منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، جبران خسارت، مطالبه خسارت، قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

ط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….76
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….76
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..77
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………77
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….80
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
2-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………85
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….86
گفتار دوم‌- خاتمة قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….87
الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………87
۱-اقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
۲-ابرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
۳-تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
۴-مالکیت ما فی‌ الذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
۷-انفساخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………92
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………..92
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………93
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
۳(فسخ از طرف پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………….94
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………95
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تعهدات قراردادی، قوه قاهره، قراردادهای اداری، نهادهای عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، قراردادهای خصوصی، حقوق خصوصی، قانون مدنی