منبع پایان نامه ارشد درباره فرآیند ارزیابی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

4
00/110
(8/96) 72/1±44/106
(4/97) 75/0±14/107
(9/95) 67/1±51/105
(9/98) 19/2±84/108
مصنوعی 5
00/20
(5/110) 67/1±10/22
(6/108) 77/0±73/21
(2/101) 30/2±25/20
(6/100) 24/2±13/20
مجهول 1
00/0
(-) 34/1±77/5-
(-) 01/1±54/3-
(-) 40/1±69/4-
(-) 64/1±95/3-
مجهول 2
00/0
(-) 51/1±43/2-
(-) 40/1±89/1-
(-) 42/1±87/1
(-) 77/1±50/2-
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند و (ب) مقادیر انحراف استاندارد(±S.D.) گزارش شده با سه بار اندازهگیری بهدست آمدند. درصد بازیافت نیز در پرانتز آمده است.
8-3-2- اندازهگیری همزمان داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات
شکل 8-3 طیفهای فرابنفش- مرئی سه مادۀ دارویی پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین مالئات (CLP) را نشان میدهد. همانطوریکه در این شکل ملاحظه میگردد، طیفها با یکدیگر همپوشانی دارند بنابراین اندازهگیری مستقیم یک دارو در حضور دو داروی دیگر با استفاده از درجهبندی تکمتغیره امکانپذیر نیست و باید از روش درجهبندی چندمتغیره استفاده نمود. شکل 8-7 طیفهای جذبی UV-Vis را برای دو مجموعۀ درجهبندی و آزمایشی نشان میدهد که غلظت سه ماده دارویی در این نمونهها تغییر میکند. غلظت مواد مورد تجزیه برای نمونههای مجموعۀ درجهبندی در جدول 8-3 و برای نمونههای مجموعۀ آزمایشی در جداول 8-12، 8-13 و 8-14 آمده است.

شکل 8-7- طیفهای جذبی UV-Vis برای مخلوط داروها: (الف) 15 نمونۀ مجموعۀ درجهبندی و (ب) 15 نمونۀ مجموعۀ آزمایشی.
8-3-2-1- نتایج درجهبندی و ارزیابی
روشهای MVC1 نظیر PLS1، PCR و HLA هر کدام بهطور جداگانه برای مدلسازی مجموعۀ درجهبندی بهکار برده شدند. با توجه به اینکه این روشها براساس تحلیل فاکتور بنا شدهاند، لذا بعد از مدلسازی توسط هر مدل و برای هر ماده منحنی PRESS (مجموع مربعات خطای باقیماندۀ پیشبینی) بر حسب تعداد فاکتور(A) ترسیم گردید که در شکل 8-8 مشاهده میشود. سپس مقدار بهینۀ فاکتور برای پیشبینی توسط هر مدل که بهترین R2 جهت فرآیند ارزیابی تـقاطعی و پیشبینی غلظت در آن حاصل میشود، انتخاب گردید. لازم به ذکر است که تعداد فاکتور بهینه در مقدار کمینه PRESS حاصل میگردد، لذا فاکتورهای بهینه از هر مدل و برای هر ماده از شکل 8-8 استخراج و برای پیشبینی غلظت داروها استفاده شدند.

شکل 8-8- منحنی PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) (الف) برای PAR (الف-1) با مدل PLS1، (الف-2) با مدل PCR و (الف-3) با مدل ;HLA (ب) برای PHE (ب-1) با مدل PLS1، (ب-2) با مدل PCR و (ب-3) با مدل ;HLA (پ) برای CLP (پ-1) با مدل PLS1، (پ-2) با مدل PCR و (پ-3) با مدل HLA.

قبل از پیشبینی غلظت داروها در مجموعۀ آزمایشی مشابه بخش قبل، مقدار F تجربی به F بحرانی برحسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجهبندی در تعداد بهینۀ فاکتور با هر مدل ترسیم شد که بهعنوان مثال شکل 8-9 (الف) این منحنی را برای ماده پاراستامول در مدلسازی با فن PLS1، شکل 8-9 (ب) برای ماده فنیل افرین هیدروکلرید در مدلسازی با فن PCR و شکل 8-9 (پ) برای ماده کلرو فنیر آمین مالئات در مدلسازی با فن HLA نشان میدهد. در شکل 8-9 (الف) نمونۀ شماره 12 در مجموعۀ درجهبندی بهعنوان نمونۀ دورافتاده است و باید در هنگام پیشبینی غلظت پاراستامول در مجموعۀ آزمایشی و مجهول آن را حذف نمود. با توجه به شکل 8-9 (ب) و (پ)، میتوان گفت که هیچ نمونۀ دورافتادهای در این دو شکل وجود ندارد.

شکل 8-9- مقدار تجربیF به بحرانی F بر حسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجهبندی در تعداد بهینه فاکتور (A): (الف) برای PAR در مدلسازی با فن PLS1، (ب) برای PHE در مدلسازی با فن PCR و (پ) برای CLP در مدلسازی با فن HLA. شکلهای سمت راست باقیماندههای طیفی را برحسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجهبندی نشان میدهد.

در جدول 8-12 دادههای مربوط به غلظت واقعی و پیشبینی شده و درصد خطای نسبی برای نمونه پاراستامول در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA آمده است. همانطوریکه در این جدول مشاهده میگردد، مقدار میانگین درصد خطای نسبی () برای این ماده توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA بهترتیب 85/2، 56/3 و 72/3 بهدست آمد. در نتیجه میتوان بیان کرد که مدل PLS1 برای پیشبینی غلظت پاراستامول در مجموعۀ آزمایشی و در حضور دو ماده دیگر دارای خطای کمتری است و بهتر است.

جدول 8-12- غلظت پیشبینی شده پاراستامول (PAR) در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای حداقل مربعات جزئی (PLS1)، برازش اجزاء اصلی (PCR) و تجزیه خطی هیبریدی (HLA).

PLS1

PCR

HLA

نمونه
غلظت تجربی(الف)
پیشبینی شده
R.E. % (ب)
پیشبینی شده
R.E. %
پیشبینی شده
R.E. %
1
00/12
80/12
67/6
68/12
67/5
68/12
67/5
2
00/12
09/12
75/0
06/12
50/0
94/11
50/0-
3
00/12
03/12
25/0
03/12
25/0
05/12
42/0
4
00/2
89/1
50/5-
87/1
50/6-
75/1
50/12-
5
00/2
90/1
00/5-
86/1
00/7-
97/1
50/1-
6
00/2
93/1
50/3-
89/1
50/5-
82/1
00/9-
7
00/12
09/12
75/0
04/12
33/0
02/12
17/0
8
00/2
97/1
50/1-
91/1
50/4-
95/1
50/2-
9
00/7
22/7
14/3
18/7
57/2
19/7
71/2
10
00/7
96/6
57/0-
91/6
28/1-
86/6
00/2-
11
00/12
66/11
83/2-
44/11
76/4-
22/11
50/6-
12
00/7
13/7
86/1
10/7
43/1
97/6
43/0-
13
00/7
87/6
86/1-
83/6
43/2-
90/6
43/1-
14
00/2
83/1
50/8-
79/1
50/10-
80/1
00/10-
15
00/7
01/7
14/0
98/6
28/0-
97/6
43/0-
(پ)

85/2

56/3

72/3
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) می باشند. (ب) عبارت R.E. % بیان کننده درصد خطای نسبی و (پ) کمیت میانگین درصد خطای نسبی می باشد.
جدول 8-13 دادههای مربوط به غلظت واقعی و پیشبینی شده و درصد خطای نسبی برای نمونۀ فنیل افرین هیدروکلرید در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA را نشان میدهد. برطبق نتایج موجود در این جدول، مقدار میانگین درصد خطای نسبی برای این ماده توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA بهترتیب 07/4، 90/3 و 69/4 بهدست آمد. پس مدل PCR برای پیشبینی غلظت فنیل افرین هیدروکلرید در مجموعۀ آزمایشی و در حضور دو ماده دیگر دارای کمترین درصد میانگین خطای نسبی است و بهتر میباشد.

جدول 8-13- غلظت پیشبینی شده فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای حداقل مربعات جزئی (PLS1)، برازش اجزاء اصلی (PCR) و تجزیه خطی هیبریدی (HLA).

PLS1

PCR

HLA

نمونه
تجربی(الف)
پیشبینی شده
R.E. % (ب)
پیشبینی شده
R.E. %
پیشبینی شده
R.E. %
1
00/12
52/12
33/4
63/12
25/5
66/12
50/5
2
00/12
84/11
33/1-
79/11
75/1-
74/11
17/2-
3
00/2
09/2
50/4
08/2
00/4
08/2
00/4
4
00/12
98/11
17/0-
97/11
25/0-
92/11
67/0-
5
00/2
27/2
50/13
22/2
00/11
09/2
50/4
6
00/12
71/11
42/2-
68/11
67/2-
58/11
50/3-
7
00/2
16/2
00/8
07/2
50/3
96/1
00/2-
8
00/2
99/1
50/0-
93/1
50/3-
78/1
00/11-
9
00/7
97/6
43/0-
84/6
28/2-
74/6
71/3-
10
00/7
81/6
71/2-
74/6
71/3-
63/6
28/5-
11
00/7
95/7
57/13
93/7
28/13
90/7
86/12
12
00/12
85/11
25/1-
82/11
50/1-
75/11
08/2-
13
00/2
08/2
00/4
01/2
50/0
89/1
50/5-
14
00/7
73/6
86/3-
69/6
43/4-
59/6
86/5-
15
00/7
97/6
43/0-
94/6
86/0-
88/6
71/1-
(پ)

07/4

90/3

69/4
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند. (ب) عبارت R.E. % بیان کننده درصد خطای نسبی و (پ) کمیت میانگین درصد خطای نسبی میباشد.
همچنین در جدول 8-14 دادههای مربوط به غلظت واقعی و پیشبینی شده و درصد خطای نسبی برای نمونۀ کلرو فنیر آمین مالئات در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA جمع آوری شده است. با توجه به نتایج موجود در این جدول، مقدار میانگین درصد خطای نسبی برای این ماده توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA بهترتیب 85/4، 51/3 و 40/3 بهدست آمد. لذا میتوان گفت که مدل HLA برای پیشبینی غلظت کلرو فنیر آمین مالئات در مجموعۀ آزمایشی و در حضور دو ماده دیگر دارای کمترین درصد میانگین خطای نسبی است و بهتر میباشد.

جدول 8-14- غلظت پیشبینی شده کلرو فنیر آمین مالئات (CLP) در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای حداقل مربعات جزئی (PLS1)، برازش اجزاء اصلی (PCR) و تجزیه خطی هیبریدی (HLA).

PLS1

PCR

HLA

نمونه
تجربی(الف)
پیشبینی شده
R.E. % (ب)
پیشبینی شده
R.E. %
پیشبینی شده
R.E. %
1
00/12
61/12
08/5
68/12
67/5
60/12
00/5
2
00/2
88/1
00/6-
96/1
00/2-
92/1
00/4-
3
00/12
00/12
00/0
99/11
08/0-
02/12
17/0
4
00/12
92/11
67/0-
01/12
08/0
97/11
25/0-
5
00/12
04/12
33/0
11/12
92/0
15/12
25/1
6
00/2
88/1
00/6-
97/1
50/1-
94/1
00/3-
7
00/2
88/1
00/6-
98/1
00/1-
99/1
50/0-
8
00/2
82/1
00/9-
89/1
50/5-
94/1
00/3-
9
00/7
80/6
86/2-
88/6
71/1-
88/6
71/1-
10
00/2
81/1
50/9-
92/1
00/4-
90/1
00/5-
11
00/7
01/8
43/14
21/8
28/17
11/8
85/15
12
00/7
09/7
29/1
22/7
14/3
15/7
14/2
13
00/7
63/6
28/5
71/6
14/4-
74/6
71/3-
14
00/7
59/6
86/5-
69/6
43/4-
68/6
57/4-
15
00/12
05/12
42/0
14/12
17/1
11/12
92/0
(پ)

85/4

51/3

40/3
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند. (ب) عبارت R.E. % بیان کننده درصد خطای نسبی و (پ) کمیت میانگین درصد خطای نسبی میباشد.

در جدول 8-15 پارامترهای آماری نظیر تعداد بهینه فاکتور (A)، R2 و SEP حاصل از فرآیند ارزیابی تقاطعی مشاهده میگردد. همچنین مقادیر R2، RMSEP و REP مربوط به مجموعۀ آزمایشی نیز در این جدول آمده است. این جدول نشان میدهد که بهترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به پیشبینی (R2Pred) برای پاراستامول برابر 982/0 توسط مدل PLS1، برای فنیل افرین هیدروکلرید 962/0 توسط مدل PCR و برای کلرو فنیر آمین مالئات برابر 961/0 توسط مدل HLA میباشد. همچنین مقدار کمینه REP برای PAR، PHE و CLP بهترتیب توسط سه مدل PLS1، PCR و HLA بهدست آمد. این نتایج نشان میدهد که مقادیر R2Pred برای هر ماده در توافق با REP میباشد و همچنین مشابه نتایجی است که برای میانگین درصد خطای نسبی توسط هر مدل در پیشبینی غلظت داروها در نمونههای مجموعۀ آزمایشی بهدست آمد.

جدول 8-15- تعداد بهینۀ فاکتور (A) و پارامترهای آماری برای مجموعههای درجهبندی و آزمایشی برای مواد دارویی پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین مالئات (CLP).

PAR

PHE

CLP

پارامترها
PLS1
PCR
HLA
PLS1
PCR
HLA
PLS1
PCR
HLA
A
5
5
3
5
6
5
6
6
5
R2CV
998/0
998/0
998/0
997/0
996/0
996/0
999/0
999/0
999/0
SEPCV
23/0
24/0
27/0
33/0
33/0
35/0
13/0
12/0
11/0
R2Pred
982/0
981/0
981/0
961/0
962/0
961/0
958/0
958/0
961/0
RMSEP
55/0
56/0
55/0
79/0
79/0
80/0
83/0
83/0
82/0
REP
86/7
95/7
90/7
35/11
33/11
44/11
90/11
90/11
70/11

8-3-2-2- اندازهگیری ارقام شایستۀ تجزیهای
پارامترهای ارقام شایستۀ تجزیهای (AFM) نظیر حساسیت (SEN)، گزینشپذیری (SEL)، حساسیت تجزیهای (γ−1) و حد تشخیص (LOD) برای هر ماده توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA در جدول 8-16 آمده است. برطبق نتایج موجود در این جدول، مقدار γ−1 برای پاراستامول با مدل PLS1 کمترین مقدار را دارد و نشان میدهد این مدل برای PAR از نظر ارقام شایستۀ تجزیهای مناسبتر است. برای دو ماده دیگر توسط مدل HLA کمترین مقدار بهدست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فرآیند ارزیابی، ضریب همبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بخش اقتصاد، دینامیکی