منبع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، رتبه بندی، مدل کسب و کار، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

موسسه آریانا قلم قرار داده شد.
ماتریس SWOT:
فرصت ها(O)
رشد روز افزون امکانات ارتباطی در فضای مجازی
دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی
امکان فعالیت مشترک با شرکا
قوت ها(S)
سیستم بازاریابی توانمند
توان بالا در طراحی امیخته بازاریابی
سابقه طولانی حضور در فضای مجازی
تهدیدات(T)
رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی
اختلال در عملکرد فضای مجازی
قانون کپی رایت
دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی

ضعف ها(W)
زیرساخت های پشتیبانی
به روز رسانی و نگه داری سایت
هزینه
حفظ امنیت و فضای خصوصی
شکل ‏47
نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی طراحی شده:
با توجه به ماتریس SWOT به طراحی پرسشنامه ی مربوط به ماتریس همبستگی جهت وجود و یا عدم وجود رابطه میان معیارهای ذکر شده پرداختیم.پرسشنامه در پنج نفر از خبرگان موسسه آریانا قلم قرار گرفت توسط آنها تکمیل شد.جدول 10-4 وجود و یا عدم وجود رابطه میان معیارهای SWOT را نشان می دهد.

جدول ‏49نتایج پرسشنامه ماتریس همبستگی

نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها

سیستم بازاریابی توانمند
توان بالا در طراحی امیخته بازاریابی
سابقه طولانی حضور در فضای مجازی
توانائی بالا در پایش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان
زیرساخت های پشتیبانی
به روز رسانی و نگه داری سایت
هزینه
حفظ امنیت و فضای خصوصی
دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی
امکان فعالیت مشترک با شرکا
رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی
اختلال در عملکرد فضای مجازی
قانون کپی رایت
دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی

نقاط قوت
سیستم بازاریابی توانمند

1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1

توان بالا در طراحی امیخته بازاریابی
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

سابقه طولانی حضور در فضای مجازی
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

توانائی بالا در پایش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان
1
1
1

1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
نقاط ضعف
زیرساخت های پشتیبانی
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
1

به روز رسانی و نگه داری سایت
1
1
1
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0

هزینه
1
1
1
1
1
111111

1
1
1
0
0
1
1
تهدیدها
حفظ امنیت و فضای خصوصی
1
0
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1

دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی
0
0
1
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1

امکان فعالیت مشترک با شرکا
1
1
1
0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
فرصت ها
رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1

اختلال در عملکرد فضای مجازی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

قانون کپی رایت
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1

1

دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی

1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

در جدول 9-4 در نقطه تلاقی معیارهایی که از نظر خبرگان با یکدیگر رابطه داشته اند عدد یک و آنهایی که با یکدیگر رابطه نداشتند عدد 0 قرار داده شده است.بر اساس روابط به دست آمده از این ماتریس پرسشنامه ANP به منظور تعیین نوع روابط همه ی معیارهای موثر با یکدیگر و همچنین رتبه بندی مدلهای کسب وکاری پیشنهادی در قالب زیر معیارهای مشخص شده در قالب نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها و تهدید ها ،طراحی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از روش ANP :
همانطور که در فصل 3 ذکر شد پس از طراحی مدلهای کسب وکاری جدید و قدیم ،به منظور رتبه بندی آنها با توجه به نظر خبرگان از روش ANP استفاده کردیم.در این بخش داده های دادههای حاصل از پرسشنامه(پیوست در ضمائم)، جمعآوری شده و برای یکی کردن جواب خبرگان تصمیم در پرسشنامه از میانگین هندسی استفاده شده است.
به منظور بدست آوردن یافتههای تحقیق برای اجرای ANP نرمافزار Super Decision بکار گرفته شده است.
ساختار مساله به تصویر تحلیل شبکه ای:
همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد هدف اصلی از انجام این تحقیق مناسب ترین مدل کسب و کار برای موسسه انتشاراتی آریانا قلم انتخاب شود.برای محقق شدن هدف تحقیق و به منظور سهولت ارایه کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در انتخاب بهترین مدل کسب وکار بر اساس ارزیابی انجام شده با روش SWOT از نمودار 1-4 استفاده می کنیم.

نمودار ‏41
ساختار مساله به تصویر فرایند تحلیل شبکه ای:
ساختار به دست آمده برای حل مساله در نرم افزار super decision در شکل 4-8 نشان داده شده است.

شکل ‏48

ابر ماتریس در تحلیل شبکه ای :
آقای ساعتی بنیاد تئوریک ANP را بر اساس ابزار قدرتمندی به نام ابر ماتریس42، برای سیستمهای با وابستگی متقابل و بازخورد بنیان نهاد. ابر ماتریس، ماتریس جزءبندی شدهای است که در آن هر زیرماتریس از مجموعهای از روابط میان دو خوشه تشکیل شده است(ساعتی،2004: 3).

ابر ماتریس یک ماتریس دو در دوی عناصر در عناصر است.لذا برای هر عنصر، یک ماتریس تشکیل میشود که بردارهای حق تقدم که از مقایسات زوجی حاصل شدهاند، در ستون مناسبی به عنوان زیر ستون ظاهر میشوند.انواع ابر ماتریس در روشANP به صورت زیر بیان شده اند.
1- ابر ماتریس وزندهی نشده(ناموزون)
2- ابر ماتریس وزندهی شده(موزون)
3- ابر ماتریس محدود(حدی)
ناموزون (وزندهی نشده)43
ابر ماتریس وزندهی نشده شامل ارجحیتهای داخلی است که از مقایسههای زوجی در کل شبکه حاصل شدهاند. تمامی اطلاعات مربوط به ارجحیتهای داخلی را میتوان به صورت مستقیم در ابر ماتریس وزندهی نشده مشاهده نمود. عدد 1 نشاندهنده ارجحیت برابر و عدد 0 نشان دهنده عدم وجود رابطه میباشد. شکل 9-4 بخش هایی از ابر ماتریس وزندهی نشده(ناموزون) در مسئله تحقیق میباشد:

شکل ‏49

ابر ماتریس موزون یا وزندهیشده44
ابر ماتریس وزندهی شده از حاصلضرب تمامی عناصر در یک مؤلفه از ابر ماتریس وزندهی نشده در وزن خوشهی متناظر به دست میآید. قسمت هایی از ابر ماتریس وزندهی شده مسئله تحقیق در شکل10-4 نشان داده شده است.

شکل ‏410
ابر ماتریس حدی یا محدود45
ابر ماتریس محدود از به توان رسیدن چندین بار ابر ماتریس وزندهی شده به دست میآید تا اینکه اعداد همه سطرها یکسان شود، در این حالت فرایند ضرب متوقف شده وابرماتریس محدود به دست میآید که جواب نهائی مسئله در این ابر ماتریس موجود میباشد. شکل11-4 قسمت هایی از ابر ماتریس محدود مسئله تحقیق میباشد:

شکل ‏411
اولویت های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه ها:
جدول11-4اعداد حاصل از رتبه های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه های SWOT می باشد.
جدول ‏410رتبه بندی معیارهای درون خوشه ای
نام
(وزن نرمال شده معیارها برای هر خوشه)
وزن محدود
سيستم بازاريابي توانمند
0.37163
0.082081
توان بالا در طراحي آميخته بازاريابي
0.20105
0.044405
سابقه طولاني حضور در فضاي مجازي
0.07735
0.017085
توانايي بالا در پايش مشتري و مديريت ارتباط با مشتريان
0.34997
0.077297
زيرساخت هاي پشتيباني
0.29006
0.051088

به روز رساني و نگهداري سايت
0.45729
0.080542
هزينه
0.25265
0.044498
حفظ امنيت و فضاي خصوصي
0.26665
0.058895
دسترسي ارزان و گسترده همگان به فضاي مجازي
0.31458
0.069481
امکان فعاليت مشترک با شرکا
0.41877
0.092493
رقابت ناسالم در فضاي ديجيتالي
0.09241
0.014902
اختلال در عملکرد فضاي مجازي
0.25159
0.040573
قانون کپي رايت
0.07770
0.012531
دسترسي به شرکت هاي کارامد در پيمانکاري خدمات فضاي مجازي
0.57830
0.093260
مدل کسب و کار اول
0.17634
0.038947
مدل کسب و کار دوم
0.15923
0.035168
مدل کسب و کار سوم
0.14056
0.031046
مدل کسب و کار چهارم
0.12209
0.026965
مدل کسب و کار پنجم
0.20640
0.045587
مدل کسب و کار ششم
0.19539
0.043155
ادامه جدول 4-10
با توجه به جدول فوق بنابر وزن های بدست آمده، در این قسمت می توان مهم ترین معیارها را در میان کل معیارهای مورد بررسی و نیز از بین عناصر درون هر خوشه مشاهده کرد و نیز می توان اولویت معیار ها را بر اساس وزن موجود در ستون Limiting و نیز در ستون خوشه های نرمال شده مشخص نمود.
رتبهبندی معیارهای SWOT در روش ANP
رتبه بندی کلی معیار های swot
همانطور که در جدول11-4نشان داده شده است، با توجه به هدف مسئله و بنابر نظر خبرگان، معیارهای مربوط به خوشه فرصت از نظر اولویت مهمترین معیارها در میان سایر معیارها میباشند و خوشه تهدیدها دارای کمترین اولویت بوده است.

جدول ‏411رتبه بندی کلی معیارها
ردیف
نام خوشه
مجموع اوزان به دست آمده
اولویت های به دست آمده برای خوشه ها
1
S
220868.
2
2
W
176128.
3
3
O
220869.
1
4
T
161266.
4

رتبه بندی زیر معیارهای مربوط به هر خوشه
به منظور رتبه بندی زیر معیارها ،وزن های به دست آمده را به نسبت عدد یک محاسبه کردیم و زیر معیارهای مربوط به هر یک از خوشه ها را با یکدیگر مقایسه کرده و به رتبه بندی آنها پرداختیم.در جدول 4-12 وزن زیرمعیارها نسبت به یک و و در جدول4-13 نیز ،همچنین اولویت بندی آنها نشان داده شده است.
جدول ‏412رتبه بندی زیر معیارها
نام خوشه
نام زیر معیارها
(وزن محاسبه شده نسبت به یک برای معیارهای هر خوشه
اولویت زیر معیارها
نقاط قوت
سيستم بازاريابي توانمند
0.371629
1

توان بالا در طراحي آميخته بازاريابي
0.201048
3

سابقه طولاني حضور در فضاي مجازي
0.077354
4

توانايي بالا در پايش مشتري و مديريت ارتباط با مشتريان
0.349969
2
نقاط ضعف
زيرساخت هاي پشتيباني
0.252646
3

به روز رساني و نگهداري سايت
0.334387
2

هزينه
0.394492
1
فرصت ها
حفظ امنيت و فضاي خصوصي
0.266651
3

دسترسي ارزان و گسترده همگان به فضاي مجازي
0.31458
2

امکان فعاليت مشترک با شرکا
0.418769
1
تهدیدها
رقابت ناسالم در فضاي ديجيتالي
0.092406
3

اختلال در عملکرد فضاي مجازي
0.251591
2

قانون کپي رايت
0.077704
4

دسترسي به شرکت هاي کارامد در پيمانکاري خدمات فضاي مجازي
0.578299
1

با توجه به جدول 4-12می توان نتیجه گرفت در خوشه ی نقاط قوت زیر معیار سیستم بازاریابی توانمند بالاترین اولویت و سابقه ی طولانی حضور در فضای مجازی از پایینترین اولویت برخوردارند.در خوشه ی نقاط ضعف هزینه بالاترین اولویت و زیر ساخت های پشتیبانی پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.در خوشه فرصت ها امکان فعالیت مشترک با شرکا بالاترین اولویت را داشته و حفظ امنیت وفضای خصوص پایین ترین اولویت را داراست.در خوشه نقاط تهدید ،زیر معیار دسترسی به شرکت های کارآمد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی بالاترین اولویت و قانون کپی رایت ،پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.
رتبه بندی مدلهای کسب وکار برا ساس نتایج به دست آمده از ANP:
در شکل 4-12 خروجی نرم افزار super decision برای رتبه بندی مدلهای کسب وکار نشان داده شده است.

شکل ‏412

همانطور که در شکل 4-12 مشاهده میشود نتایج در جهار ستون نشان داده شده است، که اولین ستون به صورت گرافیکی بوده وشرح ستونهای بعدی به صورتی که در جدول 14-4 نمایش داده شده است میباشد:

جدول ‏413شرح ستونهای موجود در جدول 14-4
نام ستون
توضیحات
Normals
این ستون اولویت هر یک از گزینه ها را بر اساس فرم مقایسههای زوجی نمایش داده و معمولترین روش برای مشاهده نتایج میباشد.
Ideal
مقادیر این ستون از تقسیم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش پیشنهادی، شبکه های اجتماعی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی