منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، آمادگی الکترونیکی، سازمان های خدماتی

دانلود پایان نامه ارشد

كند. بر طبق مدل معيار هاي گوناگوني، به عنوان عواملي كه روي آمادگي الكترونيك تأثیر مي گذارند، مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
در اين مدل عوامل گوناگوني كه تعيين كننده مقياس كلي آمادگي الكترونيك مي باشد، تعريف شده و وزن هايي به آن ها اختصاص داده مي شود. وزن هاي اختصاصي الزاماً ميزان اثر معيار بر روي آمادگي الكترونيك كلي را تعريف مي كند(eTechnology Group, 2003).
به منظور رسیدن به این هدف، تحلیل های رگرسیون چندگانه انجام شده تا یک متغیر وابسته ( آمادگی هدایت و رهبری الکترونیک یا ممکن است متغیر دیگری باشد) را معین سازد و سپس اثر متغیر های دیگر را اندازه گیری کند. این پروسه همبستگی معادلات خطی را تخمین می زند که در برگیرنده یک مجموعه از متغیر های مستقل می باشد که به بهترین نحو ارزش متغیر وابسته را پیشگویی می کند.
بر طبق مدل كارايي استفاده از فناوري اطلاعات توسط هر اداره و وزارت خانه دولتي بستگي به6 معيار زير دارد:
آمادگي فناوري اطلاعات
سياست فن آوري اطلاعات
نيروي انساني
زير ساخت فن آوري اطلاعات
فرآيند
فوايد فن آوري اطلاعات
6 معیار بالا به صورت خیلی نزدیک متقابلاً بر یکدیگر اثر می گذارند تا آمادگی الکترونیکی در اداره و وزارتخانه دولتی ایجاد شود. شرح مختصری از این 6 معیار در زیر ارائه می شود:
آمادگی فناوری اطلاعات : یک اندازه گیری ذهنی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در اداره و وزارت خانه می باشد.
سیاست فناوری اطلاعات : توسط اسناد خاص اداره و وزارتخانه پی ریزی شده و هدف فناوری اطلاعات در عملیات و فرایند های آن را تعریف می کند.
نیروی انسانی : ضروری است که آموزش فناوری اطلاعات که در اداره به شکل متحد و یکپارچه درآمده و فهم نقطه قوت کنونی دانش فناوری اطلاعات در اداره و آنچه که سطح راحتی کارکنان در اجرای وظایف به صورت الکترونیکی می باشد را مورد ارزیابی قرار دهیم. بدون اینکه نیاز به گفتن و بیان باشد، بهترین آموزش دیده ها، کارمندانی هستند که آسانتر زیر ساخت ها را گسترش داده و اتوماسیون فرآیند ها را به مرحله اجرا در آورند.
زیر ساخت فناوری اطلاعات : نوآوری هایی که قبلا توسط اداره و وزارتخانه برای اجرای سیاست های فناوری اطلاعات و استفاده از دانش کارکنان اتخاذ شده است را محک می زند.
فرآیندها : در یک اداره یک مشخصه کلیدی از بکارگیری درباره سیاست فناوری اطلاعات اداره و استفاده از دانش کارمندان می باشد. علیرغم پی ریزی سیاست های فناوری اطلاعات، آموزش افراد و برقراری زیر ساخت، اگر اداره و وزارتخانه قادر به استفاده از آن و اتوماسیون فرایندهایش نباشد، کل تلاش ها تلف خواهد شد. بنابراین، اتوماسیون فرآیندهای اداری و درون اداری یک مشخصه دقیق و استوار از آمادگی الکترونیکی اداره و وزارتخانه مرکزی می باشد.
اندازه گیری فواید : فناوری اطلاعات برای ذینفعان، دیگر ادارات دولتی یا خود دولت تضمین خواهد کرد که تمام تلاش ها نهایتاٌ به بار نشسته است. کاهش زمان فرآیندها و آسانی قابلیت دسترسی و موجود بودن اطلاعات برای ذینفعان درگیر، یک شاخصه کلیدی آمادگی الکترونیکی می باشد(شول ، 1384).
شاخص هاي كلاني كه در اين نمونه به كار گرفته شده است، در برگيرنده زير شاخص هايي به شرح زير است:
آمادگي هدايت و رهبري الكترونيك / فن آوري اطلاعات
درك هدايت و رهبري الكترونيك
اهميت فن آوري اطلاعات در انجام وظيفه اداره و وزارتخانه
سياست فن آوري اطلاعات
برنامه عمل – وضعيت ها و مسئوليت تبعيت از برنامه و فوايد برنامه عمل فن آوري اطلاعات
سر مايه گذاري
نيروي انساني
مسئوليت وظيفه فن آوري اطلاعات
دانش اوليه كار با كامپيوترها
سياست آموزش و توسعه فن آوري اطلاعات
تخصصي سازی برنامه آموزش فن آوري اطلاعات
زير ساخت فن آوري اطلاعات
زير ساخت نرم افزار / سخت افزار
زير ساخت شبكه
زير ساخت وب سايت فرآيند ها
مهندسي مجدد فر آیندهاي كسب و كار
سبك فعل و انفعال فرآيندها
وضعيت اتوماسيون فر آيندها وضعيت يكپارچگي فرآيندها
نگهداري ديتابيس
فن آوري هاي امنيتي بكار گرفته شده
فوايد فن آوري اطلاعات
فوايد مشاهده شده توسط به كار گيري فن آوري اطلاعات در فر آيندها
بر گشت سر مايه براي بكار گيري فن آوري اطلاعات در فر آيندها
اثر گذاري بر بهره وري توسط به كار گيري فن آوري اطلاعات در فر آيندها
2-2-3- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك سازمان ها در ايران
این نمونه با نگاه ترکیبی به مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی، 12 کعیار برای اریابی ارائه داده است که معيار هاي اصلي و زير معيار هاي آن به شرح زير است: (باقری نژاد و ستاری، 1385). (جدول شماره 2-11 )
معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ايران
جدول معیارها و زیر معیارها نمونه پیشنهادی
ردیف
معیار
زیر معیارها
1
تاکید و تعهد مدیریت نسبت به بکار گیری فناوری اطلاعات در کلیه سطوح سازمان
1-1- اعمال هدایت و رهبری به کمک فناوری اطلاعات در سازمان از سوی مدیریت

1-2- تاکید بر اهمیت به کارگیری فناوری اطلاعات در کارکرد کلی سازمان از سوی مدیریت
2
سیاست ها و راهبرهای فناوری اطلاعات سازمان
2-1- تعیین و ترسیم چشم انداز فناوری اطلاعات برای سازمان

2-2- تعیین راهبردها، طرحها و سیاست ها (برنامه ی جامع فناوری اطلاعات) برای سازمان

2-3- تهیه ی برنامه ی عملیاتی برای بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان و تعیین وضعیت ها و مسئولیت ها

2-4- اعمال فرایند تخصیص منابعو بودجه بندی برای فعالیت های فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری در این زمینه
3
وجوه تخصصی مدیریت در سازمان
3-1- اعمال مدیریت ریسک

3-2- پیاده سازی مدیریت سبد سرمایه گذاری

3-3- بکار گیری مدیریت پروژه

3-4- اعمال مدیریت تغییر

3-5- بکارگیری مدیریت روابط با مشتری (CRM)
4
توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات
4-1- ایجاد واحد مدیریت فناوری اطلاعات در چارت سازمانی

4-2- آموزش ICT برای کارکنان

4-3- تدوین سیاست آموزش و توسعه نیروهای فعال و متخصص در واحد فناوری اطلاعات

4-4- برنامه ریزی اجرای اموزش های تخصصی در حوزه ی فناوری اطلاعات
5
زیر ساخت فناوری اطلاعات
5-1- زیر ساخت نرم افزار

5-2- زیر ساخت سخت افزار

5-3- شبکه سازی و برقرار امنیت شبکه

5-4- وب سایت

5-5- معماری اطلاعات
6
فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
6-1- مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار

6-2- میزان اتوماسیون فرایند ها

6-3- نحوه ی به روز سازی پایگاه داده و اطلاعات
2-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی
در سازمان های خدماتی محصول یا بازده سازمان نا مشهود است. معمولا نوع خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب بصورت نوعی اطلاعات ، دانش یا آگاهی می باشد. در سازمان های خدماتی منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و باید تعداد زیادی کارمند وجود داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را تامین کنند(کدلیر، 1987، ص9).
در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. به عنوان مثال دانشجو با استاد در کلاس گردهم آمده و خدمات اموزشی را دریافت می کند، در اینجا دریافت کننده خدمت در فرآیند تولید مشارکت داشته و محصولی را دریافت می کند. اما در موسسات تولیدی کالا در یک زمان تولید و در زمان دیگر به فروش می رسد(بیات، علیزاده ثانی، 1383، ص6).
سازمان خدماتی فقط محدود به صنایع خدماتی نظیر هتلداری ، هواپیمایی، بانکداری و غیره نمی شود، بلکه خدمات جانبی صنایع تولید کننده محصولات فیزیکی، یعنی خدمات حقوقی ، درمانی و آموزشهای فروشندگی نیز در بر می گیرد.
سازمان های خدماتی بسیار متنوع اند. بخش دولتی از طریق دادگاهها، اداره های کار، بیمارستانها، مراکز اعطا کننده تسهیلات مالی، مراکز نظامی، اداره های پلیس و آتش نشانی، پست، مراکز قانون گذاری و مراکز آموزش، به ارائه خدمات می پردازند. بخش خصوصی غیر انتفایی نیز از طریق موزه ها، موسسات خیریه، کلیساها، مراکز آموزش عالی، بنیادهاو بیمارستانها ارائه کننده خدمات است.
در سال‌های اخیر در تحقیقاتی که روی سازمان‌ها انجام شده بر ابعاد خاصی از تکنولوژی خدماتی توجه زیادی شده است. تکنولوژی خدماتی بر اساس پنج عامل تعریف می‌شود:
1) تولید و مصرف همزمان؛
2) مشتریان نوع محصولی را که به آن عادت کرده‌اند دریافت می‌کنند؛
3) مشتری در فرآیند تولید مشارکت می‌کند؛
4) خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب به‌صورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی است؛ در حالی‌که محصولات مؤسسات تولیدی قابل لمس هستند.
5) در سازمان‌های خدماتی، منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند؛ در حالی‌که در سازمان‌های تولیدی، سرمایه، هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهد. (دفت، ريچارد ال ، جلد دوم ، ص223)
با توجه به ویژگی تکنولوژی‌های خدماتی و اثراتی که بر سیستم‌های کنترل و ساختار سازمانی دارد، ایجاب می‌کند که هسته فنّی یعنی نیروی انسانی یا اعضای سازمان با مشتری تماس نزدیک داشته باشند.
اثری که مشتری بر ساختار سازمانی دارد در ویژگی‌های ساختاری مشخص می‌شود. مشتریان این‌گونه سازمان‌ها باید با هسته‌های مرکزی (اعضای اصلی) سازمان تماس رو در رو و مستقیم داشته باشند. یک سازمان خدماتی با اطلاعات و محصولات نامشهود سر و کار دارد؛ بنابراین، نباید چندان بزرگ باشد. اعضای سازمان و کسانی که هسته مرکزی سازمان را تشکیل می‌دهند، باید از مهارت‌های بالاتر برخوردار باشند. این افراد باید دانش و آگاهی‌های کافی داشته باشند؛ تا بتوانند مسائل مشتریان و ارباب رجوع را حل کنند. بنابراین کسانی که در سازمان‌های خدماتی کار می‌کنند باید برای ایجاد ارتباط شخصی با افراد و نیز در زمینه فنّی مهارت‌های بالایی داشته باشند( همان منبع ، ص 226).
2-4- نتیجه گیری
با توجه به ابعاد مختلف در مدل‌هاي مورد بحث مي‌توان به مقايسة نوع نگرش و توجه هر مدل نسبت به ساير مدل‌ها پرداخت و كليه مدلها از نظر هدف، تمركز، معيارهاي سنجش و موارد مناسب جهت استفاده با يكديگر مقايسه کرد. در جداول زیر مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌هاي موجود پرداخته شده است.

2-4-1- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی
مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی
ابزار/ مدل
هدف
تمركز
معيارهاي سنجش
موارد مناسب براي استفاده
CSPP
كمك به افراد و اجتماعات جهت
تعيين نحوة مشاركت
در «دنياي شبكه‌اي»
ميزان رواج يكپارچگي فاوا
23 معيار در پنج گروه:
1. زيرساخت‌ها 2. دسترسي
3. برنامه‌هاي كاربردي و خدمات
4. اقتصاد 5. توانمندسازها
ارزيابي سريع اما گسترده
از ميزان استفاده از فناوري‌
CID
ارزيابي عوامل تعيين كننده
ميزان آمادگي شبكه‌اي يك
اجتماع در دنياي درحال توسعه
ميزان رواج يكپارچگي فاوا
19 معيار در پنج گروه :
1. قابليت دسترسي
2. يادگيري 3. جامعه
4. اقتصاد 5.سياست
ارزيابي سريع اما گسترده
از ميزان استفاده از فناوري‌
APEC
كمك به دولت‌ها براي توسعة
سياست‌هاي متمركز خودشان،
مطابق با محيط خاص خود،
براي توسعة سالم تجارت الكترونيك
آمادگي جهت تجارت الكترونيك
1.فناوري و زيرساخت‌هاي اساسي
2. دسترسي به خدمات شبكه
3. استفاده از اينترنت
4. پيشرفت‌ها و تسهيلات
5. مهارت‌ها و منابع انساني
6. وضعيت اقتصاد ديجيتالي
ارزيابي آمادگي يك كشور
براي تجارت الكترونيك
McConnell
ارزيابي آمادگي الكترونيكي اقتصاد مالي يا «ظرفيت مشاركت در اقتصاد ديجيتالي جهاني»
آمادگي جهت اقتصاد ديجيتالي
1. قابليت اتصال
2. رهبري الكترونيكي
3. امنيت اطلاعات
4. سرمايه انساني
5. فضاي كسب و كار الكترونيكي
فهم نقش‌هاي مربوط به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي در رشد و استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اردشیر بابکان، دین زرتشتی، عوامل محیطی