منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، عدالت آموزشی، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

راههاي گسترش بهره گيري از فاوا در دبيرستانها برنامه ريزی در زمینه در دسترس بودن و گسترده بودن منابع آموزش الکترونیک است.
2-فتحی و آزادمنش (1385) به امکان سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی آموزش عالی پرداختند. در این امکان سنجی از نظر سه گروه درگیر در زمینه آموزش عالی استفاده شد که عبارت بودند از استادان، متخصصان برنامه ریزی درسی و متخصصان فناوری اطلاعات. نتایج نشان داد که گروه های سه گانه اختلاف نظر زیادی در خصوص اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای برنامه ریزی درسی نداشتند و بر این باورند که در موارد عدیده ای با توجه به امکان پذیربودن رفع موانع و استفاده از عوامل تسهیل کننده و فرصت آفرین می توان کاربرد این فناوری ها را افزایش داد.
3-آیتی و همکاران (1386) الگوی تدوین برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تربیت معلم مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق مراحل عملی و نظری ورود فاوا به آموزش و پرورش و موانع و امکانات نظام آموزش و پرورش ایران از جهات فنی و غیرفنی برای توسعه فاوا را تبیین می کند و در نهایت به ارائه ی یک الگوی راهنما برای ورود فاوا در برنامه درسی تربیت معلم ایران می پردازد.
4-حیدری همت آبادی و همکاران (1386) نظام برنامه‌ریزی درسی متناسب با توسعة سواد اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که الزام پذیرش تحقق جامعه اطلاعاتی،ضرورت همگام شدن با تحول در عرصه ی آموزش و پرورش،رعایت اصل عدالت آموزشی و استفاده از امکانات فناوری و دسترسی همگان به اطلاعات به عنوان یک حق و بسیاری مسائل دیگر، ضرورت بازنگری در اهداف و سیاست های آموزش و پرورش در سطح کلان و خرد به منظور همسو ساختن برنامه های نظام آموزشی از سالهای ابتدایی تحصیل تا سطح عالی در راستای اهداف و نیاز های جامعه اطلاعاتی را قطعی می سازد و از آنجا که جامعه اطلاعاتی دارای طرحی یکسان برای همگان است؛ دستیابی به آموزش یکسان و بهره گیری از امکانات مساوی در سایه ی نظام آموزشی متمرکز از پاره ای جهات دستیافتی تر خواهد بود.
5-عکاشه و همکاران (1387) تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان را بررسی و مطالعه نمودند. يافته هاي حاصل از پرسشنامه نشان داد كه تاسیس انجمن خیرین مدرسه ساز در مناطق محروم مهمترين راهكار موجود تأمين و گسترش برابري فرصتها و عدالت آموزشي می باشد و راهکار توزيع متناسب معلمان با كيفيت و ماهر درمناطق مهمترين راهكار مطلوب تأمين و گسترش برابري فرصتها و عدالت آموزشي مي باشد. يافته هاي حاصل از مصاحبه و سئوال باز پاسخ نشان داد كه آگاه كردن برنامه ريزان نسبت به اهميت و نتايج برابري فرصتهاي آموزشي مهمترين راهكار تأمين و گسترش برابري فرصتها و عدالت آموزشي می باشد.
6-سعیدی پور (1388)در «بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عدالت آموزشی وبهبود عملکرد استادان دانشگاه های شهرستان بهبهان»آورده است: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات(ICT) و عدالت آموزشی و همچنین امکان دسترسی به ICT در تحول و بهبود عملکرد استادان دانشگاه های شهرستان بهبهان می باشد. جامعه آماری شامل کلیه استادان دانشگاه های شهرستان بهبهان که تعداد آنان 340 نفر می باشد که از میان آنها 180 نفر از طریق جدول مورگان ونمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج بدست آمده در زمینه میزان استفاده از ICT و عدالت آموزشی وهمچنین امکان دسترسی به ICT نشان می دهد که رابطه بین عدالت آموزشی وتحول وبهبود عملکرد استادان در سطح اطمینان 95% معنی دار است و فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.
7-عطاران و آیتی (1388) در تحقیقی به بررسی اصول برنامه ریزی درسی مبتنی بر فاوا پرداختند. در این مطالعه تطبیقی جنبه های نظری و عملی توسعه فاوا در چهار کشور نمونه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس روش استنتاجی-قیاسی اصول حاکم بر برنامه درسی تدوین شد. این اصول بر اساس مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی تفکیک شد.
8-رحمانی (1389) در پایان نامه خود تحت عنوان « مدل مفهومی نقش فناوری کامپیوتر و اینترنت در ترویج و تشویق تفکر انتقادی و خلاق در معلمان » نشان داد ترویج و تشویق تفکر انتقادی یکی از الزامات اساسی و مهم یک جامعه دموکراتیک است تا با استفاده از آن دانش آموزان به کمک فناوری کامپیوتر و اینترنت به منابع مختلف اطلاعاتی دست یافته و سایر دیدگاه ها و نظرات را مطالعه، تحلیل، ترکیب مجدد، ارزیابی و تأمل‌ می‌کند. تفکر خلاق یا مولّد نوعی از تفکراست که ایجاد بینشهای جدید، رویکردهای نو، چشم‌اندازهای تازه، راههای جدید و یکپارچه فهمیدن وادراک را موجب می‌شود. فناوری‌های جدیداطلاعاتی و ارتباطی از قبیل کامپیوتر و اینترنت این امکان را فراهم آورده‌اند تا دانش‌آموزان و سایر افراد بتوانند تفکر واگرای خود را به‌کار گرفته یا پرورش دهند و انعطاف‌پذیری آن را افزایش دهند. مقاله حاضر به توصیف و تبیین مدل مفهومیِ نقش فناوری کامپیوتر و اینترنت در ترویج و تشویق تفکر انتقادی در معلمان پرداخته‌است.
9-هادیان (1389) در تحقیقی تحت عنوان «نقش فن آوری اطلاعات در آموزش موضوعات درسی در مدارس راهنمایی منطقه 6 تهران» آورده است : معلمان با تجربه آموزشی متفاوت تفاوت كمی را در ميزان اطمينان از كاربرد کامپیوتر داشتند به گونه ای که بین 16% تا19% آن ها به شدت معتقد بودند که آماده اند.این مشاهدات نشان می دهد که حداقل آموزش اولیه برای كاربرد IT ، اكثر معلمان مدارس ابتدایی در بخش های مختلف را دراین کشور تحت پوشش قرار داده است.درایران نیز اکثریت معلمان دوره های اولیه را برای آشنایی با کا مپیوتر دیده اند.ارزیابی معلمان پایه سوم از آمادگیشان در زمینه ی IT به صورت نزدیکی مرتبط بوده است با میزان استفاده ی دانش آموزانشان از کامپیوتر وتعدد دسترسی شان به اینترنت. 72% از دانش آموزانی که معلمان شان از اطمینان واعتماد به نفس کافی برای کاربرد ITبرخوردار بودند حداقل 3 بار در هفته از کامپیوتر برای مقاصد غیراینترنتی استفاده کرده اند.این رقم قابل مقایسه است با 43%از دانش آموزانی که معلمانشان احساس می کردند از آمادگی کافی برخوردار نیستند.به طور مشابه وقتی که معلمان فکر می کردند از پشتیبانی فنی بهتری برخوردارند دانش آموزان هم با اعتماد به نفس بیشتری از منابع IT حداقل 3 بار در هفته استفاده می کردند.در کنار آموزش گسترده ی معلمان برای استفاده از کامپیوتر پشتیبانی قوی نیز به عنوان عامل موثری در کاربرد موثر IT توسط معلمان شناخته شده است. توسعه ی حرفه ای معلمان در زمینه یITدر حال جهت دهی به سمت استفاده از کامپیوتر ها به منظور پشتیبانی موثراز اهداف آموزشی وبه دور از مهارت های پایه ای کامپیوتر است.
10-سرایی و سرایی (1390) فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات نظام آموزشی را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبتی بر کارایی نظام آموزشی ، پیشرفت تحصیلی فراگیران، یادگیری سریع تر فراگیران و دستیابی آنان به درک عمیق تر می گردد. همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ی افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری در فراگیران باعث ارتقای کیفیت یادگیری می گردد.
11-سیاری و همکاران (1391) تاثیر آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات را بر روی عدالت آموزشی بررسی نمودند. نتایج نشان داد که شاخص هاي فراهم آوردن امكان تحصيل در منزل و ظرفيت بالاي كلاس هاي درس و امكان تحصيل براي شاغلين بيشترين تأثير را در افزايش دسترسي به آموزش عالي در كشور داشته اند و بالا بودن هزينه آموزش مجازي در كشور مهمترين مانع و محدوديت در برابري فرصت هاي آموزشي وهمچنين افزايش دسترسي به آموزش عالي مي باشد.
2-2-2-تحقیقات خارج از کشور
1-لویس ومایلز (1991) استفاده از فناوری دریادگیری دانش آموزان ثابت کردند که استفاده از فناوری دریادگیری دانش آموزان همخوانی دارد.زیرا در این مطالعه نشان داده شده است که دانش آموزان در آن بسیار فعال ونسبت به یاد گیری خود ، مسئول اند.اکثر کارهای خود را گروهی ودر قالب پروژه انجام می دادند در جستجوی اطلاعات ومنابع جدید بودند.
2-مارتین روست وآدامز (1999)پژوهشی را انجام دادند وبیان نمودند که با توجه به فعالیت های سازمان یافته ( مانند جستجوی اطلاعات ،انتشار وارائه کارهای علمی تحقیق )، شاید بتوان گفت که تاثیر شیوه های آموزش نوین بر فعالیت های دانش آموزان بیش از تاثیر آن بر معلم بوده است.دانش آموزان از شیوه های آموزش نوین با استفاده از فاوا در مقایسه با شیوه های موجود وقدیمی رضایت بیشتری داشتند.
3-سمردون و همکارن (2000) نشان دادند که آموزش و توسعه ی حرفه ای معلمان می تواند به روش های مختلفی باشد که از جمله آنها : دوره های آموزش تربیت معلم در دانشگاه ، دورهای آموزش ضمن خدمت کلاسی و کارگاهی و فرصت های برابر آموزشی می باشد. مرکز آمار آموزشی آمریکا در زمینه آموزش مهارت های فناوری اطلاعات گزارش کرده که از میان این سه رویکرد 83 درصد معلمان آموزش های دانشگاهی را در حد خیلی زیاد اثر گذارگزارش نموده اند. حال اینکه این درصد گزارش شده برای آموزش های ضمن خدمت 88 درصد و برای رویکرد سوم یعنی فرصت های برابر آموزشی 93 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که رویکرد سوم یعنی فرصت های برابر آموزشی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
4-کلی (2002) نشان داد بین آمادگی معلمان و فرصت های برابر یادگیری فناوری محور برای دانش اموزان رابطه وجود دارد.
5-رستا (2002) در تحقیق خود نشان داد بین الگوی کاربرد فناوری اطلاعات در معلمان و بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات به طور کارآمد و یادگیری دانش آموزان ارتباط مستقیم وجود دارد.
6-واتسون (2004) در تحقیقی اصول توسعه فاوا در تربیت معلم کشور انگلستان را اینگونه برشمرد : یادگیری مشارکتی، متمایزسازی، معنی دار بودن یادگیری، توجه به موقعیت و زمینه، وظایف اصیل، حل مسئله و عملگرایی، محیط خودراهبرد، خودگردان و خوددستیاب.
7-احرمان (2005) با اشاره به نتایج ارزشیابی از پروژه به کارگیری فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش هنگ کنگ نشان داد با وجود اینکه حدودا صد درصد معلمان آموزش های پایه فناوری اطلاعات و 92 درصد مهارت های تخصصی را آموزش دیده اند فقط حدود50 درصد معلمان مورد مطالعه توانایی ادغام فناوری اطلاعات را در برنامه درسی داشته اند. بر این اساس باید دانش عملی و مفهومی فناوری اطلاعات را از میزان بکارگیری آن تفکیک نمود.
8-آلونگ (2005) در تحقیقی با عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی »نشان داد برنامه درسی را می‌توان دستور کار آموزش دانست. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی فواید فراوانی به همراه دارد . از جمله اینکه امکان بهره‌گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را برای معلم و یادگیران فراهم می‌آورد. این نوع برنامه درسی ، بیش از آنکه بخواهد دانش معینی را به دانش‌آموزان القاء کند، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که از طریق آن امکان شکوفایی قابلیت های فردی دانش‌آموزان و گسترش تجربه‌های فردی و مستقل آنها افزایش می‌یابد .
9- داونز (2008) نشان داده از میان عوامل مربوط به ویژگی های یادگیرندگان عواملی مانند جنس، سن ، تجارب قبلی و فعلی عدالت آموزشی وفناوری های نوین بسیار تعیین کننده می باشد. همچنین عوامل متعددی در عدالت آموزشی وفناوری های نوین تاثیر دارند و وجود شبکه با کاربرد آموزشی آن متفاوت است. به عنوان نمونه 97 درصد مدارس ابتدایی و 99 درصد مدارس متوسطه و 95 مدارس استثنائی هنگ کنگ به وب سایت مدرسه دسترسی داشته اند لیکن فقط 52 درصد از مدارس ابتدایی و 88.4 درصد از مدارس متوسطه و 45.5 درصد از مدارس استثنایی وب سایت تخصصی مرتبط با موضوعات درسی داشته اند.
10-پیروس( 2009 ) اقدامات مؤثر براي رفع نابرابري هاي آموزشي را در كاربست روش هاي زير مي داند: احداث مدرسه در نزديكي محل زندگي دختران، كاهش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، نابرابری ها، سازنده گرایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت آموزشی، جامعه اطلاعاتی، آموزش الکترونیک