منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سنجش آمادگی سازمانهای خدماتی این است که ما عوامل و ویژگی هایی را که در الکترونیکی شدن سازمان موثرند را شناسایی کرده و یا به عبارت دیگر شاخص های کلیدی را استخراج کنیم. یا به بیانی دیگر ویژگی هایی که یک سازمان خدماتی الکترونیکی باید داشته باشد تا اثر بخش عمل کند کدامند؟ سوالات تحقیق عبارتند از :

چه معیار هایی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی با توجه نقش فناوری اطلاعات در کسب و کار باید در نظر گرفته شود؟
نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با استفاده از الگو ارائه شده در این تحقیق چه می باشد؟
آیا من حیث المجموع سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح آمادگی لازم، جهت الکترونیکی شدن را دارا می باشد؟ و در چه سطحی آمادگی لازم را دارا می باشد؟

4-2-1- انتخاب مستندات
داده های مورد استفاده محققان در رویش نظریه شامل انواع گوناگونی از داده های کیفی، نظیر گفتگو، مشاهده، مصاحبه، گزارش های عمومی، یادادشت های روزانه پاسخ دهندگان، تعاملات و تفکرات خود پژوهشگر، اسناد و مدارک می باشد.جهت گردآوری داده ها در این تحقیق تصمیم گرفته شد ازروش مصاحبه استفاده کنیم. با یک نمونه برداری ساده شروع کردیم با افرادی که فکر می کردیم تجارب گسترده ای در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دارند تماس گرفتیم و با ارسال دعوتنامه ای (ضمیمه یک را ببینید) از آنها برای مصاحبه وقت گرفتیم. نمونه برداریی که برای انتخاب افراد نمونه انتخاب کردیم نمونه گیری به روش گلوله برفی بود به این صورت که پس از مصاحبه با اولین فرد از او می خواستیم نفر بعدی را که فکر می کند می تواند با توجه به موضوع تحقیق ما را یاری کند به ما معرفی کند.
در ابتدای هر مصاحبه توضیح مختصری و مفیدی راجع به مفاهیم آمادگی الکترونیکی و هدف از آن داده می شد و مصاحبه شوندگان به بیان ویژگی های سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و نیازمندی های الکترونیکی شدن سازمان پرداخته و برخی نیز در پایان مصاحبه مستندات و اسناد معماری سازمان را جهت آشنایی با سازمان معرفی کردند که با مطالعه آن اسناد اطلاعات با ارزشی برای کشف الگو ها و مفاهیم بدست آوردیم.
بنابراین جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و مطالعه اسناد معماری سازمان به روش نمونه برداری گوله برفی و نمونه برداری تئوریکی انجام شد. در نمونه برداری تئوریک فرآيند جمع آوري اطلاعات به منظور نظريه پردازي، باجمع آوري، كدگذاري وتجزيه وتحليل اطلاعات صورت مي گيرد.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات ما همواره این سؤالات را در ذهن داشتیم که چه معیارهایی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی در نظر بگیریم؟ شاخص های اندازه گیری این معیارها کدامند؟
گرد آوری داده ها در روش رویش نظریه تا آنجا ادامه پیدا می کند تا به یک حالت اشباع برسیم یعنی اینکه اطلاعات جدیدی به داده های ما اضافه نمی شود و وضعیت های مشابه نمایان می شود.
با توجه به اینکه از نرم افزار اطلس تی آی برای مدلسازی استفاده می کردیم بایستی این مدارک را به صورت مستنداتی وارد این نرم افزار می کردیم. بنابراین مدارکی را که در اختیار داشتیم به فرمت هایی که مورد استفاده این نرم افزار بود تبدیل شد و به شکل زیر وارد نرم افزار گردید:

محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات

در جدول 4-1 برخی از برجسته ترین افرادی که در این پژوهش با آنها مصاحبه انجام شده است را آورده ایم:

نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
عبدالرحیم نوه ابراهیم
دکتری مدیریت آموزشی
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
روح اله نوری
دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
استادیار دانشگاه خوارزمی
حمید رضا غفاری
دکتری پزشکی
معاون طرح و برنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
حسین فلاح
فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
عباسعلی صانعی
فوق لیسانس مدیریت دولتی
مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
محمود امام ویردی
فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت مرکز ارتباط با مشتریان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
محمد رضا مشفقی
فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی
مدیریت شبکه و ارتباطات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
علی یوسفی
فوق لیسانس نرم افزار
مدیریت نرم افزار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
امین اله هادی نیا
فوق لیسانس امنیت اطلاعات
مدیریت امنیت اطلاعات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
محمد افضلی
لیسانس سخت افزار
مدیریت مرکز داده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
4-2-2- تحلیل داده ها
تحلیل داده ها را در طی فرآیند مصاحبه با مدیران ارشد فاوا و مطالعه اسناد سازمان آغاز کردیم و با استفاده از فن یادادشت برداری، تحلیل و همچنین استفاده از نرم افزار اطلس تی ای کد های اولیه را از متن این مدارک استخراج کردیم. هنگامی که مدارک را تحلیل و کد گذاری می کردیم آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و مواردی را که اهمیت داشت یادادشت می کردیم.
با در نظر گرفتن این نکته که بایستی عقاید و نظریاتی که در ذهنمان در ارتباط با آمادگی الکترونیکی وجود دارد را باید کنار بگذاریم، به تحلیل و اکتشاف داده ها پرداختیم. پیش بینی می کردیم که شاید صدها کد و فهرست بوجود آید. مرحله گردآوری تا جایی ادامه پیدا کرد که به حالت اشباع رسیدیم و اطلاعات تکراری بدست می آمد.

4-2-3- فن یادداشت برداری
در تحقیقات رویش نظریه محقق بایستی یادداشت هایی را در سرتاسر فرآیند تحقیق خود بنویسد این یادداشت ها می توانند در هر زمانی و در هر موضوعی اتفاق بیفتند. یادداشتها می توانند ساختار یافته یا تصادفی باشند. قالب بندی مهم نیست آنچه که مهم است نوشتن در مورد داده ها و یادگیری در طی فرآیند است. یادداشت ها فرصت تحلیل داده ها را فراهم ساخته و همچنین منعکس کننده افکار محققند (,Charmaz ,2006 Corbin & Strauss 2008).
در این تحقیق ما یادداشت برداری را در مرحله گردآوری و تحلیل ادامه دادیم بعد از هر بار مصاحبه و مطالعه هر اسناد یادداشت های خود را در نرم افزار مذکور وارد می کردیم. بعضی از این یادداشت ها نیز دست نویس بودند و هر زمانی که به ذهن ما می رسید آنها را می نوشتیم.
برای نشان دادن شیوه یادداشت برداری در جدول(4-2) منتخبی از دو نمونه یادداشت را می آوریم .
نمونه ای از یادداشت برداری
نمونه ای از یادداشت برداری :یادداشت برداری از مصاحبه با مدیر فاوا
با مصاحبه با مدیر فاوا به این نتایج رسیدیم که مهمترین رکن موفقیت رضایت مندی جامعه هدف از خدمات الکترونیکی است . همه تلاش ها، ابزارها، برنامه ها و … فناوری اطلاعات و ارتباطات باید بسمت رضایتمندی جامعه هدف باشد. رضایتمندی جامعه هدف یعنی ایجاد متقابل اعتماد ، باور ، همسویی ، تحمل ، حمایت و نهایتاً برند در سازمان و مشتری می گردد و موجب رونق کسب وکار و تولید ثروت می گردد. سرعت ، کیفیت و ارزش افزوده ارائه خدمات موجب رضایتمندی مشتریان می گردد.
همچنین به این نتیجه رسیدیم که تربیت و آموزش نیروی انسانی کل سازمان برای استفاده بهینه از فناوری ها ، ایجاد باور و نگرش همسو با تحول IT محور باید مد نظر قرار گیرد. در سازمان ها می توان تحول ایجاد کردکه همه کارکنان آن سازمان از نیروی فعال IT محسوب شوند.

از دیگر مزایای یادداشت برداری اینست که می توان در زمان های مختلف آنها را بررسی و به یادآوری افکار و وقایع کمک می کند. بدون یادداشت برداری دنبال کردن مسیر تحلیل داده ها بسیار مشکل است(Corbin & Strauss 2008).
شکل 4-2 نحوه ی وارد کردن یادداشتها در نرم افزار اطلس تی ای را نشان می دهد:

نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای
4-2-4- کد گذاری باز
آغاز فرآیند تخصیص برچسب های مفهومی به داده ها در این مرحله انجام می شود. برای کد گذاری، ابتدا داده ها ازهم تقطیع می شوند، عبارتها بر اساس واحدهای معنایی دسته بندی می شوند تا کدها به آنها ضمیمه شوند. کد ها در کنار داده هایی که به آن مرتبط است قرار می گیرند داده ها را با کلمه ای نام گذاری کردیم که معتقد بودیم ایده اصلی موجود در داده را نشان می داد. در این تحقیق قسمت های مهم متون انتخاب گردید و کدهای اولیه را به آن اختصاص داده شد. اولین گام در کشف الگو، این مرحله است. از این دیدگاه استفاده کردیم که کدها، داده ها را به قطعات مدیریت پذیر تقسیم می کنند (Corbin & Strauss 2008). شکل 4-3 نمونه ای از کد گذاری باز توسط نرم افزار اطلس تی آی را نشان می دهد.

نمونه ای از کد گذاری اولیه

کد های اولیه در طی اولین تحلیل از داده ها تعیین می شدند این کد ها در جدول 4-2 آورده شده اند.
کدهای اولیه
کدهای اولیه(دقت کنید کدها به ترتیب حروف الفبا از نرم افزار استخراج شده اند.)
اثر گذاري بر بهره وري توسط به كار گيري فن آوري اطلاعات در فر آيندها
ارائه سرویس ها و خدمات لازم بر روی بستر اینترنت در سراسر کشور
ارزش افزوده ارائه خدمات
استفاده از درگاه های مختلف جهت ارتباط با مشتریان و سازمان های همکار
اطلاع رساني به جامعه هدف
اعمال فرایند تخصیص منابع و بودجه بندی برای فعالیت های فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری در این زمینه
امنیت اطلاعات (حریم شخصی)
امنيت پايگاه داده
امنيت روال ها و دستورالعمل ها
امنيت زير ساخت ارتباطي
امنيت فيزيکي و محيطي
امنيت نرم افزار ها و سخت افزار و کلاینت ها
آموزش پشتيباني فني
آموزش جامعه هدف
آموزش راهبران
آموزش کاربران
اموزش مديران ارشد
آموزش نيروهاي سازمان
آموزش و فرهنگ سازي
اهداف استراتژی فناوری اطلاعات
اهداف و برنامه هاي امنيتي
اهميت فن آوري اطلاعات در انجام وظيفه سازمان
اهمیت فناوری اطلاعات در کار کرد کلی سازمان
اولويت فناوری اطلاعات براي مديران عالي سازمان
ایجاد رضایتمندی مشتریان و اصل تکریم ارباب رجوع
ایجاد شفافیت در منابع تخصی یافته به خدمات حوزه فناوری اطلاعات
ايجاد فرهنگ سازماني
ايجاد واحد معاونت یا مديريت مستقل فناوري اطلاعات در چارت سازماني
ايمني اطلاعاتي
برآورد هزینه های ناشی از این سیاست گذاری فناوری اطلاعات
بررسی عملکرد سازمان از طریق IT
برقراری پهنای باند مناسب و قابل اطمینان
برقراری مدیریت ارتباط با مشتریان جهت رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود فرایند های کسب و کار
برنامه ریزی اجرای اموزش های تخصصی در حوزه ی فناوری اطلاعات
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمانی در حوزه IT
بستر ارتباطی Dialup شرکت دیتا
بستر ارتباطی E1 مخابرات
بستر ارتباطی IP_Intanet شرکت دیتا
بستر ارتباطی MPLS شرکت دیتا
بستر ارتباطی مناسب جهت سرویس دهی خدمات
بکار گیری IT در سازمان
پاسخگویی سریع به مشتری
پیاده سازی استراتژی سازمان
تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ها و جاری نمودن آنها در سازمان
تدوين سياستهاي شفاف و جامع در سازمان
تسریع و تسهیل امور در جهت تحقق اهداف سازمان
تطابق خدمات با استراتژی جدید سازمان
تطابق میان منابع انسانی موجود سازمان با استراتژی، خدمات و فرایند های جدید سازمان
تعیین برنامه ی جامع فناوری اطلاعات سازمان
تفکر IT در مدیریت کسب و کار
تلاش در ارائه خدمات با هزینه مناسب
تنوع خدمات ارائه شده با توجه به وجود درگاه های مختلف
توانائي ارائه کنندگان راهبري فناوري اطلاعات در پياده سازي
توانمند سازي منابع انساني
توسعه چارچوب هاي قانوني و نظارتي در شركت
توسعه خدمات و محصولات جاري
توسعه نيروي فعال و متخصص در واحد فناوري اطلاعات
توليد و ايجاد مديريت دانش در سازمان
خدمات از درگاه پرتال اینترنتی و اینترانتی
خدمات از درگاه تلفن ثابت
خدمات از درگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های باستانشناسی، تاریخ ادبیات، دوران اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، کیفیت خدمات