منبع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، بازاریابی، تحلیل شبکه، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

اند
4.3

سیستم نظر خواهی آنلاین درباره ی محصولات از مشتریان و مخاطبین انتشارات
4.35

امکان ذخیره‏ی نتایج جستجو برای هر کاربر در دفعات متعدد و نمایش آن در دفعات بعدی جستجو
4.35
مدیریت ارتباطات
ارسال خبرنامه های دوره ای از طریق ایمیل به مشتریان که حاوی اطلاعاتی راجع به محصولات و دوره های آموزشی مشتریان و همچنین تمامی رویدادهای مربوط به حوزه ی مدیریت می باشد
4.35

چاپ و ارسال خبرنامه از طریق بروشور و کاتالوگ
3.525

ارسال پیامک به مشتریان راجع به محصولات جدید انتشارات و اخبار انتشارات
4.175

ایجاد فروم های بحث اختصاصی در شبکه های اجتماعی
3.95

انتخاب ارزشهای پیشنهادی به منظور طراحی مدلهای کسب وکار:

سیستم بازاریابی توانمند
توان بالا در طراحی امیخته بازاریابی
سابقه طولانی حضور در فضای مجازی
توانائی بالا در پایش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان
زیرساخت های پشتیبانی
به روز رسانی و نگه داری سایت
هزینه
حفظ امنیت و فضای خصوصی
دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی
امکان فعالیت مشترک با شرکا
رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی
اختلال در عملکرد فضای مجازی
قانون کپی رایت
دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی

سیستم بازاریابی توانمند

*
*
*
*
*
*

*

*
توان بالا در طراحی امیخته بازاریابی
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
سابقه طولانی حضور در فضای مجازی
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
توانائی بالا در پایش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان
*
*
*

*
*
*

*
*

*
زیرساخت های پشتیبانی
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
به روز رسانی و نگه داری سایت
*
*
*
*
*

*

*

هزینه
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
حفظ امنیت و فضای خصوصی
*
*
*
*

*

*
*

*
دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی

*
*

*
*

*
*
*

*
امکان فعالیت مشترک با شرکا
*
*
*

*
*

*

رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
اختلال در عملکرد فضای مجازی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
قانون کپی رایت
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی
*
*

*
*

*
*

بر اساس اولویت های به دست آمده برای ارزشهای پیشنهادی با روش میانگین گیری،از چند نفر از کارشناسان موسسه آریانا قلم نظرخواهی کرده و نهایتا 15 مورد را به عنوان ارزشهای پیشنهادی مبنای طراحی مدلهای کسب و کار قرار دادیم.
جدول ‏52
طراحی مدلهای کسب و کار:
با توجه به شناختی که از موسسه به دست آوردیم دو مدل کسب وکار فعلی برای انتشارات آریانا قلم طراحی کرده ایم و به منظور طراحی مدلهای کسب وکار با استفاده از رویکرد توسعه ی محصول که از چهار ترکیب برای ترکیب ارزشهای پیشنهادی که شامل ترکیب محصولات موجود و خدمات موجود،ترکیب محصولات جدید و خدمات جدید،ترکیب محصولات موجود و خدمات جدید و ترکیب محصولات جدید و خدمات موجود می باشد استفاده کرده و چهار مدل کسب وکاری جدید طراحی کردیم که مدلهای طراحی شده را درفصل چهار مشاهده می کنیم.با طراحی مدلهای کسب وکاری در واقع به سوالات فرعی پژوهش که مربوط به ارائه ی گزینه ها در نه بخش تابلوی کسب و کار می باشد پاسخ دادیم.
استخراج معیارهای :SWOT
پس از طراحی مدلهای کسب وکاری با مشورت و راهنمایی استاد راهنما و مراجعه به منابع موجود به استخراج معیارهای SWOT پرداختیم و پس از آن برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه میان این معیارها پرسشنامه ی همبستگی معیارهای SWOT را طراحی کرده و در اختیار خبرگان موسسه انتشارات آریانا قلم قرار دادیم که نتایج کلی روابط میان زیر معیارها در جدول 2-5 نشان داده شده است
.
رتبه بندی مدلهای کسب وکاری با روش تحلیل شبکه ای:
از آنجا که روش تحلیل سلسلهمراتبی وابستگی های متقابل و همبستگیهای موجود میان متغیرها را در نظر نمیگیرد در این تحقیق بوسیله فرایند تحلیل شبکهای(ANP ) از نظر خبرگان انتشارات آریانا قلم استفاده شده تا بتوان معیارهای مورد نظر را با توجه به مقایسات زوجی انجام شده توسط این خبرگان اولویت بندی کرد.
نتایج به دست آمده از تحلیل شبکه ای به عنوان اهمیت هر کدام از دسته عوامل و نیز زیرمعیارهای درون این خوشه ها با توجه به همه متغیرهای نامبرده شده در فصل 3 در زیر آورده شده است:

عوامل مربوط به خوشه نقاط قوت و میزان ارجحیت بدست آمده برای آنها در جدول زیر آورده شده است:
جدول ‏53

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی Next Entries مقاله درباره عدم تقارن اطلاعات، اطلاعات نامتقارن، ارزش اطلاعات، عدم تقارن