منبع پایان نامه ارشد درباره محدودیت ها، شورای امنیت، امنیت ملی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

مقایسه با رادارهای عملیاتی یا درحال ساخت در زمان امضای معاهده می باشند، آرایش دهند. در هریک از مناطق آرایش یافته سیستم موشک ضد بالستیک، سیلوی سکوهای پرتاب موشک ضد بالستیک نیز قراردارد. بیش از 18 رادار موشک ضد بالستیک که هریک دارای قدرتی کمتر از قدرت رادارهای محافظت شده موشک ضد بالستیک مزبور می باشند، نمی توانند آرایش یابند.187
شایان ذکر است که محدودیت های مذکور در ماده 3 بر روی سیستم های موشک ضد بالستیکی و اجزای آن که برای گسترش و آزمایش مورد استفاده واقع می شوند و در میادین آزمایش مازاد بر توافق قراردارند قابل اجرا نمی باشند. هریک از طرفین نمی توانند بیش از یک مجموعه 15 سکویی پرتاب موشک ضد بالستیک در میادین آزمایش داشته باشند.188
هریک از طرفین تعهد می نمایند که سیستم های موشک ضد بالستیک و اجزای آن که مستقر بر سکوی دریایی، هوایی، فضایی یا زمینی متحرک می باشند، گسترش، آزمایش و آرایش ندهند. نیز تعهد می نمایند که سکوهای پرتاب موشک ضد بالستیک را که برای پرتاب بیش از یک موشک رهگیر در هر نوبت از هر سکوی پرتاب به کارمی روند، گسترش، آزمایش یا آرایش ندهند و از سکوهای پرتاب آرایش یافته جهت فراهم نمودن چنین توانایی ای برای خود استفاده ننمایند و سیستم های خودکار یا نیمه خودکار یا دیگر سیستم های مشابه را جهت مسلح ساختن مجدد و سریع سکوهای پرتاب موشک ضد بالستیکی، گسترش، آزمایش یا آرایش ندهند.189
هریک از طرفین تعهد می نمایند که توانایی موشکی، سکوی پرتاب یا رادار، به عبارت دیگر توانایی موشک های رهگیر، توانایی سکوهای پرتاب یا توانایی رادارها را جهت مقابله با موشک های بالستیکی راهبردی یا جهت مقابله با هرگونه اجزای موشک در مسیر پروازش را کسب ننمایند و آنان را در نقش یک سیستم موشک ضد بالستیکی آزمایش نکنند. آرایش رادارهای اعلام خطر و هشداردهنده علیه موشک های بالستیکی تهاجمی راهبردی محدود به محیط خارجی قلمرو هرکشوری بوده و به همین جهت رادارها باید به سمت محیط خارجی هدایت شوند.190
سیستم های موشک ضد بالستیک یا اجزایش که تعدادشان اضافی یا زاید بر مقدار مشخص شده در این معاهده همچون سیستم های موشک ضد بالستیک یا اجزایش که به وسیله این معاهده منع شده اند، باشند، باید بر طبق شرایط و قیود مورد توافق طرفین، ظرف کوتاهترین دوره زمانی ممکن، مورد قبول، نابود یا ازکارانداخته شوند.191
جهت تضمین بقا وکارایی این معاهده، هریک از طرفین متعهد می شوند که سیستم موشک ضد بالستیک و اجزایش را که به وسیله این معاهده محدود شده اند، به کشورهای دیگر نقل مکان نداده و آن را درخارج ازخاک کشورخود آرایش ندهند.192
هریک از طرفین متعهد شده اند که هیچ گونه تعهدات بین المللی را که در تضاد با این معاهده باشد، تقبل ننمایند.193
معاهدات خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای درکل باید حاوی قیدی باشند که بر اساس آن هر طرف معاهده متعهد می شود تا مذاکرات مربوط به تدابیر مؤثر توقف مسابقه تسلیحات هسته ای را با حسن نیت دنبال نماید. بر این اساس، طرفین در ماده 11 معاهده متعهد شده اند که به مذاکرات مؤثرخود جهت محدودیت سلاح های تعرضی راهبردی ادامه دهند.194
گفتار دوم : نحوه اجرا و نحوه نظارت بر اجرای معاهده
این معاهده از زمان مبادله اسناد تصویب شده به اجرا درخواهد آمد.195 بر این اساس :
الف- جهت رسیدگی و اجرای صحیح مفاد این معاهده، طرفین بلافاصله کمیسیون مشورتی دائمی را بر اساس این خواسته ها ایجاد خواهند نمود: بررسی سؤالات و درخواست های مربوط به رعایت تعهدات پذیرفته شده در ارتباط با وضعیت هایی که امکان دارد ابهاماتی در اساس و ضوابط مندرجه در قراردادها به وجود آمده باشد؛ این کمیسیون با در اختیارگذاشتن اطلاعات به هر دو طرف، به طور داوطلبانه به جلب اعتماد و اطمینان طرفین نسبت به رعایت تعهدات پذیرفته شده می پردازد؛ رسیدگی به مسائلی در ارتباط با ممانعت های غیرعمدی در راه کاربرد وسایل تکنیکی ملی جهت وارسی که از جانب یکی از طرفین ایجاد می شود؛ رسیدگی به تغییرات در وضعیت راهبردی که امکان دارد در رابطه با شرایط و مواد مذکور در این معاهده پیش بیاید؛ موافقت نمودن با شیوه ها و زمان نابود سازی یا از کارانداختن سیستم های موشک ضد بالستیک و اجزایش در مواردی که به وسیله مفاد این معاهده در نظرگرفته شده است؛ رسیدگی به پیشنهادات جهت امکان افزایش اعتبار این معاهده، از جمله پیشنهاداتی جهت تهیه متمم هایی در ارتباط با مفاد این معاهده؛ رسیدگی به پیشنهاد هایی که در نهایت هدفش محدودیت های بیشتر سلاح های راهبردی باشد.
ب- طرفین از طریق مشورت، به ایجاد اصلاحیه هایی جهت اجرای پیشنهادهای کمیسیون مشورت دائمی ای که بر عملکردها، مقررات، جلسات و دیگر موضوعات حاکم است، مبادرت خواهند ورزید.196
کمیسیون مشورتی تا عقد قرارداد سالت 2، شانزده بار تشکیل جلسه داد. تحت نظارت این کمیسیون دو پروتکل مربوط به معاهده سیستم های موشک ضد بالستیکی به نتیجه رسید.
به منظور حصول اطمینان و رسیدگی از لحاظ رعایت شروط این معاهده، هریک از طرفین مجاز به بکارگیری از وسایل تکنیکی ملی، به طوری که موافق با اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل باشند، هستند. بدین منظور، هریک از طرفین تعهد می نمایند که درکاربرد وسایل تکنیکی ملی جهت کنترل طرف دیگر مداخله ننمایند. نیز هریک از طرفین تعهد می نمایند که اقدامات پنهانکارانه عمدی ای انجام ندهند تا در راه کاربرد وسایل تکنیکی ملی جهت کنترل مطابق با مفاد این معاهده ایجاد مانع نماید..197
گفتار سوم : نحوه اصلاح معاهده
هریک از طرفین می توانند اصلاحیه ها یا متمم هایی برای این معاهده پیشنهاد نمایند. اصلاحیه ها یا متمم های مورد توافق در ارتباط با مقررات اجرایی حاکم بر این معاهده، به مورد اجرا درخواهند آمد.198
گفتار چهارم : اختتام معاهده محدودیت سیستم های موشک ضد بالستیکی و بررسی نحوه خروج از آن
در بند 2 ماده 14 معاهده آمده است که پنج سال بعد از اجرای این معاهده، به مدت5 سال دیگر، طرفین جهت تمدید این معاهده با یکدیگر قرارداد خواهند بست. بعد از چندین بار تمدید این معاهده عاقبت در مه 2001، جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که دولت وی در مقام دفاع در برابر تهدیدات احتمالی موشکی کشورهایی برای امنیت ملی آمریکا، حتی ازکشورهایی که موسوم به خطرات عمده نیز نیستند، کاملا مصمم است. وی همگام با سیر عدم پایبندی خود در معاهدات بین المللی خلع سلاح وکنترل تسلیحات، خود اعلام کرد که بدین منظور و در این راستا، ما باید از پشت محدودیت های معاهده موشک های ضد بالستیک که رابطه ای براساس بی اعتمادی و آسیب پذیری متقابل با اتحاد شوروی سابق را دائمی می سازد، خارج شویم. وی در تشریح سیاست های دفاعی خود، اعلام کرد که آمریکا باید در اسرع وقت موشک های تدافعی موثری بسازد و این سیستم تدافعی باید به گونه ای طراحی شود که نه تنها از 50 ایالت این کشور دفاع کند بلکه شامل متحدان آمریکا نیز گردد و به علاوه نه تنها این سیستم از نابودکننده های مستقر در روی زمین استفاده خواهد کرد بلکه شامل سیستم های لیزری ماهواره ای مستقر در فضا نیز خواهد گردید.199 وی درنهایت، در 13 دسامبر2001، طی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه200، با اعمال ماده فوق الذکر، خروج آمریکا را ازآن اعلام کرد و در نهایت معاهده مذکور خاتمه یافت.201
ماده 3 معاهده به هر طرف معاهده اجازه می دهد که تنها از یک سیستم موشکی ضد بالستیک برای دفاع از پایتخت ملی و یک سیستم برای دفاع از منطقه حاوی وسایل پرتاب موشک های بالستیک استفاده کند . به عبارت دیگر، از نظر این معاهده، تنها پایتخت و محل نگهداری وسایل پرتاب موشک های بالستیک است که کاربرد سیستم دفاع موشکی برای هریک از آن دو را موجه می سازد. اما آیا سیستم دفاع موشکی پیشنهادی بوش، با سیستم های پدافندی که بر اساس این معاهده، مجاز تلقی شده است، مطابقت دارد؟ به نظر می رسد که سیستم پیشنهادی وی فراتر از محدوده مجاز معاهده مذکور می باشد و از این رو هرگونه اقدام در عملی کردن این سیستم، الزاما با نقض معاهده مذکور همراه خواهد بود . به همین دلیل است که بوش برای فراهم کردن امکان آزمایش سیستم ملی دفاع ضد موشک، از التزام به مفاد معاهده خارج شده است.202
مقامات آمریکایی برای خروج خود از این معاهده به ترتیبات مقرر در ماده 15 معاهده استناد می نمایند. ماده مذکور اشعار می دارد که : مدت این معاهده نامحدود است اما هریک از طرفین جهت اعمال حق حاکمیت ملی خود حق خواهد داشت که به علت پیشامد یا حوادث استثنایی و غیرمترقبه مرتبط با مفاد این معاهده به طوری که منافع عالی آن ها را به مخاطره اندازد، به خروج از این معاهده مبادرت ورزد. هریک از طرفین مراتب تصمیم خود را شش ماه قبل ازخروج از معاهده به طرف دیگر اعلان خواهد نمود. چنین اعلانی شامل ذکر علل انصراف ناشی از اتفاقات استثنایی و غیرمترقبه ای است که امکان دارد در نهایت منافع عالی آن طرف را به مخاطره اندازد.
این ماده به رغم ظاهر روشن آن، مفاهیم مبهمی را در خود جای داده است. پیشامد یا حوادث استثنایی غیرمترقبه، به خطر افتادن منافع عالی. نحوه تشخیص و احراز صحت این خطرات، از بحث انگیزترین نکاتی هستند که با تکیه صرف بر مفاد این معاهده، نمی توان به درکی جامع از آن ها دست یافت. دکترکرجیس می گوید: این مقرره به هر طرف معاهده اجازه می دهد به صورت یک جانبه در مورد اینکه شرایط خروج فراهم شده است یا خیر، تصمیم گیری کند. در واقع وی نظر یک جانبه دولت متوسل شونده به خروج را برای ارزیابی تفسیر مفاد ماده فوق کافی می داند. آنچه بر پیچیدگی این موضوع می افزاید آن است که این معاهده هیچ گونه سازوکاری را برای ارزیابی چنین تصمیمی عرضه نمی دارد، ولی حداقل مقرر می کند که دولت خارج شونده باید شرح وقایع اضطراری و فوق العاده ای که آن ها را برای امنیت ملی خود تهدید کننده تلقی کرده است، برای طرف دیگر ارسال کند.203 آنچه در پذیرش نظر دکترکرجیس ایجاد تردید می کند، قطعنامه 825 شورای امنیت در سال 1993 است که به موضع شورا در خصوص قصد دولت کره شمالی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مربوط می شود. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در بند1 ماده10 خود حاوی مقرره ای شبیه ماده 15 معاهده محدودیت سیستم های موشک ضد بالستیکی می باشد که مقرر می دارد :
« چنانچه هریک از طرف های معاهده تشخیص دهد که حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع معاهده، منافع عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است، حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود، از این معاهده کناره گیری کند. طرف مذکور این کناره گیری را با اخطار قبلی سه ماهه به کلیه دولت های دیگر طرف معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید.»
وقتی کره شمالی قصد خود را برای کناره گیری از معاهده مذکوراعلام کرد، سه دولت به آن شدیدا اعتراض کردند و دلایل استنادی کره شمالی را، حوادث فوق العاده مربوط به معاهده ندانستند. این سه دولت، روسیه، آمریکا و انگلیس بودند. سپس شورای امنیت به شکلی غیرالزام آور و خارج از فصل هفتم منشور از کره شمالی خواست که اعلامیه خود در خصوص خروج را مورد بررسی مجدد قرار دهد که متعاقب آن، کره شمالی با عمل به توصیه های شورا، در تصمیم خود تجدید نظرکرد.
خلاف نظر توجیه کنندگان خروج آمریکا از این معاهده، با این که هیچ سازوکار یا تدبیری برای بررسی تصمیم اعضا پیرامون کناره گیری، در معاهدات وجود ندارد و به ظاهر آن ها بدوا به صورت یک جانبه در این مورد نظرمی دهند ولی این بدان معنا نیست که سایر دولت ها اعم از عضو یا غیرعضو، نمی توانند تصمیم به انصراف یا کناره گیری را مورد چالش اعتراض قرار دهند. اگر یک دولت کوچک نظیرکره شمالی از طرف آمریکا به خودداری از خروج از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای فراخوانده می شود، چرا آمریکا، خود بتواند به طور یک جانبه برای خروج خود از معاهده ای ادعا کند که چنین وقایع فوق العاده ای رخ داده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک کروز، موشک بالستیک، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، حل و فصل اختلافات، حقوق بین الملل، استحکام بخشی