منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، والدین معتاد، شهر اصفهان، خود کارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

مقیاس پذيرش اجتماعي در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان پذيرش اجتماعي می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (20-4) نیز نمایش داده شده است.

نمودار (10-4) میانگین نمرات پذیرش اجتماعی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

جدول 21-4 نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
پذيرش اجتماعي
0.19
1
28
0.665
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است.

جدول 22-4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
پذيرش اجتماعي
0.956
0.240
0.200
0.125
براساس نتایج جدول 22-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد .

نمودار(11-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر پذيرش اجتماعي

جدول 23-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر پذيرش اجتماعي
منابع تغییر
SS
df
MS
F
sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون پذيرش اجتماعي
87.07
1
87.07
11.21
0.002
0.29
0.89
گروه
126.10
1
126.10
16.23
0.001
0.37
0.97
مقدار خطا
209.72
27
7.76

کل مدل
11863.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
455.50
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، پذيرش اجتماعي (0.000p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر پذیرش اجتماعی 97 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان پذيرش اجتماعي والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است.
6-3-4 فرضيه ششم: فرضيه ششم پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر انطباق اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
جدول 24-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات انطباق اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون انطباق اجتماعي
آزمایش
16.40
2.89
15

گواه
16.13
2.13
15

کلی
16.27
2.50
30
پس آزمون انطباق اجتماعي
آزمایش
19.07
1.98
15

گواه
15.93
2.40
15

کلی
17.50
2.688
30
نتایج جدول (24-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مقیاس انطباق اجتماعي در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان انطباق اجتماعي می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (24-4) نیز نمایش داده شده است.
نمودار (12-4) میانگین نمرات انطباق اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
جدول 25-4 نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
انطباق اجتماعي
0.18
1
28
0.667
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده است.
جدول 26-4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
انطباق اجتماعي
0.974
0.647
0.200
0.117
براساس نتایج جدول 26-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد .

نمودار(13-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر انطباق اجتماعي

جدول 4-27: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر انطباق اجتماعي
منابع تغییر
SS
df
MS
F
sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون انطباق اجتماعي
87.07
1
87.07
11.21
0.002
0.29
0.89
گروه
126.10
1
126.10
16.23
0.001
0.37
0.97
مقدار خطا
102.544
27
3.79

کل مدل
9397.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
209.50
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، انطباق اجتماعي (0.000p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر انطباق اجتماعی 97 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان انطباق اجتماعي والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است.
7-3-4 فرضيه هفتم: فرضيه هفتم پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر شکوفايي اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
جدول 28-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات شکوفايي اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون شکوفايي اجتماعي
آزمایش
18.00
2.75
15

گواه
16.27
2.15
15

کلی
17.13
2.58
30
پس آزمون شکوفايي اجتماعي
آزمایش
20.60
2.13
15

گواه
16.73
2.81
15

کلی
18.67
3.14
30

نتایج جدول (28-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مقیاس شکوفايي اجتماعي در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان شکوفايي اجتماعي می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (28-4) نیز نمایش داده شده است.

نمودار (14-4) میانگین نمرات شکوفایی اجتماعي در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
جدول 29-4 نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي واريانس در دو گروه
متغیرها/ شاخص
ضريب F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
معناداري
شکوفايي اجتماعي
0.008
1
28
0.929
نتایج آزمون لوین گویای آن است که پیش‌فرض همسانی واریانس ها در مقیاس آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است.
جدول 30-4 مقایسه توزیع نمرات متغیر های تحقیق با توزیع نرمال

شاپرو ویلکز
کالموگروف – اسمیرنف

آماره
سطح معناداری
آماره
سطح معناداری
شکوفايي اجتماعي
0.961
0.333
0.102
0.146

براساس نتایج جدول 30-4 آماره کالموگروف – اسمیرنف و شاپرو ویلکز در سطح 05/≥p معنی دار نبوده . بنابراین توزیع نمرات متغیر های تحقیق نرمال می باشد .

نمودار(15-4) شیب خطی رگرسیون در متغیر شکوفايي اجتماعي

جدول 31-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر مداخلات مبتنی بر روابط والد فرزند بر شکوفايي اجتماعي
منابع تغییر
SS
df
MS
F
sig
میزان تأثیر
توان آماری
پيش آزمون شکوفايي اجتماعي
30.38
1
30.38
5.69
0.024
0.17
0.63
گروه
65.16
1
65.16
12.20
0.002
0.31
0.92
مقدار خطا
144.15
27
5.33

کل مدل
10740.00
30

مقدار کل تصحیح‌شده
286.66
29

مقایسه بین متغیر مستقل و سطوح مختلف متغیرهای وابسته گویای آن است که متغیر مستقل بر، شکوفايي اجتماعي (0.002p≤) تأثیر معنی‌داری دارد. میزان این تأثیر بر متغیر شکوفایی اجتماعی 92 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، بین گروه آزمایش و گروه کنترل به لحاظ متغیرهای مزبور تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اطلاعات جدول بیان‌کننده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله روابط والد فرزند) بر ميزان شکوفايي اجتماعي والدین می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است

فصل پنجم
بحث و نتيجهگیری

1-5 مقدمه
در اين فصل يافته‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها با توجه به يافته‌هاي پژوهش‌هاي قبلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.يافتههاي پژوهش نشان داد که آموزش روابط والد فرزند باعث افزايش خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی و ابعاد آن (“انطباق اجتماعی”،”انسجام اجتماعی”،”مشارکت اجتماعی”،”شکوفایی اجتماعی”و پذیرش اجتماعی “) شده است و فرضيههاي پژوهش تأیید شدند.
2-5 مروري بر يافتههاي پژوهش اين پژوهش يک مطالعه نیمه تجربي بوده که تأثیر آموزش رابطه والد-فرزندی بر خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان بررسي نموده است. بدين منظور 30 نفر انتخاب‌شده و در گروه آزمايش و گواه به صورت تصادفي جايگزين شدند. هر دو گروه در مراحل پيش آزمون، پس آزمون شرکت کرده و پرسشنامهها را تکميل نمودند. متغير مستقل (يا مداخله) الگوي آموزش روابط والد- فرزند بود که در 10 جلسه بر گروه آزمايش اعمال شد. يافتههاي پژوهش نشان داد که الگوي آموزش رابطه والد-فرزندی باعث افزایش خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی والدین شده است

3-5 بحث و نتيجه گيري
1- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر خود کارآمدی والدین معتاد شهر اصفهان دارای تأثیر مثبت معنادار است.
2- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر بهزیستی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان دارای تأثیر مثبت معنادار است.
3- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر مشارکت اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
4- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر انسجام اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
5- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر پذيرش اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
6- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر انطباق اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
7- آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر شکوفايي اجتماعي والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است.
فرضیه اول پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر خود کارآمدی والدین معتاد شهر اصفهان دارای تأثیر مثبت معنادار است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که ادراک خود کارآمدی به انتظارات افراد در مورد توانایی‌شان برای عمل در موقعیت‌های آینده بر می‌گردد. افرادی بااحساس خود کارآمدی بالا احتمالاً در برخورد با مسائل مشکل، بیشتر تلاش می‌کنند، در تلاش‌هایشان استقامت می‌ورزند، در طول انجام مسائل آرام هستند تا اینکه برانگیخته باشند و افکارشان را تحلیل گرانه سازمان می‌دهند (پروین، سروان و جان،2005، نقل از زمانی،1385).
افرادی که کارایی شخصی زیادی دارند و معتقدند که می‌توانند به طور موثر با رویدادها و شرایطی که مواجه می‌شوند برخورد کنند، از آنجایی که آن‌ها در غلبه بر مشکلات انتظار موفقیت دارند، در تکلیف‌ها استقامت نموده و اغلب در سطح بالایی عمل می‌کنند. این افراد از اشخاصی که کارایی شخصی کمی دارند، بر توانایی‌های خود اطمینان بیشتری داشته و تردید کمی نسبت به خوددارند، آن‌ها مشکلات را چالش می‌بینند و نه تهدید و فعالانه موقعیت‌های جدید را جستجو می‌کنند. کارایی شخصی زیاد، ترس از شکست را کاهش می‌دهد، سطح آرزوها را بالا می‌برد و توانایی مسئله گشایی و تفکر تحلیل را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، خود کارآمدی، سطح معنادار، پیش آزمون Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، مصرف مواد، درخودماندگی، سلامت اجتماعی