خاص منطقه اي در افراد مي گردد که اين باورها و نگرش ها در رفتارها و گرايشات افراد تاثير گذار مي باشد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول7): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب محل سکونت
محل سکونت
فراواني مطلق
فراواني نسبي
شهر
195
7/60
روستا
126
3/39
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 7/60 درصد محل سکونت شان شهر و 3/39 درصد محل سکونت شان روستا بوده است.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (7/60 درصد) محل سکونت شان را مناطق شهري دانسته اند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار4): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب محل سکونت

گفتار پنجم : وضعيت تاهل
وضعيت تاهل بعنوان يک متغير مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم در بسياري از رفتارهاي افراد تاثير گذار باشد و معمولا افراد با ازدواج تلاش مي نمايند که بسياري از رفتارهاي دوران نوجواني را به فراموشي سپرده و در جهت رسيدگي و توجه به خانواده عمل نمايد بنابراين مي توان گفت که وضع تاهل نقش مهمي در رفتارها و کنش هاي افراد دارد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول8): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب وضعيت تاهل
وضعيت تاهل
فراواني مطلق
فراواني نسبي
مجرد
103
1/32
متاهل
212
66
مطلقه
4
2/1
فوت همسر
2
6/0
جمع
321
100

داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، در خصوص وضعيت تاهل، 1/32 درصد مجرد، 66 درصد متاهل، 2/1 درصد مطلقه بوده اند و 6/0 درصد نيز همسرشان فوت نموده است.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (66 درصد) متاهل بوده اند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار5): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب وضعيت تاهل

گفتار ششم: ميزان تحصيلات
در جوامع امروزي تحصيلات نقش مهمي در تعيين جايگاه افراد در سلسله مراتب شغلي و منزلت اجتماعي و به تبع آن در بروز رفتارها، کنش ها و گرايشات افراد دارد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ
داده اند.
جدول9): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات
ميزان تحصيلات
فراواني مطلق
فراواني نسبي
بي سواد
40
5/12
خواندن و نوشتن
37
5/11
ابتدايي
54
8/16
راهنمايي
102
8/31
ديپلم
76
7/23
فوق ديپلم
4
2/1
ليسانس
6
9/1
فوق ليسانس وبالاتر
2
6/0
جمع
321
100
ميانگين
57/3
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه که سطح تحصيلات خود را بيان کرده اند، 5/12 درصد بي سواد، 5/11 درصد در حد خواندن و نوشتن، 8/16 درصد ابتدايي، 8/31درصد راهنمايي،7/23 درصد ديپلم، 2/1 درصد فوق ديپلم، 9/1 درصد ليسانس و 6/0 درصد ميزان تحصيلات شان فوق ليسانس و بالاتر بوده است.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (8/31 درصد) ميزان تحصيلات شان در حد راهنمايي بوده است و ميانگين ميزان تحصيلات پاسخگوي مورد مطالعه 57/3 مي باشد.حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.

نمودار6): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات

گفتار هفتم: وضعيت اشتغال افراد براي تامين معاش خود نيازمند انجام فعاليت مي باشند و انجام فعاليت و به تعبير ديگر برخورداري از شغل، مي تواند در کنار تامين معاش؛ وسيله اي براي گذران وقت و به تبع آن درگير شدن کمتر با معضلات و انحرافات اجتماعي باشد در مجموع مي توان گفت که وضعيت اشتغال مي تواند در اعتياد افراد تاثير گذار باشد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول10): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب وضعيت اشتغال
وضعيت اشتغال
فراواني مطلق
فراواني نسبي
شاغل
161
2/50
بيکار
160
8/49
جمع
321
100

داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، در خصوص وضعيت اشتغال،2/50 درصد شاغل و 8/49 درصد بيکار بوده اند.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (2/50درصد) شاغل بوده اند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار7): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب وضعيت اشتغال

گفتارهشتم: نوع شغل
از آنجا که 161 پاسخگو شاغل بوده اند شناخت نوع شغل آنان در تحقيق داراي اهميت زيادي بوده، با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول11): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع شغل
نوع شغل
فراواني مطلق
فراواني نسبي
راننده
27
7/16
آزاد
40
8/24
کشاورز
26
1/16
دامدار
15
3/9
کارگر
11
8/6
محصل
32
8/19
کارمند
6
7/3
خانه دار
4
4/2
جمع
161
100

داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 161 پاسخگويي که داراي شغل
بوده اند7/16 درصد نوع شغل شان رانندگي، 8/24 درصد آزاد، 1/16 درصد کشاورز، 3/9درصد دامدار، 8/6درصد کارگر، 8/19درصد محصل، 7/3 درصد کارمند، 4/2 درصد نوع شغل شان خانه داري بوده است.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (8/24 درصد) نوع شغل شان مشاغل آزاد بوده است. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار8): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع شغل

گفتار نهم: نوع مسکن
برخورداري از مسکن مناسب اثر زيادي در زندگي افراد داشته و از آنجا که معمولا گرايشات افراد فقير تر با توجه به شرايط منطقه اي شهرستان کلاله در مقايسه با افراد ثروتمند تر به مصرف مواد مخدر بخصوص مصرف مواد مخدر سنتي بيشتر مي باشد و از آنجا که برخورداري افراد از مسکن در ميزان رفاه آنان تاثير دارد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.

جدول12): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع مسکن
نوع مسکن
فراواني مطلق
فراواني نسبي
شخصي
91
3/28
استيجاري
72
4/22
رهني
12
7/3
منزل والدين
146
5/45
جمع
321
100

داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، در خصوص نوع مسکن،3/28 درصد داراي منزل شخصي، 4/22 درصد استيجاري، 7/3 درصد رهني، 5/45 درصد منزل والدين شان بوده اند.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (9/38 درصد) نوع مسکن شان آزاد بوده است. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار9): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع مسکن

گفتار دهم : ميزان درآمد ماهيانه افراد براي تامين نيازمندي هاي خود نيازمند برخورداري از درآمد ماهيانه مناسب مي باشد و از آنجا که ميزان در آمد افراد مي تواند به طور غير مستقيم در رفتارها و گرايشات آنان تاثير گذار باشد با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول13): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب ميزان درآمد
ميزان درآمد
فراواني مطلق
فراواني نسبي
کمتر از 100 هزار تومان
158
2/49
101 تا 200 هزار تومان
84
2/26
201 تا 300 هزار تومان
40
5/12
301 تا 400 هزار تومان
16
5
401 تا 500 هزار تومان
12
7/3
501 تا 600 هزار تومان
0
0
601 هزار تومان به بالا
11
4/3
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 2/49 درصد ميزان درآمدشان کمتر از 100 هزار تومان، 2/26 درصد 101 تا 200 هزار تومان، 5/12 درصد 201 تا 300 هزار تومان، 5 درصد 301 تا 400 هزار تومان، 7/3 درصد 401 تا 500 هزار تومان و4/3 درصد ميزان درآمدشان 601 هزار تومان به بالا بوده است. حال براي درک بهتر مساله به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.

نمودار10): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب ميزان درآمد

گفتار يازدهم: قوميت استان گلستان و به تبع آن شهرستان کلاله در بر گيرنده اقوام مختلفي مانند ترکمن، سيستاني، فارس، بلوچ، ترک، مهاجرين خراساني و شاهرودي و … مي باشد شناخت نوع اقوام و ميزان اعتياد هر يک از اقوام در نمونه مورد مطالعه داراي اهميت مي باشد. با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند.
جدول14): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب قوميت
قوميت
فراواني مطلق
فراواني نسبي
ترکمن
124
6/38
فارس
64
9/19
سيستاني
106
33
بلوچ
23
2/7
خراساني
2
6/0
شاهرودي
2
6/0
ترک
0
0
جمع
321
100
داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه، 6/38 درصد داراي قوميت ترکمن، 9/19 درصد فارس، 33 درصد سيستاني، 2/7 درصد بلوچ، 6/0 درصد خراساني و 6/0 درصد داراي قوميت شاهرودي بوده اند.
مقايسه درصدهاي فوق نشان مي‌دهد اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه (6/38 درصد) داراي قوميت ترکمن بوده اند. حال براي درک بهتر مساله، به ترسيم نمودار مي‌پردازيم.
نمودار11): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب قوميت

گفتار دوازدهم: نوع مواد مخدر مصرفي از آنجا که مواد مخدر در زمان حاضر از تنوع زيادي برخوردار مي باشد و مصرف هر يک از مواد مخدر در کنار آثار منفي عام خود، داراي آثار منفي خاص خود مي باشد شناخت نوع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، نگرش به مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، متادون