منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، ضریب همبستگی، حافظه کاری، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

1/30
1/33
1/31
1/31
1/339
سطح معناداری (دو دمنه)
0/066
0/058
0/063
0/064
0/056
N
65
120
95
146
103
توزیع نرمال است

با توجه به نمرات آزمون کالموگروف- اسمیرنوف و همچنین سطح معناداری بهدست آمده از این آزمون، تمام مقادیر به دست آمده بین 96/1+ و 96/1- است. از سویی دیگر سطح معناداری آزمون دو دامنه بیشتر از 5/2 درصد است بنابراین می توان با 95 درصد اطمینان به نرمال بودن توزیع حکم داد.

2-4 بررسی پیش فرض های واسطه گری و تعدیل کنندگی

بارون و کنی ( 1986) برای اینکه بتوانیم درباره واسطه گری متغیرها صحبت کنیم چند پیش فرض یابد برقرار باشد همانطور که در شکل 4-1 می بینید مسیر واسطه گری شامل دو بخش است a , b . مسیر a که متغیر مستقل را به متغیر واسطه بالقوه متصل می کند و b مسیری که متغیر وابسته را یه متغیر واسطه احتمالی متصل می کند ما نیاز داریم که نشان دهیم رابطه با معنایی بین متغیر واسطه بالقوه و متغیر مستقل و متغیر وابسته برقرار است. جداول 3-4 و 4-4 این مفروضه ها را نشان میدهد .

جدول 3-4 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها با متغیر ملاک عملکرد ریاضی
عملکرد ریاضی

0/493**

0/0

120
حافظه کاری دیداری معناداری دودامنه
N
0/321*

0/038

130
حافظه کاری کلامی معناداری دودامنه
N
0/280*

0/025

146
بازداری
معناداری دودامنه
N
0/474 **

0/003
103
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/419**

0/01
150
اضطراب ریاضی معناداری دو دامنه N
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 3-4 متغیرهای حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (0/493) و کارکرد اجرایی جابه جایی ضریب همبستگی (0/474) و اضطراب ریاضی با ضریب همبستگی (-0/419) در سطح معناداری 0/01 همبستگ معناداری با عملکرد ریاض ( متغیر ملاک ) دارند و کارکرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/280) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/321) در سطح معناداری 0/05 با متغیر ملاک همبستگی معنادار ارند . برای اینکه متغیری به عنوان متغیر واسطه عمل کند باید با متغیر ملاک همبستگی معناداری داشته باشد (سرمد 1387) . همچنین به جز اضطراب ریاضی دیگر متغیرها (حافظه کاری وکارکردهای اجرایی) رابطه مستقیم با عملکرد ریاضی دارند.

جدول 4-4 بیانگر همبستگی پیرسون بین متغیرهای واسطه و متغیر پیش بین اضطراب ریاضی

اضطراب ریاضی
حافظه کاری دیداری
معناداری دودامنه
N
-0/231*
0/019
120
حافظه کاری کلامی
معنا داری دو دامنه
N
-0/227*
0/034
130
بازداری
معناداری دو دامنه
N
-0/321**
0/008
146
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/289**
0/047
103
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 4-4 متغیر حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (O/231) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/227) در سطح معناداری 0/01 با متغیر پیش بین همبستگی معناداری دارد . همچنین متغیر کارگرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/321) و کارکرد اجرایی جابه جایی با ضریب همبستگی (0/289) در سطح معناداری 0/05 همبستگی معناداری با متغیر پیش بین اضطراب ریاضی دارد. برای اینکه متغیری به عنوان متغیر واسطه عمل کند باید با متغیر پیش بین همبستگی معنادار داشته باشد( سرمد 1378) .

3-4 – تعیین نقش واسطه گری
جهت تعیین اینکه آیا متغیرهای مورد نظر واسطه هستند یا نه؟ از کنترل آماری همبستگی های تفکیکی استفاده می کنیم چرا که زمانی یک متغیر واسطه است که با کنترل اثر متغیر واسطه رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تضعیف شود و میزان این تضعیف با میزان اثر متغیر واسطه رابطه دارد (سرمد،1378) .

جدول4-5بیانگر همبسگی تفکیکی(پاره ای) بین متغیرهای عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی با کنترل متغیر حافظه کاری وکارکردهای اجرایی
عوامل
عملکرد ریاضی
اضطراب ریاضی
متغیر کنترل حافظه کاری بینایی

عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1

0
434/0-
020/0
41
متغیر کنترل حافظه کاری کلامی

عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1.000

00/0
106/0
533/0
33
متغیر کنترل بازداری

عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1.000

00/0
-0/416
00/02
51
متغیر کنترل جابه جایی

عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1.000

00/0
-0/390
0/002
30

براساس نتایج مندرج در جدول4-4 ضریب همبستگی مرتبه صفر عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی با کنترل حافظه کاری بینایی از مقدار ((-0/419 به -0/334 کاهش پیدا کرده است با کنترل حافظه کاری کلامی به ضریب همبستگی -0/106 کاهش یافته با کنترل کارکرد اجرایی بازداری به –0/416 کاهش پیدا کرده است و با کنترل کارکرد جابه جایی به ضریب همبستگی -0/390 کاهش می یابد .

4-4 تعیین نقش تعدیل کنندگی
متغیر تعدیل کننده متغیری است که همانند متغیرهای مستقل نقش یکسانی به عنوان متغیر علی نسبت به متغیر ملاک یا وابسته داشته و هر دو نسبت به آن تقدم دارند.
a متغیر پیش بین
متغیر ملاک b متغیر تعدیل کننده
c متغیر پیش بین * متغیر تعدیل کننده
شکل 1-4
در مدل شکل 1-4 سه مسیر علی a,b,c داده شده است مسیر a اثر یک متغیر پیش بین یا مستقل ؛ مسیر b اثر متغیر تعدیل کننده ( متغیر مستقل دوم ) ؛ و مسیر اثر متقابل مستقل را با متغیر تعدیل کننده ( در صورت معنادار بودن ) نشان می دهد . برای اینکه یک متغیر تعدیل کننده باشد برای هر متغیر هر سه مسیر باید معنادار باشند ( سرمد 1378). ما برای هر یک از متغیرهای بازداری ،جابجایی و حافظه کاری دیداریو کلامی ایم مدل را درنظرگرفته ایم :

جدول 4-6 خلاصه مدل متغیر بازداری در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی
مدل
ضریب همبستگی چند متغیره
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد براورد
1
605/0
366/0
349/0
133/1

جدول 4-7 ضرایب مسیر برای متغیر بازداری در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی
مدل
مقدار ضریب B
خطای استاندارد ضریب
ضریب استاندارد Beta
مقدار t
سطح معناداری
ثابت
اثر ضربی اضطراب در بازداری
639/18
016/0-
355/
003/0

605/0-
539/52
4-
000/0
000/0

با توجه به جدول 4-7 تنها ،مسیر اثر مقابل اضطراب ریاضی در کارکرد اجرایی بازداری معنی دار است و دو مسیر a,b ( مطابق شکل 4-1 ) معنی دار نیستند بنابراین متغیر بازداری نمی تواند متغیر تعدیل کننده باشد .
جدول 4-8 خلاصه مدل جابجایی در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی
مدل
ضریب همبستگی چند متغیره
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد براورد
1
564/0
318/0
301/0
135/1
2
633/0
400/0
370/0
078/1

جدول 4-9 ضرایب مسیر برای متغیر جابجایی در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی
مدل
مقدار ضریب B
خطای استاندارد ضریب
ضریب استاندارد Beta
مقدار t
سطح معناداری
ثابت
جابه جایی
678/18
018/0-
376/0
004/0

564/0-
627/49
322/4-
0
0
ثابت
اثر ضربی
جابه جایی
240/18
029/0-
461/0
405/0
006/0
200/0

913/0-
451/0
057/45
674/4-
309/2
0
0
026/0
باتو جه به جدول 4-9 مسیر اثر متقابل جابجایی در اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی و مسیر جابجایی بر عملکرد ریاضی معنی دار است واین برای اینکه کارکرد جابجایی متغیر تعدیل کننده باشد کافی نیست.چراکه مطابق شکل 4-1 در این مدل مسیر a بی معنی است.

جدول 4-10 خلاصه مدل برای متغیر حافظه دیداری در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی
مدل
ضریب همبستگی چند متغیره
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد براورد
1

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، سطح معنادار، رگرسیون، تحلیل واریانس Next Entries مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام