منبع پایان نامه ارشد درباره فعالیت بدنی، فعالیت جسمانی، مهارت حرکتی، تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

چگونگی تغییر محیط اجتماعی- فرهنگی جوامع غربی در خصوص شرکت زنان و دختران در فعالیتهای ورزشی در سه دهه قبل است.
محدودیتهای تکلیف
این محدودیتها خارج از بدن قرار دارند. آنها شامل اهداف یک حرکت یا فعالیت هستند. این محدویتها متفاوت از انگیزه فرد یا اهدافی هستند که برای رسیدن به هدف تعیین شدهاند. محدودیتهای تکلیف شامل قوانینی هستند که حرکت یا فعالیت را احاطه کردهاند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
طبقهبندی مهارتهای حرکتی
مهارتهای حرکتی، چه الگوهای حرکتی بنیادی و چه مهارتهای حرکتی تخصصی، میتوانند به طبقات کوچکتری تقسیم شوند. در این میان بنا به اهمیت مهارتهای بنیادی و موضوعیت آنها در ارتباط با این تحقیق، به توضیح آنها خواهیم پرداخت. بر این اساس سه دسته مهارت حرکتی بنیادی وجود دارد که عبارتند از حرکات استواری(تعادل)، جابجایی و دستکاری.
مهارتهای استواری21
مهارتهای حرکتی استواری، اساس مهارتهای دستکاری و جابجایی هستند، زیرا همه حرکات بخشی از استواری را دارند. مهارتهای حرکتی استواری زمانی مهارتهای غیر جابجایی نامیده میشدند و به آن مهارتهایی اشاره دارد که بدن بدون جابجایی افقی و عمودی حرکت کند. مهارتهای استواری انواعی از مهارتها را شامل میشود که مستلزم تکیهگاه وارونه است. مهارتهایی نظیر تعادل سه پایه(بالانس)، و تعادل روی سر. این مهارتها بر تعادل ایستا و پویا تاکید دارند (پاین و ایساکس، 2011).
مهارتهای حرکتی جابجایی22
مهارتهای جابجایی، مهارتهاییاند که در آنها بدن در جهت عمودی و افقی از نقطهای به نقطه دیگر انتقال مییابد. فعالیتهایی مانند راه رفتن، دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سر خوردن و سکسکه رفتن. وقتی این مهارتهای بنیادی رشد مییابند و بیشتر اصلاح میشوند، در ورزش های خاص میتوانند کاربرد داشته باشند (پاین و ایساکس، 2011).
مهارتهای حرکتی دستکاری23
این مهارتهای شامل حرکات درشت و ظریف هستند. مهارتهای دستکاری درشت حرکاتیاند که نیازمند اعمال نیرو و یا دریافت نیرو از شئ هستند. پرتاب، دریافت، ضربه با پا، ضربه با دست از بالای سر، ضربه از پهلو و غلتاندن توپ، مهارتهای دستکاری درشت بحساب میآیند. اصطلاح مهارت حرکتی ظریف به مهارتهایی گفته میشود که بر کنترل حرکتی، دقت و دسترسی تاکید دارند. بستن بند کفش، هدفگیری در تیراندازی و دارت از مهارتهای دستکاری ظریف هستند. معلمان تربیت بدنی و مربیان ورزشی بیشتر به مهارتهای دستکاری درشت تمرکز دارند و به مهارتهای ظریف توجه کمتری دارند (هی وود، 2009).
مهارتهای دستکاری که شامل دسترسی، چنگ زدن و رها کردن اشیاء هستند، نسبت به سایر مهارتهای بنیادی، نیازهای بصری- حرکتی بیشتری دارند و دیرتر به رشد کامل میرسند. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، در بین مهارتهای بنیادی در هر دو گروه پسران و دختران، مهارتهای دستکاری دچار ضعف و عقبماندگی بیشتری هستند، که این مسئله، اهمیت مداخله در این مهارتها را برای جبران عقبماندگی، افزایش می دهد. همچنین تحقیقات نشان دادهاند که دختران نسبت به پسران در مهارتهای دستکاری، دچار عقبماندگی بیشتری هستند که از مهمترین دلایل این عقبماندگی، به پایین بودن آگاهی بدنی در دختران و نقش عوامل محیطی(عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند کمبود فرصتهای تمرین و آموزش) اشاره شده است (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). به همین دلیل باید مداخلات حرکتی مناسبی برای کاهش و حذف این عوامل طراحی شود.
مهارتهای دستکاری و محدودیتهای محیطی آنها
در این تحقیق بنا به اهمیت ذکر شده در منابع رشد حرکتی، شش مهارت دستکاری اصلی مورد نظر خواهند بود که عبارتند از: دریافت کردن، پرتاب کردن، ضربه از پهلو با دست، ضربه با پا، غلتاندن توپ و دریبل ساکن.
1- دریافت کردن24 :
دریافت کردن در ورزشها، بازیها و فعالیتهای روزمره بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرد. مهارتی دستکاری است که هدف آن مالکیت شئ است. انواع دریافتهای اجرا شده، وابسته به نیازهای تکلیف و محیط مانند وضعیت و سرعت توپ در پرواز، شکل،اندازه توپ و خط سیر توپ می باشد. کودکان نیازمند برخورداری از چندین مهارت مانند هماهنگی چشم-دست، توانایی تعقیب اشیاء با چشم، پیش بینی مداوم زمان بازداری شئ و دستکاری ظریف انگشتان با توجه به پویاییهای شئ برای دریافت توپ هستند.
قانون مرکزی پیرامونی جهت رشدی با ظهور رفتارهای دریافت کردن ارتباط دارد. این قانون بیان میکند که کودکان کنترل بدن خود را از مرکز بدن بسمت دستان خود یاد میگیرند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
محدودیتهای محیطی دریافت کردن:
اندازه توپ، رنگ توپ و زمینه، زمان مشاهده توپ (فاصله پرتاب توپ)، آموزش (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
2-پرتاب کردن25 :
یکی از مفیدترین مهارتهای بنیادی و بعنوان جزئی از ورزشها مانند بیسبال و سافتبال است و در ورزشهایی مانند بسکتبال و فوتبال استفاده زیادی دارد. انواع متفاوتی از پرتاب وجود دارد گه عبارتند از پرتاب از زیر دست، پرتاب دو دستی و پرتاب از بالای سر،که در میان آنها پرتاب از بالای سر بعنوان مهم ترین نوع پرتاب شناخته شده است (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).

محدودیتهای محیطی پرتاب:
اندازه هدف، فاصله از هدف، آموزش (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).

3-ضربه با دست از پهلو26 :
این مهارت، یک مهارت پرتابی و رانشی است که در بسیاری از ورزشها اجرا شده و در برنامههای تربیت بدنی در مدارس تدریس می شود. اشکال این مهارت عبارتند از: ضربه از پایین دست، ضربه از کنار دست، ضربه از بالا، ضربه یک دستی و ضربه دو دستی. انتخاب نوع ضربه تحت تاثیر نیازهای تکلیف مانند وضعیت شئ در هوا و سایر محدودیتهای محیطی قرار دارد. در این مهارت هماهنگی چشم – دست، قابلیت تعقیب شئ و بازداری پایدار شئ بسیار مهم است. یک اصل رشد حرکتی مربوط به موضوع، جهت رشد سری-پایی است. یعنی کودکان کنترل بدن خود را از مرکز به بیرون یاد میگیرند (گالاهو، اوزمون و گودوی،2012).
محدودیتهای محیطی ضربه از پهلو:
اندازه توپ، ثابت یا متحرک بودن توپ (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012)، وزن باتون، اندازه یا طول باتون (گابارد، 2008).

4- ضربه با پا27 :
ضربه با پا یک مهارت پرتابی و شکلی از ضربه با دست است که با پا انجام میشود. این مهارت در بسیاری از ورزشها از جمله فوتبال کاربرد زیادی دارد. کودک برای کسب قابلیت ضربه با پا، نیاز به هماهنگی چشم-پا، تعادل و تواناییهای ادراکی حرکتی دارد. علیرغم استفاده وسیع از این مهارت، اطلاعات کمی درباره رشد این مهارت و اثر محدودیتهای فردی، محیطی و تکلیف بر آن وجود دارد. ضربه کاشته یکی از معروفترین حالات ضربه با پا میباشد. تصور بر این است که ضربه کاشته، یک مهارت بنیادی است که کودک با کسب تبحر در آن، قادر به استفاده از این مهارت در مهارتهای دیگر مانند دریبل توپ و پاسدادن خواهد شد (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
محدودیتهای محیطی ضربه با پا:
اندازه توپ، میزان فاصله از توپ قبل از ضربه، آموزش (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).

5-دریبل ساکن28 :
این مهارت شامل ضربه به توپ با انگستان و کف دست بطور متوالی بسمت پایین و برخورد دوباره با انگشتان میباشد که نیاز به هماهنگی بالای چشم- دست، ادراک عمق و ادراک طرح از زمینه دارد. در مراحل ابتدایی کودک با حالت سیلی زدن به توپ، بیشتر کف دستها را درگیر میکند و یک الگوی خشک را نمایش میدهد. در مراحل پیشرفته، دریبل کردن شامل هل دادن توپ بسمت پایین و هدایت جهت آن است (ایساکس، 2011).

محدودیتهای محیطی دریبل ساکن:
اندازه توپ، ثابت یا متحرک بودن دریبل (گابارد، 2008).

6-غلتاندن توپ از پایین دست29:
این مهارت ترکیبی از مهارتهای دستکاری ظریف و درشت را دارد که نیاز به هماهنگی چشم-دست و ادراک عمق زیادی دارد. غلتاندن توپ در ورزشهایی مثل بولینگ، گلبال و … کاربرد زیادی دارد(گالاهو و کلیلند، 2003).
جایگاه مداخلات رشدی در مدل گالاهو
کفایت حرکتی در سالهای اولیه زندگی کودک شروع به شکل گرفتن میکند. مهارتهای حرکتی بنیادی و تغییرات به الگوهای پایه در حرکات کودکان برای گذر از مرحله بنیادی به مرحله تخصصی، نیازمند آموزش و برنامههای مدون رشدی است (هارتر وپیک، 1996؛1982). برنامههای متناسب رشدی بطور خاص درگیرکردن کودک در فرایندهای زیربنایی حرکت، افزایش قابلیتهای اجتماعی، جسمانی و شناختی را در پی دارند (برنت و مورگان، 2008).
شواهد نشان میدهد کلید کفایت حرکتی، مشارکت در فعالیتهای بدنی است. حرکات هدفمند و تمرینات تخصصی مربوط به مهارتهای پایه، با افزایش سطوح انگیزش و لذت از فعالیت بدنی، رشد خودپنداره جسمانی در کودکان را در پی داشته که خود منجر به شرکت در فعالیتهای ورزشی سازمان یافته در اینده میشود (ولن تاینی، 2004).
هر مهارت از اجزای خاصی تشکیل شده است. برنامهای میتواند مفید باشد که تمام سطوح مهارت را شامل شود. برنامههای رشدی که بر اساس مدل گالاهو طراحی میشوند، اجزای مهارت را بصورت مجزا در ترکیب با هم مد نظر قرار میدهند. نکته قابل ذکر این است که در این برنامهها ساعات آموزش هر بخش از مهارت و مدت زمان کل جلسات مشخص شده، عاملی است که در سایر برنامهها به آن توجه نشده است (کانر و همکاران، 2006).
اهمیت مهارتهای حرکتی بنیادی و رابطه فعالیت بدنی با کفایت حرکتی
مهارتهای حرکتی بنیادی زیر بنای حرکات فرد در آیند است و بعنوان بلوکهای ساختمانی حرکات آینده در نظر گرفته میشود که خزانه حرکتی فرد را تشکیل داده و هر چه غنیتر باشد فرد در آینده مشکلات کمتری خواهد داشت (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012؛ گابارد، 2008). بر اساس مدل همکوشی بین کفایت حرکتی و فعالیت بدنی (2008)، یک رابطه پویا و دوطرفه بین کفایت حرکتی و فعالیت جسمانی وجود دارد. منظور از کفایت حرکتی، کسب میزان معینی از الگوهای حرکتی پایه است که خزانه حرکتی فرد را تشکیل میدهد و کودک در فعالیتهای روزمره، بازی و ورزش از آنها استفاده میکند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). فرض این مدل بر این است که در سالهای اولیه کودکی، احتمالاً الگوی فعالیت بدنی کودکان کم سن، رشد کفایت مهارت حرکتی آنان را هدایت میکند. هر چه کودک فعالیت بدنی بیشتری داشته باشد، شانس بیشتری برای رشد مهارتهای حرکتی بنیادی خواهد داشت.
در حالیکه اگر کودک شانس کمی برای فعالیت داشته باشد، متعاقباً کفایت حرکتی کمتری خواهد داشت (رادیسیل، 1993). این تفاوتها به احتمال زیاد با عواملی نظیر دسترسی به محیط برای فعالیت بدنی، مشارکت در برنامههای حرکتی آموزشی، وضعیت اجتماعی – اقصادی و عوامل دیگری درهم تنیده هستند (اولریخ، 1997).. فعالیت جسمانی بیشتر منجر به کفایت حرکتی بیشتر میشود و بالعکس. رابطه بین کفایت حرکتی و فعالیت جسمانی در طول زمان تغییر میکند. همچنان که فرد به کودکی میانی (3 تا5 سال) و نوجوانی (10 تا 20 سال) گذر میکند، این رابطه قویتر میشود. این نشان میدهد در سالهای اولیه کودکی، افرادی که در زمینههای وسیعی از مهارتهای حرکتی بنیادی، به شایستگی رسیدهاند، به احتمال زیاد در آینده قادر خواهند بود این مهارتها را بیشتر بکار برده و بیشتر در بازی، ورزش و فعالیت جسمانی درگیر شوند که مارپیچ مشارکت مثبت نامیده میشود و عکس این حالت هم می تواند اتفاق بیفتد که مارپیچ مشارکت منفی30 نامیده میشود (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). ادراک تواناییهای جسمانی یک عامل اثر گذار در رشد است که کفایت حرکتی ادراکشده نامیده میشود (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012؛ رابینسون، 2009).

شکل2-4 مدل همکوشی بین کفایت حرکتی و فعالیت بدنی

کودکان با شایستگی ادراکشده بالا، اغلب اعتماد بنفس بیشتری دارند و تلاش بیشتری انجام میدهند وتکالیفی را انتخاب میکنند که توانایی آنها را به چالش کشیده و از فرایند یادگیری لذت میبرند. یافتههای اخیر نشان میدهد که کفایت حرکتی ادراکشده برای انگیزش یادگیرندگان جوان ضروری است (رابینسون و گوودوی، 2009). بر اساس نظر استودن (2008) کفایت حرکتی واقعی و کفایت حرکتی ادراکشده اجزاء ضروری مشارکت در حرکات، فعالیت بدنی و آمادگی مرتبط با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، پردازش اطلاعات، مهارت حرکتی، مبانی نظری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی جسمانی، فعالیت بدنی، تعلیم و تربیت، تربیت بدنی