منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، خود کارآمدی، سطح معنادار، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
خود کارآمدی
2.20
1
28
0.149
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است.

جدول 6-4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
خود کارآمدی
0.982
0.87
0.069
0.20

براساس نتایج جدول6-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد.

نمودار(3-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر خودکارآمدی

جدول 7-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر خودکار آمدی
منابع تغییر
SS
df
MS
F
sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون خود کارآمدی
192.85
1
192.85
7.39
0.011
0.21
0.74
گروه
682.33
1
682.33
26.15
0.001
0.49
0.99
مقدار خطا
704.47
27
26.09

کل مدل
73955.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
1826.96
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، خود کارآمدی (0.001p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر خو کارآمدی 99 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این که در مقیاس خود کارآمدی بالا بودن نمرات نشان‌دهنده خود کارآمدی و حرمت نفس و سلامت بیشتر افراد و پایین بودن نمرات دال بر خود کارآمدی و حرمت نفس و سلامت کمتر افراد است، اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان خود کارآمدی والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است.
2-3-4 فرضيه دوم: فرضيه دوم پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر بهزیستی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان دارای تأثیر مثبت معنادار است.
8-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات بهزیستی اجتماعی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون بهزیستی اجتماعی
آزمایش
83.47
5.55
15

گواه
81.87
5.16
15

کلی
82.67
5.33
30
پس آزمون بهزیستی اجتماعی
آزمایش
98.13
5.80
15

گواه
82.13
5.80
15

کلی
90.13
9.93
30
نتایج جدول (8-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مقیاس بهزیستی اجتماعی در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان بهزیستی اجتماعی می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (8-4) نیز نمایش داده شده است.

نمودار (4-4) میانگین نمرات بهزیستی اجتماعی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
جدول 9-4 نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
بهزیستی اجتماعی
0.003
1
28
0.954
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده است.
جدول 10 -4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
بهزیستی اجتماعی
0.150
0.084
0.963
0.359

براساس نتایج جدول 10-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد .

نمودار(5-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر بهزیستی اجتماعی
جدول 11-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر بهزیستی اجتماعی
منابع تغییر
SS
df
MS
F
Sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون بهزیستی اجتماعی
64.72
1
64.72
1.98
0.17
0.06
0.27
گروه
1770.48
1
1770.48
54.40
0.001
0.66
0.99
مقدار خطا
878.73
27
32.54

کل مدل
246584.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
2863.46
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، بهزیستی اجتماعی (0.001p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر بهزیستی اجتماعی 99 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد.با توجه به این که در مقیاس بهزیستی اجتماعی بالا بودن نمرات نشان‌دهنده سلامت بیشتر افراد و پایین بودن نمرات دال بر سلامت کمتر افراد است، اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان بهزیستی اجتماعی والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است.
3-3-4 فرضيه سوم: فرضيه سوم پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر مشارکت اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
جدول 12-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات مشارکت اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون مشارکت اجتماعي
آزمایش
16.00
1.46
15

گواه
16.93
2.01
15

کلی
16.47
1.79
30
پس آزمون مشارکت اجتماعي
آزمایش
18.27
2.40
15

گواه
16.33
1.63
15

کلی
17.30
2.24
30

نتایج جدول (12-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مقیاس مشارکت اجتماعي در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان مشارکت اجتماعي می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (12-4) نیز نمایش داده شده است.

نمودار (6-4) میانگین نمرات مشارکت اجتماعی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
جدول 13-4 نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
مشارکت اجتماعي
0.03
1
28
0.861
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است.
جدول 14-4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
مشارکت اجتماعي
0.945
0.124
0.186
0.073

براساس نتایج جدول 14-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد .

نمودار(7-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر مشارکت اجتماعي

جدول 15-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر مشارکت اجتماعي
منابع تغییر
SS
df
MS
F
sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون مشارکت اجتماعي
36.50
1
36.50
12.05
0.002
0.30
0.91
گروه
44.93
1
44.93
14.84
0.001
0.35
0.96
مقدار خطا
81.76
27
3.02

کل مدل
9125.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
146.30
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، مشارکت اجتماعي (0.001p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر مشارکت اجتماعی 96 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان مشارکت اجتماعي والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است.
4-3-4 فرضيه چهارم: فرضيه چهارم پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر انسجام اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
جدول 16-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات انسجام اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون انسجام اجتماعي
آزمایش
14.93
2.31
15

گواه
15.13
2.61
15

کلی
15.3
2.42
30
پس آزمون انسجام اجتماعي
آزمایش
18.40
3.43
15

گواه
15.93
2.71
15

کلی
17.17
3.29
30

نتایج جدول (16-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مقیاس انسجام اجتماعي در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان انسجام اجتماعي می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (16-4) نیز نمایش داده شده است.

نمودار (8-4) میانگین نمرات انسجام اجتماعی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
جدول 17-4 نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
انسجام اجتماعي
0.86
1
28
0.36
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است.
جدول 18-4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
انسجام اجتماعي
0.965
0.408
0.200
0.128

براساس نتایج جدول 18-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد .

نمودار(9-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر انسجام اجتماعی
جدول 19-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر انسجام اجتماعي

منابع تغییر
SS
df
MS
F
sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون انسجام اجتماعي
10.60
1
10.60
1.11
0.302
0.03
0.17
گروه
47.41
1
47.41
4.96
0.034
0.15
0.57
مقدار خطا
257.933
27
9.55

کل مدل
9155.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
314.167
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، انسجام اجتماعي (0.034p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر انسجام اجتماعی 57 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان انسجام اجتماعي والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است.
5-3-4 فرضيه پنجم: فرضيه پنجم پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر پذيرش اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
جدول 20-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات پذيرش اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون پذيرش اجتماعي
آزمایش
18.13
2.47
15

گواه
17.40
3.08
15

کلی
17.77
2.77
30
پس آزمون پذيرش اجتماعي
آزمایش
21.80
3.59
15

گواه
17.20
2.88
15

کلی
19.50
3.96
30
نتایج جدول (20-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، آموزش مهارت، پیش آزمون، روش پژوهش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، والدین معتاد، شهر اصفهان، خود کارآمدی