منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، سطح معنادار، رگرسیون، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

جمعیت ایرانی با روش بازآزمایی 85/0 گزارش گرده است . در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد این آزمون با روش بازآزمایی در تعداد مقوله های صیح 51/0 و در خطای برجاماندگی 72/0 به دست آمد

4-4-3 آزمون شکل تجمعی آندره ری
یکی از مشهورترین آزمونهای در سطح سازماندهی ادراکی و تجسمی ،آزمون روبرداشت و باز پدید آوری حفظی یک شکل تجمعی است که نخستین بار در سال 1942توسط ری136 پیشنهاد شد و سپس به وسیله اوستریث137 مورد بررسی قرار گرفت (دادستان 1379)نسخه هنجاریابی شده این آزمون در سال 1959 توسط انتشارات مرکز روانشناسی کاربردی پاریس 138به چاپ رسید و آنچه در این قسمت می اید برگرفته از نسخه اخیر است که تاکنون نیز انتشار آن به صورت گسترده ای ادامه دارد و سودمندی خود را در قلمروهای مختلف تشخیصی به اثبات رسانده است( ری 1959،1969، نقل از دادستان 1379) . این آزمون در پژوهش حاضر برای اندازه گیری سازماندهی دیداری –فضایی مورد استفاده قرار گرفت. .
آزمون روبرداشت و بازپدیدآوری یک شکل تجمعی تحت عنوان ” تست شکل تجمعی ری و آزمون بازشناسی139 “RCFT برای سنین6 تا 89 سال در نمونه ای از 601 بزرگسال 18 تا 89 ساله و 505 کودک ونوجوان 6تا 17 ساله هنجاریابی شده است ( مه یرز 140و مه یرز 1411997، نقل از دادستان 1379) در این هنجاریابی جدید به سنجش حافظه در 3 مرحله پرداخته اند : ترسیم شکل ازحفظ ، سه دقیقه پس از رو برداشت ، ترسیم شکل از حفظ 30 دقیقه پس از بازپدید آوری حفظی اول و بازشناسی عناصر شکل
شکلی که برای این آزمون انتخاب شده معنای مشخصی ندارد و تحقق ترسیمی آن نیز ساده است اما پیچیدگی ساختار کلی شکل در حدی است که برای ترسیم آن باید به یک فعالیت ادراکی تحلیل کننده و سازمان دهنده متوسل شد . آزمون دو مرحله دارد :
در مرحله اول مرحله کپی یا روبرداشت از شکل است و تحلیل روش ترسیم آزمودنی در این مرحله چگونگی فعالیت ادراکی وی رابه دست می دهد . در مرحله دوم مرحله تولید حفظی است که بر اساس نتایج آن میتوان گستره و صحت حافظه دیدداری را آشکار کرد(دادستان 1379).
در مرحله اول تصویر را به صورت افقی به آزمودنی نشان می دهیم و از وی می خواهیم تا روی کاغذ سفیدی که در اختیار دارد آن را بکشد آزمایشگر به منظور ضبط عینی فرآیند روبرداشت باید از 5 تا 6 مداد به رنگهای مختلف استفاده کند . یک مداد رنگی (مثلا قرمز ) در اختیار آزمودنی می گذاریم و اجازه می دهم تا چند لحظه به کشیدن مشغول شود سپس مداد دیگری به او میدهیم و از وی می خواهیم تاکارش را با مداد اخیر ادامه دهد . کافی است که توالی رنگها را یادداشت کنیم تا بتوانیم فرآیند روبرداشت را مشخص کنیم . پس از مدت کوتاهی که نباید از 3 دقیقه بیشتر باشد مرحله دوم آزمون که عبارت از تولید حفظی شکل روبرداشت شده قبلی است آغاز می شود و تولید حفظی شکل مورد توجه قرار گرفته است .استریپ(1945؛ نقل از دادستان 1379)شکل را به 18واحد تقسیم کرده که نمره گذاری هر واحد بدین ترتیب انجام می شود که هر واحد صحیح در محل صحیح 2 نمره ، هر واحد صحیح در محل غلط نمره هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل صحیح ا نمره ،هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل غلط 5/0 نمره هر واحد غیر قابل شناسایی یا ترسیم نشده صفر می گیرد . نمره بالا در این آزمون نشان دهنده کفایت تحلیل عقلانی داده های دیداری –فضایی است و نمره های پایین نشان دهنده مشکلات در تحلیل عقلانی ساختهای دیداری – فضایی است .
همبستگی RCFT و سنجشهای دیگر در نمونه هایی متشکل از آزمودنی های بهنجار و آسیب دیده مغزی ،روایی تشخیصی این آزمون را به عنوان ابزار سنجش توانایی دیداری – فضایی (آزمون روبرداشت ) و حافظه دیداری – فضایی ( آزمونهای به یادآوری با تاخیر و بازشناسی ) تایید کرده اند ( دادستان 1379) نتایج تحلیل عاملی نیز مبین این نکته است که RCFT به قلمرو کنشوری روان عصب شناختی ،پوشش می دهد : حافظه به یادآوری دیداری – فضایی 142، حافظه بازشناسی دیداری فضایی 143، سوگیری در پاسخ 144 سرعت پردازش 145و توانایی ساخت دهی دیداری – فضایی 146(دادستان 1379) پژوهشگران معتقدند که نمره روبرداشت از شکل تجمعی نشان دهنده کنش سازماندهی اطلاعات دیداری- فضایی (دنکلا1996؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند و نمره تولیدی حفظی نشان دهنده عملکرد نیمکره راست در سازماندهی دیداری – فضایی ( مانند لزاک، 1996؛ اینگرام 147و همکاران 194؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند.
اعتبار همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای نمره روبرداشت و تولید حفظی به ترتیب 96/0 و 99/0 گزارش شده است ( کافارا148،وزادینی149 ، دیسی150 ، زناتو151 و ونری 1522002) در پژوهش حاضر اعتبار این آزمون با روش بازآزمایی در نمره روبرداشت 72/0ودر نمره تولید حفظی 7/0 به دست آمد .

5-4-3 آزمون استروپ
آزمون استروپ (1395؛ نقل از بال و اسکریف 2001) برای اندازه گیری میزان توانایی فرد در توقف پاسخ غالب استفاده می شود . بازداری پاسخ غالب فرآیندی است که از تولید پاسخهای قدرتمند و بارز 153اما نامربوط با تکلیف جلوگیری می کند . در این پژوهش از نسخه ویکتوریا (اسپرین154 و استراس 1551991؛ نقل از هماک156 و ریکسیو 2004 ) استفاده شد . در مرحله اول آزمون که خط پایه 157نام دارد از کودک خواسته می شود که واژه های قرمز ، آبی ، سبز و زرد را که با جوهر مشکی چاپ شده اند با سرعت بخواند . مرحله دوم شرایط همگرایی 158است که در آن برای مثال واژه قرمز به رنگ قرمز نوشته شده است و از کودک خواسته می شود واژه را بخواند . مرحله سوم شرایط ناهمگرایی 159است و درآن به طور مثل کلمه قرمز به رنگ سبز نوشته شده است از آزمودنی خواسته میشود رنگ واژه و نه خود واژه را بگوید (پاسخ صحیح سبز است) در هر مرحله 24واژه که در 4ردیف به طور تصادفی قرار گرفته اند ارائه شده است . در هر مرحله تعداد خطاها و مدت زمان پاسخگویی ثبت می شود.
در این پژوهش سه نمره از آزمون استروپ برای اندازه گیری کنش توجه مورد استفاده قرار می گیرد: 1) نمره تداخل 160که از تفاضل زمان اجرای شرایط ناهمگرا و زمان اجرای مرحله خط پایه حاصل می شود . نمره مثبت بالا در نمره تداخل نشان دهنده نقش بیشتر عوامل مداخله کننده در شرایط ناهمگرا است 2) نمره تسهیل 161که از تفاضل زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای خط پایه حاصل می شود و نمره مثبت بالا بیانگر نقش موثر عوامل تسهیل کننده در شرایط همگرا 3) تعداد خطا در مرحله سوم که بیانگر عدم توانایی بازداری پاسخ غالب است (ولف 2004).
گلدن 162(1978) معتقد بود که آزمون استروپ می تواند به عنوان ابزاری یا بخشی از مجموعه ای از ابزارها برای آشکار سازی نارسا کنشی مغز مورد استفاده قرار گیرد . وی آزمون استروپ را در بررسی نمونه هایی از 141 نفر با صدمات مغزی و آزمونهای عادی مورد استفاده قرار داد . نتایج نشان دادند که آزمودنی هایی که نمره پایینی در هر سه مرحله استروپ گرفتند نارسایی هایی پراکنده در نیمکره چپ داشتند و آزمودنیها یی که نمره پایین در شرایط ناهمگرا یی اما عملکرد متوسطی در دو مرحله دیگر داشتند نارسایی هایی در نیمکره راست نشان دادند.
اعتبار این آزمون از طریق باز آزمایی در مراحل خط پایه همگرایی و نا همگرایی بالا گزارش شده است (8/0 r؛ هماک و ریکسیو 2004) در پژوهش حاضر اعتبار نمره تداخل تسهیل و تعداد خطا با روش بازآزمایی به ترتیب 93/0 و 42/0 و 25/0 به دست آمد.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
چنانچه دو متغیر در مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند به منظور تعیین میزان رابطه بین آنها از همبستگی گشتاوری پیرسون 163 استفاده می شود تحلیل گشتاوری پیرسون از نوع تحلیل پارامتری است . پیش فرض های محاسبه همبستگی پیرسون این است که دو متغیر دارای توزیع توامان بهنجار باشد در صورتی که پیش فرض ها ی یادشده معتبر نباشد استفاده از این شاخص نادرست است . (سرمد و همکاران 1377) .
همچنین در این پژوهش از روش همبستگی تفکیکی 164و نیمه تفکیکی 165استفاده شده است . ضرایب همبستگی تفکیکی به منظور کنترل آماری متغیرها استفاده می شود و در گزینش متغیرها در تحلیل رگرسیون166 در کنترل متغیرهای مزاحم در تحلیل کواریانس 167استفاده می شود . r_(xy.z) نشان دهنده همبستگی بین تغییرات xوy است که از طریق z قابل پیش بینی نبوده است در واقع آن قسمت از تغییرات x ,yاز طریق z قابل پیش بینی بوده از طریق رگرسیون تفکیک شده ست ( سرمد وهمکاران 1377).

فصل چهار م

تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل ابتدا به کنترل مفروضههای همبستگی پیرسون میپردازیم سپس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش را بدون تفکیک و متعاقب آن ضرایب متغیرها به صورت تفکیکی (پاره ای) ، برای تحلیل داده ها جهت دست یابی به پاسخ سئوالات پزوهشی انجام می شود .

4-1 بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون
طبق پدهازر (1997) تحلیل خطی رگرسیون ایجاب می کند که ابتدا پیروی داده ها از روند خطی مشخص شود . به تعبیر دیگر برای اینکه رگرسیون خطی قابل استفاده یاشد میانگین آرایش ها باید روی خط رگرسیون بیفتد .
جهت برقراری فرض خطی بودن در نرم افزار spss ، دستور compare means را انتخاب کرده سپس در دستور means گزینه Test for linearity را انتخاب کرده ، در صورت خط نبودن به کمک دستور scatter plot، زیر مجموعه دستور Graghs، مقادیر داده های پرت 168را شناسایی کرده و سپس باحذف آنها و گرفتن مجدد آزمون خطی بودن نهایتا به خطی بودن روابط بین متغیرها دست می یابیم .
جدول1-4 بیانگر مفروضه خطی بودن متغیرهای پژوهش
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دادههای دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری بینایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
90/380
1
90/380
19/178
00/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دادههای دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری کلامی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن

22/26
1
22/26
5/98
01/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دادههای دو متغیر عملکرد ریاضی و بازداری
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن

11/865
1
11/865
4/376
0/044
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دادههای دو متغیرعملکرد ریاضی و جابه جایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن

13/865
1
13/865
1/513
0/002
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن

414/059
1
414/059
13/136
0/001

.
بر اساس نتایج مندرج در جدول1-4 چون سطح معناداری مقادیرF آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق الذکر روابط خطی برقرار است.

برای برقراری پیش فرض نرمال بودن در نرم افزار spss در گزینه analyze در دستور Descriptive Statistics گزینه Frequencies را انتخاب کرده نمودار هیستوگرام با خط نرمال داده ها را ترسیم می کرده ،شکل توزیع را از نظر کجی و تیزی مورد بررسی قرار می دهیم و با شناسایی داده ها که توزیع را کج یا تیز کرده اند را حذف می کنیم و با گرفتن مجدد آزمون نرمال بودن (آزمون کالموگرف- اسمیرنوف ) به توزیع نرمال نزدیک می شویم .

جدول2-4 بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی

متغیر
عملکرد ریاضی
حافظه کاری بینایی
حافظه کاری کلامی
بازداری
جا به جایی
Z برای کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حافظه فعال، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی، اجرایی مرکزی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، ضریب همبستگی، حافظه کاری، سطح معنادار