منبع پایان نامه ارشد درباره محصولات لبنی، آمیخته بازاریابی، فرش دستباف

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارند، تصمیم گیری درباره پیام آگهی و رویكردهای مربوط به آن را نمی‌توان با استفاده از فرمول‌ها و قوانین محدود و مشخصی، محدود كرد. معمولاً بعضی از شرکت‌ها كه محصولات مشابهی را عرضه می‌کنند، از رویكردهای مختلفی استفاده می‌کنند. برای مثال، بعضی از شرکت‌های فروشنده كامپیوترهای خانگی، روی بسته های خود، اصطلاحات فنی را می‌گنجانند. بعضی دیگر روی مزایای كالا تاكید می‌کنند بدون این كه بیش از حد فنی به نظر آید. پاره ای دیگر نیز از آگهی‌های تصویر استفاده كرده و كاربری كامپیوتر را به سبک‌های گوناگون زندگی افراد از گروه های مختلف، ربط می‌دهند.
5-انتخاب رسانه : انتخاب‌های متعددی برای گزینش رسانه تبلیغاتی برای بازاریابان وجود دارد و این انتخاب به فاكتورهای گوناگونی وابسته است (آرتور، 2009).
یكی از فاكتورها، مخاطب هدف است. برای مثال برای مصرف كنندگان با ضریب هوشی بالا، بهتر است از رسانه های چاپی مثل مجله‌ها استفاده شود. چون این گروه از مخاطبان، بیش از هر رسانه ای به مجلات و نوشتارها توجه دارند. رادیو و مجلات دانشگاهی نیز بهترین رسانه برای دانشجویان محسوب می‌شوند. فاكتورمهم دیگر محصول یا خدمت است. برای كالاهایی كه از نظر فنی پیچیده هستند و مصرف كنندگان برای استفاده از آن‌ها به توضیحات كامل نیاز دارند، باید مقدار زیادی نوشته و توضیحات همراه كالا تهیه كرد. این توضیحات در رسانه چاپی، مانند روزنامه و مجله به اطلاع مشتریان می‌رسند. در مقابل كالاهایی كه نیاز به نمایش دارند، بهتر است در تلویزیون تبلیغ و توضیح داده شوند.
عامل محدود كننده انتخاب رسانه به بودجه تخصیص داده شده، دسترسی و تناوب اهداف تبلیغ بستگی دارد.
6- ارزیابی تأثیر آگهی : گاهی مدیران مبالغ زیادی را برای ارزیابی تأثیر تبلیغات صرف می‌کنند. این ارزیابی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام می‌شود. پیش آزمون برای تعیین واکنش‌های مصرف كنندگان و پیش بینی آن‌ها انجام می‌شود (قبل از پخش آگهی). پس آزمون بعد از پخش آگهی انجام می‌شود و به پاسخ مصرف كنندگان و مخاطبان توجه دارد.
به این نكته نیز باید توجه داشت كه گاهی آگهی‌های از محبوبیت خاصی برخوردار می‌شوند، اما پیام نامناسبی را به مخاطبان منتقل می‌کنند. مثل آگهی‌های طنزی كه پیام‌های منفی به همراه دارند (فروشندگان لاف زن و متقلب)(دعایی ، بختیاری، 1390).

بخش دوم: مروري بر مطالعات انجام شده
در اين بخش مطالعات انجام شده در زمينه بررسي اثرات آميخته ترفیع عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در دو بخش بررسي مي شود. به اين ترتيب که ابتدا پيشينه پژوهش داخلي و سپس پيشينه پژوهش خارجي مطرح مي شود.
2-2-1- تحقيقات داخلي
صمدی به سال 1387 در تحقیقی تحت عنوان بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی به بررسی این موضوع پرداخت. هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین موثرترین عناصر ترفیع از جنبه تاثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است، از میان 16 ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی – که به عنوان گزینه انتخاب شدند – با نظر خواهی از گروه های مختلف در کارخانه شیر پگاه لرستان در سال 1385، موثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه، تمایل، ونگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و موثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف کنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.
رضوانی و حسینی به سال 1388 در پژوهشی تحت عنوان الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی به بررسی این موضوع پرداختند. هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدلی است که بتواند با ترکیب اثربخش و کارآمد عناصر آمیخته ترفیع، ارزش و سهم هر یک از متغیرهای مؤثر در آمیخته را متناسب با اهداف و استراتژی‌های بازاریابی بنگاه تعیین نموده و صحت و دقت اهداف ترفیع را فراهم نماید. در این مطالعه با به‌کارگیری رویکرد فازی در مدل‌سازی، اتکا به داده های واقعی عملکرد و تحلیل آرای خبرگان در کنار عواملی همچون منحنی عمر محصولات بنگاه، استراتژی بازاریابی، بودجه فعالیت‌های ترفیعی و ماهیت رقابت و صنعت به عنوان سازه های کلیدی جهت طراحی الگوی کارآمد آمیخته ترفیع خلأ یاد شده تا اندازه زیادی مرتفع شده و رضایتمندی بیشتری در تحقق اهداف بازاریابی و فعالیت‌های ترفیعی در کنار کمینه سازی هزینه این قبیل فعالیت‌ها حاصل شده است.
در تحقیقی دیگر فرجی و مارالانی به سال 1388 در مقاله ای تحت عنوان شناسایی عوامل ترفیعی و تبلیغی مناسب برای فرش دستباف ایرانی در بازارهای داخلی به مطالعه‌ی این موضوع پرداختند. در این تحقیق دستیابی به دو هدف اصلی مد نظر بوده است: هدف اول مشخص نمودن ضریب اهمیت شاخص‌های ارزیابی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دستباف و هدف دوم مشخص نمودن اولویت ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی مورد استفاده در زمینه معرفی این کالا به مشتریان در بازارهای هدف داخلی. برای دستیابی به هدف اول، هشت شاخص برای ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دستباف مطرح گردیده که بر اساس روش AHP گروهی و بهره‌گیری از نظر خبرگان و کارشناسان مقایسات زوجی بین شاخص‌های فوق انجام گرفته است.
شمشيري نيز سنجش اثر بخشي تبليغات بانكهاي تجارتي بر واكنشي رواني و رفتاري مصرف كنندگان خدمات بانكها و ارائه راهكارهاي بهينه را در سال 1379 در دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران ارائه نموده است. مساله اصلي پژوهش، سنجش اثر بخشي تبليغات كنوني بانكهاي تجاري بر واكنشهاي رواني و رفتاري گروههاي مصرف كننده مي باشد، يعني ما بدنبال قضاوت در مورد اثر بخشي تبليغات اين بانكها هستيم. در واقع مساله اصلي اين است كه آيا از طريق اين تبليغات مي توان با گروههاي مختلف مصرف كننده خدمات ارتباط موثر برقرار كرد يا نه.
در يکي از نزديک ترين پژوهشهاي انجام شده به پژوهش حاضر مرجان فروزنده در سال 1379 به “بررسي اثر تبليغات در افزايش سپرده نزد بانكهاي تجاري در استان تهران” پردخته است. تحقيق مزبور با سه فرضيه به شرح ذيل در پنج فصل مورد بررسي قرار گرفته است: فرضيه اول، اجراي برنامه هاي تبليغاتي ميزان استفاده مردم از عابربانك و تلفن بانك را افزايش داده است. فرضيه دوم، انجام تبليغات بوسيله بانكهاي تجاري باعث افزايش سپرده سرمايه گذاري بلندمدت آنها شده است. فرضيه سوم، انجام تبليغات بوسيله بانكهاي تجاري ميزان سپرده هاي كوتاه مدت را افزايش داده است. (لازم به ذكر است كه جامعه آماري در اين تحقيق را روساي شعبه هاي بانكهاي تجاري نظير بانك ملي، سپه و صادرات تشكيل مي دهد). نتايج بررسي نشان مي دهد كه : اولا تبليغات بر ميزان تقاضاي افراد جامعه براي استفاده از خدمات عابر بانك و تلفن بانك موثر نمي باشد. ثانيا انجام تبليغات بوسيله بانكهاي تجاري باعث افزايش سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت آنها شده است. ثالثا انجام تبليغات بوسيله بانكهاي تجاري باعث افزايش سپرده هاي كوتاه مدت آنها شده است.
فخیمی آذر و همکاران در سال 1390 به پژوهشی تحت عنوان ” بررسي تأثير آميخته بازاريابي بر افزايش فروش آبگرمكنهاي توليدي شركت قاينار خزر” پرداختند. هدف اين مقاله بررسي تأثير آميخته بازاريابي بر افزايش فروش آبگرمكن هاي توليدي قاينار خزر ميباشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مشتريان آبگرمكنهاي توليدي قاينار خزر در شهر تبريز مي باشد. نمونه آماري با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه در جامعه هاي محدود 160 نفر تعيين گرديده است كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه هاي اين نفرات انتخاب شدهاند. نتايج این تحقیق نشان داد كه آميخته بازاريابي و هر چهار آميخته تشكيل دهنده آن بر افزايش فروش آبگرمكنهاي توليدي قاينار خزر تأثير دارد. همچنين اولويت تأثير متغيرهاي 4p بر ميزان فروش به ترتيب محصول، ترفيع، توزيع و قيمت مي باشد.
در تحقیقی دیگر نداف و همکاران به سال 1391 در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی و رتبهبندی نقش عناصر آمیخته بازاریابی در رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهرستان خرمشهر” پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر مصرف‌کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع و ترفیع و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر موثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع وجود دارد.
در تحقیقی دیگر رنجبریان و همکاران به بررسی ” نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آنست که صنعت قطعه سازی خودرو، توانایی ارائه محصولات جدید و توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و ارزانی قطعات ندارد. با این حال، صنعت قطعه سازی خودرو توانایی کاهش قیمت قطعات تولیدی و توانایی تحویل به موقع را دارد. تاکید بر آمیخته ترفیع می‌تواند موجب افزایش صادرات در صنعت قطعه سازی خودرو گردد.
2-2-2- تحقيقات خارجي:
در سال‌های اخير پژوهش‌های مختلفي براي بررسي نحوه مديريت عناصر آميخته ترفیع و آثار آن بر جلب و حفظ مشتريان صورت گرفته است. محور اصلي اين پژوهش‌ها حول اين پرسش سامان گرفته‌اند كه آيا امكان دستيابي به يک بهترين آميخته از عناصر مختلف ترفیع جهت جذب و حفظ حداکثر مشتريان براي يک سازمان وجود دارد و مهم‌تر اينكه از نظر مديران سازمان‌ها اين شيوه در فرآيند تخصيص منابع و نتايج حاصل از آن‌ها تا چه حد تاثير گذار است.
ديک و باسو (2007) براي پاسخ به اين سئوال بررسی‌های ميداني گسترده اي را در بانک‌های ایالت‌های آمريكا انجام دادند و دريافتند كه همه سازمان‌های مورد بررسي الزام توجه به وفاداري مشتريان را درک کرده‌اند و با استفاده از عناصر آميخته ترفيع تجاري به ویژه تبليغات و روابط عمومي سعي در جلب و نگهداري مشتريان داشته‌اند. از نظر اين پژوهشگران بانک‌ها ديگر صرفاً با اکتفا به دادن سود سپرده بيشتر نمی‌توانند مشتريان را به سمت خود جلب کنند. اگرچه شايد يک بانک جهت جلب مشتريان بتواند از اين معيار سنتي استفاده کند اما نگهداري مشتري که مسئله اي به مراتب مهم‌تر و دشوارتر است صرفاً از طريق سود سپرده بيشتر امکان پذير نيست.
جوز بلومر28 (2007) نتايج نظرسنجي از کارکنان و مشتريان سازمان‌های خصوصي در ايالات متحده را به منظور تعيين آثار تبليغات بر تعالی سازمان را ارائه نمود. اين نتايج نشان داد كه بودجه ريزي صحيح در آميخته ترفيع با توجه به خواسته مشتري و بر مبنای تحقيقات بازار چگونه می‌تواند تعالی سازمان را تا چندين برابر افزايش دهد.
پالمر (2006) مطالعات گسترده اي را در زمينه رابطه استراتژي ترفيع و وفاداري مشتريان انجام داده است. يکي از مهمترين مطالعات پالمر در زمينه شناسائي عوامل اصلي تبليغات جهت کسب وفاداري مشتريان در بانک هاي ايالات متحده مي باشد که در تدوين فرضيه هاي اين پژوهش نيز استفاده گرديد.
بتدريج كه جامعه پيچيده تر شد و حرفه ها به سوي تخصصي شدن پيش رفت، روابط عمومي نيز با آن گام بر داشت. امروزه در بنگاه هاي روابط عمومي و ادارات آن درون سازماني از جمله، بخش هاي ايجاد شده كه به روابط مالي، روابط صنعتي و روابط بين الملل مي پردازد. بخش هايي نيز از روابط عمومي كه تخصصي شده از قبيل، پژوهش، ارتباطات، سخن پراكني، نگارش، انتشارات و غيره اختصاص يافته است.
ريچارد اوليور (2007) نتايج حاصل از مطالعات سه ساله خود در زمينه شناسائي رابطه بين وفاداري مشتريان و تبليغات موسسات خدماتي را تحت عنوان “وفاداري مشتريان و استراتژي ترفيع در موسسات خدماتي” ارائه کرد. به زعم وي وفاداري، اصولاً دوطرفه و مبتني بر همكاري است. ولي وقتي كه وفاداري دررابطه با مشتري مطرح مي شود ديگر تعريف سنتي معتبر نيست. تئوري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد و رتبه بندی، موقعیت استراتژیک، لوازم خانگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد لوازم خانگی، رتبه بندی، و رتبه بندی