منبع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، نوع دوستی

دانلود پایان نامه ارشد

ل شده
R2Δ

P
1
110/0
079/0
110/0
584/3
034/0
2
177/0
134/0
067/0
508/0
011/0
مدل 1- متغیرهای پیشبین : عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی
مدل 2- متغیرهای پیشبین: عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی و اثر تعدیلکننده فرهنگ سازمانی در تبیین واریانس نوع دوستی
متغیر پاسخ: نوع دوستی
جدول 4-12: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2
مدل
برآوردB
خطای معیار
برآورد استاندارد β
مقدار t
-pمقدار
ثابت
129/2
180/0
340/0
571/0
185/0
231/0

148/0
223/0
731/3
976/0
469/1
000/0
333/0
147/0
عدالت سازمانی

فرهنگ سازمانی

ثابت
738/7
686/1-
628/1-
647/0
657/2
883/0
939/0
300/0

386/1-
069/1-
527/2
912/2
909/1-
734/1-
158/2
005/0
061/0
088/0
035/0
عدالت سازمانی

فرهنگ سازمانی

اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی

جدول 4-12 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2 را نشان میدهد. برآورد استاندارد در مدل 1 نشان میدهد که متغیر پیشبین عدالت سازمانی (148/0=β و 976/0t=) و متغیر فرهنگ سازمانی (223/0 =β و469/1 t=) نمیتوانند به طور معنادار واریانس نوع دوستی را تبیین کنند. همچنین برآورد استاندارد در مدل 2 نشان میدهد که متغیر اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (527/2=β و 158/2t=) میتواند به طور معنادار واریانس نوع دوستی را تبیین کند. اما متغیرهای عدالت سازمانی (386/1- =β و909/1- t=)و همچنین فرهنگ سازمانی (069/1- =β و 734/1-t= ) نمیتوانند به طور معنادار واریانس نوع دوستی را تبیین کنند.
فرضیه هشتم: بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون به منظور بررسی اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در تبیین واریانس جوانمردی در جداول 4-13 و4-14 نشان داده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون در مدل1 نشان میدهد که متغیرهای عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی نمی توانند جوانمردی را به طور معنادار تبیین کنند. مدل 2 میزان رابطه بین متغیر پیشبین عدالت سازمانی و متغیر ملاک جوانمردی را پس از ورود اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی نشان میدهد. با مقایسه مدل 1و 2ملاحظه میشود که فرهنگ سازمانی سبب افزایش R2به میزان 7/1 درصد شده که البته این میزان معنیدار نیست (017/0=R2Δ، 593/0=FΔ و090/0= P). مدل 2 نشان میدهد که متغیرهای عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی نمی توانند جوانمردی را به طور معنادار تبیین کنند.

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2
مدل
R2
R2تعدیل شده
R2Δ

P
1
090/0
058/0
090/0
860/2
065/0
2
107/0
060/0
017/0
593/0
090/0
مدل 1- متغیرهای پیشبین : عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی
مدل 2- متغیرهای پیشبین: عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی و اثر تعدیلکننده فرهنگ سازمانی در تبیین واریانس جوانمردی
متغیر پاسخ: جوانمردی

جدول 4-14: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2
مدل
برآوردB
خطای معیار
برآورد استاندارد β
مقدار t
-pمقدار
ثابت
847/4
346/0-
051/0-
587/0
190/0
238/0

279/0-
033/0-
250/8
819/1-
215/0-
000/0
074/0
831/0
عدالت سازمانی

فرهنگ سازمانی

ثابت
704/7
297/1-
053/1-
330/0
819/2
937/0

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، نوع دوستی Next Entries دانلود پایان نامه درباره ابزار پژوهش، نقشه راه